1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Proje Kontrol MÜŞavİrlİĞİ Hİzmetİ YÖnetmelİĞİ

  Konu, 'Hukuk' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Resmi Gazete Tarihi: 10/12/1992
  Resmi Gazete Sayısı: 21431

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

  Amaç ve Kapsam :

  Madde 1 - Genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlar ile özel idare ve belediyelerin, yaptırdıkları veya bu kuruluşlara sunulan, mühendislik ve mimarlık hizmetlerine ait projelerin kontrollük hizmetleri ile bu kuruluşlarca talep edilecek diğer teknik müşavirlik hizmetlerinin, serbest olarak çalışan müşavir mühendis ve mimarlık firmalarına yaptırılmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak bu hizmetler için ilgili bakanın onayı şarttır.

  Hukuki Dayanak :

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK ile değişik 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar :

  Madde 3 - a) İdare : Proje kontrollük hizmetini veya diğer teknik müşavirlik işlerini yaptıran genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyelerdir.

  b) Proje Müellifi : Projeyi yapmakla yükümlü mühendisler, mimarlar, mühendislik ve müşavirlik firmalarıdır.

  c) Proje Kontrol Müşaviri (PM) : Yürürlükte olan şartname, yönetmelik ve genel teknik kurallar çerçevesinde idare adına projeleri tetkik ve tasdik eden ve diğer müşavirlik hizmetlerini yapan gerçek kişi veya tüzelkişiliği olan T.M.M.O.B. bünyesindeki ilgili meslek odalarına kayıtlı mühendislik ve/veya mimarlık kuruluşları ile üniversitelerdir.

  d) Meslek Odası: T.M.M.O.B.'ne dahil odalardan birisidir.

  e) Proje kontrol müşavirliği hizmeti : İdare adına, ülkemizde ve dünyada geçerli ve idare ile mutabık kalınan esaslar, kriterler ve yöntemler doğrultusunda bilumum mühendislik ve mimarlık projeleri ile hesap ve

  çizimlerinin tetkik ve kontrolü ile projelerin uygunluğunun onaylanmasıdır.

  Sorumluluk ve Koordinasyon :

  Madde 4 - Tasdik edilen projelerdeki Proje Kontrol Müşavirinin (PM) ve proje müellifinin hatalarından doğacak sorumluluk, müşterek ve müteselsil olarak kendilerine aittir.

  Proje Kontrol Müşavirinin (PM) sorumlu olması, proje müellifinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

  Proje müellifi ile (PM) arasındaki koordinatörlük görevini idare yürütür.

  Proje Kontrol Müşavirinin Gözönünde Bulunduracağı Esaslar :

  Madde 5 - Proje Kontrol Müşaviri (PM) projelerin tasdikinde aşağıdaki hususları, öncelik sırası ile gözönünde bulunduracaktır:

  a) Türkiye'de yürürlükteki Teknik Şartname ve Yönetmelikler,

  b) Genel Teknik Kurallar ve Standartlar,

  c) Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu Standartları ve Esasları,

  d) Türk ve Uluslararası Şartname ve standartlarında bulunmayan hususlarda idare ve PM'nin müştereken kararlaştıracakları dış ülke teknik şartnameleri,

  e) Proje müellifinin T.M.M.O.B.'nin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.
   
Proje Kontrol MÜŞavİrlİĞİ Hİzmetİ YÖnetmelİĞİ konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kontrollar

  Kontrollar

  Klinik denemeler (bkz.) yeni bir tedavinin terapötik değeri olduğunu gösterdiği zaman, bunu kabul edilmiş bir tedaviyle yahut hiç tedavi görmeme durumuyla karşılaştırarak dikkatle değerlendirmek önemlidir. İlaç denemelerinde, «hiç tedavi görmeyenler» grubuna genellikle sahte tabletler (bkz. Plasebo) verilir. Karşılaştırılan aktif yahut inaktif terapi için «kontrol» terimi kullanılmaktadır....
 2. Yönetmelikler,

  Yönetmelikler,

  Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. İdare hukuku alanında sayısız yönetmelik vardır. Çünkü, yönetmelik çıkarmaya bütün kamu tüzel kişileri yetkilidir. Dolayısıyla her kamu tüzel kişisi birçok yönetmelik çıkarmış...
 3. Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Hizmet öncesi Eğitim Yönetmeliği

  Ceza Infaz Kurumlari Ve Tutukevleri Hizmet öncesi Eğitim Yönetmeliği

  CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetmelik no : BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; idare memurluğu ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimlerine...
 4. İdareciler Yönetmeliği

  İdareciler Yönetmeliği

  idareci norm kadro yönetmeliği müdür yönetmeliği Danıştay 2. Dairesinin 13 Nisan 2007 tarihli ''Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği''nin bazı düzenlemelerinin yürütmesini durdurması üzerine, bakanlıkça yeni bir yönetmelik hazırlanıyor. Yönetmelik taslağında eğitim kurumlarının daha önce 4 olan yönetim kademeleri 5'e çıkarılıyor.AA-Buna göre, birinci kademeyi ''Eğitim...
 5. Proje

  Proje

  Ben bardagın altından kurabiye çıkmasını istiyorum ama nasıl yapıcam?

Sayfayı Paylaş