1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Şırnak İlinin Konumu

  Konu, 'Adım adım Türkiye' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Şırnak İlinin Konumu

  < Konu Resmi..>


  Kaynak:geziyoruz.net


   
 2. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Cevap: Şırnak İlinin Konumu
  Tarih
  Şırnak ili tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahiptir. Şırnak ili Katip Çelebi’nin 17. yüzyılda yazdığı “Seyahatname” ve tarihi rivayetlere göre Nuh Tufanı öncesine dayanır. Bu rivayetlere göre Cizre, tufandan sonra ikinci kez Hz. Nuh (AS) ve oğulları tarafından inşa edilirken Cizre’nin kızgın sıcağından korunmak için, Şırnak yazlık ve yaylak olarak inşa edilmiştir.
  Şırnak, Nuh’un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi Dağı’nın Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş, önceleri Şerneh, daha sonraki yıllarda ise Şırnak adını almıştır. Şırnak ili tarihte bir çok önemli devletin başkentini kendi topraklarında barındırmıştır. Birinci Babil devletinin başkenti BABİL(Kebeli Köyü) Cizre sınırları içindedir. Aynı zamanda Guti (GUDİ) imparatorluğunun başkenti olan BAJARKARD Silopi ilçesi topraklarındadır.
  Şırnak; Guti, Babil, Med, Asur, Pers, Sasani, Emevi, Abbasi, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde Cizre’ye bağlı bir yerleşim birimi idi. 1913 yılında ilçe olmuş ve Siirt iline bağlanmıştır. Bu konumu 1990 yılına kadar sürmüştür. 18.05.1990 tarih ve 20522 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmuştur. İle bağlı altı ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere’dir.
  İle bağlı altı ilçenin tarihleri geçmişlerine ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir.
  Beytüşşebap ilçesi; ilçe oldukça eski bir yerleşim birimidir. Beytüşşebap, Beyt ve Şebap kelimelerinden elde edilmiş Arapça bir birleşik isimdir. Gençlerin evi anlamındadır. Beytüşşebap tarihi eskilere dayanır. TA’NİN Dağlarından M.Ö.1000-7000 yılları arasında Neolitik dönemlere ait kayalara kazınmış resim ve kompozisyonların bulunması, ilçede 12.000 yıl öncesi insanların yaşadığı ve yerleşik bir düzenlerinin olduğunu gösterir.Tarihi süreç içerisinde ilçeye sırasıyla, Hurriler, Mittaniler, Asurlular ve Urartular egemen olmuşlardır. İlçe, 1054 yılında Selçukluların, 1514 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altına girmiştir. 1855 yılında Erzurum, 1865 yılında Van İline bağlanmıştır. 1887 yılında İlçe olan Beytüşşebap, 1926 yılında Siirt, 1936 yılında Hakkari ve 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak İline bağlanmıştır.
  Cizre ilçesi; Cizre M.Ö.4000 yıllarından itibaren Gerzubakarta adıyla Guti devleti hakimiyeti altındadır. Gutiler döneminde ilk Cizre suru yapılmıştır. Cizre M.Ö.1894 yılında l.Babil Devleti yönetimine girmiştir. Babil Cizre’ye 22 Km mesafededir.
  Cizre M.Ö.1595 yılında Babil egemenliğinden Arap egemenliğine geçmiştir. Daha sonra Asurlular, Medler, Persler, Sasaniler, Artuklular, Eyyubbiler, Abbasiler, Selçuklular, Moğollar ve 1627 yılından itibaren de Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir.
  Cizre beyliği önceleri Diyarbakır Sancak Beyliğine bağlı iken 1841 yılında Musul’a bağlanmıştır. Milli mücadele döneminde büyük başarılar gösteren Cizre’ye Fransızlar gelip şehri savaşsız teslim almak istemişlerse de, halkın direnişi ve silahlanmayı görerek işgalden vazgeçmişlerdir.
  İslamiyet’in Cizre’ye girmesi ile birlikte şehre yarımada anlamına gelen Cezire adı verilmiş, Cumhuriyet döneminde ise küçük bir düzeltmeyle Cizre olarak değiştirilmiştir. Önceleri Mardin iline bağlı bir yerleşim birimi iken 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı yasa ile Şırnak iline bağlanmıştır.
  Güçlükonak ilçesi; ilçe daha önce Siirt ilinin Eruh ilçesine bağlı bir köy iken, 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur. 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı kanun ile idari bağlılığı değiştirilmiş ve Şırnak iline bağlanmıştır.
  İdil İlçesinin milattan önceki adının Zarih olduğu söylenir. Zapdey adında bir süryaninin ilçeye hizmetlerinden dolayı da İdil’e, Beyt-Zaptdey (Zapdey’in evi) adı verildiği dolaşan rivayetler arasındadır. Milattan sonra(300-400) yıllarında Farslar burayı istila ettiler. Farslar döneminde buraya (Hazak) ismini vermişlerdir. Hazak farsça bir kelime olup, mert ve cesur anlamındadır.
  İdil’de 1393 – 1491 döneminde Türkmenlerin büyük ölçüde nüfuz ettikleri ve 1387 yılında Timur’ un istila ettiği bilinmektedir. Timur’un ölümü ile Karakoyunlu devletinin eline geçen İdil, o günden sonra Türklerin hakimiyeti altına geçmiştir. 1924 yılına kadar köy olan İdil, bu tarihten itibaren Cizre ilçesine bağlı bir bucak, 1937 yılında ise Mardin iline bağlı ilçe olmuştur.
  İdil, 18.05.1990 tarih ve 20522 Resmi Gazetede yayınlanan 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Şırnak İline bağlanmıştır.
  Silopi İlçesi de, M.Ö. çeşitli kavimlerin yaşadıkları bir yerleşim birimidir. Bu durum ilçenin çevresinde bulunan tarihi eserlerden anlaşılmaktadır. Asurlular ve Roma İmparatorluğunun yönetiminde uzun yıllar kaldıktan sonra Selçukluların yönetimine geçmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında Cizre İlçesi ile birlikte Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır. 16.05.1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Şırnak İline bağlanmıştır.
  Uludere İlçesinin tarihi, millattan önceki yıllara dayanır. Tarihin seyri içinde Urartular Medler, Persler, Romalılar, Arsaklılar ve Sasanilerin egemenliğine girmiştir. 1054 yılından itibaren Türkmenlerin tarih sahnesine çıktığı bilinmektedir. 1142’de İmadettin Zenginin ve 1260 yılında Hulagu’nun Hakkari yöresini ele geçirmesini izleyen yılların kargaşalığı, yöre beylerinin 1349’da Karakoyunlulara bağlanmayı kabul etmeleri ile durur. 1386’da Timur ve 1502’den itibaren Safevi hakimiyeti altında yaşayan Uludere, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğuna bağlanarak bütün il beyleri gibi içişlerinde serbest bırakılır. Aşiret Beyleri kendi egemenlik haklarını korumak, Osmanlı toprak sisteminin dışında bir sistemle yönetilmek ve seferlere asker yollamak şartıyla İmparatorluğun egemenliğinde Cumhuriyete kadar kalmışlardır.
  Cumhuriyetin ilanından sonra bucak haline getirilerek Beytüşşebap İlçesine bağlanan Uludere, 27.06.1957 tarihinde yürürlüğe giren 7033 Sayılı Kanunla ilçe haline getirilmiştir. 16.05.1990 tarihinde çıkarılan 3647 Sayılı Kanunla yeni kurulan Şırnak iline bağlanmıştır.
  Coğrafya
  Şırnak ili 37°31 kuzey enlemleri ve 42°28 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 7.172 Km2 , ortalama 1.400 metre rakımı ile deniz seviyesinden oldukça yüksek olan Şırnak ili topraklarının batı kesimi, yüzölçümünün ¾’ü Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Dicle Bölümünde yer alırken; geri kalan yüzölçümünün ¼’ü ise Doğu Anadolu Bölgesi içinde kalır.
  İl batıda Mardin, kuzeyde Siirt, kuzeydoğuda Hakkari illeri ile güneyde Irak ve Suriye Devletleriyle çevrilidir.
  a) Topoğrafik Yapısı
  Şırnak ilinin batı ve güney kesimindeki bazı düzlükler dışında, büyük bölümü akarsular tarafından derince yarılmış platolar halindedir. Bu coğrafi yapı içerisinde 2 agro-ekolojik alt bölge bulunmaktadır. Birinci agro-ekolojik alt bölge, rakımı 300-400 metre arasındaki geniş ovaların yer aldığı Cizre, Silopi ve İdil İlçelerini; ikinci agro-ekolojik alt bölge ise rakımı 1000 metre ve üzerindeki engebeli, sarp yamaçlar ve yüksek dağların yer aldığı, tarım alanın az, buna karşılık orman ve meraların geniş çapta bulunduğu Merkez, Beytüşşebap, Güçlükonak ve Uludere İlçelerini kapsamaktadır.
  Dağlık kesimlerde Güneydoğu Toroslar sistemine bağlı yüksek kütleler vardır. İlin önemli dağları; Cudi, Gabar, Namaz ve Altın Dağlarıdır. Cizre, Silopi ve İdil İlçeleri geniş düzlükler halindedir. İlin en önemli akarsuyu Kızılsu, Hezil ve Habur Çaylarının beslediği Dicle Nehridir.
  b) İklimi
  Şırnak ilinin iklimini belirlerken ili, bulunduğu bölgelere göre değerlendirmek gerekir.
  1-İlin Doğu Anadolu Bölgesinde kalan Şırnak Merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kışlar serttir. Kuzeyden gelen soğuk havalar kışın bu yörenin sert ve karlı geçmesine neden olur. Karla örtülü gün sayısı güney bölgesine göre daha fazladır.
  2-İlin Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde kalan Cizre, İdil, Güçlükonak ve Silopi İlçelerinde kışlar daha ılık fakat yazlar ise aşırı sıcaktır.
  İlde Doğu Anadolu ikliminin birbirine karşıt iki hava kütlesi etkisini göstermektedir. Bunlardan birisi, bölgeyi özellikle kış aylarında etkisi altında bulunduran, buna karşılık yaz aylarında kuzeye çekilen soğuk kuru hava kütlesidir.
  Şırnak’ta yıllık yağış ortalaması 633 mm3 civarındadır.
  c) Bitki Örtüsü
  Şırnak’ta bitki örtüsü iklim özelliğine bağlı olarak değişiklikler göstermektedir.
  İklimin karasal olması doğal bitki örtüsü üzerinde etkili olmuştur. Mevsim içindeki yağışların az olması, doğal bitki örtüsünün bozkır olmasına neden olmuştur. Dağlık alanda yer alan ormanlar seyrek niteliktedir. Ormanaltı bitki örtüsünü kurakçıl bitkilerin oluşturduğu bu bölgedeki başlıca ağaç türü meşedir. Özellikle Beytüşşebap ve Uludere civarında bulunan dağların yüksek yerlerinde alpin çayırları bulunur.
   
 3. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Cevap: Şırnak İlinin Konumu

  Eğitim ve Kültürün Gelişimi


  Şırnak ilinde okuma ve yazma bilen nüfusun oranı 1990 yılında erkek nüfus için %63,84 ve kadın nüfus için %16,93 iken, bu oran 2000 yılında (14 den yukarı yaş grubu itibariyle) erkeklerde %82,57’e kadınlarda %35,82’ye yükselmiştir. Şırnak ilinde okuma ve yazma bilen nüfusun oranı 1990 yılında %42,05 2000 yılında %62,31 olmuştur. Bu oranlardan da anlaşılacağı üzere, Şırnak iline ait okur-yazarlık oranı, Türkiye ve bölge ortalamasının hayli gerisindedir.


  İlde son yıllarda eğitim alanında önemli mesafeler alınmasına rağmen, hala birçok sorun devam etmektedir. Şırnak’ta bir tarafta nüfus artışı, diğer tarafta terör olaylarının neden olduğu göçler, eğitimin fiziki kapasitesini olumsuz yönde etkilemiştir. Fakat fiziki altyapının iyileştirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, yatılı ilköğretim okullarının etkinleştirilmesi, öğretmenevi yapımları ve yaygın eğitim gibi çalışmalar sonucu, eğitim ve öğretim alanında önemli mesafeler kat edilmiştir.


  Temel, Orta ve Yükseköğretim Alanındaki Eğitim Kuruluşları


  2004-2005 öğretim yılı itibarı ile ilimizde; 9 Anaokulu ( 92 derslik ), 234 İlköğretim (1.405) derslik, 8 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (112 derslik ), 21 lise ile dengi okul (244 derslik ) ve 1 Yüksek Okul olmak üzere 272 eğitim kurumu ve 1.853 derslik bulunmaktadır.


  Öğrenci Sayıları


  Okul öncesi : 3.305


  İlköğretim okulları :80.432


  Lise ve dengi okulları : 8.379


  Toplam :92.116 öğrenci bulunmaktadır .


  Şırnak ilinde 2004-2005 yılı derslik başına 50 öğrenci düşmektedir.


  Öğretmen Sayıları


  Sınıf öğretmeni : 1.257


  Branş öğretmeni : 482


  Anasınıfı öğretmeni : 123


  TOPLAM : 1.862


  İlimiz genelinde son yıllarda, okullaşma oranı yükselmektedir. Gerek Milli Eğitim Bakanlığının, gerekse Şırnak İli ve İlçelerini Geliştirme Vakfı Başkanlığınca yapılan derslikler, öğretmen evleri ve malzeme temini sonucu, İlimizde hem eğitim- öğretim kalitesi yükselmiş, hem de 8 yıllık kesintisiz ilköğretimin başarılı bir şekilde uygulanması sağlanmıştır. 2004-2005 yılı eğitim-öğretim yılında ilimiz genelinde 1525 sınıf öğretmeni norm kadrosu 1257 öğretmen mevcudu vardır. 268 sınıf öğretmeni ihtiyacı bulunmaktadır. 1692 branş öğretmenliği norm kadrosu bulunurken, bunların 482’i dolu, 1210’u boştur. Yine, 278 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu bulunurken, bunların 123’ü dolu, 155’i boştur. Kısacası il genelinde 3.495 öğretmen norm kadrosu bulunurken bunların 1.862 si dolu 1.633 boştur.


  Kitapevleri, Sinema, Tiyatro, Spor ve Folklor Faaliyetleri


  Şırnak merkezde ve Cizre İlçemizde 1’er adet halk kütüphanesi mevcut olup çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca her okulumuzda öğrencilere hizmet veren okul kütüphaneleri bulunmaktadır. İl genelinde sinema bulunmamaktadır, Şırnak İl Merkezinde kültür merkezi geçici kabulü yapılmış olup hizmete açılmıştır.


  Yüksek Öğrenim


  İlimizde Dicle Üniversitesine bağlı bir Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulu 1995 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır. Yüksekokulun bünyesinde makine, elektrik ve muhasebe bölümü olmak üzere üç bölüm mevcuttur. Temel hedef teknik piyasada aranan ve ihtiyaç duyulan ara insan gücü yetiştirmektir. Yüksekokulumuz kadrosunda mevcut Akademik iki (2) İngilizce, iki (2) makine ve iki (2) Elektrik okutmanı olmak üzere toplam altı (6) kişi görev yapmaktadır. Muhasebe Programında kadrolu olarak 1(bir) Muhasebe öğretmeni bulunmakta bunun dışında dışarıdan 3 öğretmen sözleşmeli olarak bu programın derslerine girmektedir. Ayrıca, Makine bölümünde 27, Elektrik bölümünde 69 ve Muhasebe bölümünde 44 olmak üzere toplam 140 öğrenci öğrenim görmektedir
   
 4. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Cevap: Şırnak İlinin Konumu
  Turizm

  Şırnak ili sahip olduğu zengin tarihi, kültürel kaynakları ve doğal değerleri ile turistik açıdan önemli cazibelere sahiptir. Turizm sektöründeki gelişmenin yeterli düzeyde olmadığı ilde, turizm ve rekreasyon tesisleri de nitelik ve nicelik olarak istenilen düzeyde gelişmemiştir. İl genelinde yer alan tarihi eserler, doğal güzellikler ve turistik olarak görmeye değer diğer yerler, yeterli altyapı bulunmaması ve turistik yatırımların yeterli olmaması nedeniyle gerektiği gibi değerlendirilememektedir. İlin turizm merkezlerinin başında Nuh Tufanı sonucu, Hz. Nuh Gemisinin konduğuna inanılan Cudi Dağı gelir. Cudi Dağında Hz.Nuh (A.S.) ın gemisine ait mıt denilen büyük çiviler ve tahta kalıntıları mevcuttur. Bu olayı Kuran’ ı Kerim’ de doğrulanmaktadır. Kasrik Beldesindeki Gutilerden kalma köprü, taştan yontulmuş sulama kanalı, ata binmiş adam resmi, Besta Meryem Kaplıcaları, Cizre İlçesindeki Hz. Nuh Türbesi, Mem-u Zin Türbesi, Kırmızı Medrese, İsmail Ebul–İz Müzesi ve Birca Belek Kalesi; Güçlükonak İlçesindeki Fenikelerden kalma Finik Kalesi ve meşhur Hista Kaplıcaları ile Firheşin Yaylası ile İdil İlçesindeki Merkez Cami ve Süryanilerden kalma çok sayıda kilise bulunmaktadır. İl merkezi ve bağlı İlçelerinde iki adet turizm belgeli tesis mevcuttur. Şırnak ilinin sosyo-ekonomik yapısının değerlendirilmesi sonucunda, ilde ileriye dönük gelişme perspektifleri içerisinde turizm sektörünün önemli bir potansiyele sahip olduğu ve potansiyelin iyi bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda il turizm gelirlerinin önemli boyutlara ulaşabileceği söylenebilir.

  Müzeler ve Ören Yerleri

  Babil,Asur ,Med,Guti,Selçuklu,Osmanlı,Rum,Arap,Emevi,Abbasi dönemlerine ait Arkeolojik ve etnografik eserlerin bulunduğu,büyük fizikçi ve 60 makine mucidi İsmail Ebul-iz El Cezeri Müzesi Cizre ilçesinde bulunmaktadır.

  Finik Ören Yeri

  Cizre’ye yakın bir noktada bulunun Damlarca ve Eskiyapı köyleri arasında Finik Ören Yeri İ.Ö.4000 yıllarına aittir.Dağlık bir bölgede yer alan kentte saray,zindan,sarnıç yerleri ve beyaz kalker taştan oyulmuş çok sayıda mağara ev bulunmaktadır.Finik Kalesinin Kuzeyinde ^Borzana Sitiya” adı verilen yerde kayaya işlenmiş bir kadın kabartmasıyla.köyün kuzeydoğusunda yan yana duran bir kadın ve bir erkek kabartması bulunmaktadır.

  Şah Ören Yeri

  Cizre’nin Kuzeydoğusunda,Çağlayan köyündeki Şah Ören Yeri,Cudi dağının en sivri noktasının eteğindedir.Yerleşmenin kuzeyi,doğusu ve batısı tamamiyle dağlıktır.Bu dağlık kesimlerde Düşe,Çeko,Hırabe,Kayzer,Hırd kale harabeleri yer almaktadır.

  Babil Ören Yeri

  Cizre’nin 20.Km Güneybatısında Suriye sınırı üzerindeki Kebeli köyünde yer alan Babil Ören Yerinin çevresi dikdörtgen biçiminde surlarla çevrilidir.Dış kaleyi oluşturan bu surlarda yaklaşık 30 adet burç vardır.İç kale ise daire biçimindedir.Surlar yontulmamış bazalt kayalardan,yapılar ise beyaz kalker taştan yapılmıştır.

  Kasrik Ören Yeri

  Şırnak-Cizre karayolunun 30.Km.si üzerinde yer alan Kasrik Ören Yeri,Guti ler döneminde “Sazirka” olarak anılmaktaydı.Bir boğaz içinde yer alan yerleşmede ,tarihi su bentleri,heykeller ve kent kalıntıları bulunmaktadır.Cizre ve Finik Beylerinin bu yöreyi yazlık olarak kullandıkları bilinmektedir.

  Bazebde Ören Yeri

  Cizre’nin 2 Km doğusunda Dicle Nehri kıyısında yer alan Bezebde Ören Yeri.zamanla Dicle Nehri yatak değiştirdiği için Suriye topraklarında kalmıştır.İlk çağlara ait kent kalıntıları ve ünlü bir köprüsü vardır.

  Cizre Kalesi

  M.Ö.4000 yıllarında Guti İmparatorluğu tarafından Cizre Surları ile Cizre Kalesi yaptırılmıştır.360 oda ve 3 katlı olarak yaptırılmıştır.

  Cizre Ulucami

  639 yılında kiliseden camiye çevrilmiştir.Abbasi döneminde onarıma alınmıştır.1160 yılında Cizre emiri Baz Şah’ın oğlu Emir Ali Sencer tarafından büyük onarıma alınmış olup,minaresi 1156 yılında dört köşe şeklinde yapılmıştır.Cizre Ulucami tokmakları fizikçi ve sanat adamı İsmail Ebul-iz El Cezeri tarafından yapılmıştır.

  Cizre Mir Abdal Camii

  1437 yılında Cizre Beyi Emir Abdullah (Abdal) İbn Abdullah İbn Seyfeddin Boti tarafından yaptırılmıştır.Üstü kubbelidir.Cizre surları üzerindedir.Bazalt siyah taştan yapılmıştır.Mem-u Zin türbeleri bu mescide yapışık bölümün alt kısmındadır.

  Cizre Nuh Peygamber Camii

  Tufan olayından bu yana insanlığın ikince babası olan Nuh Peygamber (A.S).kendi adıyla anılan bu camide yatmaktadır.Nuh peygamberin mezarı alt bodrum katındadır.

  Cizre Kırmızı Medrese

  Cizre Beyliği döneminde II.Han Şeref Bey tarafından XIV.Yüzyılda yaptırılmıştır.Medresenin içi avlulu olup,doğusunda batısında ve kuzeyindi dersaneler,yemekhane ve öğretmen lojmanları bulunur.Mihrabı beyaz taştan olup,2.82x3.78 ölçülerindedir.Medrese Cizre’ye özgü kırmızı tuğlalardan örüldüğü için Kırmızı Medrese denilir.

  Yasef Köprüsü(Cizre Köprüsü)

  1164 yılında Zengi Devletinin veziri Cemaleddin İsfehani tarafından ikinci kez onarılmıştır.Köprü Cizre Surlarının 2.Km. mesafede olmakla beraber o zamanki Cizre’nin bir mahallesi içindedir.12 adet burç üzerinde 8 gezegen kabartması bulunur.Köprünün üzerinde Ashabikehf (Uyuyanyatırlar) adları yazılıdır.İnsan ve hayvan figürleri ile süslüdür.

  Mehmet Ağa Kasrı

  Cizre Dağkapı Mahallesinde Bayırağa sokakta bulunur.Bir kısmı siyah bazalt taştan,bir bölümü de beyaz kalker taştan yapılmıştır.Hamidiye Binbaşısı Fettah Ağa tarafından yaptırılmıştır.

  Cudi Dağı

  Pek çok gezgin,tarihçi ve yorumcunun yapıtlarında Nuh’un Gemisi’nin Cudi dağı üzerinde durduğu yazılmaktadır.Nuh’un mezarının Cizre’de bulunması Şırnak’a bir zamanlar Şehr-i Nuh denmesi,Cizre Surlarının gemi biçiminde olması da buna kanıt olarak gösterilmektedir.
  Ayrıca yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimin Hud suresinin 44.ayeti açıkça Tufan-Nuh Gemisinin Cudi Dağı’nda durduğunu yazmaktadır.

  Yayla Turizmi

  Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin yaylası görülmeye değer bir yerdir.

  Dağ ve Doğa Yürüyüşü

  Cudi dağı,Şahköy çağlayanı,Herekol dağı,dağ ve doğa yürüyüşü yapmaya elverişli alanlardır.

  Akarsu Turizmi
  (Kano-Rafting)

  İlin en önemli akarsuyu olan Kızılsu,Habur ve Hezil çaylarının beslediği Dicle Nehri,akarsu turizmine elverişlidir.

  Sportif Olta Balıkçılığı

  Kızılsu Çayı’nda sportif olta balıkçılığı yapılmaktadır.

  Bitki İnceleme

  Cudi dağı floristik açıdan önemli bölgelerden biri olmakla birlikte henüz yeterince araştırma yapılamamıştır.

  Yaban Hayatı

  İlin orman kuşağına giren dağlık kesimleri yaban hayvanları için elverişli barınaklar oluşturmaktadır.En çok rastlanan yaban hayvanları tilki,tavşan,çulluk,keklik,ördek,kaz,turna ve bıldırcındır.

  El Sanatları Hediyelik Eşya

  Keçecilik,halı ve kilim dokumacılığı ildeki el sanatlarının başında gelmektedir.El örgüsü yün çoraplar,tozluklar,kuşaklar Yörük örgü desenleriyle yapılmaktadır.


  Yerel Etkinlikler

  Nevruz Bayramı 21 Mart

  Kültür-Bahar Bayramı Haziran Ayı Başında

  İl Olma Töreni 18 Mayıs

  Kuzu Kırkma Bayramı Beytüşşebap İlçesi Temmuz Ayı  Bizim İdil Şenliği Ekimin İlk Haftası  Oteller ve Konaklama Tesisleri

  ŞEHR-İ NUH MENEKŞE OTELİ - ŞIRNAK/Merkez (*)

  1- Türü - Hotel-Tek Yıldızlı
  2- Sınıfı - 1. Sınıf
  3-Oda Sayısı - 23
  4- Yatak Sayısı - 50
  5- Personel Sayısı - Sürekli 3 kişi,Geçici 2 kişi
  6- Suit Oda -Yok
  7- Sıcak Su -Var
  8- Isınma Şekli -Kalorifer
  9-Telefon,Faks - 0 486 2161902-03/Faks:216 1972
  10-Restoran - 50 Kişilik
  11-Otopark -Yok

  HOTEL GRAND ONŞAR - ŞIRNAK/Cizre İlçesi (***)


  1- Türü - Hotel-3 Yıldızlı
  2- Sınıfı - 1. Sınıf
  3-Oda Sayısı - 64
  4- Yatak Sayısı - 135
  5- Personel Sayısı - Sürekli 5 kişi,Geçici 7 kişi
  6- Suit Oda -2
  7- Sıcak Su -Var
  8- Isınma Şekli -Kalorifer
  9-Telefon,Faks - 0 486 616 9432/Faks:616 9431
  10-Restoran - 100 Kişilik
  11-Otopark -Var

  OTEL KADOOĞLU-ŞIRNAK/Cizre İlçesi (**)

  1- Türü - Hotel-2 Yıldızlı
  2- Sınıfı - 1. Sınıf
  3-Oda Sayısı - 45
  4- Yatak Sayısı - 75
  5- Personel Sayısı - Sürekli 3 kişi,Geçici 5 kişi
  6- Suit Oda -2
  7- Sıcak Su -Var
  8- Isınma Şekli -Kalorifer
  9-Telefon,Faks - 0 486 616 3201-02/Faks:616 1950
  10-Restoran - 50 Kişilik
  11-Otopark - Yok

  İLKAR OTELİ-ŞIRNAK/Merkez

  1- Türü - Hotel
  2- Sınıfı - 1. Sınıf
  3-Oda Sayısı - 30
  4- Yatak Sayısı - 70
  5- Personel Sayısı - Sürekli 6 kişi,Geçici 4 kişi
  6- Suit Oda -2
  7- Sıcak Su -Var
  8- Isınma Şekli -Kalorifer
  9-Telefon,Faks - 0 486 216 6464/Faks:216 4444
  10-Restoran - 30 Kişilik
  11-Otopark - Yok

  HOTEL BAŞAK-ŞIRNAK/Cizre İlçesi

  1- Türü - Hotel
  2- Sınıfı - 1. Sınıf
  3-Oda Sayısı - 62
  4- Yatak Sayısı - 120
  5- Personel Sayısı - Sürekli 5 kişi,Geçici 4 kişi
  6- Suit Oda -2
  7- Sıcak Su -Var
  8- Isınma Şekli -Kalorifer
  9-Telefon,Faks - 0 486 616 1911/Faks:616 6694
  10-Restoran - 50 Kişilik
  11-Otopark - Yok

  HOTEL HABUR-ŞIRNAK/Silopi İlçesi

  1- Türü - Hotel
  2- Sınıfı - 1. Sınıf
  3-Oda Sayısı - 27
  4- Yatak Sayısı - 64
  5- Personel Sayısı - Sürekli 3 kişi,Geçici 3 kişi
  6- Suit Oda -2
  7- Sıcak Su -Var
  8- Isınma Şekli -Kalorifer
  9-Telefon,Faks - 0 486 518 1377/Faks:518 1379
  10-Restoran - 30 Kişilik
  11-Otopark - Yok


  Seyahat Firmaları

  DİLMENLER-MARDİN SEYAHAT
  Cumhuriyet Caddesi ,Belediye Parkı Yanı/ŞIRNAK
  TLF : 0 486 216 23 33-Şırnak
  0 486 616 12 56-Cizre
  0 486 518 11 22-Silopi


  CİZRE NUH TURİZM
  Atatürk Meydanı Zübeyde Hanım Caddesi/ŞIRNAK
  TLF : 0 486 216 25 67-ŞIRNAK
  0 486 616 11 25-CİZRE
  0 486 518 14 11-SİLOPİ

  MAR-TUR
  Atatürk Meydanı Cumhuriyet Caddesi/ŞIRNAK
  TLF: 0 486 216 48 99-ŞIRNAK
  0 486 616 54 28-CİZRE

  HABUR-TUR
  Atatürk Mah. Hükümet Konağı Binası Karşısı/ŞIRNAK
  TLF: 0 486 216 67 25-ŞIRNAK
  0 486 616 91 41-CİZRE
  0 486 518 12 40-SİLOPİ

  Kaynak:sirnak.bel.tr
   
Şırnak İlinin Konumu konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Tokat ilinin Coğrafi Konumu

  Tokat ilinin Coğrafi Konumu

  tokat ili hangi bölgededir tokat ili hangi bölgemizdedir bölgededir bölgede bölgemizde Tokat, Orta Karadeniz Bölgesinin iç kesiminde yer alan, tarihi kültürel ve doğal güzelliklerini koruyarak günümüze kadar taşıyan ender bir Anadolu şehridir. Kuzeyinde Samsun, Kuzeydoğusunda Ordu, Güney ve Güney Doğusunda Sivas, Güneybatısında Yozgat, Batısında Amasya, topraklarıyla çevrili olan ilimiz,...
 2. Ordu İli Coğrafi Konumu

  Ordu İli Coğrafi Konumu

  ordudaki çalı türleri Ordu, kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Giresun, batısında Samsun, güneyinde Sivas ve Tokat illeri ile çevrilidir. Konumu 40-41 derece kuzey paralelleri, 37-38 derece doğu meridyenleri arasındadır. Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinde toprakları bulunan bir ildir. Yüzölçümü 5963 km2 dir. YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Ordu ili genel olarak dağlıktır. Bunlar Canik ve Doğu Karadeniz...
 3. Amasya ili Coğrafi konumu

  Amasya ili Coğrafi konumu

  sakaryanın komşu illeri yalovanın komşu illeri samsunun çorumun amasyanın komşuları Amasya ili; Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Tokat, güneyden Tokat ve Yozgat, batıdan Çorum, kuzeyden Samsun illeri ile çevrilidir. İlin yüzölçümü 5.701 km2 dir. Toplam sınır uzunluğu 492 km olan ilin Samsun’la 169 km, Tokat’la 165 km, Yozgat’la 6 km, Çorum’la 152 km. sınır...
 4. Artvin ili Coğrafi Konumu

  Artvin ili Coğrafi Konumu

  artvin coğrafi konumu Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölümünde, Doğu Karadeniz Dağları üzerinde yer alan Artvin İli'nin doğusunda Ardahan, güneyinde Erzurum, batısında Rize, kuzeybatısında Karadeniz, kuzeyinde Gürcistan Cumhuriyeti bulunmaktadır. İlin yüzölçümü 7.436 kilometrekaredir. Artvin'in Gece Görünümü Artvin, arazi bakımından genel olarak dağlıktır. İlin Arhavi ve Hopa İlçeleri,...
 5. 2012 Yılı Şırnak İli Nüfus Sayısı

  2012 Yılı Şırnak İli Nüfus Sayısı

  2012 Şırnak Nüfusu Şırnak Nüfusu 2012 Merak eden meleklerimiz ve sayın misafirlerimiz için Şırnak ili 2012 yılı nüfus sayım bilgilerinbi paylaşıyoruz melekler :) 2012'de yapılan adrese göre nüfus sayımına Şırnak ilimizin Nüfusu: 457.997'dir.

Sayfayı Paylaş