Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliği

Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliği
ppolişoyu
Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliği

İçişleri Bakanlığından

Resmi Gazete Tarihi: 12/09/1998

Resmi Gazete Sayısı: 23461

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (Değişik madde: 30/12/2005-26039 S.R.G. Yön/1.mad)

Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Kolejinde sınıf geçme, sınavlar, devam ve devamsızlık ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (Değişik madde: 30/12/2005-26039 S.R.G. Yön/2.mad)

Bu Yönetmelik, Polis Koleji öğrencilerinin sınıf geçme ve sınavlar ile devam ve devamsızlıklarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: (Ek tanım: 30/12/2005-26039 S.R.G. Yön/3.mad) İçişleri Bakanlığını,

Bakan: (Ek tanım: 30/12/2005-26039 S.R.G. Yön/3.mad) İçişleri Bakanını,

Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

Okul Müdürü : Polis Koleji Müdürünü,

Okul : Polis Koleji'ni,

Öğretmenler Kurulu : Okuldaki bütün öğretmenlerden oluşan kurulu,

Zümre Öğretmenler Kurulu : Aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kurulu

Sınıf Öğretmeni : Okul yönetimince sorumluluğu kendisine verilen sınıf öğrencilerinin; ilgi, istek, yetenek, sosyal ve başarı durumları konularında okul yönetimi, öğretmen ve okul rehberlik servisi ile yakın işbirliği içinde bulunan, çevre ile sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlayan öğretmeni,

Rehber Öğretmen : Öğrencilere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürüten öğretmeni,

Ders Yılı : Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

Dönem : Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

Öğretim Yılı : Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

Ölçme Araçları : Öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri,

Not Yükseltme Sınavı : Öğrencilerin ders kesim tarihi itibarıyla başarısız oldukları derslerden başarılarını yükseltmek amacıyla yapılan sınavı,

Yetiştirme Kursu : Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle boş geçen dersler için, ders yılının ikinci döneminde veya yaz tatilinde düzenlenen kursu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : İlkeler

İlkeler

Madde 5 - Öğrenci başarısıyla ilgili ölçme ve değerlendirme, devam-devamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur.

a) Bir ders yılı iki dönemden oluşur.

b) Öğrencinin başarısı bir bütün olarak dikkate alınır.

c) Öğrencilerce alınacak alan seçmeli dersleri ile diğer seçmeli dersler öğrencilerin ilgi, yetenek ve öğretim yılı başında alınan istekleri ile okulun imkanları dikkate alınarak ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından belirlenir.

ç) Sınıf öğretmeninin, okul rehberlik servisi ile yakın bir işbirliği içinde çalışması esas alınır.

d) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir.

e) Ölçme ve değerlendirmede, programlarda belirtilen özel ve genel amaçlar, hedef davranışlar, açıklamalar ve konular esas alınır.

f) Öğrenci başarısının tespiti, derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, ödev, proje, ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılır.

g) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları; geçerlik, güvenirlik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık ve ayırt edicilik özelliklerine sahip olmalıdır.

h) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

ı) Öğrencinin laboratuvar çalışmaları ile ders, ödev, uygulama ve sınavlara katılması zorunludur.

Not Düzeni

Madde 6 - Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "Beşli not düzeni" kullanılır. Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir.

Bütün sınavlar ile ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır. Bir dersin dönem sonu notu ise o dersten alınan puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilir ve nota çevrilir.

Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

Puan Not Derece

_______ ____ ______

85-100 5 Pekiyi

70-84 4 İyi

55-69 3 Orta

45-54 2 Geçer

25-44 1 Geçmez

00-24 0 Etkisiz

Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.
 
Üst