1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0

  Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

  Konu, 'Okul ve Öğretmenler' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  kariyer yönetmeliği kariyer basamaklarında yükselme yönetmeliği öğretmenlik basamaklarında yükselme
  ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, öğretmenlerin, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 — Bu Yönetmelik, öğretmenlerden öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselebilecekleri kapsar.
  Dayanak
  Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
  Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
  Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
  Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
  Eğitim: Hizmet içi eğitim ve lisansüstü eğitimi,
  Hizmet içi eğitim: Hizmet içi eğitim amacı ile düzenlenen kurs ve seminerleri,
  Etkinlikler: Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmaları,
  Sicil (İş başarımı): Kişilik özelliklerinin ve meslekî yeterliğin belirlenmesi amacıyla geliştirilen ölçüt ve göstergelere göre yapılan değerlendirmeyi,
  Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları lisans düzeyindeki yüksek öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlikleri,
  Eğitim Bilimleri: Öğrenme ve eğitim sürecinin niteliksel ve nesnel yönlerini bilimsel yöntemlerle ele alan ve inceleyen bilim dallarını,
  Öğretmenlik Kariyer Basamakları: Adaylık döneminden sonraki öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik basamaklarını,
  Kıdem: Öğretmenlik veya uzman öğretmenlikte geçen süreyi,
  Öğretmen: Genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş ve adaylık döneminden sonra her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetlerini yürütenleri,
  Uzman Öğretmen: Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğretmenlerden kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler ve sicil; lisans öğrenimi veya alanı ya da eğitim bilimleri alanı dışında lisansüstü öğrenimini tamamlayan öğretmenlerden ise kıdem, eğitim, etkinlikler, sicil ve sınav ölçütlerine göre yapılan değerlendirme ve başarı sıralaması sonucunda alanlarında ayrılan kontenjana yerleştirilenleri,
  Başöğretmen: Alanında ya da eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenlerden kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler ve sicil; lisans öğrenimi veya alanı ya da eğitim bilimleri alanı dışında lisansüstü öğrenimini tamamlayan uzman öğretmenlerden ise kıdem, eğitim, etkinlikler, sicil ve sınav ölçütlerine göre yapılan değerlendirme ve başarı sıralaması sonucunda alanlarında ayrılan kontenjana yerleştirilenleri,
  Kariyer: Öğretmenlikten uzman öğretmenliğe, uzman öğretmenlikten başöğretmenliğe gerekli yeterlikler kazanılarak ilerlemeyi,
  Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim etkinliklerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme ve geliştirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, hizmet içi eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
  Özel Öğretim Kurumu: 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında etkinlik gösteren okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim kurumları, kurslar, dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezlerini,
  Sınav: Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselebilecekler için yapılan sınavı,
  Sınav Muafiyeti: Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğretmenlerin uzman öğretmenlik; doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenlerin ise başöğretmenlik sınavından muaf tutulmalarını,
  Sertifika: Alanlara göre ayrılan uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik kontenjanına yerleştirilenlere verilen belgeyi,
  Aday: Kariyer basamaklarında yükselmek üzere başvuruda bulunanları,
  ÖSYM: Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
  Kredi Puanı: Hizmet içi eğitim etkinliklerinden 6 saati 1 kredi puanı karşılığında değerlendirilmek suretiyle bulunan puanı
  ifade eder.
  Temel ilkeler
  Madde 5 — Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmede;
  a) Öğretmenlerin meslekî bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,
  b) İmkân ve fırsat eşitliği sağlanması,
  c) Genellik, eşitlik, geçerlik, güvenirlik, tarafsızlık ve açıklık ölçütlerine uyulması
  temel ilkedir.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Öğretmenlik Kariyer Basamakları ve Sayıları
  Öğretmenlik kariyer basamakları
  Madde 6 — Öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.
  Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları
  Madde 7 — Bakanlık eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde uzman öğretmen oranı % 20, başöğretmen oranı % 10’dur. Bu oranlar, Bakanlar Kurulunca artırılması durumunda, artırıldığı oranda uzman öğretmen ve başöğretmenlik sayılarına yansıtılır. Bu sayılardan;
  a) Alanlara göre mevcut öğretmen sayısının, Bakanlık eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı içindeki oranı esas alınarak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayılarının her alan için en az bir olmak şartıyla alanlar arasındaki dağılımı,
  b) Alanlara göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları içinde sınavdan muaf olan veya olmayanlar için kullanılacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları
  Bakan onayı ile belirlenir.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Adaylarda Aranacak Şartlar
  Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına başvuracaklarda aranacak şartlar
  Madde 8 — Kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan lisans mezunu öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;
  a) Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,
  b) Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl
  kıdemi bulunmak şartı aranır.
  Sınavdan muaf olan adayların başvurularında aranacak şartlar
  Madde 9 — Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavından muaftır.
  Sınavdan muaf bulunanların kariyer basamaklarında yükselmelerinde, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;
  a) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,
  b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlardan başöğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl
  kıdemi bulunmak şartı aranır.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Komisyonlar ve Görevleri
  Merkez sınav ve değerlendirme komisyonu ve görevleri
  Madde 10 — Merkez Sınav ve Değerlendirme Komisyonu, Bakanlık Personel Genel Müdürünün ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında aynı genel müdürlükten iki daire başkanı, bir şube müdürü ve bir uzman, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden bir daire başkanı, bir şube müdürü, bir uzman ile Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığından bir şube müdüründen olmak üzere bir başkan ve toplam 8 üyeden oluşturulur. Bu birimlerden aynı unvanlı görevliler olmak üzere 8 de yedek üye belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantılara aynı birimden belirlenen yedek üye katılır. Gerektiğinde ilköğretim, orta öğretim ile meslekî ve teknik öğretimi temsilen ilgili dairelerden en az daire başkanı düzeyinde birer üye komisyona çağrılır. Bu komisyonca;
  a) Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen sayı ve oranları belirlemeye ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilerek makam onayına sunulması,
  b) İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının toplanma, çalışma süre ve şekillerinin belirlenmesi,
  c) ÖSYM ile iş birliği içinde sınava ilişkin protokolde yer alacak hususların belirlenmesi,
  d) Gerekli durumlarda sınav belgeleri dışında kalan değerlendirme ölçütleri ile ilgili belgelerin incelenmesi, varsa değerlendirme hatalarının düzeltilmesi,
  e) Alanlara göre ayrılan kontenjanlara girecek adayları belirlemek üzere başarı sıralamasının yapılması,
  f) Sınav merkezlerinin belirlenmesi,
  g) Sınav ve değerlendirmeye ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi
  görevleri yerine getirilir.
  Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmek üzere değerlendirilmeye alınanlardan özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenler hakkında ikinci fıkranın (a) ve (e) bentleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli öğretmenler hakkında ise aynı fıkranın (a) bendi dışında kalan görevler komisyonca yapılır.
   
 2. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0
  Ce: Öğretmenlik Kariyer Basamaklarına Yükselme Yönetmeliği
  İl öğretmen değerlendirme komisyonu ve görevleri
  Madde 11— Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmek üzere başvuruda bulunan öğretmenlerin değerlendirilmesi amacı ile her ilde İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu kurulur.
  İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu; her sınav döneminde il millî eğitim müdürünce belirlenecek bir millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında, özlük işlerinden ve hizmet içi eğitimden sorumlu şube müdürleri, ilköğretim müfettişleri başkanınca belirlenecek bir ilköğretim müfettişi ile il millî eğitim müdürünce belirlenen farklı tür ve düzeyden üç eğitim okul/kurumu müdüründen olmak üzere bir başkan ve 6 üyeden oluşur. Aynı unvanlı görevliler olmak üzere 6 da yedek üye belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantılara aynı nitelikteki yedek üye katılır. Bu Komisyonca;
  a) Öğretmenlik kariyer basamaklarında sınav şartına bağlı ve sınav şartından muaf olarak yükselecekler hakkında ayrı ayrı düzenlenen Öğretmen/Uzman Öğretmen Değerlendirme Çizelgesi (EK-1) ile eklerinin incelenip değerlendirilmesi,
  b) Değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak alanlara göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik bakımından sınavdan muaf olanlar ve olmayanlar için ayrı ayrı olmak üzere puan üstünlüğüne göre İl Başarı Sıralaması Çizelgesi (EK-3) düzenlenerek onaylanmasının sağlanması,
  c) İl Başarı Sıralaması Çizelgelerinin bir örneğinin, elektronik ortamda olmak üzere Merkez Sınav ve Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmek için Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin sağlanması
  görevleri yerine getirilir.
  Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında da üçüncü fıkrada yer alan görevler, ayrı ayrı olmak üzere komisyonca yapılır.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Hükümler
  Duyuru ve başvuru
  Madde 12 — Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavına ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az beş ay önce Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce yapılır.
  Duyuruda; Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında alanlara göre sınavdan muaf olan ve olmayanlar bakımından belirlenen uzman öğretmen ve başöğretmen sayıları ile özel öğretim kurumları öğretmenlerini de kapsayacak şekilde başvurunun; şartları, tarihi, şekli, süresi, başvuru kabul komisyonu, sınavın kapsamı, sınav puanlarının hesaplanması yöntemi, sınav ücreti, sınav merkezleri, sınav sonuçlarının duyurulması, sınav sonucuna itiraz ve değerlendirme sürecine ilişkin iş ve işlem akışı ile diğer hususlara yer verilir. Bakanlık bu amaçla bir kılavuz hazırlar.
  Başvurular ile diğer iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilir.
  Adaylar sınavlara katıldıkları günlerde kurumlarınca izinli sayılır.
  Sınav ve protokol
  Madde 13 — Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavı, yılda bir defa olmak üzere ÖSYM’ce yapılır. Sınavla ilgili olarak Bakanlık ve ÖSYM arasında bir protokol düzenlenir. Bu protokolde, Bakanlık ve ÖSYM’ce yapılacak iş ve işlemler, sınava katılması uygun bulunanların başvuru yöntemi, başvuru bilgilerinin ÖSYM’ye aktarılma düzeni ve tarihi, sınavın kapsamı, sınav konuları, sınavın gizliliği ve güvenilirliği, sınav puanlarının hesaplanma yöntemi, sınav ücreti, sınav merkezleri, sınavın değerlendirilme süresi ve sonuçlarının duyurulması gibi hususlara yer verilir.
  Sınavın türü
  Madde 14 — Sınav, merkezî sistem ile çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerle uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yapılır. Sorular ve cevap kâğıtları, Bakanlık ile ÖSYM’nin birlikte belirledikleri sınav kapsamlarına uygun olarak, gizlilik önlemleri alınarak ÖSYM’ce hazırlanır. Sınav evrakının sınav merkezlerine gönderilmesi, sınavın uygulanması ve cevapların değerlendirilmesi ÖSYM’ce gizlilik içinde, güvenilir bir ortamda gerçekleştirilir.
  Sınav yapılacak merkezler
  Madde 15 — Sınav, Merkez Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek merkezlerde yapılır. Sınavın yapılacağı merkezlerin belirlenmesinde coğrafî şartlar, ulaşım ve haberleşme imkânı ile hizmet gereklerinin yeterliliği göz önünde bulundurulur.
  Sınav konuları ve ağırlık katsayıları
  Madde 16 — Uzman öğretmenlik/Başöğretmenlik sınav konuları ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
  a) Türkçe (0,3),
  b) Genel kültür (0,2),
  c) Pedagojik formasyon (0,4),
  d) Millî eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler (0,1).
  Sorular, Sınav Konuları Çizelgesinde (EK-2) yer alan alt konu başlıkları arasından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır.
  Kurul, Sınav Konuları Çizelgesinde yer alan alt konu başlıklarında yeni gelişmeleri esas alarak değişiklik yapmaya yetkilidir. Yapılan değişiklikler, sınav tarihinden en az beş ay önce ilan edilir.
  Sınavın değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması ve geçerlik süresi
  Madde 17 — Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı olabilmek için en az 60 puan almak şarttır. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alanlar ile sınavdan muaf olanlar eş zamanlı olarak değerlendirmeye alınır.
  Adayların sınav puanlarının hesaplanmasında; dört yanlış bir doğruyu götürecek şekilde önce her testin ham puanı, sonra da her bir test için standart puan belirlenir. Bu standart puanlar, en büyüğü 100 olacak şekilde doğrusal dönüştürmeye tâbi tutulur. Elde edilen puanlar, o testin ağırlık katsayısı ile çarpılarak her bir testin puanı belirlenir. Testlerin belirlenen puanları toplanarak adayın sınav puanı bulunur.
  Sınav sonuçları adaylara, sınav sonuç belgeleri ile gönderilir ve ayrıca elektronik ortamda duyurulur.
  Sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihi izleyen on beş gün içinde ÖSYM tarafından Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü, il millî eğitim müdürlükleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda bildirilir.
  Katılmış oldukları sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan almış olmalarına rağmen kontenjan yetersizliğinden dolayı unvan verilemeyenlerin puanları iki yıl süreyle geçerlidir. Bu adaylar, puanlarını yükseltmek istemeleri hâlinde tekrar sınava girebilirler. Değerlendirmede puanı yüksek olan sınavın sonucu esas alınır. 60’ın altında puan alanlar da daha sonraki sınavlara girmek üzere başvurabilirler.
   
 3. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0
  Ce: Öğretmenlik Kariyer Basamaklarına Yükselme Yönetmeliği
  Sınav sonuçlarına itiraz
  Madde 18 — Sınav sonuçlarına, sonuçların ilân edildiği tarihi izleyen on beş gün içinde ÖSYM’ye ulaşacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, ÖSYM’ye ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Sonuçlar, adaylara ve toplu liste hâlinde Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.
  Sınav sonuç belgelerinin saklanması
  Madde 19 — Sınav sonuçlarını gösteren belgeler, Personel Genel Müdürlüğü Birim Arşivinde ve gerektiğinde Bakanlık Arşivinde Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi hükümlerine göre saklanır.
  Değerlendirme ölçütleri ve puan değerleri
  Madde 20 İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonunca uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için değerlendirme, adayların görevli oldukları Bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel öğretim kurumları temelinde, alanlara göre sınavdan muaf olan ve olmayanlar bakımından ayrı ayrı olmak üzere Öğretmen/Uzman Öğretmen Değerlendirme Çizelgesi esas alınarak yapılır.
  Değerlendirme ölçüt ve puan değerleri şunlardır:
  a) Lisans mezunu öğretmenler ile alanı ve eğitim bilimleri alanı dışında yüksek lisans ya da doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenler için değerlendirme; kıdem, eğitim, etkinlikler, sicil ve sınav ölçütlerine göre 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 10’unu kıdem, % 20’sini eğitim (hizmet içi, lisansüstü), % 10’unu etkinlikler, % 10’unu sicil ve % 50’sini de sınav puanı oluşturur.
  b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans ya da doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenler için değerlendirme; kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler ve sicil ölçütlerine göre 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 20’sini kıdem, % 40’ını hizmet içi eğitim, % 20’sini etkinlikler ve % 20’sini de sicil puanı oluşturur.
  Başöğretmenliğe yükselmede, uzman öğretmenliğe yükselmede değerlendirmeye alınan uzman öğretmenlik sertifikasının düzenlendiği tarihten önceki belgeler, değerlendirmeye alınmaz.
  Başarı sıralaması ve sertifika
  Madde 21 — Alanlara göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kontenjanına girecek olanların belirlenmesi amacıyla, İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonlarından gelen İl Başarı Sıralaması Çizelgesine göre sınavdan muaf olan ve olmayanlar bakımından eş zamanlı olarak ve ayrı ayrı olmak üzere puan üstünlüğü dikkate alınarak Merkez Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca Türkiye Geneli Başarı Sıralaması Çizelgesi (EK-4) düzenlenir.
  Başarı sıralaması sonucunda kontenjanın aşılmasına neden olacak şekilde puanların eşit olması durumunda, kontenjana girecek olanları belirlemek için sırasıyla sınav, eğitim, kıdem, etkinlikler ve sicil puanı üstünlüğüne bakılır.
  Başarı sıralaması sonucunda alanlara göre belirlenen kontenjana girenler, Türkiye Geneli Başarı Sıralaması Çizelgesine göre tespit edilir.
  Bu tespite göre Bakanlık kadrolarında çalışan öğretmenlerden alanlarında ayrılan kontenjana en son sırada yerleşenlerin değerlendirme puanı esas alınarak, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden de uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kullanmaya hak kazanacaklar, eş zamanlı olarak ve kurum türüne göre ayrı ayrı olmak üzere Türkiye Geneli Başarı Sıralaması Çizelgesi üzerinden belirlenir.
  Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel öğretim kurumlarında, Bakanlıktaki alanlardan farklı alanlarda görev yapmakta olan öğretmenlerden belirlenen kontenjanlara yerleştirileceklerin değerlendirme puanı, Bakanlık kadrolarında çalışan öğretmenlerden alanlarında ayrılan kontenjana en az puanla yerleşenlerin değerlendirme puanından daha az olamaz.
  Nitelikleri Kurulca belirlenen sertifikalar, Türkiye geneli başarı sıralaması sonuçlarının onayını izleyen otuz gün içinde Personel Genel Müdürlüğünce düzenlenerek il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. Aslı ilgilisine verilen sertifikanın bir örneği de özlük dosyasına konulur.
  Yükselme
  Madde 22 — Aday öğretmenlik dönemini ilgili mevzuatı çerçevesinde başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır.
  Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından ise ilgili sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır.
  ALTINCI BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Birden fazla alan öğretmenliğine atanabileceklerin başvuruları
  Madde 23 — Mezun oldukları yüksek öğrenimlerinin gerektirdiği alan öğretmenliğine atanamamış olanlar ile birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek olanlar; en son atanmış oldukları alanda uzman öğretmenlik ya da başöğretmenlik başvurusunda bulunabilirler.
  Alanları değişen öğretmenlerin unvanları
  Madde 24 — Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam ederler.
  Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler
  Madde 25 — Özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeleri hakkında da bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri dışındaki hükümler uygulanır.
  Özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanını elde edeceklerin belirlenmesi için yapılacak başarı sıralamasında, alanlara göre esas alınacak en az değerlendirme puanı, resmî eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden alanlarında belirtilen unvanları o yıl kullanmaya hak kazanan en az değerlendirme puanına sahip öğretmenlerin puanından az olamaz.
  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler
  Madde 26 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli öğretmenlerin öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeleri hakkında da bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri dışındaki hükümler uygulanır.
  Bu kurum ve kuruluşların eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki serbest öğretmen kadro sayısı içinde uzman öğretmen oranı % 20, başöğretmen oranı % 10’dur. Bu oranların Bakanlar Kurulunca artırılması durumunda, artırıldığı oranda uzman öğretmen ve başöğretmenlik sayısına yansıtılır.
  Bu sayılardan;
  a) Alanlara göre mevcut öğretmen sayısının, bu kurum ve kuruluşların eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı içindeki oranı esas alınarak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayılarının her alan için en az bir olmak şartıyla alanlar arasındaki dağılımı,
  b) Alanlara göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları içinde sınavdan muaf olan veya olmayanlar için kullanılacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik oranları
  ilgili kurum veya kuruluşun bağlı bulunduğu bakanın onayı ile belirlenir.
  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli öğretmenlerden uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanını elde edeceklerin belirlenmesi için yapılacak başarı sıralamasında, alanlara göre esas alınacak en az değerlendirme puanı, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden alanlarında belirtilen unvanları o yıl kullanmaya hak kazanan, en az değerlendirme puanına sahip öğretmenlerin puanından az olamaz.
  Bakanlık kadroları dışında kazanılan uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları
  Madde 27 — Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel öğretim kurumlarında öğretmen görev unvanı ile çalışanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarına atanmış olanlar; atandıkları alanda durumlarına uygun kontenjan bulunması şartıyla göreve başladıkları tarihten itibaren belirtilen unvanları kullanmaya hak kazanırlar.
  Hizmet içi eğitim etkinliklerinin kredilendirilmesi ve değerlendirilme esasları
  Madde 28 — Öğretmenlere yönelik düzenlenecek hizmet içi eğitim etkinlikleri ile süreleri, öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimleri için ihtiyaç duydukları eğitim konuları dikkate alınarak belirlenir. Bu kapsamdaki hizmet içi eğitim etkinliklerinin çerçeve programı, ilgili birimler ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı iş birliğinde hazırlanır ve Kurulca karara bağlanır.
  Hizmet içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlik kariyer basamaklarında değerlendirilme esasları şunlardır:
  a) Yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim etkinliklerinin her 6 saati bir kredi puanı karşılığında değerlendirilerek bu etkinliklerin toplam kredi puanı bulunur.
  b) Değişik tarihlerde ve farklı sürelerde hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin kredi puanları her bir etkinlik için ayrı ayrı hesaplanır.
  c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen ve Bakanlık tarafından uygun bulunan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin bu hizmet içi eğitim etkinliklerinin kredi puanlarının hesaplanmasında her 6 saatlik eğitim süresi için bir kredi puanı verilir.
  d) Öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon almamış olan öğretmenlerin pedagojik formasyon eğitimi, aday öğretmenlerin temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimleri ile alan değişikliğine esas olmak üzere yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine kredi puanı verilmez.
  Diğer görevlerde geçen sürelerin değerlendirilmesi
  Madde 29 — Öğretmen, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dâhil ilköğretim müfettiş ve ilköğretim müfettiş yardımcılığı kadroları ile diğer hizmet sınıflarına dâhil kadrolara atanmış olanların atandıkları görevlerde geçen hizmet süreleri, öğretmenliğe dönmeleri hâlinde, kazanmış oldukları unvanlara göre öğretmenlikte, uzman öğretmenlikte veya başöğretmenlikte geçmiş sayılır.
  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların bu kapsamdaki izin süreleri, kazanılmış haklarına göre öğretmen, uzman öğretmen veya başöğretmenlikte geçmiş sayılır.
  Kazanılan unvanların iptali
  Madde 30 — Uzman öğretmen ve başöğretmen kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin başvuru şartlarından herhangi birini taşımadıkları sonradan anlaşılanların kazandıkları unvanları iptal edilir ve ilgili mevzuat çerçevesinde haklarında yasal işlem yapılır.
  Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tamamlanan hizmet içi eğitim etkinliklerinin bir haftası, 5 kredi puanı karşılığında değerlendirilir.
  Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin düzenlenecek ilk sınavın duyurusunda, 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre şartı dikkate alınmaz.
  Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, adaylık dönemi hariç öğretmenlikte en az 13 hizmet yılını dolduran öğretmenlerden ilk defa yapılacak uzman öğretmenlik sınavını kazananlar, bir defaya mahsus olmak üzere 8 inci maddede belirtilen kıdem şartı aranmaksızın bu sınavdan sonra düzenlenecek ilk başöğretmenlik sınavına katılabilirler.
  Yürürlük
  Madde 31 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 32 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

   
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Öğretmenlik

  Öğretmenlik

  Öğretmen, en genel tanımıyla, öğrenmeye rehberlik eden kişidir. Bu süreçte öğretmenin önemli sorumlulukları, büyük fedakarlıkları vardır. Öğretme evrensel bir uğraştır. Yaşadığımız çevrede her an ana baba çocuklarına,usta çırağına,öğretmenler öğrencilerine sürekli bir şeyler öğretirler. Yani sürekli bir öğretme ve öğrenme durumu söz konusudur. Ancak öğretme ve öğrenmenin iki değişik işlev...
 2. Basamak

  Basamak

  Basamaktan çıkmak yakın bir gelecekte hayatın düzene girmesine basamakta oturmak ise şansın bir süre daha kapalı kalmasına işaret eder. Basamaktan çıkmak yakın bir gelecekte hayatın düzene girmesine basamakta oturmak ise şansın bir süre daha kapalı kalmasına işaret eder. Rüyasında basamak çıkan kimse başarı elde eder. Basamakta durduğunu ve başkalarının daha aşağıda kaldığını gören kişi,...
 3. Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  ogm görevde yükselme sınavı 2011 ogm ünvan değişikliği sınavı 2011 görevde yükselme yönetmeliği Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi : 20/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25912 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri...
 4. Yönetmelikler,

  Yönetmelikler,

  Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. İdare hukuku alanında sayısız yönetmelik vardır. Çünkü, yönetmelik çıkarmaya bütün kamu tüzel kişileri yetkilidir. Dolayısıyla her kamu tüzel kişisi birçok yönetmelik çıkarmış...
 5. pozitif olun kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanın

  pozitif olun kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanın

  Bilimsel araştırmalar insan ilişkilerinde pozitif davranış sergileyenler kariyer basamaklarını daha hızlı tırmandığını gösteriyor İyimserlik, kişisel ve iş başarınızın gizli anahtarıdır. İyimserler, heyecanlı bir yaşama ilişkin net bir vizyona sahiptirler; vizyonlarına ulaşmak için hedefleri üzerinde tutarlı bir biçimde çalışırlar ve kendi sorumluluklarını üstlenirler. Buna karşılık...

Sayfayı Paylaş