Taşinmaz Davalarinda Hükümlerin Tapu Ve Gemi Sicil Dairelerine Tebliği:

Taşinmaz Davalarinda Hükümlerin Tapu Ve Gemi Sicil Dairelerine Tebliği:
Madde 28 - (Değişik madde: 29/06/1956 - 6763/42 md.)

Taşınmaz davalarında davacının lehine hüküm verildiği takdirde mahkeme davacının talebine hacet kalmaksızın hükmün tefhimi ile beraber hulasasını tapu ve gemi sicili dairelerine bildirir. İlgili daire bu ciheti hükmolunan taşınmaz veya geminin kaydına şerh verir. Bu şerh Medeni Kanunun 920 nci maddesinin ikinci fıkrası ve tescil edilmiş gemiler hakkında da Ticaret Kanununun 879 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tabidir.

Taşınmaz davası üzerine verilen karar ileride davacının aleyhine kesinleşirse mahkeme, derhal bu hükmün hulasasını da tapu veya gemi sicili dairesine bildirir.
 
Üst