Oğrenciyi Borçlandiran Yüklenim Senedi •Borcun Kapsaminin Saptanmasi

Oğrenciyi Borçlandiran Yüklenim Senedi •Borcun Kapsaminin Saptanmasi
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU
E. 2006/15-743 K.2006/740 T. 22.11.2006
OĞRENCİYİ BORÇLANDIRAN YÜKLENİM SENEDİ •
BORCUN KAPSAMININ SAPTANMASI
Özet: Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi halinde
ödenecek olan giderleri belirleyen yüklenim
senedinin kapsamı dışına çıkılarak,
yüklenim senedinde belirtilmeyen giderin de
ödetilmesine karar verilmesi usul ve yasaya
aykırıdır.
Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;
Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne
dair verilen 17.12.2003 gün ve 2000/328 E, 2003/1042 K. Sayılı kararı
n incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay
15. Hukuk Dairesinin 20.4.2005 gün ve 2004/4518 E. 2005/2424 K. Sayı
lı ilamı ile (… Asıl davada, idarece istenilen okutma gideri nedeniyle
borçlu olmadıklarının tesbitine, birleşen davada okutma giderinin ödetilmesine
karar verilmesi istenilmiş, mahkemece asıl davanın reddine, birleşen
davanın kabulüne dair verilen karar davacı ve karşı davalı vekilince temyiz
edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici
nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması
na göre davacı ve karşı davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dı-
şında kalan diğer temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Davacı Uğur’a velayeten babası AB imzalı Bafra 1. Noterliğinin
22.8.1994 gün ve 9573 sayılı, Beyoğlu 32. Noterliğinin 21966 sayılı yüklenme
senetlerinde, öğrencinin ilişiğinin kesilmesi halinde ödenecek giderler
açıklanmış, personel ve amortisman giderlerinin de ödeneceğine yer verilmiş
değildir. Oysa hükme dayanak bilirkişi raporunda, personel ve
amortisman giderlerini de toplam hesaplamaya katılmıştır. Yüklenim senedinde
yer verilmeyen giderin de ayrıca ödetilmesine karar verilmesi bu nedenlerle
doğru görülmemiştir, kararın bozulması uygun bulunmuştur…) gerekçesiyle
bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargı-
lama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davacılar-davalılar vekili
682 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 81 • Sayı: 2 • Yıl 2007
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gere
ği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk
Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle
direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davacılar-davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile,
direnme kararının Özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı
HUMK’un 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz
peşin harcının geri verilmesine, 22.11.2006 gününde oyçokluğu ile
karar verildi.
Yargıtay Kararları 683
 
Üst