Siyasal suç

M

Misafir

Forum Okuru
#1
Siyasal suç
Devletin siyasal düzenine karşı işlenen suç. Yasalarda açık bir biçimde tanımlanmamış olmakla birlikte, öğreti düzeyinde ceza hukukunun en önemli konularından birini oluşturan siyasal suç kavramını ele alan çeşitli görüş ve kuramlar vardır. En yaygın yaklaşım çerçevesinde siyasal suçlar ikiye ayrılır: Tam siyasal suçlar ve nispisiyasal suçlar. Tam siyasal suçların tanımı konusunda nesnel ve öznel olmak üzere iki temel kuramdan söz edilebilir. Nesnel kurama göre bir suçun siyasal olup olmadığım saptamak için ihlal edilen hakkın ve çıkann niteliğine bakmak gerekir. Dolayısıyla siyasal suçlar kapsamına devletin varlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve başka devletlerle ilişkilerine yönelik suçlar ile hükümetin biçimini değiştirmek, anayasasını ihlal etmek, kişilerin siyasal haklarına tecavüz etmek gibi suçlar girer. Hakaret, sövme gibi eylemler ayrı tutularak, sırf düşünce ürünü olan basın suçlan da siyasal sayılır. Öznel kurama göre ise bir suçun siyasal olup olmadığını saptamak için failin amacına bakmak gerekir. Failin siyasal bir amaç gütmesi suça da siyasal bir nitelik kazandırır. Dolayısıyla öznel kuram, nesnel kuramdan daha geniş bir kapsam öngörür.
Nispi siyasal suç karma ve bağlı siyasal suçlardan oluşur. Karma siyasal suç adi bir suçun siyasal bir amaçla işlenmesiyle ortaya çıkar. Örneğin, devlet başkanına suikast karma siyasal suç sayılır. Bağlı siyasal suç ise siyasal bir suçla ilgili adi bir suçtur. Örneğin darbe ya da devrim girişimi sırasında bir silah deposunun soyulması ya da bir araca zorla el konması bağlı siyasal suç niteliğini kazanır. Karma ve bağlı siyasal suçların sınırlarının saptanması ve bu suçların birbirinden aynlması hukukçular arasında tartışma konusudur.

Siyasal suç, niteliği bakımından adi suçtan farklı bazı sonuçlar doğurur. Başka bir ülkeye kaçan siyasal suçlular kural olarak geri verilmez. Bazı ülkelerde siyasal suçlar için özel mahkemeler kurma yoluna gidilir. (Örneğin Türkiye'de birçok siyasal suçu yargılamakla devlet güvenlik mahkemeleri görevlendirilmiştir.) Bir siyasal suçtan dolayı verilen mahkûmiyet karan başka bir ülkede infaz edilemez


 
  Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Cumhuriyetin İlanı hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Adli Sicil Arşiv Kaydından Silinmeyen Suçlar Hangileridir? Adli Sicil Arşiv Kaydından Silinmeyen Suçlar Hangileridir?
hangi suçlar adli sicil arşivinden silinmez,ceza infaz kurulu adli sicil arşiv kaydı nedir,adli sicil arşiv kaydından silinmeyen suç varmıdır,adli sicil arşiv kaydından silinmeyecek suçlar,adli sicil arşiv kaydı silinmesi dilekçesi,...
Adalet Sarayı 1
Antik Yunan'da Siyasal ve Toplumsal Ortam Antik Yunan'da Siyasal ve Toplumsal Ortam
antik yunanda kadın antik yunanda kölelik sosyal yaşam toplumsal yapı yunandaki toplumsal yapı Siyasal ve Toplumsal Ortam - ( İ.Ö. VII.yy.) Aiskhylos’un doğmasından yüz yıl kadar önce Atina’nın soylu aileleri içinden bir kaçı (belki de...
Eski Uygarlıklar 0
Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Saltanatın Kaldırılması
Sebepleri Saltanatın kaldırılmasının en önemli sebebi, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sonrasında 20. yüzyıla ayak uyduramayan Osmanlı monarşisi yerine, 20. yüzyılda hedef gösterdiği muhasır medeniyetlerin, devlet...
Mustafa Kemal Atatürk 1
Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Halifeliğin Kaldırılması Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Halifeliğin Kaldırılması
saltanat kaldırılmadan önce saltanatın kaldırılmasından önce Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924), son olarak Osmanlı Hanedanı elinde bulunan halifelik sıfatının, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kaldırılması olayıdır...
Mustafa Kemal Atatürk 1
Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Cumhuriyetin İlanı Atatürk Devrimleri / Siyasal Devrimler - Cumhuriyetin İlanı
cumhurıyetın ılanı Cumhuriyetin İlanı, milletin yönetilme şeklinin belirlenmiş olduğu, Atatürk'ün siyasi devrimlerinden bir tanesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 25 Ekim 1923'te ortaya çıkan kabine...
Mustafa Kemal Atatürk 0