Pişmanlik Yasasi

İzmirella

Yeni Üye
Üye
Pişmanlik Yasasi
Terör örgütü üyelerinden hiç eyleme katılmayanların, silahını bırakıp teslim olmaları ve itiraflarıyla suç işlenmesine engel olmaları koşuluyla'' ceza almamalarını öngören ve kamuoyunda ''Pişmanlık Yasası'' olarak bilinen yasa, TBMM Genel Kurulu'nda 26 Ağustos 1999 tarihinde kabul edildi.


BAZI SUÇ FAİLLERİ HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN


MADDE 125.3.1988 tarihli ve 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunun yürürlükten kalkan 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.Madde 1Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurulmuş teşekkül, Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 162 nci maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş silahlı çete ve cemiyet mensubu olup da;a) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden,

b) Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden önce işlenen suçlara iştirak etmiş olmakla beraber haklarında tahkikata başlanmamış olanlardan,Yetkili makamlara mukavemet göstermeksizin kendiliğinden teslim olup, bu Kanundan yararlanmak istediğini beyan ederek, teşekkül, çete veya cemiyetin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek suretiyle; teşekkül, çete veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep olanlar veya güvenlik kuvvetlerine silah ve malzemelerini teslim edenler veya verecekleri bilgi ve belgelerle veya bizzat gösterecekleri çaba ile teşekkül, çete veya cemiyetin amaçladığı suçun işlenmesine engel olanlar hakkında ceza verilmez.Siyasi ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da, bu Kanunun yayımı tarihinden önce aynı amaçla suç işleyenlerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 162 nci maddelerinde yazılı suçları bu Kanunun yayımı tarihinden önce işleyenlerden veya 171 inci maddedeki gizli ittifak mensuplarından biri, suçu ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak son tahkikata kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve ihbarın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine dokuz yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine altı yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar yedide bire kadar indirilerek hükmolunur.Bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından bu Kanunun yayımı tarihinden sonra işlenen suçlara iştirak etmiş olanlardan haklarında tahkikat başlamadan yukarıdaki fıkralarda gösterilen şekilde hareket etmiş bulunanlar için, ikinci fıkrada yazılı indirim hükümleri uygulanır.Bu madde hükümleri, Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde gösterilen şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve sıfatlarını bilerek barınacak yer gösteren veya erzak veya silah ya da cephane tedarik eden yahut başka yollardan yardım edenler hakkında da uygulanır.Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemek için silahlı teşekkül, çete veya cemiyet teşkil edenler ile böyle bir teşekkül, çete veya cemiyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete veya cemiyette üst seviyede amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile bizzat silah kullanarak güvenlik güçleri mensuplarından birini veya diğer bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.


GEÇİCİ MADDE 1.Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce:A) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurulmuş teşekkül, Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 162 nci maddelerinde yazılı suçları işlemek üzere kurulmuş silahlı çete veya cemiyet mensubu olup da, bu teşekkül, çete veya cemiyet tarafından işlenen suçlara iştirak etmeyenlerden;a) Haklarında hazırlık tahkikatı ve son tahkikatı yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili makam veya hükmü veren mahkemeye başvurup da teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek suretiyle teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin dağıtılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep oldukları anlaşılanlar,b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan önce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra, yetkili makamlara açıklama yapmak suretiyle teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyetin dağılmasına veya meydana çıkarılmasına sebep oldukları anlaşılmış bulunanlardan yetkili makam veya davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvuranlar,Hakkında bu Kanunla yeniden düzenlenen 1 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.B) Siyasî ve ideolojik amaçla suç işlemek için Türk Ceza Kanununun 313 üncü maddesine göre kurulmuş teşekkül mensubu olup da aynı amaçla suç işleyenlerden veya Türk Ceza Kanununun 125 ve 131 inci maddeleri ile 146 ila 162 nci maddelerinde yazılı suçları işleyenlerden veya 171 inci maddedeki gizli ittifak mensuplarından;a) Haklarında son tahkikat yapılmakta olanlar ile verilen mahkûmiyet hükümleri kesinleşenlerden, suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvurmak suretiyle açıklayan ve bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış olanlar hakkında; açıklamanın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine yirmi yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine onbeş yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine onbeş yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine on yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur.b) Haklarında yapılan tahkikatın herhangi bir safhasında veya tahkikata başlanmadan önce veya verilen hüküm kesinleştikten sonra suçları ile ilgili teşekkül, gizli ittifak, çete veya cemiyeti ve diğer failleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkili makamlara açıklamış olup da bu açıklamalarının doğruluğu anlaşılmış bulunanların yetkili makam veya davayı görmekte olan veya hükmü veren mahkemeye başvurmaları halinde haklarında; açıklamanın hüküm kesinleştikten sonra yapılmış olması halinde, hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine yirmi yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine onbeş yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar üçte bire kadar indirilerek hükmolunur. Açıklama son tahkikat safhasında yapılmış ise hal ve şartlara ve hadisenin hususiyetlerine göre ölüm cezası yerine onbeş yıldan, müebbet ağır hapis cezası yerine on yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası verilir ve diğer cezalar dörtte bire kadar indirilerek hükmolunur.Eğer açıklama tahkikata başlanmadan önce ve hazırlık tahkikatı sırasında yapılmış ise bu Kanunla yeniden düzenlenen 1 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.Bu madde hükümleri Türk Ceza Kanununun 169 ve 314 üncü maddelerinde gösterilen şekilde teşekkül, silahlı çete veya cemiyet mensuplarına, bunların hal ve sıfatlarını bilerek barınacak yer gösteren veya yardım eden, erzak veya silah veya cephane tedarik eden veya başka yollardan yardım edenler hakkında da uygulanır.Hükmü veren mahkemenin herhangi bir nedenle kalkmış olması halinde bu husustaki kararlar, kaldırılan mahkemenin işlerine devam eden mahkemece, böyle bir mahkemenin bulunmaması halinde, suçun işlendiği yer itibariyle davaya bakmaya yetkili Devlet Güvenlik Mahkemesince verilir.Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemek için silahlı teşekkül, çete veya cemiyet teşkil edenler ile böyle bir teşekkül, çete veya cemiyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete veya cemiyette üst seviyede amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile bizzat silah kullanarak güvenlik güçleri mensuplarından birini veya diğer bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.


GEÇİCİ MADDE 2Haklarında 5.6.1985 tarihli ve 3216 sayılı, 25.3.1988 tarihli ve 3419 sayılı, 21.3.1990 tarihli ve 3618 sayılı, 26.11.1992 tarihli ve 3853 sayılı, 28.2.1995 tarihli ve 4085 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış bulunanlar, anılan kanunların kapsamına giren suçları yeniden işlemeleri durumunda bu Kanundan ve 3419 sayılı Kanundan tekrar yararlanamazlar.MADDE 2Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve 1 inci madde yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlükten kalkar.MADDE 3Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


--------------------------------------------------------------------------------

GENEL GEREKÇEKamuoyunda “Pişmanlık Yasası” olarak bilinen 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunun bugüne kadar olan uygulamasından hem ülke, hem güvenlik kuruluşları olarak azamî fayda sağlanmış, itirafta bulunan şahısların verdiği bilgiler doğrultusunda yasadışı örgütler hakkında bilinmeyen hususlar öğrenilmiş, faili meçhul kalmış çeşitli olaylar aydınlatılmış, çok sayıda silâh, cephane, patlayıcı madde, örgütsel belge ve malzeme elde edilmiş, sığınak-barınak ortaya çıkartılmış ve bu bilgilerin ışığında yasadışı örgütlere büyük ölçüde darbe indirilmiştir. Aynı zamanda, birçok örgüt mensubu bu Kanundan yararlanmak amacıyla örgütünden ayrılarak güvenlik güçlerine teslim olmuştur.3419 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin yürürlükten kalkması ve cezaevlerinde tutuklu bulunan yüzlerce örgüt mensubunun bu imkândan yararlanamaması sebebiyle, anılan Kanuna yeniden işlerlik kazandırılması ve Kanundan yararlanmak isteyenlere bir imkân daha sağlanması amacıyla çıkarılan 28.2.1995 tarihli ve 4085 sayılı Kanunla 1 inci madde yeniden düzenlenmiş, ancak bu madde de 8.7.1995 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.Ancak, halen terör örgütlerinin çok sayıdaki mensubunun anılan Kanundan yararlanmak için talepleri bulunduğundan, devam eden iç güvenlik harekâtı sonucunda dağılmaya başlayan terörist grupların çözülmesinin hızlandırılması için yukarıda sözü edilen 1 inci maddenin yeniden düzenlenmesinin ve yürürlük süresinin bu defa altı ayla sınırlı tutulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.Buna karşılık Tasarı kapsamına giren suçları işlemek için silâhlı teşekkül, çete veya cemiyet teşkil edenler veya böyle bir teşekkül, çete veya cemiyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete ve cemiyette amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile bizzat silâh kullanarak güvenlik güçleri mensuplarından birini veya diğer bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanların getirilen imkânlardan yararlanmalarında fayda görülmemektedir.


Tasarı, bu düşünce ve amaçlarla hazırlanmıştır.MADDE GEREKÇELERİMadde 1. – 3419 sayılı Kanunun 4085 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 1 inci maddesinin 8.7.1995 tarihinde yürürlükten kalkması sebebiyle, anılan Kanundan yararlanmak isteyen yüzlerce örgüt mensubu bu imkândan mahrum kalmıştır. Anılan kişilere de bu imkânın sağlanması ve böylece terörist grupların çözülmesinin hızlandırılması için 1 inci madde yeniden düzenlenmektedir.Ancak, bu maddede sözü edilen suçları işlemek için silahlı teşekkül, çete veya cemiyet teşkil edenler ile böyle bir teşekkül, çete veya cemiyeti yönetenler yahut bu teşekkül, çete veya cemiyette amirlik ve kumandayı haiz olanlar ile bizzat silah kullanarak güvenlik güçleri mensuplarından birini veya diğer bir kimseyi öldürmek veya yaralamaktan suçlu bulunanlar, maddede öngörülen imkânlardan yararlanamayacaklardır.Geçici madde 1. – Bu Kanun hükümlerinin, 3419 sayılı Kanunun 4085 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 1 inci maddesinin yürürlükten kalktığı 8.7.1995 tarihinden, bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçecek süre içerisinde işlenen ve bu Kanun kapsamında bulunan suçlar hakkında da uygulanması, bu arada belirtilen süre içerisinde haklarında mahkumiyet hükmü bulunanların da bu Kanundan yararlanmaları için bu madde düzenlenmiştir.Ancak, 1 inci maddede yer alan istisna hükmü bu madde için de geçerli olacaktır.Geçici Madde 2. – Maddede anılan kanunların kapsamına giren suçları yeniden işleyenlerin bu Kanundan ve 3419 sayılı Kanundan tekrar yararlanamayacakları hükme bağlanmaktadır.

__________________
 
Geri
Üst