1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.451
  Beğenilen Mesajlar:
  2.302
  Ödül Puanları:
  113

  organ,doku alınması ve saklanması ve nakli hakkındaki kanun!

  Konu, 'Hukuk Tartışma Köşesi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  Kanun Numarası : 2238
  Kabul Tarihi : 29/5/1979
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 3/6/1979 Sayı: 16655
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 18 Sayfa: 150

  I. BÖLÜM
  Genel Hükümler
  Amaç:

  Madde 1 - Tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması,sak-
  lanması, aşılanması ve nakli bu kanun hükümlerine tabidir.
  Kapsam:

  Madde 2 - Bu Kanunda sözü edilen organ ve doku deyiminden, insan organizma-
  sını oluşturan her türlü organ ve doku ile bunların parçaları anlaşılır.
  Oto - grefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve nakli ile kan transfüzyo-
  nu bu kanun hükümlerine tabi olmayıp, yürürlükte bulunan sağlık yasaları, tüzük-
  leri, yönetmelikleri ve tıbbi deontoloji kuralları çerçevesinde gerçekleştiri-
  lir.

  Madde 3 - Bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı, organ ve doku alınması ve
  satılması yasaktır.

  Madde 4 - Bilimsel, istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı halle-
  ri ayrık olmak üzere, organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü
  reklam yasaktır.
  II. BÖLÜM
  Yaşayan Kişilerden Organ ve Doku Alınması
  Yaş ve nitelik:

  Madde 5 - Onsekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve
  doku alınması yasaktır.
  Muvafakat:

  Madde 6 - Onsekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve do-
  ku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve te-
  sirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık önünde
  sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması
  zorunludur.

  KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)  Bilgi verme ve araştırma yükümlülüğü:

  Madde 7 - Organ ve doku alacak hekimler:
  a) Vericiye, uygun bir biçimde ve ayrıntıda organ ve doku alınmasının yara-
  tabileceği tehlikeler ile, bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları
  hakkında bilgi vermek;
  b) Organ ve doku verenin, alıcıya sağlayacağı yararlar hakkında vericiyi ay-
  dınlatmak;
  c) Akli ve ruhi durumu itibariyle kendiliğinden karar verebilecek durumda
  olmayan kişilerin vermek istedikleri organ ve dokuları almayı reddetmek;
  d) Vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı eşinin, vericinin organ
  ve doku verme kararından haberi olup olmadığını araştırıp öğrenmek ve öğrendiği-
  ni bir tutanakla tespit etmek;
  e) Bedel veya başkaca çıkar karşılığı veya insancıl amaca uymayan bir düşün-
  ce ile verilmek istenen organ ve dokuların alınmasını reddetmek;
  f) Kan veya sıhri hısımlık veya yakın kişisel ilişkilerin mevcut olduğu du-
  rumlar ayrık olmak üzere, alıcının ve vericinin isimlerini açıklamamak;
  Zorundadırlar.

  Alınamayacak organ ve dokular:

  Madde 8 - Vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya tehlikeye
  sokacak olan organ ve dokuların alınması, yasaktır.

  Tahlil ve inceleme yapma zorunluluğu:

  Madde 9 - Organ ve doku alınması, aşılanması ve naklinden önce verici ve
  alıcının yaşamı ve sağlığı için söz konusu olabilecek tehlikeleri azaltmak ama-
  cıyla gerekli tıbbi inceleme ve tahlillerin yapılması ve sonucunun bir olurlu-
  luk raporu ile saptanması zorunludur.

  Organ ve doku almaya, saklamaya, aşılamaya ve nakline yetkili sağlık kurum-
  ları:

  Madde 10- Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve naklinin, bu iş-
  ler için gerekli uzman personele, araç ve gerece sahip sağlık kurumlarınca ya-
  pılması zorunludur.

  III. BÖLÜM
  Ölüden Organ ve Doku Alınması

  Ölüm halinin saptanması:

  Madde 11 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali, bilimin
  ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulanmak suretiyle, biri
  kardiolog, biri nörolog, biri nöroşirürjiyen ve biri de anesteziyolji ve reani-
  masyon uzmanından oluşan 4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır.

  Hekimlere ilişkin yasak işlemler:

  Madde 12 - Alıcının müdavi hekimi ile organ ve doku alınması, saklanması,
  aşılanması ve naklini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini saptayacak
  olan hekimler kurulunda yer almaları yasaktır.

  Tutanak düzenleme:

  Madde 13 - 11 inci maddeye göre ölüm halini saptayan hekimlerin ölüm tarihi-
  ni, saatini ve ölüm halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzalarını taşıyan
  bir  tutanak düzenleyip organ ve dokunun alındığı sağlık kurumuna vermek zorundadır-
  lar. Bu tutanak ve ekleri ilgili sağlık kurumunda on yıl süre ile saklanır.

  Ölüden organ ve doku alma koşulu ve cesetlerin bilimsel araştırma için muha-
  fazası: (1)

  Madde 14 - Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını,
  tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasi-
  yetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise
  sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya
  kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının
  muvafakatiyle ölüden organ veya doku alınabilir.
  Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişik-
  lik yapmayan dokular alınabilir.
  Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı
  olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz.

  (Değişik: 21/1/1982 - 2594/1 md.) Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun
  uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir kişinin yanında yu-
  karıda sayılan kimseleri yoksa, sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm halinin
  alınacak organlara bağlı olmadığı 11 inci maddede belirlenen hekimler kurulunun
  raporuyla belgelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan kişilere
  ve naklinde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza
  aranmaksızın organ ve doku nakli yapılabilir. Bu hallerde, adli otopsi, bu iş-
  lemler tamamlandıktan sonra yapılır ve hekimler kurulunun raporu adli muayene ve
  otopsi tutanağına geçirilir ve evrakına eklenir.

  (Ek: 21/1/1982 - 2594/1 md.) Ayrıca vücudunu ölümden sonra inceleme ve araş-
  tırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle yataklı tedavi ku-
  rumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı
  ve adli kovuşturma ile ilgisi olmayan cesetler aksine bir vesiyet olmadığı tak-
  dirde 6 aya kadar muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere
  ilgili yüksek öğretim kurumlarına verilebilirler. Bu cesetlerin defin hususu da-
  hil tabi olacakları işlemler Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık-
  larınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılacak yönetme-
  likle belirlenir.
  IV. BÖLÜM
  Ceza Hükümleri

  Yasak eylemler:

  Madde 15 - Bu Kanuna aykırı şekilde organ ve doku alan, saklayan, aşılayan
  ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık
  edenler veya bunun komisyonculuğunu yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı
  gerektirmediği takdirde iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 50.000 liradan
  100.000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.


  Madde 16 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


  Madde 17 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
  ---------------------------
  (1) 21/1/1982 tarih ve 2594 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilen madde
  başlığı metindeki yerine işlenmiştir.

   
organ,doku alınması ve saklanması ve nakli hakkındaki kanun! konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. kızartmalar ve kızartma yağının saklanması

  kızartmalar ve kızartma yağının saklanması

  kızartma yağı neden köpürür En çok tercih ettiğimiz pişirme yöntemlerinden biri de kızartmadır. Eğer derin yağda kızartma yapıyorsanız iyi sonuç alabilmek için yiyeceğin hacminin dört katı yağda kızartmalısınız.Kızartma yağının ideal sıcaklığa geldiğini anlamak için kızartılacak malzemeden küçük bir parçayı yağa atın. 20 Saniyede yüzeye çıkıyorsa yağ istenilen ısıdadır.Kızartma süresince yağın...
 2. Organ BaĞiŞi: Organ Naklİ

  Organ BaĞiŞi: Organ Naklİ

  ORGAN NAKLİ NEDİR ? Görev yapmayacak kadar hasta ve hatta bedene zararlı hale gelen bir organın, bir yenisi ve sağlamı ile değiştirilebilmesi işlemine” Organ Nakli” veya Organ Transplantasyonu “denilir. ORGAN NAKLİNİN ŞU ANKİ DURUMU NEDİR ? Günümüzde göz, böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, kemik iliği, kalp- akciğer, kemik ve ince barsak en çok nakledilen organlardır. Bu nakillerde organlar...
 3. kan bağışı ve organ bağışı

  kan bağışı ve organ bağışı

  sevgili adminlerim benim aklıma bir konu geldi ama nereye nasıl bağlayacağımı bilemedim. siz uzmanlara bıraktım. kan bağışı ve organ bağışı ile ilgili bişeyler yapmak istiyorum yani insanları bu konuda bilgilendirmek gerekiyo gibi geliyor. ama konuları nereye açacağımı bulamadım yada böyle ilgili bir konuyuda bulamadım varsa özür dilerim dikkatsizliğim için yoksa da nasıl birşeyler...
 4. Besinlerin Satın Alınması, Hazırlanması, Pişirilmesi Ve Saklanması

  Besinlerin Satın Alınması, Hazırlanması, Pişirilmesi Ve Saklanması

  gıdaların hazırlanış şekli ve saklanma koşulları yiyecek hazırlama ve saklama şekilleri BESİNLERİN SATIN ALINMASI, HAZIRLANMASI, PİŞİRİLMESİ VE SAKLANMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR Besinlerin hazırlanmaları sırasında uygulanması gereken bazı kurallar vardır ve bunların uygulanması sağlık ve temizlik açısından önemlidir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde besin zehirlenmeleri...
 5. Organ nakli hakkında soru ve cevaplar

  Organ nakli hakkında soru ve cevaplar

  organ nakli nedir,argan nakli nasıl yapılır,organ nakli için nereye başvurulması gerekir,organ nakli hakkında merak edilen bilgiler Organ bağışında bulunmak için nereye başvurulmalıdır? Organ bağışı yapmak için bağışı yapan bireyin, kamu ve özel hastanelerinin “Organ Nakil Koordinatörlüğü”ne başvurması yeterlidir. Organ bağışı sonrası kişinin bilgilerini içeren “Doku ve Organ Bağış...

Sayfayı Paylaş