Resimlerle Şık ve Zarif Bir Sofra Nasıl Olmalı ?

T

TİTAN

Forum Okuru
Resimlerle Şık ve Zarif Bir Sofra Nasıl Olmalı ?
güzel sofra düzenleri

sofra düzeni nas?l olmal?Sevgili melekler, ??k bir yemek daveti verdi?inizde en göze çarpan ayr?nt? sofra düzeni olur. E?er samimi dostlar?n?zla yapaca??n?z bir yemek daveti ise daha rahat olabilirken, resmi bir davet için son derece titizlikle haz?rlanm?? bir sofra ile herkesi etkileyebilirsiniz. Bunun için ??k bir yemek tak?m?, uyumlu bardak, çatal, ka??k ve b?çaklarla, sofra aksesuarlar? yeterli olacakt?r. Bu sayfam?zda sizlere sofra düzeni nas?l olmal? anlatmaya çal???rken, güzel sofra düzenleri ile de fikir vermi? olaca??z.. :)sofra_duzeni_ornekleri_-255.jpg

Yeme?i yak?n arkada?lar?n?z? ça??rd?ysan?z herkesin ortadan diledi?ini t?rt?klad??? bir sofra tercih edilebilir. Ama daha resmi bir yemek söz konusuysa e?er i?in rengi de?i?ir. Çorba tabaklar? büyüklerin içine yerle?tirilip de?i?ik olmak ad?na kozlar masaya serilir. Fazla klasi?e kaçmadan geleneksel bir sofra haz?rlamak için mümkünse mutfa?? de?il evin yemek odas?n?, salamanjesini ya da siz ne ad verdiyseniz- k?saca yemek masas?n?n ba??na önce bir geçin. Dikdörtgen masa hep biraz daha mesafelidir, yuvarlak masa ise samimi bir ortam yaratmak için daha elveri?lidir. Kare masalar da zaman zaman göze çarpar: Herkesin birbirini gördü?ü samimi atmosferi ve ho? formuna ra?men fazla yer kaplad??? da göz ard? edilmemelidir.sofra_duzeni_ornekleri_%20(1)-2d7.jpg
Sofrada öncelikle masa örtüsünün sade ve mümkün oldu?unca az desenli olmas? gerekir. Beyaz resmi davetlerde, desenli, renkli örtüler ise tan?d?klara verilen yemeklerde tercih edilmelidir. Pamuklu masa örtüleri art?k iyice klasikle?ti?inden keten örtüleri deneyebilirsiniz. Fu?ya, mürdüm ya da çikolata renkleri sofran?za ??kl?k katacakt?r. Farkl? renkte seçece?iniz peçetelerle bu ??kl??? daha da artt?rmak mümkün. Masa örtüsünün genelde masadan 20 – 30 cm aral???nda bir uzunlukta sarkmas? iyidir. En mükemmeli ise bir alt örtü ya da astar ile bu sarkman?n süslenmesidir. Örtüden sonra s?ra sofray? kurmaktaki marifetinizde. Aman dizili?e dikkat!


sofra_duzeni_ornekleri_%20(2)-b4.jpg
Bardaklar?n dizili?i ?u ?ekildedir: Taba??n sa??nda duracak ?ekilde su barda?? solda, yan?nda k?rm?z? ?arap kadehi ve ard?ndan beyaz ?arap kadehi. ?ster klasik kristal isterseniz ba?ka formlardaki bardaklar? siz yaratmak istedi?iniz atmosfere göre seçebilirsiniz. Tabaklarda beyaz tercih edilmelidir; desenli ya da düz ama masayla mutlaka uyum içinde… Servis tabaklar?n? ise ah?ap, cam ya da seramik farkl? biçimlerde tercih edebilir böylelikle masaya da farkl? bir dokunu? katabilirsiniz. Çatal b?çak tak?m?n?z için san?lan?n aksine, (hep ??k görünse de) gümü? olmal? diye bir ?art söz konusu de?ildir. Dizili? olarak, taba??n solunda en solda salata çatal?, ortada yemek ve en sa?da tatl? çatal? olmal?d?r..


sofra_duzeni_ornekleri_%20(3)-39c.jpg

sofra_duzeni_ornekleri_%20(4)-3d4.jpg

sofra_duzeni_ornekleri_%20(5)-16a.jpg

sofra_duzeni_ornekleri_%20(6)-247.jpg

sofra_duzeni_ornekleri_%20(7)-225.jpg
 
Üst