Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun
Genel Bilgiler


Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1975 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Karadeniz bölgesinde uluslararası bir limana sahip olan Samsun’dadır.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya, Ordu ve Sinop dahil toplam 10 kent ve beldeye yayılmış fakülte ve okullarıyla bölgesel bir üniversitedir. İlk kurulduğunda, Tıp Fakültesi’nde sadece 26 öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitemizin öğrenci sayısı, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında 231 yabancı uyruklu, 753 yükseklisans, 308 doktora öğrencisi dahil olmak üzere toplam 28,030’a ulaşmıştır. Üniversitemizde ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen öğrencilerin yanısıra özellikle Samsun ve çevre illerden gelen öğrencilerimiz büyük çoğunluğu oluşturmaktadır.


2002-2003 akademik yılı sonu verilerine göre; üniversitemizde 189 Profesör, 185 Doçent, 579 Yardımcı Doçent, 297 Öğretim Görevlisi, 702 Araştırma Görevlisi, 73 Okutman, 82 Uzman, 1 Eğitim-Öğretim Planlamacısı olmak üzere toplam 2108 öğretim elemanı görev yapmakta, 1764 idari personel çalışmaktadır.


Üniversitemiz, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, 3 Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat, İlahiyat, 3 Eğitim Fakültesi, Su Ürünleri, İktisadi ve İdari Bilimler ve Veteriner fakülteleri olmak üzere toplam 14 fakülte ve bu fakültelerde yürütülen 90 lisans programı, 5 yüksekokul, 14 Meslek Yüksekokulu (2 yıllık) ve 4 Enstitü (Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar) ile eğitim-öğrenim hizmetlerini sürdürmektedir.


Akademik Yapı


Rektör, üniversitenin en üst yöneticisidir. Üniversite öğretim üyelerinin oy kullandığı seçim sonucunda en çok oyu alan 6 aday arasından Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği 3 adaydan biri Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl süreyle “Rektör” olarak atanır. Rektör, “Üniversite Yönetim Kurulu” ve “Üniversite Senatosu”nun başkanlığını yapar, 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun öngördüğü görev ve yetkilere göre yöneticilik görevini sürdürür, üniversiteye bağlı tüm birimler arasındaki eşgüdümü sağlar.


Üniversitede görev yapan profesörler arasından Rektör tarafından seçilen üç Rektör Yardımcısı; Rektöre görev süresince yardım ederler. Rektör ayrıca Rektör Danışmanları da atayabilir. Üniversitemizde dört Rektör Danışmanı görev yapmaktadır.


Fakülte Dekanları; Yüksek Öğretim Kurulu’nca, Rektör tarafından aday gösterilen üç tam zamanlı görev yapan profesör arasından, 3 yıl süreyle seçilir. Dekanlar, Fakülteleri temsil ederler ve fakülte işlerini yürütürler.


Rektör tarafından atanan Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile Fakülte Dekanı tarafından atanan Bölüm Başkanları’nın tümü 3 yıl süreyle görev yaparlar.


Üniversite Senatosu; Rektörün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve her fakülteden, fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer profesör öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden oluşur.


Bilimsel Etkinlikler


Eğitim ve öğretimin yanında bilimsel araştırmalara da büyük önem verilen üniversitemizde çok sayıda bilimsel projeye maddî destek sağlanmaktadır. 2003 yılı boyunca üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden araştırma fonuna yaklaşık 5 trilyon 97 milyar kaynak aktarılmıştır. Aynı yıl içinde üniversitemizin SCI tarafından taranan dergilerdeki bilimsel yayın sayısı 168’den (2002) 232’ye, 2004 yılında ise üniversitemizin araştırma projeleri sayısı toplam 280’e ulaşmıştır. Üniversitemiz değişik ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, seminer ve sempozyumlara da ev sahipliği yapmaktadır. Bu tür bilimsel etkinliklerin sayısı da son yıllarda önemli bir artış göstermiştir.


Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Üniversitemizde aşağıdaki toplam 11 Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışmalarını sürdürmektedir:


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bioteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ornitoloji Araştırma Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Su Eko Sistemleri Araştırma Uygulama Merkezi
Sürekli Eğitim Merkezi
Yabancı Diller Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

Enstitüler

Üniversitemizde lisansüstü eğitim-öğrenim, fakülteler dışında, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri tarafından yürütülmektedir. Kurulu olan Güzel Sanatlar Enstitüsü öğrencisiz olarak yapılanma çalışmalarını sürdürmektedir.

Yatırımlar

Üniversitemiz fiziki ve araç-gereç yönünden yatırımlarını arttırarak gelişmektedir. Tamamlanmış ve devam etmekte olan projeler arasında yapı ve tesisler, merkezi araştırma labaratuvarı ile inşaat ve çevre düzenlemeleri yer almaktadır.

Bilgi İşlem ve Multimedya

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde birçok hizmet bilgisayar desteklidir ve internet bağlantılı bilgisayar sayısı 2452’ye ulaşmıştır. İnternet erişimli bu bilgisayarlar, üniversite kütüphanesi, bilgisayar laboratuarları, öğrenci internet kafeleri ve akademik ve idari ofisler gibi üniversitenin tüm eğitim-araştırma birimlerinde kullanılmaktadır.

Bilgi İşlem Merkezi’nde kurulan Multimedya Merkezi, öğrencilere ve personele sürekli internet erişimi, PC ve Network danışmanlığı, elektronik posta hesabı, kampüs bilgisayar ağında kullanıcı hesabı, slayt baskısı, renkli fotokopi, CD yazımı, tarayıcı (scanner), lazer ve renkli yazıcı konularında hizmet vermektedir. Bilgi İşlem Merkezi’nce, her öğrenciye, kendi bölümlerinde bilgisayar kullanımı konusunda uygulama bilgileri verilmekte ve ücretsiz üniversite e-posta adresine sahip olma imkanı tanınmaktadır.
 
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ce: Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun

Kütüphane

Üniversitemizin 14 Fakülte ve 15 Yüksekokulunaki 14 kütüphanede toplam 151.875 kitap ve benzeri materyal bulunmaktadır.

Merkez Kütüphanemiz bilgisayar başta olmak üzere modern kütüphaneciliğin gerektirdiği tüm imkânlara sahiptir. Merkez Kütüphane’deki mevcut Bilgi İşlem Sistemi Avrupa Bilgisayar Ağına ve Türk Üniversiteleri ile Araştırma Kurumlarının Bilgisayar Ağlarına bağlıdır. Bu yönleriyle Merkez Kütüphanemiz ve Bilgi İşlem Birimimiz hem araştırıcılara hem de öğrencilerimize kaynaklara erişmede büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Otomasyona geçen merkez kütüphanede bütün hizmetler (ödünç verme, barkodlu kullanıcı kartı, katalog sorgulama vb.) bilgisayarlar vasıtasıyla yürütülmektedir. Bilim dünyasındaki her türlü toplantıları duyuran bültenler de ayrı bir bölümde sergilenmektedir.


Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz personel ve öğrencilerin tedavi ve muayene hizmetleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Atakum ve Kurupelit Yerleşkesindeki Sağlık ünitelerinde yapılmaktadır.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz 900 yatak kapasiteli ve modern tıbbın gerektirdiği teşhis ve tedavi imkânları ile donatılmış durumdadır. Gün geçtikçe fiziki kapasitesi genişletilen ve donanımı modernize edilen Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz, çağdaş tıp eğitimine sağladığı katkı ve bölge insanımıza verdiği sağlık hizmetleri ile Üniversitemizin gurur kaynağı olmuştur.

Üniversitemize kayıt yaptıran bütün öğrencilerimiz, kayıt gününden mezun olacakları güne kadar devam eden sağlık kontrolü ile teşhis ve tedavi imkanlarına kavuşmaktadır.


Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizde randevulu hasta kabul edilmesine rağmen sosyal güvencesi olmayan öğrencilerimize acil serviste 24 saat süre ile kesintisiz ve beklemeden muayene imkânı tanınmaktadır. Ayrıca ilaç bedelinin de sadece %20 sini ödeyerek ilaçları satın alabilmektedirler.


Spor Etkinlikleri


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Üniversiteiçi spor şenlikleri 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında 22-30 Mayıs 2003 tarihleri arasında Fakülte ve Yüksekokulların (Çevre il ve ilçeler dahil) katılımıyla futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi ve satranç branşlarında; Akademik Personel, İdari Personel, Bayan ve Bay Öğrenci kategorilerinde yapılmıştır.

Söz konusu sportif etkinlikler Üniversitemiz Kurupelit Kampüsü halı sahası, spor salonu ve olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilmiştir. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca organizasyonu gerçekleşen bu faaliyetlerin çevre il, ilçe Fakülte ve Yüksekokullardan katılan sporcu kafilelerin barınma, beslenme, sağlık ve yol ücretleri gibi ihtiyaçları karşılanmıştır.

Geleneksel olarak düzenlenen spor şenlikleri bahar döneminde düzenlenmektedir.

Üniversitelerarası spor faaliyetlerinde de üniversitemiz Hentbol, Basketbol, Voleybol, Badminton, Güreş ve Futbol alanlarında büyük başarı elde etmiştir.


Hentbol: (Bay-Bayan) 1.Lig Birinciliği 10-14 Mart 2003 tarihinde Adana’da yapıldı. Bayanlar grup 1.si, Erkekler grup 2.si oldular. Ankara’da yapılan Üniversitelerarası Tükiye Süper Lige terfi müsabakalarına katılarak, her iki takımımız da 1.olarak Süper Lig’e terfi ettiler.


Voleybol: (Bay-Bayan) Bölgesel 1.Lig birinciliği 31 Mart-04 Nisan 2003 tarihleri arasında Erzurum’da yapıldı. Bayan takımımız grup 1.si, erkek takımımız ise grup 3.sü oldular. Bayan takım ankara’da yapılan Süper Lig’e terfi müsabakalarına katılarak II.lig sonucu süper lig’e çıktılar.


Badminton: (Bay-Bayan) II.Lig Türkiye Birinciliği 08-10 Nisan 2003 tarihleri arasında Kırşehir’de yapıldı. Takımlarımız ilk 8’e girerek ligde kalma başarısı gösterdiler.


Güreş: (Serbest-Greko-Romen) Türkiye Birinciliği 17-20 Nisan 2003 tarihleri arasında Aksaray’da yapıldı. Her iki katagoride yapılan müsabakalar sonucunda Üniversitemiz Greko-Romen ve Serbest Güreş Takımlarımız Türkiye Şampiyonu oldular.


Futbol: I.Lig Türkiye Birinciliği 07-10 Mayıs 2003 tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Üniversitemiz Futbol takımı Grup I.’si olarak 20-23 Mayıs 2003 tarihleri arasında Manisa’da yapılan Süper Lig’e terfi karşılaşmalarına katılarak I.olmuşlardır.

devamı
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
1
Görüntüleme
3K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
3
Görüntüleme
1K
ilkimsu
ilkimsu
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
5
Görüntüleme
2K
*jellibon*
*jellibon*
Üst