Öğretme ve Öğrenme Süreci

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Öğretme ve Öğrenme Süreci
etkinlik ve materyal hazırlama öğretme öğrenme süreci materyal ve etkinlik hazırlama öğrenme öğretme süreci süreçleri
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ

C-) ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen, öğretme ve öğrenme süreçlerini plânlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar.

C1-) Dersi Planlama

Öğretmen, öğrenci merkezli bir yaklaşımla kullanacağı yöntemleri, etkinlikleri, ders araç-gereç ve materyallerini, ölçme-değerlendirme tekniklerini özel alan öğretim programındaki amaç ve kazanımlarla tutarlı olarak öğrencilerle birlikte planlayabilmelidir.
Performans göstergeleri
C1.1. Ders plânını öğrenciyi merkeze alarak hazırlar.(A1.1;D4.5)
C1.2.Ders plânında bireysel farklılıkları dikkate alır. (A1.1; B1.5; B2.1; D4.5;)
C1.3. Ders plânında amaç ve kazanımların neler olacağını belirtir.
C1.4.Dersi planlarken diğer dersler ve ara disiplinlerle ilişkilendirir, bu konuda diğer öğretmenlerle işbirliği yapar.
C1.5. Ders plânında amaca uygun etkinlikleri belirtir.
C1.6. Ders plânında amaca uygun yöntem ve teknikleri belirtir.
C1.7. Ders plânında kullanacağı kaynak ve materyalleri belirtir.
C1.8.Ders plânında ne tür ödev vereceğini belirtir.(B1.3)
C1.9.Ders plânında bilgi ve iletişim teknolojilerinin nasıl kullanılacağına yer verir.
C1.10.Ders plânında izleme ve değerlendirme etkinliklerini belirtir. (D1.2;D1.4)

C2-) Materyal Hazırlama

Öğretmen sahip olduğu olanakları verimli kullanarak ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak öğretim materyallerini hazırlayabilmelidir. Materyalleri hazırlarken teknolojik ve çevresel olanaklardan yararlanabilmeli ve içeriğin sunumunu kolaylaştırıcı olmasına dikkat etmelidir.
Performans göstergeleri

C2.1. Çalışma yaprakları hazırlar.
C2.2. Materyalleri hazırlarken ve seçerken bireysel farklılıkları dikkate alır.(A1.3)
C2.3. Materyal hazırlamada bilgisayar ve diğer teknolojik araçlardan yararlanır.
C2.4.Öğretme-öğrenme sürecinde materyaller hazırlarken öğrenci görüşlerini de dikkate alır.
C2.5.Materyal hazırlarken kullanışlı ve ekonomik olmasına dikkat eder.
C2.6. Hazırlanan materyalin öğrenilecek içeriğe uygun olmasına dikkat eder.
C2.7.Materyal hazırlarken çevre olanaklarından yararlanır. (E2.5;E2.2;E1.3)
C2.8 Hazırlanan materyalin içeriğin sunumunu kolaylaştırıcı olmasına dikkat eder.
C2.9.Teknolojik ortamlardaki (veri tabanları, çevrimiçi kaynaklar vb.) öğretme – öğrenme ile ilgili kaynaklara ulaşır, bunları doğruluk ve uygunlukları açısından değerlendirir.
C2.10.Öğrencilerin materyal hazırlama ve geliştirmelerine fırsatlar vererek onlarda yaratıcılığın ve estetik anlayışın gelişmesine katkıda bulunur.

C3-) Öğrenme Ortamlarını Düzenleme

Öğretmen, öğretme-öğrenme sürecinin etkili olarak gerçekleştirilmesi için, psikolojik ve fiziksel boyutları ile birlikte öğrenme ortamlarını öğrencilerle birlikte düzenleyebilmelidir.
Performans göstergeleri
C3.1.Öğrenme ortamlarını düzenlerken öğrencilerin farklı ön yaşantılarını dikkate alır.(B1.5)

C3.2.Öğrenme ortamlarını etkinlik türüne göre (bireysel, işbirlikli vb.)düzenler.(A1.2)
C3.3.Öğrenme ortamının fiziksel koşullarını (ısı, ışık, ses durumu vb.) öğrenmeyi destekleyecek biçimde düzenler. (A1.2)
C3.4.Öğrenme ortamını düzenlerken araç ve gereçlerin kullanım ilkelerini dikkate alır.
C3.5.Araç ve gereçlerin güvenli biçimde kullanımı için önlemler alır.
C3.6.Ders araç-gereçlerinin bakımını sağlar, kullanıma hazır halde tutar.
C3.7.Öğretim ortamının temizliği ve havalandırılması için gerekli önlemleri alır.
C3.8.Teknoloji kaynaklarının etkili kullanımına model olur ve bunları öğretir.
C3.9.Öğrenme ortamini öğrencilerin estetik duyarliliğini olumlu yönde etkileyecek biçimde düzenler.

C4-) Ders Dışı Etkinlikler Düzenleme

Öğretmen, eğitimin sürekliliğini ve okul-çevre bütünlüğünü sağlayacak şekilde, öğrencilerinin yaş grubuna ve hedeflere uygun etkinlikler (tiyatro, müze, fabrika,park ve benzeri geziler ) planlayıp yürütebilmelidir.
Performans göstergeleri

C4.1.Ders dışı etkinlikler için plân hazırlar. (E1.4;E1.5)
C4.2.Ders dışı etkinliklerin dersin amaçlarına uygun olmasına dikkat eder. (E1.4;E1.5)
C4.3.Ders dışı etkinlikleri öğrenci özelliklerini dikkate alarak düzenler. (A1.11;E1.4;E1.5)
C4.4.Ders dışı etkinlikler için gerekli yazışma ve görüşmeleri yapar. (E1.4;E1.5)
C4.5.Ders dışı etkinlikler için gereken araçları temin eder. (E1.4;E1.5)
C4.6.Ders dışı etkinliklerin güvenle gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alır.(E1.4;E1.5)

C5.Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme

Öğretmen, sınıf içinde çok farklı ihtiyaç,ilgi, yetenek ve özgeçmişe sahip olan öğrencilerle karşı karşıyadır. Onların var olan kapasitelerini geliştirme ve seçenekleri çoğaltan bir eğitim alma hakları olduğunu bilmeli ve öğretme-öğrenme sürecini düzenlerken bunları göz önünde bulundurabilmelidir. Öğretmen, özel gereksinimi olanlara karşı kendi sorumluluklarının, kanunî yükümlülüklerinin, müdahale şekillerinin, değerlendirme yollarının bilincinde olmalı ve bireysel öğretim planları yapabilmelidir.
Performans göstergeleri
C5.1.Farklı ihtiyaçları dikkate alarak öğrenme etkinlikleri düzenler. (A1.1;D4.5)
C5.2.Öğrencilerin ilerlemelerini izlemek amacıyla kayıtlar tutar.
C5.3.Öğretimi çeşitlendirirken gerektiğinde uzman yardımına başvurur. (E2.1)
C5.4.Yöntemlerini belirlerken bireysel farklılıkları dikkate alır. (B1.2; B2.2;D4.5)
C5.5.Özel sorunları olanlarla ilgili yasal dayanakları bilir. (A1.1; B1.2;B2.2;D4.5;)
C5.6.Bireysel öğrenme planları yapar.
C5.7. Bireysel farklılıkları dikkate alarak ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını çeşitlendirir. (D1.3;B2.4)
C5.8.Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrenci merkezli stratejileri destekleyen teknolojiler kullanır.

C6- Zaman Yönetimi

Öğretmen, kendisine ayrılan öğretme ve öğrenme zamanını dersin bölümlerini dikkate alarak uygun biçimde kullanabilmeli; öğrencilerini ders içi ve ders dışı çalışmalarda zamanı etkili kullanmaları için yönlendirebilmelidir.
Performans göstergeleri
C6.1.Zamanı etkin kullanacak şekilde dersi plânlar.
C6.2.Öğretme - öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır.
C6.3.Öğrencilerin ders içi ve ders dışı zamanlarını etkili kullanmaları için yönlendirmeler yapar.

C7- Davranış Yönetimi

Öğretmen, öğrencilerin öz denetim kazanabilecekleri; kendi hak ve sorumluluklarının yanısıra diğerlerinin hak ve sorumluluklarını da kavrayabilecekleri, duygu ve düşüncelerini yönetebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri demokratik bir ortam hazırlayabilmelidir.
Performans göstergeleri
C7.1.Öğrencilerine yapıcı, açıklayıcı ve geliştirici geri bildirimler verir. (D3.4;D3.7)
C7.2.Öğrencilere isimleriyle hitap eder.(B3.1)
C7.3.Öğrencilerin başarılı yönlerini öne çıkarır.
C7.4.Davranış yönetiminde bireysel farklılıkları dikkate alır.
C7.5. Öğrencilerin kendilerini güven içinde hissetmelerini sağlayacak ortam oluşturur.
C7.6.Sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirler.
C7.7
. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yönetebilmelerinde rehberlik eder.

C7.8. Öğrencilerin kendilerini güdülemeyi ögrenmeleri için olanak sağlar.
C7.9. Öğrencilerin öz denetim becerilerini geliştirmesine rehberlik eder.
C7.10. Araç-gereç ve teknolojnin kullanıldığı öğrenme ortamlarında sağlık ve güvenliğe öncelik veren önlemleri uygular.
C.7.11. Kişiler arası problem cözme becerilerine sahiptir ve öğrencilerde de bu becerilerin gelişmesi için rehberlik eder.
 
Geri
Üst