1. *MeleK*

  *MeleK* ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.643
  Beğenilen Mesajlar:
  2.328
  Ödül Puanları:
  113

  Türkiye Barolar Birliği Avukatlik Sinav Yönetmeliği

  Konu, 'Avukatlık Hukuku' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1- Bu Yönetmelik; avukat adaylarının meslek kuralları bilgisi ile hukuk öğrenimi ve avukatlık stajı süresince öğrendikleri hukuk ilkelerini ve yürürlükteki hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme yeterliliğini değerlendirmek amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılacak olan avukatlık sınavına ilişkin usul ve esasları düzenler.

  Hukuki Dayanak

  Madde 2- Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca çıkartılmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Sınava Gireceklerin Belirlenmesi

  Sınava Girecekler

  Madde 3- Avukatlık sınavına, stajını yaptığı Barodan staj bitim belgesi almış, ilan edilen sınav giriş ödentisini yatırmış ve Barosunca Türkiye Barolar Birliğine bildirilen listede ad ve soyadı ile diğer kimlik bilgileri
  yer alanlar girebilir.
  Staj bitim belgesi alarak sınava girmek isteyen aday, bir dilekçe ile Barosuna başvurur. Başvuru dilekçesine adayın son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğrafı ile sınav ilanında duyurulan sınav giriş ödentisinin yatırıldığını belgeleyen banka dekontunun eklenmesi zorunludur.
  Sınav başvurusunu alan Baro, adayın başvurusunu belgeleyen ve Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak belirlenen, fotoğraflı sınav başvuru belgesini düzenleyerek onaylar. Bu belgede; adayın kimlik bilgileri ile Baronun il kodu, stajyer sicil numarası ve belgenin verildiği yılın son iki rakamından oluşan aday başvuru numarası yer alır. Baro tek nüsha olarak düzenlediği bu belgeyi, sınava girecekleri belirleyen liste ekinde Türkiye Barolar Birliğine gönderir.
  Baro, sınava gireceklerin listesini üç nüsha olarak düzenler ve onaylayarak iki nüshasını fotoğraflı başvuru belgeleri ile birlikte, ilan edilen en son sınav başvuru tarihini takip eden üç gün içinde, Türkiye Barolar
  Birliğine gönderir. Bu listede yer almayan adaylar sınava kabul edilmez.
  Türkiye Barolar Birliği, Barolardan gelen listelerde yer alan adayların isimlerini, avukatlık sınavına gireceklerin belirlenmesine esas olmak üzere, Baroların gönderdiği fotoğraflı başvuru belgeleri ile birlikte Öğrenci Seçme
  ve Yerleştirme Merkezine gönderir.

  Sınava Girme Süresi

  Madde 4- Avukatlık sınavına girme hakkını elde eden aday sınava girme hakkının tamamını, staj bitim belgesini aldığı tarihten başlamak üzere dört yıl içinde kullanmak zorundadır.
  Adayın sınava girmesini engelleyen haklı ve geçerli bir mazeretinin bulunması ve bunun Türkiye Barolar Birliğince kabulü halinde engelli sayılan süre dört yıllık süreye ilave edilir.

  Sınava Girebilme Sayısı

  Madde 5- Sınava girecekler listesinde ad ve soyadı yer alan aday, 4 üncü maddede belirtilen süre içinde altı kez sınava girebilir. Bu süre içinde başarılı olamayan aday bir daha sınava alınmaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Sınav

  Sınav Konularının Belirlenmesi

  Madde 6- Avukatlık sınavında yer alacak konular ve bunların ağırlık puanları Türkiye Barolar Birliğince benimsenen ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile düzenlenecek protokolde belirlenir. Belirlenen konulara ilişkin sınav soruları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanır ve muhafaza edilir. Sınav başarı puanının değerlendirilmesinde Avukatlık Hukuku ve Meslek Kuralları ile ilgili bölümün ağırlığı %30 un altında olamaz.

  Sınavdan Beklenen Amacın Sınava Yansıması

  Madde 7- Avukatlık sınavının amacı, stajyerin Meslek Kuralları bilgisi ile hukuk öğrenimi ve avukatlık stajı süresince öğrendiği hukuk ilkelerini ve yürürlükteki hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme yeterliliğinin değerlendirilmesidir. Sınavın bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilebilmesi için, Türkiye Barolar Birliği ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi arasında düzenlenen protokolde sınav konu alanları ile başarı puanına etki
  oranları her sınav öncesinde gözden geçirilir ve belirlenen sınav konu alanları sınav ilanı ile birlikte duyurulur.

  Sınav Başarı Puanı

  Madde 8- Sınavda %70 ve üstünde başarı puanı elde edenler, sınavda başarılı olmuş sayılırlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Sınavın Yapılışı

  Sınav Tarihlerinin Belirlenmesi ve Duyurulması

  Madde 9- Avukatlık sınavı yılda iki kez yapılır. Sınavın tarihi, yapılacağı yer, adayların başvuru şekli ve belirlenen sınav konu alanları Türkiye Barolar Birliği tarafından ilan edilir.

  Sınav Giriş Belgesi

  Madde 10- Sınava girme hakkı olduğu saptanarak Türkiye Barolar Birliğinin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderdiği listede yer alan adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, adayın hangi bina ve salonda sınava gireceğini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, adayın kimlik bilgileri ile sınav başvuru numarasının da yer aldığı bu sınava giriş belgesini, sınav tarihinden önce adayın adresine gönderir. Sınava giriş belgesi olmayan aday sınava alınmaz.

  Sınav Giriş Ödentisi

  Madde 11- Sınav giriş ödentisi Türkiye Barolar Birliği ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından birlikte kararlaştırılır ve sınav ilanında duyurulur.
  Sınav giriş ödentisinin duyuruda belirtilen yere yatırıldığını, başvuru sırasında kanıtlayamayan adayların başvuruları Baro tarafından kabul edilmez.
  Aksi halde, Türkiye Barolar Birliğinin, bu nedenle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine ödemek zorunda kalabileceği sınav giriş ödentisinden Baro, Türkiye Barolar Birliğine karşı öncelikle sorumlu olur.
  Sınav nedeniyle Türkiye Barolar Birliğince karşılanması gereken yukarıdaki fıkra dışındaki giderler, Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği hükümleri gereğince Türkiye Barolar Birliğine aktarılan paradan karşılanır.

  Sınavda Uyulması Gereken Kurallar

  Madde 12- Avukatlık stajı sırasında uyulması zorunlu meslek ilke ve kuralları ve Yönetmelik hükümleri sınav aşamasında da aynen uygulanır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Sınav Sonuçları

  Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi

  Madde 13- Sınav sonuçları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve ayrıca sınava giren adayların adresine de postalanır. Türkiye Barolar Birliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
  tarafından kendisine bildirilen sınav sonuçlarını ilgili Barolara duyurur.

  Sınav Başarı Belgesi

  Madde 14- Sınavda %70 ve daha yukarı başarı puanı elde eden aday için Türkiye Barolar Birliği tarafından, Avukatlık Sınavı Başarı Belgesi düzenlenir ve adaya verilmek üzere ilgili Baroya gönderilir.

  Yürürlük

  Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür   
Türkiye Barolar Birliği Avukatlik Sinav Yönetmeliği konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları

  Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları

  TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI I- GENEL KURALLAR 1- Türk avukatları baroların ve Türkiye Barolar Birliği#8217;nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görevleri başarma kararına varmışlardır. 2- Mesleki çalışmasında avukat bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden kaçınır. 3- Avukat mesleki...
 2. Avukatlarin Birlikte Veya Avukatlik Ortakliği şeklinde çalişmalari

  Avukatlarin Birlikte Veya Avukatlik Ortakliği şeklinde çalişmalari

  Madde 44 - (Değişik madde: 02/05/2001 - 4667/30. md.) Avukatlar, mesleki çalışmalarını aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde de yürütebilirler. A) Aynı büroda birlikte çalışma Birlikte çalışma, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın mesleki çalışmalarını bir büroda yürütmeleridir. Bu birlikteliğin tüzel kişiliği yoktur, yapılan iş ticari sayılmaz. Birlikte...
 3. Sinav

  Sinav

  Madde 28 - (Mülga madde: 30/01/1979 - 2178/8 md.; Yeniden düzenlenen madde: 02/05/2001 - 4667/17. md.) Avukatlık sınavı Türkiye Barolar Birliğince, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılır. Staj bitim belgesi almamış olanlar sınava kabul edilmezler
 4. Türkiye Barolar Birliği Adli Yardim Yönetmeliği

  Türkiye Barolar Birliği Adli Yardim Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca, adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama...
 5. Obama: Türkiye ile birlikte çalışacağız

  Obama: Türkiye ile birlikte çalışacağız

  ABD Başkanı Obama, Ankara'da ticari işbirliğinin artırılması mesajı verdi. ABD Başkanı Barack Obama, Ankara temaslarında siyasi mesajları kadar ekonomik ve ticari işbirliğini artırma vurgusuyla da dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başkan Obama'ya, "ABD ile Türkiye arasında siyasi ve askeri ortaklık var ama ekonomide bu ortaklık yok. Türkiye'nin diğer ülkelerle ticaret hacmi,...

Sayfayı Paylaş