sizi yeterince seviyor mu? bak da görr :)

gamselim

Mekanın en şık Meleği
Üye
sizi yeterince seviyor mu? bak da görr :)


evet melekler, kar??n?zdaki ki?i sizi yeterince seviyormu? bundan emin misiniz?kar??n?zdaki ki?inin sizi tam olarak sevip sevmedi?ini ö?renmek istiyorsan?z buyrun teste o zaman :cah:
sizce%20seviyor%20mu%20yeterince%20testi-281.jpg

1- Arkada?lar?n?z olan di?er çiftlerle yeme?e gitti?inizde o daima…

a. Sizin nas?l olsa onun yeme?inden tadaca??n?z? dü?ünür, can? ne çekiyorsa onu sipari? eder.
b. Eski günleri yad etmek için eskiyi an?msatacak bir k?yafet giyer. Ne de olsa gecenin finalinde ba? ba?a kalacaks?n?z.
c. Sohbetin bir yerinde mutlaka sözü size duydu?u sevgiye getirir ve yapt???n?z fedakarl?klar için te?ekkür eder.

2- ??te geldi çatt?, bugün sizin do?um gününüz. Hediyesi…

a. Gerçekten ihtiyac?n?z olan üç adet yeni ti?ört.
b. Ba? ba?a yemekler için özel tasarlanm?? iki ki?ilik bir masa.
c. ?zlemek istedi?iniz konser için iki ki?ilik bilet.

3- ?kiniz de i?ten yeni ç?kt?n?z. O…

a. Gününüzün nas?l geçti?ini sorar ve cevab?n?z? dinler.
b. Sizi özledi?ini söyler ve duda??n?za uzun bir öpücük kondurur.
c. Klasik bir “merhaba” der ve rutin konu?malara ba?lars?n?z.

4- Seks s?ras?nda o…

a. Size ne istedi?inizi sorar.
b. Her ?ey do?açlama geli?ir.
c. Rahatlar ve kendisini sizin yönetiminize b?rak?r.

5- Bütün günü stres ve s?k?nt? dolu geçirdi?iniz belli. O…

a. Aromatik ya?larla sizi rahatlatan masaj yapar, ard?ndan da s?cak bir banyo haz?rlar.
b. Sorununuzu dinler, do?al olarak size hak verir sonra ?ans?n?za beraber lanet edersiniz.
c. Konuya ili?kin olarak taktik geli?tirmeniz gerekti?ini söyler ve yard?mc? olacak önerilerde bulunur.

6- Tart??t?n?z ve haks?z oldu?unun fark?nda. Uzun bir sessizlikten sonra…

a. Gülmenin sinirleri gev?etece?in dü?ünerek, ?akalarla gerginli?i azaltmaya çal???r.
b. Konuyu de?i?tirir ve birden o gün ba??ndan geçen ilginç bir olay? anlatmaya ba?lar.
c. Yan?n?za gelir, özür diler ve size sar?l?r.

7- Malum dönemdesiniz ve sinirleriniz tepenizde, önünüze gelen herkese çatacak durumdas?n?z. O…

a. Her söyledi?inize sakince ve gülümseyerek yan?t verir.
b. Sizin söyledi?iniz her ?eye kar?? tepki verir.
c. Sinirlerinizin gergin olmas?n?n kendi suçu olmad???n? söyler ve bir süreli?ine sizinle tart??mamaya çal???r.

8- En sevdi?iniz kuzeniniz çok yak?nda evleniyor. Dü?ünde giyece?iniz k?yafeti almak üzere sevgilinizle al??veri?e ç?kt?n?z.

a. “Bu al??veri?i beraber yapmak zorunda m?y?z, sen hafta sonu Meltem ile ç?ksayd?n ke?ke” der ve günü size zehir edece?inin ilk sinyallerini verir.
b. Girdi?iniz dördüncü ma?azada s?k?ld???n? belli eder ve eve dönmek istedi?ini söyler.
c. Girmek istedi?iniz her ma?azaya girmenizi ve k?yafet bulman?z? sa?lar, ancak siz bir türlü be?enemezsiniz.

Puanlama
1. a.1 b.2 c.3
2. a.2 b.3 c.1
3. a.2 b.3 c.1
4. a.1 b.3 c.2
5. a.3 b.1 c.2
6. a.2 b.1 c.3
7. a.3 b.1 c.2
8. a.1 b.2 c.3

1?ler ço?unluktaysa

Onun sevgisinden ?üphe etmekte hakl? oldu?unuzu söylemek mümkün. Bu kadar zamand?r beraber oldu?unuza göre sizi sevdi?i kesin, ancak kesin olan bir konu daha var, o da sevgisini sizin kadar gösteremedi?i ya da sizin sevgi ihtiyac?n?z? yeteri kadar kar??layamad???. Ama bu konuda tek suçlunun sevdi?iniz adam oldu?unu dü?ünüyorsan?z aldan?yorsunuz. ?htiyaç ve beklentilerinizi ona yeterince anlatamazsan?z bu sorunun kayna?? siz de olabilirsiniz. Unutmay?n; herkes duygular?n? her zaman çok rahat gösteremeyebilir.

2?ler ço?unluktaysa

Kimi zaman onun sevgisinden emin olamad???n?z gerçek. Ancak, bu adam?n sizi sevdi?ini biliyor ve hissediyorsan?z, sizi bazen sevip, bazen de sevmedi?ini dü?ünmeniz yersiz olur. Çünkü sevgi bir kereliktir, birini ya seversiniz ya da sevmezsiniz. Sizi bugün seviyorsa emin olun ertesi gün de seviyordur. ?u durumda yapman?z gereken tek ?ey, sizi sevmedi?ini ya da yeterince ilgi göstermedi?ini dü?ündü?ünüz zamanlarda, onun hayat?nda ba?ka bir sorun olup olmad???n? ö?renmeye çal??mak.

3?ler ço?unluktaysa

Çok ?ansl? oldu?unuzu söylemek mümkün, siz ihtiyac?n?z olan tüm sevgiyi ondan kolayca al?yorsunuz. Bir erke?in do?al ve hislerini rahat gösteren bir yap?ya sahip olmas? her kad?n?n aray?p da bulamad??? bir özellik, s?rf bu sebeple bile te?ekkür edebilirsiniz. Onun duygular?n? bu kadar rahat ve aç?k göstermesinin yan? s?ra, size kar?? çok hassas ve sab?rl? oldu?u da bir gerçek. Her erkek bu kadar sab?rl? olmaz, onun k?ymetini bilin.

D?P NOT : AMA SONUCUU YAZMAYII UNUTMAYINN

:cici:

:cici:​
 

gamselim

Mekanın en şık Meleği
Üye
3′ler çoğunluktaysa

Çok şanslı olduğunuzu söylemek mümkün, siz ihtiyacınız olan tüm sevgiyi ondan kolayca alıyorsunuz. Bir erkeğin doğal ve hislerini rahat gösteren bir yapıya sahip olması her kadının arayıp da bulamadığı bir özellik, sırf bu sebeple bile teşekkür edebilirsiniz. Onun duygularını bu kadar rahat ve açık göstermesinin yanı sıra, size karşı çok hassas ve sabırlı olduğu da bir gerçek. Her erkek bu kadar sabırlı olmaz, onun kıymetini bilin.
 
Üst