1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Konu, 'Hukuk Tartışma Köşesi' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  ogm görevde yükselme sınavı 2011 ogm ünvan değişikliği sınavı 2011 görevde yükselme yönetmeliği Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Çevre ve Orman Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 20/08/2005

  Resmi Gazete Sayısı : 25912

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Orman Genel Müdürlüğü personelinin, görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Orman Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

  Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

  Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,

  Hizmet Birimi: 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda belirtilen merkez ve taşra teşkilatını,

  Görev Unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

  Hizmet Grupları: Benzer ve eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Alt hizmet grupları: Hizmet grupları içerisinde yer alan, aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

  Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, memuriyette geçen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan hizmet sürelerini,

  Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

  Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılacak geçişleri,

  Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye tabi unvanlar için, görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

  Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yaptırılacak olan yazılı sınavı,

  Unvan Değişikliği Sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara geçişler için yaptırılacak olan yazılı sınavı,

  İşletme Şefi: Orman işletme müdürlüklerine bağlı orman işletme şefliklerinde mühendis (orman mühendisi) kadrosunda olup işletme şefliği görevini yürütenleri,

  Kadastro Komisyon Başkanı: 15/7/2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6831 sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen görevliyi,

  Kadastro Komisyonu Ormancı Üyesi: 15/7/2004 tarihli ve 25523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6831 sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen görevliyi,

  Amenejman Heyet Denetçisi: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen orman amenejman planlarının mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediğini denetleyen görevliyi,

  Amenejman Heyet Başkanı: 6831 sayılı Orman Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen orman amenejman planlarının mevzuata uygun düzenleyen görevliyi,

  Amenejman Heyet Mühendisi: 6831 sayılı Orman Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen orman amenejman planlarının mevzuata uygun düzenlenmesinde çalışan görevliyi,

  Teknik Nitelikli Şube Müdürlüğü: Mühendislik öğrenimi gerekli görülen şube müdürlüklerini,

  İdari Nitelikli Şube Müdürlüğü: Teknik veya mühendislik öğrenimi gerekli görülmeyen şube müdürlüklerini

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

  Hizmet grupları

  Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

  Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

  a) Yönetim hizmetleri grubu;

  1) Şube müdürü, işletme müdürü, harita ve fotogrametri müdürü, yedek parça depo müdürü,

  2) İşletme müdür yardımcısı, harita ve fotogrametri müdür yardımcısı, yedek parça depo müdür yardımcısı,

  3) İşletmeler saymanı, sayman,

  4) Şef,

  b) Hukuk hizmetleri grubu;

  1) Hukuk müşaviri,

  c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

  1) APK uzmanı, uzman,

  d) Teknik hizmetler grubu;

  1) Başmühendis,

  e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

  1) Çözümleyici,

  f) İdari hizmetler grubu;

  1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, matbaacı, orman muhafaza memuru, şoför,

  g) Yardımcı hizmetler grubu;

  1) Bekçi, hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci,

  Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

  Mühendis, mimar, istatistikçi, ekonomist, fizyoterapist, biyolog, avukat, programcı, tekniker, teknisyen, çocuk gelişimcisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, çocuk eğitimcisi.

  Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranılacak şartlar

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Teknik nitelikli şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) 13 yıl hizmeti bulunmak.

  4) Hizmetinin tamamını işletme şefliği veya kadastro komisyonu veya amenajman heyeti başkan veya üyeliği görevlerinde ya da hizmetinin en az 5 yıllık bölümünü Genel Müdürlükte atanacağı şube müdürlüğü hizmet birimlerinde mühendis olarak geçirmiş olmak.

  5) İşletme müdür yardımcılığı görevde yükselme sınavında başarılı olduktan sonra; işletme müdür yardımcısı, amenajman heyeti veya kadastro komisyonu başkanı veya üyesi veya işletme şefi veya şube müdürlükleri emrinde mühendis olarak en az 3 yıl süreyle çalışmış olmak.

  6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  b) İdari nitelikli şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) Toplam 13 yıl hizmetinin en az 5 yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla APK uzmanı, uzman, işletmeler saymanı, sayman, şef, istatistikçi, ekonomist kadrolarından birinde çalışmış olmak.

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  c) İşletme müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) 13 yıl hizmeti bulunmak.

  4) İşletme müdür yardımcılığı görevde yükselme sınavında başarılı olduktan sonra; işletme müdür yardımcısı veya amenajman heyeti veya kadastro komisyonu başkanı veya üyesi veya işletme şefi veya mühendis olarak en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak.

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  d) Harita ve fotogrametri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) 13 yıl hizmeti bulunmak.

  4) Harita ve fotogrametri müdür yardımcılığı görevde yükselme sınavında başarılı olduktan sonra; harita ve fotogrametri müdür yardımcılığı veya kadastro komisyonu veya amenajman heyeti başkanı veya üyesi veya işletme şefi veya mühendis kadrosunda en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak.

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  e) Yedek parça depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

  1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) 13 yıl hizmeti bulunmak.

  4) Yedek parça depo müdür yardımcılığı görevde yükselme sınavında başarılı olduktan sonra; yedek parça depo müdür yardımcılığı görevinde veya atanacağı müdürlüğün hizmet birimlerinde toplam en az 2 yıl süreyle çalışmış olmak.

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  f) İşletme müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) En az 5 yılı işletme şefliği görevinde olmak üzere toplam 10 yıl hizmeti bulunmak

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  g) Harita ve fotogrametri müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) 12 yıl hizmeti bulunmak.

  4) İşletme şefliği, amenajman heyeti veya kadastro komisyonu başkan veya üyesi görevlerinde veya harita ve fotogrametri müdürlüğü emrinde mühendis olarak en az 5 yıl çalışmış olmak.

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  h) Yedek parça depo müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

  1) Atanılacak kadronun niteliklerini taşıyan fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) 12 yıl hizmeti bulunmak.

  4) Genel Müdürlükte atanacağı görev yerinin hizmet birimlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  ı) İşletmeler saymanlığı ve sayman kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) 3 yılını Genel Müdürlük muhasebe birimlerinde geçirmiş olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak.

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  j) Şef kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) Genel Müdürlükte, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, daktilograf, anbar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, orman muhafaza memuru unvanlarında en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  k) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) Genel Müdürlükte en az 3 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on (10) yıl hizmeti bulunmak.

  4) Avukat kadrosunda bulunmak.

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  l) APK uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) Genel Müdürlükte, işletmeler saymanı, sayman, istatistikçi, ekonomist, şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen, memur, daktilograf, anbar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, orman muhafaza memuru unvanlarında en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak.

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  m) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakültelerin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) 10 yıl hizmet süresi bulunmak.

  4) En az 1 yıl süreyle kadastro komisyon başkanı veya ormancı üyesi veya kadastro hizmetlerinde veya amenejman heyet denetçiliği veya amenejman heyet başkanı veya son 1 yılı dahil en az 5 yıl süreyle amenejman heyet mühendisliği görevlerinde çalışmak.

  5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  n) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

  1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) Genel Müdürlükte en az 5 yıl çalışmış olmak.

  4) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek.

  5) En az iki (2) bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek.

  6) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  o) Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak.

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  p) Ambar memuru, mutemet, veznedar, santral memuru, haberleşme memuru, memur, matbaacı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  r) Orman muhafaza memuru kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) Hizmetinin son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla, müracaat tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

  4) Erkek olmak.

  5) Askerlik hizmetini fiilen yapmış olmak.

  6) Arazide çalışmak üzere bedenen ve ruhen uygun olduğu ve silah kullanmasına mani bir hali olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu almış olmak.

  7) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

  s) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak.

  3) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.


  Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranılacak şartlar

  Madde 7 - Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

  a) Mimar, istatistikçi, ekonomist, fizyoterapist, biyolog, çocuk gelişimcisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, çocuk eğitimcisi kadrolarına atanabilmek için;

  1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak.

  2) Son yıl sicili yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak.

  3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  b) Mühendis (orman işletme şefi) kadrosuna atanabilmek için;

  1) Orman fakültelerinin orman mühendisliği bölümü mezunu olmak.

  2) Son yıl sicili yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak.

  3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  c) Mühendis (koruma, depo ve imrarat ile kadastro ve mülkiyet şefi) kadrosuna atanabilmek için;

  1) Mühendislik fakültelerinden mezun olmak.

  2) Son yıl sicili yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak.

  3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  d) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

  1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

  2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

  3) Son yıl sicili yetmiş altı( 76) puandan aşağı olmamak.

  4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

  1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak.

  2) En az iki programlama dilini bilmek.

  3) Son yıl sicili yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak .

  4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

  1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim veren okullardan mezun olmak.

  2) Son yıl sicili yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak.

  3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  g) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

  1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak.

  2) Son yıl sicili yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak.

  3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliğine İlişkin Hususlar

  Duyuru

  Madde 8 - İdarenin ihtiyaç duyması ve boş kadronun bulunması halinde, görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucuna göre atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru şartları Genel Müdürlükçe en az bir ay önce personele duyurulur.

  Başvuru

  Madde 9 - Yapılacak duyuru üzerine ilanda belirtilen şartları taşıyanlar, duyuruda belirtilen kadro unvanlarından sadece birisini tercih ederek son başvuru tarihine kadar birimleri aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edebilirler.

  Başvuruların incelenmesi

  Madde 10 - Başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğe göre gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve gerekli şartları haiz olanlar tespit edilir.

  Eğitim ve sınav tarihleri

  Madde 11 - Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına alınacaklara, eğitimin veya sınavın yeri ve zamanı en az onbeş gün önce Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığıyla tebliğ edilmek üzere birimlerine bildirilir.

  Görevde yükselme eğitimini verecek birim

  Madde 12 - Eğitim; Eğitim Dairesi Başkanlığınca görevde yükselmeye katılacaklara ilişkin görevin özelliğine göre diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

  Hizmet içi eğitim programının konusunu, eğitimi verecek personel, eğitimin başlama tarihi ve süresini, bitirme belgesi verme ve diğer hususlar Eğitim Dairesi Başkanlığınca ilgililere duyurulmak üzere, birimlerine ve sınav kuruluna bildirir.

  Görevde yükselme eğitimine alınma

  Madde 13 - Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvurular bu Yönetmeliğin EK-1' indeki Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle değerlendirilir. Gerekli şartları taşıyanlardan toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel eğitime çağrılır. Puanların eşitliği halinde hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

  Atama yapılacağı duyurulan boş kadro sayısının iki katından az personelin başvurması durumunda, durumu uygun olan bütün personel doğrudan görevde yükselme eğitimine alınır.

  Görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip eğitim ve sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

  Görevde yükselme eğitiminin konuları

  Madde 14 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

  a) T.C. Anayasası,

  1) Genel esaslar,

  2) Temel hak ve ödevler,

  3) Devletin temel organları,

  b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

  c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

  d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

  e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

  f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

  g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular,

  Genel Müdürlükçe düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programlarında bu maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı yüzde atmışın (%60) altında olamaz.

  Görevde yükselme eğitimi

  Madde 15 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az otuz (30) ve (g) bendindeki konulardan en az kırkbeş (45) saat olmak üzere toplam yetmişbeş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları zorunludur.

  Ancak, ilgililere zorunlu hallerde en fazla on (10) saate kadar mazeret izni verilebilir. Senelik izin hariç kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde, bu süre şartı aranmaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

  Unvan değişikliği sınavı

  Madde 16 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

  Bu sınava katılacaklarda Kurumda veya öğretim durumlarına uygun olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

  Unvan değişikliği sınavı sonucu başarılı olanların kazanılmış hakları saklıdır.

  Sınav

  Madde 17 - Görevde yükselmeye tabi unvanlar için görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını veya unvan değişikliği sınavına tabi unvanlar için yapılan başvurularının toplanmasını müteakip, bir ay içinde Eğitim Dairesi Başkanlığınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi veya yükseköğretim kurumlarından birisine görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı yaptırılmak üzere başvurulur.

  Sınavın konusu ve şekli

  Madde 18 - Görevde yükselmeye tabi unvanlar için yapılacak görevde yükselme sınavı, 14 üncü maddede belirtilen konulardan yazılı olarak yaptırılır.

  Unvan değişikliğine tabi unvanlar için yaptırılacak sınav, 14 üncü maddede belirtilen konulardan ve gerekir ise Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konulardan, aynı unvan için yılda en fazla bir kez, yazılı olarak yaptırılır.

  Sınavlarda yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılırlar.

  Sınav kurulu

  Madde 19 - Sınav Kurulu beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

  Sınav Kurulu, Genel Müdürün onayı ile personelden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanının katılımı ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden oluşur.

  Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

  Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

  Sınav Kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

  Sınav Kurulunun sekreterya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

  Sınav kurulunun görev ve yetkileri

  Madde 20 - Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

  a) Sınavda sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak,

  b) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

  c) Sınavla ilgili tutanakları düzenleyip imzalamak,

  d) Sınava ilişkin yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,

  e) Sınavla ilgili diğer işleri yürütmek.

  Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

  Madde 21 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş (15) gün içerisinde ilan edilir ve sınav sonuçları sınava katılan personele, Eğitim Dairesi Başkanlığına ve Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

  Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

  Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 22 - Sınava katılanlar sınav sonuçlarının kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren on (10) gün içinde, Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından on (10) gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

  Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

  Madde 23 - Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti veya deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

  Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınavlarda kopya çektikleri sonradan tespit edilenlere de aynı işlem uygulanır.

  Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, adayın sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her ikisi hakkında da kanuni işlem yapılır.

  Eğitim ve sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

  Bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları geçersiz sayılanlar beş yıl içinde düzenlenecek olan eğitim ve sınavlara katılamazlar.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 24 - Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara üç ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan, sicil notu yüksek olan tercih edilir.

  Tercih sonucu puan esasına göre ataması yapılamayanlar veya atanmak üzere tercihte bulunmayanlar, aynı veya benzer görevler için düzenlenecek görevde yükselme eğitimi başlayıncaya kadar Genel Müdürlükçe uygun görülen görev yerine atanabilirler.

  Unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, münhal kadro sayısı kadar puan başarı sıralamasına göre atanırlar.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Gruplar arası geçişler

  Madde 25 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

  a) Atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar aynı görev grubu içerisinde belirtilen unvanlara veya alt görevlere sınavsız atanabilirler.

  b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

  c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

  Kazanılmış haklar

  Madde 26 - Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

  Özelleştirilen kuruluşlardan atama

  Madde 27 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca özelleştirilen kuruluşlardan ilk defa naklen yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Kurum içi ve kurum dışından yapılacak atamalar

  Madde 28 - Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek isteyenler, gerekli koşulları taşımaları, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı hizmet grubuna dahil görevlerden birine ya da bir alt göreve atanabilir.

  Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya aynı grup ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara atanabilir.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 29 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 30 - 21/9/2004 tarihli ve 25590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, görevde yükselmeye tabi kadrolar için yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olan personel, fiilen yürütmekte olduğu göreve atanabilir.

  Geçici Madde 2 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel hakkında, diğer koşullara sahip oldukları taktirde 5 inci maddenin uygulanması bakımından, iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilir.

  Yürürlük

  Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür

   
Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

  Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

  kariyer yönetmeliği kariyer basamaklarında yükselme yönetmeliği öğretmenlik basamaklarında yükselme ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, öğretmenlerin, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam...
 2. İMKB yönetmeliğinde değişiklik

  İMKB yönetmeliğinde değişiklik

  Piyasa yapıcılığı için başvuran İMKB üyeleri arasından, belirlenen şartları taşıdığı tespit edilenler İMKB tarafından hazırlanan ve SPK tarafından onaylanmış olan ''Piyasa Yapıcılık'' taahhütnamesini imzalamak zorunda olacak. Aksi takdirde piyasa yapıcılık faaliyetlerine başlayamayacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında faaliyet gösteren Hisse Senetleri...
 3. 2011 İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Açıklamaları

  2011 İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Açıklamaları

  2011, içişleri bakanlığı, görevde yükselme, ünvan değişikliği, sınav duyurusu, başvurusu, başvuru tarihleri, ile ilgili bilgiler burada melekler İçişleri bakanlığında çalışıp ta görevinde yükselmek isteyenler için ilgili açıklamayı iletiyoruz melekler :) İçişleri Bakanlığı 2011 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı duyurusunu yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın duyurusunu...
 4. Arkadaşlar Orman Ve Su İşleri Bakanlığının Görevleri nelerdir?

  Arkadaşlar Orman Ve Su İşleri Bakanlığının Görevleri nelerdir?

  Orman Ve Su İşleri Bakanlığının Görevleri nelerdir bu konuda bilgisi olan arkadaşım ya da arkadaşlarım var ise lütfen bana Orman Ve Su İşleri Bakanlığının Görevleri hakkında bilgi versin
 5. Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğindeki Yenilikler hakkında bilgiler

  Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğindeki Yenilikler hakkında bilgiler

  Öğretmenlerin atama ve yer değişikliği Öğretmenlerin atama ve yer değişikliği hakkında bilgiler Merhaba Sevgili Melek'ler ve bizi ziyaret eden siz sevgili misafirler, http://www.meleklermekani.com/guncel-haberler/228155-2012-eylul-ogretmen-atamalari-icin-basvuru-tarihleri.html konumuzdan sonra şimdi de bu yazımızda öğretmenlerin atama ve yer değişikliği hakkında bilgiler paylaşıyor ve ilgili...

Sayfayı Paylaş