Sıkıntıları Gidermek, Kusurları Affetmek

gülgüzeli

Yeni Üye
Üye
Sıkıntıları Gidermek, Kusurları Affetmek
İbn Ömer'den [r.a]: Resûlullah [s.a.v] buyurdu ki:

"Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu zalime teslim etmez. Kim kardeşinin yardımında bulunursa Allah da (c.c) ona yardım eder. Kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da [c.c] onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da [c.c] kıyamet gününde onun ayıplarını örter." [Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 59; Ebû Davud, Edeb, 38; Tirmizî, Hudûd/3; Ahmed, Müsned, 2/91.]

Ebû Hüreyre'den [r.a]: Resûlullah [s.a.v] buyurdu:


"Kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse Allah (c.c) ona nurdan iki şule verir ki onlarla aydınlanacak olanların sayısını ancak izzet sahibi Allah (c.c) bilir." (Taberânî, el-Kebîr, nr. 11079; el-Evsat, nr. 4501; Heysem?, ez-Zevâid, 8/192-193.)

Enes'ten (r.a): Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

"Bir genç bir yaşlıya yaşlılığından dolayı hürmet ederse muhakkak Allah da (c.c) yaşlılığında ona hürmet edecek birini hazırlar." (Tirmizî, Birr, 75.)

Enes'ten (r.a): Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

"Kim darda kalıp şaşkınlığa düşen birine yardımcı olursa Allah (c.c) ona yetmiş üç hasene yazar. Bunlardan biri ile Allah (c.c) o kişinin dünyasını düzeltir. Geriye kalan yetmiş ikisi ise kendisi için kıyamet günü derecelerinden birer derece olarak saklanır." (Ebû Ya'lâ, Müsned, nr 4266; Bezzâr, Müsned, nr. 1950; Hatîb, Târih, 6/41.)

Bir başka rivayette, "Allah (c.c) ona yetmiş üç mağfiret yazar" buyrulmuştur.(Buhârî, Târihu'l-Kebîr, 2/1/350; Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 7675.)

Ebû Hüreyre'den (r.a): Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

"Kim bir müslümanın ikalesini (hoşnut olmadığı bir alışveriş antlaşmasını bozma talebini) kabul ederse Allah da (c.c) onu sıratta düşmekten korur." (Ebû Davud, Büyü', 52; İbn Mâce, Ticârât, 26.)

Bir diğer rivayette, "Pişman olanın ikalesini kabul ederse" ifadesi mevcuttur. (Beyhakî, Şuabü'l-imân, nr. 8310.)

Ebû Hüreyre'den (r.a): Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

"Dul ve miskinin ihtiyacını gidermek için koşuşturan Allah yolunda cihad eden gibidir."

Hadisi nakleden der ki: "Zannederim şunu da ekledi: "O kimse geceleri ibadetle gündüzleri oruçla geçiren gibidir." (Buhârî, Edeb, 25; Müslim, Zühd, 41; ibn Mâce, Ticâ-rât, 1.)

Ebû Hüreyre'den (r.a): Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

"Kim bir müminin dünyalık sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim zor durumda olana kolaylık sağlarsa Allah da ona dünyasında ve âhiretinde kolaylık sağlar.

Kim müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünyada ve âhirette ayıplarını örter.

Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır."
(Müslim, Zikir, 38; Ebû Davud, Edeb, 68; İbn Mâce, Mukaddime, 6; Hâkim, Müstedrek, 4/383.)

Enes'ten (r.a): Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

"Kim gözü görmeyen bir kimseyi kırk adım götürürse cennet ona vacip olur." (Beyhakî, Şuabü'l-imân, nr. 7625, 7628; Taberânî, el-Kebîr, nr. 13322; Ebû Nuaym, Hilyetü'l-Evliyâ, 3/184.)

İbn Ömer'den (r.a): Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

"Kim gözü görmeyen bir âmâya kırk adım öncülük ederse Allah (c.c) onun geçmiş günahlarını bağışlar." (Hatîb, Târih, 9/214.)

Ebû Saîd-i Hudrî'den (r.a): Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

"Kim bir kardeşinin ayıbını görür ve onu örterse Allah da (c.c) onu cennetine kor." Bir diğer rivayette, "Diri diri gömülen kız çocuğunu diriltmiş gibidir." (Taberânî, el-Evsat, nr. 1503; Heysemî, ez-Zevâiö, 6/246.)

İbn Abbas'tan (r.a): Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

"Kim bir kardeşinin ihtiyacı için onunla yürür ve ona yardımcı olursa Allah (c.c) onunla ateş arasında yedi hendek koyar. Her bir hendeğin diğer hendekle arası yerle gök arasındaki uzaklık kadardır." (Ebû Nuaym, Hilyetü'l-Evliyâ, 8/218; ibn Ebü'd-Dünyâ, Istınâu'l-Ma'ruf, nr. 90.)

Mesleme b. Mahled'den (r.a): Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

"Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünyada ve âhirette ayıplarını örter. Kim sıkıntıda olan birinin sıkıntısını çözerse Allah da (c.c) kıyamet günü onun sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Kim bir kardeşinin ihtiyacında bulunursa Allah da onun bir ihtiyacında bulunur." (Taberânî, el-Kebîr, 19/157; el-Evsat, nr. 1354. Aynı konuda bk. Müslim, Zikir, 38; ibn Mâce, Mukaddime, 6.)

Ebû Saîd'den (r.a): Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki:

"Hangi müslüman çıplak bir müslümanı giy-dirirse Allah da ona cennet elbiselerinden giydirir. Hangi müslüman aç bir müslümanı doyurursa Allah da (c.c) ona cennet meyvelerinden yedirir. Hangi müslüman susuz birini içirirse Allah da (c.c) ona misk kokulu cennet içeceklerinden içirir." (Ebû Davud, Zekât, 41; Tirmizî, Sıfatü'l-Kıyâme, 18.)
 
Üst