Proje Kontrol MÜŞavİrlİĞİ Hİzmetİ YÖnetmelİĞİ

M

Misafir

Forum Okuru
Proje Kontrol MÜŞavİrlİĞİ Hİzmetİ YÖnetmelİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 10/12/1992

Resmi Gazete Sayısı: 21431

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Amaç ve Kapsam :

Madde 1 - Genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlar ile özel idare ve belediyelerin, yaptırdıkları veya bu kuruluşlara sunulan, mühendislik ve mimarlık hizmetlerine ait projelerin kontrollük hizmetleri ile bu kuruluşlarca talep edilecek diğer teknik müşavirlik hizmetlerinin, serbest olarak çalışan müşavir mühendis ve mimarlık firmalarına yaptırılmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak bu hizmetler için ilgili bakanın onayı şarttır.

Hukuki Dayanak :

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 180 sayılı KHK'nin 209 sayılı KHK ile değişik 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar :

Madde 3 - a) İdare : Proje kontrollük hizmetini veya diğer teknik müşavirlik işlerini yaptıran genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler, özel idare ve belediyelerdir.

b) Proje Müellifi : Projeyi yapmakla yükümlü mühendisler, mimarlar, mühendislik ve müşavirlik firmalarıdır.

c) Proje Kontrol Müşaviri (PM) : Yürürlükte olan şartname, yönetmelik ve genel teknik kurallar çerçevesinde idare adına projeleri tetkik ve tasdik eden ve diğer müşavirlik hizmetlerini yapan gerçek kişi veya tüzelkişiliği olan T.M.M.O.B. bünyesindeki ilgili meslek odalarına kayıtlı mühendislik ve/veya mimarlık kuruluşları ile üniversitelerdir.

d) Meslek Odası: T.M.M.O.B.'ne dahil odalardan birisidir.

e) Proje kontrol müşavirliği hizmeti : İdare adına, ülkemizde ve dünyada geçerli ve idare ile mutabık kalınan esaslar, kriterler ve yöntemler doğrultusunda bilumum mühendislik ve mimarlık projeleri ile hesap ve

çizimlerinin tetkik ve kontrolü ile projelerin uygunluğunun onaylanmasıdır.

Sorumluluk ve Koordinasyon :

Madde 4 - Tasdik edilen projelerdeki Proje Kontrol Müşavirinin (PM) ve proje müellifinin hatalarından doğacak sorumluluk, müşterek ve müteselsil olarak kendilerine aittir.

Proje Kontrol Müşavirinin (PM) sorumlu olması, proje müellifinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Proje müellifi ile (PM) arasındaki koordinatörlük görevini idare yürütür.

Proje Kontrol Müşavirinin Gözönünde Bulunduracağı Esaslar :

Madde 5 - Proje Kontrol Müşaviri (PM) projelerin tasdikinde aşağıdaki hususları, öncelik sırası ile gözönünde bulunduracaktır:

a) Türkiye'de yürürlükteki Teknik Şartname ve Yönetmelikler,

b) Genel Teknik Kurallar ve Standartlar,

c) Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu Standartları ve Esasları,

d) Türk ve Uluslararası Şartname ve standartlarında bulunmayan hususlarda idare ve PM'nin müştereken kararlaştıracakları dış ülke teknik şartnameleri,

e) Proje müellifinin T.M.M.O.B.'nin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Misafir
M
T
Cevaplar
1
Görüntüleme
3K
Kayıtsız Üye
K
Bilge Gökçen
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
*jellibon*
*jellibon*
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Misafir
M
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
5K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst