Nöbetçi Öğretmenin Görevleri

Nöbetçi Öğretmenin Görevleri
öğretmen nöbet çizelgesi nöbetçi öğretmenin görevleri nöbetçi öğretmen çizelgesi sınıf nöbetçisinin görevleri öğretmenin görev ve sorumlulukları
NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
1. Okulda günlük eğitimin başlamasından yarım saat önce hazır bulunur ve çalışma süresinin
bitiminde, gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini tamamlar.
2. Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı
olur.
3. Birden fazla okulda görevi olan öğretmen, dersinin en çok olduğu okulda nöbet tutar.
4. Okulun sabah temizliğinin yapılıp yapılmadığını kontrol ederek, eksiklikleri varsa nöbetçi
müdür muavininin bilgisine getirir.
5. Nöbet Çizelgesi’nde kendisine verilen görev yerinde bulunan öğrencileri kontrol altında tutar. Disiplini sağlar ve öğrencilerin okul sınırları dışına çıkışlarını önler.
6. Teneffüslerde öğrencilerin sınıfları boşaltmasını ve sınıfların havalandırılmasını sağlar.
7. Nöbetçi öğrencilerin görev yapıp yapmadıklarını kontrol eder.
8. Okul kantin /kafeteryasından alışveriş yapan öğrencileri kontrol eder. Okul dışından
yiyecek alınmasını önler.
9. İzinli olan öğretmenlerin boş kalan sınıflarını, nöbetçi müdür muavininin yönerileri
doğrultusunda doldurur.
İlköğretim okullarında bu görevi okul idaresinin görevlendireceği öğretmen gerçekleştirir.
10. Müdürün ve nöbetçi muavinin nöbetle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.

(İlköğretim, Genel Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Öğretim Dairesi Müdürlükleri’ne bağlı okullarda görev yapan nöbetçi müdür muavini, nöbetçi öğretmen, okul sekreteri ve hizmetlilerin görevleri ile ilgili genelge.]

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NÖBET HİZMETLERİ ÖZEL TALİMATI ÖZETİ

GENEL ESALAR
HİZMETE ÖZEL

BİRİNCİ BÖLÜM1-AMAÇ:

Bu talimatın amacı: “Milli Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı”nda yer alan taşra teşkilatlarında bir bütün olarak genel güvenliğin sağlanması amacını güden,personel arasında yürütülecek nöbet hizmetlerinde;

a)Kimlerin görev alacağını,

b)Nöbet tutacakları görevlerinin neler olduğunu,

c)Nöbet usullerini,belirlemek suretiyle,bu hizmetlerin eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır.

2-KAPSAM:

a)Bu talimat: Milli Eğitim Müdürlüğü,okul ve kurumların hizmet binalarında görev yapacak olan nöbetçi memurları,daire emniyet nöbetçi memurları,güvenlik görevlileri,öğretmen ve öğrenci nöbetleri ile gece bekçilerinin görev ve sorumluluklarını kapsar.

3-TANIMLAR:

Bu talimatta geçen;

a)Bakanlık deyimi; Milli Eğitim Bakanlığı,

b)Talimat deyimi; Milli Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatını,

c)Müdürlük;İl Milli Eğitim Müdürlüğünü,

d)Okul; Tüm İlköğretim ve Orta Öğretim Okullarını ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

SORUMLULUK VE UYMA ZORUNLULUĞU

1-SORUMLULUK:

Bu talimatın uygulanmasından;

1-Tüm okul ve kurum amirleri,

2-Koruyucu Güvenlik Sistemi içinde görev almış bulunan bütün personel sorumludur.

2-UYMA ZORUNLULUĞU:

Okul ve kurumlarda görevli tüm personel hizmetlerin yürütülmesi esnasında,Koruyucu Güvenlikle ilgili olarak konulmuş olan kurallara aynen uymakla zorunludur.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

NÖBET HİZMETLERİ1-NÖBET HİZMETLERİ:

Milli Eğitim Müdürlüğü,okul ve bağlı kuruluşlarda bir bütün olarak genel güvenliğin sağlanması amacıyla,personel arasında yürütülecek nöbet hizmetleri şunlardır.

a)Mülki makamlarla bir arada bulunulması halinde o yerin en büyük mülki Amirliğince tespit edilecek esaslara göre yürütülür.

b)Müstakil binalarda görev yapılıyor ise;Mevcut personeline göre ne şekilde nöbet tutulacağı Milli Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı,esasları dahilinde kendi bünyelerinde uygun olarak yürütülür.

2-NÖBET HİZMETLERİ GÖREVLİLERİ

Nöbet hizmetleri aşağıda belirtilen görevliler tarafından yürütülür.

Gerek Mülki makamlarla birlikte ve gerekse müstakil binalarda,çalışma durumlarına göre ne çeşit bir nöbet hizmeti ihdas edilmiş ise,mevcut personel memuriyet seviyesine uygun olarak,o nöbet hizmetlerinde görevlendirilir.Ayrıca okullarda Nöbetçi Öğretmen,Nöbetçi Öğrenci nöbetlerinde,Milli Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı esasları dikkate alınır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

NÖBET HİZMETLERİ VE NÖBET YERLERİNE AİT GENEL ESASLAR1-Nöbetler yetkililerce hazırlanan nöbet çizelgelerine uygun olarak tutulur.Bu çizelgelerde kimse kendiliğinden değişiklik yapamaz.

2-Nöbet çizelgelerinin hazırlanmasında nöbetin bayram ve resmi tatil günlerinde aynı kişilere denk gelmemesine azami titizlik gösterilir ve herkesin eşit şartlarda ve muayyen zaman periyodu içinde aynı miktarlarda nöbet tutmaları sağlanır.

3-Nöbet çizelgesi her ayın ilk günü onaylanır ve yürürlüğe girer.Nöbet çizelgesi görev mahalline asılır.

4-Her ay tanzim edilen nöbetçi çizelgelerinde değişiklik yapılmaması ve nöbet hizmetlerinin aksamaması için,çok önemli mazeretler ve acil durumlar dışında,nöbet sırası gelmiş kişilere o gün için izin verilmez.

5-Daire emniyet ve temizlik nöbetçi memurları ilgili daire amirlerince kontrol edilir.

6-Nöbetçi personel zaruri sebepler dışında nöbet yerini terk edemez.Ani ve benzeri mazeretin meydana gelmesi halinde,yetkili amirin müsaadesi ile nöbeti kendisinden sonra gelene devredebilir.

7-Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında nöbet hizmetleri Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı Esaslarına uygun olarak tutulur ve gerekli nöbet çizelgeleri tanzim edilir.

8-Her nöbet hizmeti için birer nöbet defteri tutulur.Nöbetçi olan kişiler nöbetleri esnasında faaliyetlerini yaptıkları işlemleri ve mühim olayları kendilerine ait deftere yazarak bir sonraki nöbetçiye teslim ederler.Nöbet defteri nöbeti teslim alan tarafından amire imzalatır.

9-Okul ve kurumlarda bir gece bekçisi bulundurulur.Gece bekçisi bulunmayan ve ikiden fazla hizmetlisi olan yerlerde hizmetliler gece bekçiliği nöbeti tutar.Bu nöbeti tutan hizmetliler ertesi gün istirahat ederler.

10-Giriş kapılarında müracaat memuru olarak görevlendirilen hizmetlilerden dağıtıcı görevi ile görevlendirilmiş bulunanlar,bu nöbet hizmetine dahil edilmezler.

11-Yatılı ilköğretim Bölge okullarında ve daha üst okullarda öğrenciler arasında mutfak,yatakhane ve yemekhane nöbetçi öğrenciliği öğretmen nöbeti tutulur.

12-Nöbetini tutmayan veya kusurlu tutan personel hakkında ilgili yasa hükümleri uygulanır.

13-Çalışmak üzere,işyerlerine mesai saatinden önce gelecek veya bitiminden sonra kalacak ve resmi tatil günlerinde çalışacak personelin isim listesi daha önceden idareye bildirilir. İdareye;çalışacak personel bildirilmemiş ise çalışma saatleri dışında bu personelin çalışmasına müsaade edilmez.

14-Çalışma saatlerinden önce ve sonra ziyaretler kabul edilmez.

15-Nöbetçi memur odalarında dinlenmek çay içmek,sohbet etmek,alkollü içki içmek yasaktır.

16-Nöbetçi nöbet odasında bulunan harici telefonla özel amaçla konuşma yapamaz ve yaptıramaz.Buradaki telefonlar,verilen emirler doğrultusunda,nöbetçi memurlarınca hizmet maksadı ile kullanılır.

17-Nöbetçi memurlarının görevlilerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli oda,araç ve gereç sağlanır.

18-Mesai saatleri dışında ziyaretçi kabul edilmez.Bu husus birer levhaya yazılıp giriş yerlerine asılarak ziyaretçilere duyurulur.BEŞİNCİ BÖLÜM

NÖBETÇİ PERSONELE AİT ÖZEL HÜKÜMLERDAİRE EMNİYET NÖBETÇİ MEMURUNUN GÖREVLERİ
a)İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların birden fazla ana birimin görev yaptığı büyük binalarda her birinde,tek birimin görev yaptığı binalarda ise bu birim tarafından ayrı ayrı veya müşterek Daire Emniyet memurluğu nöbeti tutulur.

b)Daire Emniyet memurluğun görevi sabah mesaisi ile başlar,akşam mesaisi bitiminde koridor ve çalışma odalarının emniyet ve temizlik kontrollerini yaptıktan sonra biter.

Görevleri
1-Müracaat memurluğu bulunmadığı hallerde giriş ve çıkışı kontrol eder.

2-Toplantının güvenliği konusunda,toplantıyı yapan makama yardımcı olur.

3-Onarım,boya,badana,yakıt ikmali benzeri nedenlerle gelen yabancıların giriş-çıkışını kontrol altında bulundurur ve bu personelin ilgililerle görüşmesini sağlar.

4-Kağıt sepetlerdeki kağıtlarına çalışma odaları ve koridorlarını temizlenmesine nezaret eder.

5-Çalışma odalarındaki kasa,masa ve dolap kilitlerini açıkta gizlilik dereceli evrak bulunup bulunmadığını gözden geçirir,varsa emniyetini alır.

6-Odalarda çalışır durumdaki gereksiz elektrikli cihazların sebep olabileceği yangınlara karşı önlemler alır.

7-Çalışma odalarının temizlik ve emniyet kontrolünü yaptıktan sonra Günlük Emniyet Kontrol Çizelgesinin ilgili sütununu imza eder,gereksiz lambaları söndürür,gizlilik dereceli evrak ve malzemenin bulunduğu odaların kapılarını kilitler,diğer kapı ve pencereleri kapatır,anahtarı güvenlik görevlisine teslim eder.c)Daire Emniyet Memurluğu,Nöbet Memuru olan yerlerde hizmetin devamı süresince Nöbetçi memurun yardımcısıdır,olmayan yerlerde ise Nöbetçi Memurun yaptığı görevleri de yapar.

Kurum amiri

MÜRACAAT (DANIŞMA) MEMURLUĞU ÖZEL TALİMATIGörevleri:

1-Giriş ve çıkışı kontrol altında bulundurmak,

2-Giriş kapısında personelin giriş kartlarını takmalarını sağlamak,takmayanları ikaz etmek.

3-Gelen ziyaretçi ve iş takipçilerine yardımcı olmak.

4-Ziyaretçi ve iş takipçilerinden şüpheli görülenleri izlemek,amire veya nöbetçi memuruna bildirmek.

5-Ziyaretçi ve iş takipçilerinin kimliklerini alarak,kimliğini ziyaret ve iş takibi defterine kaydetmek ve ziyaretçi kartını vermek.

6-Ziyaretçilerle bürolar arasında telefon görüşmesi sağlanarak ziyaretin ziyaretçi odasında yapılmasını sağlamak.

7-Ziyaretçi ve iş takipçilerinin ellerinde bulunan çanta,paket,torba vb.gibi eşyalarını kontrol etmek,gerekiyorsa emniyetli bir yere bırakılmasını sağlamak.

8-Ziyaretçi ve iş takipçilerini belirli saatlerde içeriye almak,bu saatlerin dışında içeriye girmelerine müsaade etmemek.

9-Bölme,kat veya binaya giren ve çıkanları kontrol altında bulundurmak,bölgeye giren otoların giriş kartlarını kontrol etmek,yakıt veya malzeme getiren araçların kontrollerini yapmak ve bu gibi araçların geldiklerini ilgililere duyurmak gibi görevleri yapar.Kurum Amiri

GECE BEKÇİLERİ GÖREV TALİMATI
A)Göreve başlarken
1-Göreve başlarken bütün ihtiyaçlarını giderir,yiyecek ve içeceklerini yanında getirir ve hiçbir suretle görev yerinden ayrılmayacağını önceden kesin olarak bilir.
2-Görev başında vaktinde bulunur.

3-Görevi teslim alırken önce olup bitenler hakkında bilgi alır.

4-Çalışma saatleri dışında içeride kimler olduğunu bilmelidir.Tanınmayan kimseleri binadan çıkarır.

5-Binanın her tarafını gezer,yanmakta olan elektrik,ocak ve sobaları söndürür.Su,havagazı,musluklarını iyice kapatır,açık pencere,kapıları kapatarak kilitler,anahtarları anahtarlığa tam olarak asar.

6-Elektrik sigortası,havagazı,su ana musluğu vanalarını bulunduğu yerleri öğrenir.

7-Yangın söndürme cihazları ile yangın hortumlarının yerini ve nasıl kullanılacağını öğrenir.

8-Telefon rehberinden aranılan numaraları bulmayı ve telefonla nasıl konuşulacağını öğrenir.

B)Görev Süresince
1-Binanın iç ve dış kısmını devamlı olarak kontrol eder.Bu kontroller yapılırken giriş kapılarını açık bırakmaz.

2-Elinde yazılı müsaade bulunmayan hiç kimseyi içeri almaz.

3-Su,elektrik,havagazı arızalarında derhal ilgilileri haberdar eder.

4-Her hangi bir sebepten dolayı meydana gelen yangın başlangıcını gördüğünde zaman kaybetmeden itfaiyeye haber verir.Haberde yangının nerede ve yanmakta olan maddenin cinsini ve telefon numarası ile adresini bildirmek suretiyle açıklar.

5-Lüzumlu telefonlar,ilgililerin adresleri nöbet mahalline asılır.

6-Nöbet sırasında yabancı kimselerle kısa ve öz konuşur.

7-Kontrol saatini zamanında kurar.

8-Nöbet süresince uyumaz.

C) Görev Sona Ererken
1-Nöbeti teslim alacak kişi gelmeden ve gelecek nöbetçiye görevi teslim etmeden önce nöbet yerinden ayrılmaz.

2-Görevi süresince olup bitenler hakkında nöbeti teslim alacak olana bilgi verir.

D) Sorumluluk;

1-Nöbet devamınca bina ve kurumun içinde ve dışında meydana gelecek olaylardan gece bekçisi sorumludur.

2-Görev esnasında her türlü alkollü içki kullanılmaz.

3-Görevlerini yukarıda yazılı olan hususlara göre yapmayanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

Kurum AmiriNÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ


1-Günlük vakit çizelgelerini uygulamak.

2-Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediklerini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek.

3-Isıtma,elektrik tesisleri ile sıhhi tesisatların çalışıp çalışmadığını,okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yapmak,giderildiği eksikleri gidermek,gerekli olanları ilgililere duyurmak.

4-Bahçe,koridor ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.(okulda birkaç nöbetçi öğretmen bulunduğu takdirde,aralarındaki iş bölümü okul yönetimi tarafından yapılır.)

5-Etütlerde öğrencilerle ilgilenmek; yemekhane ve yatakhanede dolaşarak kontrolsüz kalmalarını sağlamak.

6-Günlük erzakın tartılarak ambardan çıkarılmasında ve gelen erzakın muayenesinde hazır bulunmak.

7-Nöbeti sonunda “Okul Nöbet Defter”ine nöbet süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporunu yazmak.

8-Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak ve durumu ilgililere bildirmek.

9-Nöbeti süresinde okulun eğitim öğretim,disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek ve bu hususlarda günlük önlemlerini almak.

10-Dersi olmadığı durumlarda öğretmeni bulunmayan sınıflarla yakından ilgilenmek.

11-Kendilerine verilen eğitim,öğretim yönetim ve üretim görevlerini yapmak.

12-Öğretim kurulu,zümre ve sınıf öğretmenleri toplantılarına katılmak.

13-Okulun yönetim işlerine yardımcı olmak.Okul MüdürüNÖBETÇİ ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ


1-Günlük nöbet öğretmenlerini tanımak.Nöbete zamanında başlamak kolluk takmak.

2-Nöbet yeri girişteki müracaat odası olup,okula giriş ve çıkışları kontrol etmek.

3-Ziyaretçi defterlerini ve ziyaretçi kartlarını kontrol altına alıp,dikkatli takip etmek.

4-Ziyaretçileri öğrenciliğe ve insanlığa yaraşır şekilde karşılayarak ilgilenmek.

5-Öğrencilerin ön kapıdan izinsiz giriş ve çıkışlarını önlemek.

6-Ansızın olabilecek önemli olaylarda durumu nöbetçi öğretmenlere bildirmek.

7-Kılık ve kıyafetine dikkat etmek.

8-Nöbet yerini izinsiz ve habersiz terk etmemek.

9-Diğer nöbetçilerle ve hizmetlilerle uyumlu çalışmak.

10-Dersi boş geçen sınıfları nöbetçi öğretmene anında bildirmek.

11-Teneffüsler haricinde öğrenci giriş kapısını kapalı tutarak içeri öğrenci almamak.

12-Tuvaleti gözlemek ve olumsuzlukları nöbetçi öğretmene bildirmek.

13-Ders sırasında sınıflara ve kapılara gereksiz giriş ve çıkışları önlemek,görevli veya sınıf öğrencisi olmayanları dershane kapılarına yaklaştırmamak.

14-Okul idaresinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.Okul Müdürü

YATAKHANE NÖBETÇİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖREVLERİ
1-Nöbet sabahı,erken kalkarak belirtilen sürede arkadaşlarını kaldırmak.

2-Yatakların tertip ve düzenini kontrol etmek.Gerekli uyarıları yapmak.

3-Pencereleri açarak havalandırmak.

4-Yatakhanede gürültü yapanlara, her türlü yiyecek getirenlere müdahale etmek.

5-Yatakhanede olması gereken eşyalardan başkasını bırakmamak.

6-Yatakhanenin temizliğini kontrol etmek,konu hakkında nöbetçi öğretmene veya müdür yardımcısına bilgi vermek.

7-Üzeri açılan,battaniyesi düşen arkadaşlarının üzerini örtmek,horlayanları uyarmak,en son kendisi uyumak.

8-Yatakhanenin temizliği bittikten sonra anahtarlarını alıp nöbet yerinde beklemek.

9-Önemli durumların dışında belirtilen süre dışında yatakhaneyi açmamak,anahtarları nöbetçi arkadaşına teslim etmek.

10-Arkadaşlarını sabah belirtilen saatte kaldırmak.

Okul Müdürü

EK-1
NÖBET DEFTERİNE YAZILACAK HUSUSLAR


S.NO
KONU
NÖBETÇİ

MEMUR
DAİRE EMNİYET TEM.NÖB.MEM.
DANIŞMA

MEMURU

1
Nöbetin nöbet talimatı esaslarına göre tutulduğu
*
*
*

2
Daire Emniyet ve Temizlik Nöbetçi Memurluğunun tutulduğunu
*3
Gece Bekçilerinin kontrol edildiği
*4
Odalarının emniyetinin kontrol edildiği
*5
Bütün odalardaki müsvedde kağıtlarının toplatılıp

Yakıldığı
*
*


6
Alınan telgraf,emir ve bunlara yapılan işlem
*
*


7
Yangın su baskını ve sabotajlara ait varsa vakaların

Açıklanması
*8
Kaza olayları varsa açıklanması
*9
Teslim edilen doküman ve demirbaş eşya
*
*
*

10
Varsa başka vukuatlar
*
*


11
Nöbet defterinin devir teslim edildiği
*
*
*

12
Teslim eden ve alanın adı ve soyadı sicil numarası imzası nöbeti kontrol edenin onayı

meb.gov.tr
 
Üst