Etiketler:
 1. AV. GÖKHAN ARICAN

  AV. GÖKHAN ARICAN Moderator

  Kayıt:
  22 Aralık 2011
  Mesajlar:
  176
  Beğenilen Mesajlar:
  8
  Ödül Puanları:
  18
  Şehir:
  ANKARA

  Tüketici Kredilerine İİK’in 68/b ve İİK’in 150/ı Maddesi Uygulanır mı?

  Konu, 'Tüketici Hukuku' kısmında AV. GÖKHAN ARICAN tarafından paylaşıldı.

  İK’nin 68/b maddesinde; Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde krediyi kullandıran taraf, krediye kullanan tarafın kredi sözleşmesinde belirttiği adresine, borçlu cari hesap sözleşmesinde belirtilen dönemleri veya kısa, orta, uzun vadeli kredi sözleşmelerinde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden on beş gün içinde bir hesap özetini noter aracılığı ile göndermek zorundadır (bu fıkraya 17.07.2003 tarihinde 4949 Sayılı Kanun’un 18. Maddesi ile eklenen cümlede). Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin noter aracılığıyla krediyi kullandıran tarafa bildirmesi halinde sonuç doğurur; yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi halinde hesap özetinin eski adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.

  Süresi içinde gönderilen hesap özetinin muhtevasına alındığından itibaren bir ay içinde itiraz etmeyen krediyi kullanan taraf, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir.

  Kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri ile ihtarnameler ve krediyi kullandıran tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge ve makbuzlar bu konunun 68. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılırlar. Krediyi kullanan taraf itiraz etmediği imzayı kabul etmiş sayılır.

  Yine 17.07.2003 tarih 4949 Sayılı Kanun’la eklenen İİK’in 150/ı maddesinde;
  Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi veya gayri nakdi bir krediyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmese dahi, krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafa ait cari hesabın kesilmesine veya kısa, orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya gayri nakdi kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarın noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa kredi sözleşmesinde yazılı yada ipotek akit tablosunda belirtilen adrese gönderilmek suretiyle tebliğ edildiğini veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığını gösteren noterden tasdikli bir sureti icra müdürlüğüne ibraz ederse icra müdürü 149. Madde uyarınca işlem yapar… düzenlemelerine yer verilmiştir.

  Yukarıdaki maddelerde, 4949 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler bankalar lehine getirilmiş uygulamalar olup, borçluların, cari hesabın kesilmesine, hesap özetine ve tazmin talebine ilişkin tebligatları almamak suretiyle takibin başlatılmasını geciktirmeleri önlenmiş bulunmaktadır. Yapılan bu düzenlemelerle kredi sözleşmelerindeki adrese çıkarılan hesap özetlerine bir ay içinde itiraz edilmemesi halinde hesap özetinin içeriği takip hukuku yönünden kesinleşecektir. Kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri ile ihtarnameler ve krediyi kullandıran tarafından usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge ve makbuzlar İİK’in 68/1. Maddesinde belirtilen belgelerden sayılırlar. Borçlu, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcu ödedikten sonra genel mahkemece açacağı bir dava ile ileri sürebilecektir. Aynı şekilde İİK’in 150/ı maddesi kapsamında ipotekli takiplerde tebligatın İİK’in 68/b koşullarında yapılmış sayılması ve itiraz edilmemiş olması halinde ilamlı takip kesinleşmiş kabul edileceğinden icra mahkemesinin incelemesi, ancak borcun sona erdiği veya ertelendiği iddiaları yönünde olabilecek, borçlu yetkili mercilerce re’sen düzenlenmiş veya usulüne göre tasdik etilmiş yahut icra dairesinde, icra mahkemesinde yada mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edebildiği takdirde borcundan kurtulabilecektir.
  Görüldüğü üzere ilgili hükümler bankalar lehine konulmuş ve borçlunun durumunu ağırlaştırıcı niteliktedir. İtiraz edilmeyen bir ihtarname ile alacaklar 68’deki belge veya ilam niteliği kazanmaktadır.

  Yasa koyucu bankalardan kredi kullanan bir kısım kredi (tüketici kredisi) lehtarını bu ağırlaştırıcı hükümlerden ayrık tutmak amacını güttüğünden 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a 4822 Sayılı Yasa’nın 15. Maddesi ile eklenen 10. Maddesinde; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir.” Şeklinde tanımlandıktan sonra maddede bu tür sözleşmelerin yapılma koşulları ile borcun muaccel kılınabilmesi ve temerrüt koşulları gibi farklı ve özel şartlara yer verilmiştir. Yasaya eklenen 10/A maddesinde; kredi kartı ve nakit çekim sureti ile kullanılan kredilerde 10. Madde hükümlerinin uygulanacağı belirtildikten sonra, kredi verenin yükümlülükleri aynı Yasa’ya 21.02.2007 tarihli 5582 Sayılı Yasa’nın 24. Maddesi ile eklenen 10/B maddesinde ise; “Konut Finansman Sözleşmeleri”nde bu yasa kapsamında değerlendirilerek konut finansman sözleşmelerinin düzenlenme koşulları, borçlunun temerrüdü durumunda finansman sağlayan bankanın yükümlülükleri borcun muaccel kılınabilmesini ve muacceliyet uyarısının koşulları gibi hususlar özel olarak ve ayrıca düzenlenmiştir.

  Açıklandığı üzere Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un kredi kartı ve “Konut Finansmanı Kredisi” gibi tüketici kredisi kullanan borçluları diğer kredi borçlularından ayrı tutmak, tüketicinin koşullarını iyileştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla getirilmiş özel bir yasa olup, bu kanun kapsamında verilen krediler nedeniyle borçluların temerrüde düşüp düşmedikleri, borcun muaccel olup olmadığı, muaccel olan borç miktarının ve faizinin yapılan özel sözleşmelerin şartlarında değerlendirilmesi gerekir.

  Tüketici Yasasına göre daha genel bir Yasa olan İİK’in ilgili maddeleri (İİK 68/b, İİK 150/ı) bu özel yasanın kapsamında kalmayan krediler için uygulanabilir olup, yasa koyucunun anılan kredilere açıkça Tüketici Yasasında yer vermiş olması da, maksadının bu olduğunu ortaya koymaktadır. Aksinin kabulü halinde tüketici kredilerinde de İİKK’in 68/b koşullarında çekilen ihtarla başlatılan ilamsız veya ilamlı takip kesinleştirilmiş olacak, özel yasada düzenlenen muacceliyet ve temerrüt koşulları taştırılmadan alacağın tahsili, gayrimenkulün satışı gerçekleşecek tüketici, lehine getirilen yasa maddelerine rağmen diğer kredi borçluları ile aynı koşullar da icra takibine muhatap kılınarak mağdur edilecektir. Bu durumda alacağın tüketici kredisinden kaynaklanması halinde, borçlunun temerrüde düşüp düşmediği, alacağın muaccel olup olmadığı, ne miktarının tahsil edilebilir olduğu faiz miktar ve oranlarının tespiti, tüketici yasası koşullarında yargılama yapılmasını gerektirir.

  O halde İİK’in 68/b ve İİK’in 150/ı maddesinin tüketici kredilerinde uygulama olanağı yoktur.*

  (Örnek olarak “Konut Kredi Sözleşmesi” kapsamında alınan ipoteğe dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçilip borçluya İİK’in 150/ı maddesi kapsamında icra emri gönderilmiştir. Borçlu ihtarnamenin kendisine tebliğ edilmediğini belirtip, faiz istemi ve borca itiraz etmiş, takibin iptalini istemiştir. Yukarıda açıklandığı üzere alacağın varlığı ve miktarı 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında yargılama yapılmasını zorunlu kıldığından mahkemece takibin iptaline karar verilmesi gerekir. İcra mahkemesinde tüketici yasası koşulları tartışılarak yazılı şekilde sonuca gidilemez.)

  [FONT=&amp]Av. Gökhan ARICAN[/FONT]
  [FONT=&amp]Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı [/FONT]
  [FONT=&amp]A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA[/FONT]
  [FONT=&amp]Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89[/FONT]
  [FONT=&amp]www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.tr[/FONT]


  *Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2011/2443 E 2011/17743 K 10.10.2011


   
  Son düzenleme: 23 Mayıs 2012
Tüketici Kredilerine İİK’in 68/b ve İİK’in 150/ı Maddesi Uygulanır mı? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Tüketici Kredilerinde Kefalet Sorunu

  Tüketici Kredilerinde Kefalet Sorunu

  kefile icra takibi kefil icra tüketici kredisi kefilliği kefil hakları kefilin hakları Bilindiği üzere 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik yapan 4822 sayılı kanun 14.06.2003 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/III maddesi “tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren asıl borçluya...
 2. Tüketici kredileri arttı

  Tüketici kredileri arttı

  Tüketici kredileri 1 Avustos tarihinden itibaren 637,5 milyon YTL artarak, 78 milyar 840,8 milyon YTL'ye çıktı Söz konusu krediler, 25 Temmuz tarihi itibarıyla 78 milyar 203,2 milyon YTL düzeyinde idi. Merkez Bankası verilerine göre, tüketici kredileri kapsamında, konut kredileri 36 milyar 835,3 milyon YTL, taşıt kredileri 5 milyar 833,8 milyon YTL, diğer krediler 36 milyar 171,6 milyon YTL...
 3. İmam Şafii (MUHAMMED B. İDRÎS EŞ-ŞAFİÎ) (150-204 H.) Kimdir? Hayatı..

  İmam Şafii (MUHAMMED B. İDRÎS EŞ-ŞAFİÎ) (150-204 H.) Kimdir? Hayatı..

  imam şafi kimdir imam şafinin hayatı imamı şafinin hayatı görüşleri ebu MUHAMMED B. İDRÎS EŞ-ŞAFİÎ (150-204 H.) Şafiî mezhebinin öncüsü ve müctehid imamlardan biri. Hicrî 150/Miladî 767 yılında Filistin'in Gazze şehrinde doğdu. Babası İdris bir iş için Gazze'ye gitmiş, orada iken vefat etmişti. Dedelerinden biri olan Şafiî İbn es-Sâib'e nisbeten Şafiî olarak bilinir. Soyu Abd-i Menâf'ta Hz....
 4. TÜKETİCİ ve HUKUK

  TÜKETİCİ ve HUKUK

  KONUT KREDİLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Konut Kredilerinde yeniden yapılandırma işlemi erken ödeme değildir. Bu sebeple % 2 kesinti yapılamaz ve gider belgesi olmadan masraf alınamaz. Konuyla ilgili olarak Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin verdiği karar Yargıtay'ca da 15.11.2011 tarihinde onanmıştır. Gerekçeli karar aşağıdadır: "Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının...
 5. TÜKETİCİ KREDİLERİ ve DOSYA MASRAFI/KOMİSYON ÜCRETİNİN İADESİ

  TÜKETİCİ KREDİLERİ ve DOSYA MASRAFI/KOMİSYON ÜCRETİNİN İADESİ

  Uygulamada kredi sözleşmelerinde tüketiciyle müzakere edilerek doldurulması gereken komisyon ücreti ve dosya masrafı haneleri bankalarca tüketiciye verilen nüshada boş bırakılmaktadır. Bu bölümün doldurulmamış olması tüketiciyle müzakere edilmediği anlamına gelmektedir. 4077 sayılı Tüketici Yasasının 6. maddesi sözleşmedeki haksız şartları düzenlemektedir. Bu maddeye göre; -Satıcı veya...

Sayfayı Paylaş