Ücretlİlerde Vergİ İndİrİmİ

İzmirella

Yeni Üye
Üye
Ücretlİlerde Vergİ İndİrİmİ
ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ


Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarının;

 • 3.600 YTL’ye kadarının % 8’i,
 • 7.200 bin YTL’nin 3.600 YTL’si için %8’i, 3.600 YTL’si aşan kısmı için %6’sı,
 • 7.200 YTL’den fazlasının 7.200 YTL’si için %7, 7.200 YTL’yi aşan kısmı için %4’ü,

ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir (indirilir) veya işverenler aracılığıyla kendisine nakden iade edilir.

Ancak, harcamaların Türkiye’de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınan belgelerle (fatura, fiş, dekont gibi) belgelendirilmesi ve bu belgelerin işverene verilmesi gerekmektedir.

Ücret geliri elde edenlerin vergi indiriminden yararlanabilmesi için elde ettikleri ücretlerin gerçek usulde tespit edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’na veya kendi özel kanunlarına göre, Gelir Vergisi’nden istisna edilmiş ücret gelirleri vergi indirimi uygulamasından yararlanamayacaktır.Vergi İndiriminden Yararlanacak Kişiler

Vergi indiriminden ücretleri gerçek usulde tespit edilen ücretliler yararlanır. Bunların eş ve çocuklarının harcamaları da vergi indirimine konu olur.

Eş başka bir işte çalışsa dahi adına düzenlenen belge eşinin vergi indiriminde dikkate alınır.

Gelir Vergisine tabi geliri bulunmayan, nafaka verilmek suretiyle bakılan, evlat edinilenler ile ana babalarını kaybetmiş torunlardan ücretli ile birlikte oturanlar da çocuk olarak vergi indiriminde dikkate alınır.


Vergi İndirimine Konu Harcamalar

Vergi indirimine yukarıda da belirtildiği gibi eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamaları konu olmaktadır.

Eğitim Harcamaları:

Eğitim harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar şunlardır:

 • Okul servis araçlarına ödenen taşıma ücretleri,
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi özel veya vakıflara ait yurtlarda kalan üniversite öğrencileri için yapılan ödemeler,
 • Sürücü kurslarına ve müzik kurslarına ilişkin kurs ücretleri,
 • Anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ve kurs ücretleri,
 • Makbuz karşılığı özel ders veren öğretmenlere yapılan ödemeler,
 • Kitap ve kırtasiye alımları için yapılan ödemeler,
 • Eğitim CD’leri,
 • Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık, özel okul giriş sınavlarına hazırlık, yabancı dil kursları ve bu sınavlara yönelik dergiler için ödenen ücretler.

Bununla birlikte;

 • Günlük gazeteler, haftalık, aylık veya yıllık olarak yayımlanan dergiler ve mecmualar,
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların okul aile birliği veya okul koruma derneklerine yapılan bağış ve yardımlar,
 • Yabancı ülkelerdeki eğitim kurumlarına yapılan ödemeler,
 • Piyano, bilgisayar, müzik aletleri, ses kayıt cihazları ile bunların aksesuarları, eğitim amaçlı olmayan CD ve disketler,
 • Genel ve katma bütçeli kurumlar ile Vakıf Üniversiteleri’ne yapılan eğitim harcamaları

eğitim harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır.

Sağlık Harcamaları:

Sağlık harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar şunlardır:

 • Ücretlilerin kendileri, eş ve çocuklarının yaptığı ilaç masrafları,
 • Tüp bebek masrafları, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve diş protez ücretleri ve numaralı olmak şartıyla gözlük ve lens alımları,
 • Sakat ve malul arabası,
 • Doktor raporuyla alınan cilt sağlığına ilişkin harcamalar,
 • Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen ilaçlar kapsamına girmesi halinde bitki ilaçları için yapılan harcamalar,
 • Sağlık harcamalarının bir kısmının işveren tarafından karşılanması halinde, ücretlinin sadece kendisinin yaptığı harcama tutarları vergi indirimine konu olacaktır.

Bununla birlikte;

 • Temizlik malzemeleri, makyaj malzemeleri, spor merkezlerine üyelik bedelleri,
 • İsteğe bağlı sigorta primleri,
 • Doktor raporu olmaksızın yapılan cilt sağlığı, parfümeri harcamaları,
 • İlgili firmalarca insan sağlığına faydalı olduğu ileri sürülen bitkisel ilaçlar için yapılan harcamalar,
 • Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı hastaneler ile bunların döner sermayelerine yapılan sağlık harcamaları,

sağlık harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır.

Gıda Harcamaları :

Gıda harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar şunlardır:

 • Sigara ve alkollü içkiler ve biralar dışında kalan içecekler ve her türlü yiyecek,
 • Otel vb. konaklama yerlerinde yapılan yiyecek ve içecek harcamaları. Ancak bu durumda alınacak belgelerde yiyecek ve içecek bedellerinin konaklama bedelinden ayrı gösterilmesi gerekmektedir.
 • Otel, lokanta, pastane, kafeterya, kantin vb. yerlerde yiyecek ve içecekler için yapılan harcamalar.
 • Tüketim amaçlı yapılan canlı hayvan alımları (kurbanlık dahil) için ödenen ücretler (ancak bu harcamaların belgelendirilmesi şarttır)

Bununla birlikte;

 • Sigara ve alkollü içkilere yapılan harcamalar,
 • Otel vb. konaklama yerlerinde yiyecek, içecek ve konaklama giderlerinin ayrı ayrı değil de toplam tutarının konaklama gideri olarak gösterilmesi durumunda yiyecek ve içecek harcamaları.
 • Evlerde beslenen kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar ile diğer hayvanların tüketimi için alınan yem, mama, ve sair gıda maddelerine yapılan harcamalar ile temizlik maddelerine yapılan harcamalar,
 • Düğün, ziyafet, iftar yemeklerine yapılan harcamalar

gıda harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır.

Giyim Harcamaları:

Giyimharcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar şunlardır:

Kumaş, hazır elbise, ayakkabı, şapka, iç çamaşırı, kemer, çorap, gelinlik, cüzdan, bayan çantası ve okul çantası gibi giyime ilişkin her türlü harcamalar ile bunlarla ilgili dikim, bakım, onarım, boya, kuru temizleme harcamaları, Ayrıca spor mağazalarından alınan spor ayakkabısı, eşofman, çorap gibi giyime yönelik malzemeler için yapılan harcamalar.

Bununla birlikte;

 • Giyim eşyaları ile ilgili alınan temizlik maddelerine ilişkin harcamalar,
 • Ev tekstili kapsamında olan perdelik ve döşemelik kumaşlar için yapılan harcamalar,

giyim harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır.

Kira Harcamaları:

Kira harcaması olarak vergi indirimine konu olan harcamalar şunlardır:

 • İkamet edilen konut için yapılan fiili kira ödemesinin tamamı vergi indirimine konu edilmektedir. Kira kontratının veya fotokopisinin olması ve kira ödemesinin kapsadığı dönemin belgede belirtilmesi zorunludur. Ayrıca ödemeye ilişkin banka dekontları veya ev sahibinden alınan ödenen kira tutarına dair yazı da eklenmelidir.
 • Ücretlinin kiraladığı bir meskende ikamet etmekte iken, ücretli durumundaki eşlerden bir tanesinin geçici veya sürekli görevli olarak başka bir şehire gönderilmesi ve gidilen şehirde ücretlinin ev kiralaması duru*munda, her iki mesken için ödenen kira tutarının tamamı vergi indirimine konu olmaktadır,
 • Kurumlar vergisine tabi olan iktisadi kamu müesseseleri ile diğer müesseselere ait lojmanlar için ödenen kira bedelleri.

Bununla birlikte;

 • Genel bütçeye dahil kurumlara ait lojmanlara yapılan kira ödemeleri,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil yurt dışındaki konutlar için ödenen kiralar,
 • İkamet edilen konuta gelecek yıllar için yapılan kira ödemeleri,
 • Paranın ne için ve kimin adına yatırıldığını belirtmediği için bankamatikler tarafından verilen fişler ve makbuzlar,
 • Kira kontratının olmaması veya yapılan ödemenin belgelendirilememesi hali,
 • Tatil amaçlı devre mülkler ve yazlık kiralanması durumunda yapılan harcamalar,
 • Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve tatil sitesi gibi yerlere ödenen konaklama bedelleri,
 • Apartman ve sitelerde kira bedeli haricinde ödenen yakacak aidatları, güvenlik, kapıcı ve bahçıvan aidatları,
 • Ücretlinin annesi, babası, kardeşleri ve akrabaları için ödemiş olduğu kiralar,
 • Ücretlinin kira gideri yanında sahip olduğu meskeni kiraya vermesi ve ödediği kira giderini kira geli* rinin beyanında indirim konusu yapması durumunda, indirim konusu yaptığı kira tutarı,

kira harcaması olarak vergi indirimine konu olmamaktadır.


Vergi İndirimi Kapsamına Girmeyen Diğer Harcama Kalemleri

Ücretliler tarafından yapılan bazı harcamaların esas itibariyle eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları kapsamında yapılan giderler vergi indiriminin konusuna girmekle birlikte aşağıda, süregelen uygulama kapsamında vergi indirimine konu olmayan bazı harcama kalemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir:

 • Vekalet, danışmanlık ve müşavirlik ücretleri,
 • Noter giderleri,
 • Otomobil yedek parça, bakım ve onarım giderleri ve araç kiralama giderleri,
 • Akaryakıt giderleri (benzin, mazot, LPG gibi),
 • Yolcu ve yük taşıma giderleri,
 • Plaj, yüzme havuzu ve akuapark giderleri,
 • Disko, bar gibi eğlence yerlerine giriş ücretleri,
 • Bilezik, kolye ve küpe gibi ziynet ve süs eşyaları,
 • Temizlik madde ve malzemesi alımları,
 • Şampuan, sabun ve jöle alımları,
 • Her türlü kadın ve erkek tuvalet ve ıtriyat madde ve malzemesi alımları,
 • Her türlü kozmetik ürün alımları,
 • Çiçek ve çelenk giderleri,
 • Kuaför ve berberlere ödenen ücretler,
 • Güzellik salonları, epilasyon, manikür ve pedikür türünden giderler,
 • Fotoğraf filmi ve tab ücretleri,
 • Ampul, floresan lamba ve pil giderleri,
 • Plak, video kaset alımları ile bunların kiralanması karşılığında ödenen ücretler,
 • Konutların boya, badana giderleri ile duvar kağıdı giderleri,
 • Elektrik ve su tesisatı için yapılan giderler,
 • Billuriye ve züccaciye,
 • Çocuk oyuncakları,
 • Havlu, bornoz, çarşaf, nevresim, perdelik kumaş, masa örtüsü ve döşemelik kumaş alımları,
 • Plastik eşya alımları,
 • Valiz ve bavul alımları,
 • Tüp gaz ve doğal gaz giderleri,
 • Çocuk bezi, ıslak mendil, pamuk,
 • Beyaz eşyalar ve çeyizlikler,
 • Bilgisayar alımı, CD, VCD, DVD ve kaset (eğitimle ilgili olmayan),
 • Diş macunu ve diş fırçası,
 • Gazete ve dergi giderleri,
 • Ev ve işyerlerine ait elektrik ve şebeke suyu giderleri,
 • Telefon giderleri (ev, cep, araç ve işyeri), telefon jetonu ve telefon kartı,
 • Mobilya alımları,
 • Otopark ve otoban geçiş ücretleri,
 • Permatik, jilet, traş köpüğü ve traş fırçası,
 • Peçete, havlu kağıdı, tuvalet kağıdı,
 • Jet ski, rafting, jeep-safari, tekne turu, yat gezisi, deniz sporları ve paraşüt gideri,
 • Banka ve postane havale ücreti,
 • Kargo taşıma ücreti,
 • Sinema, konser, tiyatro, stand-up gösterisi ve sirk biletleri ücreti,
 • Her türlü maç biletleri ücreti,
 • Düğün, ziyafet ve iftar yemeğine ilişkin giderler,
 • Otel, motel ve pansiyonlara ödenen konaklama ücretleri,
 • Fotokopi ücreti (eğitim gideri niteliğinde olmayan),
 • Eğitim amaçlı olmayan internet harcamaları,
 • Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine ödenen harçlar,
 • Kurumlar vergisinden muaf olan özel üniversitelere ödenen eğitim ücretleri,
 • Sağlık amaçlı olmayan güneş gözlükleri ve numarasız renkli lensler,
 • Hal Müdürlüğüne bağlı komisyonculardan yapılan yaş sebze ve meyve alımları,
 • Kurumlar vergisi mükellefi olmayan üniversiteler ödenen öğrenim harçları,
 • Fitnes Center adı altında faaliyet gösteren spor merkezlerine ödenen ücretler,
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kurumlar vergisi mükellefi olmaması nedeni ile söz konusu kurumlara ödenen harç ve diğer ödemeler,
 • Kurumlar vergisinden muaf olan genel ve katma bütçeli idarelere ait olan kreşler ile askeri kantinler ve polis evlerine yapılan harcamalar,
 • Şehir şebekesine bağlı su tüketim bedelleri için kurumlar vergisi mükellefi olmayan belediyelere bağlı kuruluşlara ödenen bedeller,
 • Saat, hesap makinası, bant, ıstampa mürekkebi gibi giderler,
 • Estetik amaçlı ameliyatlar ve akupunktur,
 • Krem ve cilt bakım ürünleri,
 • Banyo, hamam, kaplıca giderleri, sauna, masaj, tellak ve nasır ücretleri,
 • Diyetisyenlere ödenen ücretler,
 • Yoga kursu, meditasyon kursu, jimnastik kursu, bale kursu, folklor oyunları kursu, tenis, yüzme, golf kursları, dağcılık, dalış, paraşüt, uçuş vb. kurslara ödenen ücretler,
 • Fotoğrafçılık ve güzel konuşma kurslarına ödenen ücretler,
 • Zayıflama ve güzellik amaçlı gidilen özel amaçlı merkezlere ödenen ücretler,
 • Özel amaçlı alınan piyano, gitar, org, saz gibi müzik aletlerine ödenen ücretler,
 • Bijuteri (toka tarak gibi) ürünleri alımları,
 • Düğün salon kirası ve davetiye basım ücretleri.


Harcamaların Vergi İndirimine Konu Olabilmesi İçin Aranılacak Hususlar

* Harcamaların Türkiye’de ve Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olan mükelleflerden yapılması gerekmektedir,

* Harcamaların ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları tarafından yapılması ve bunlar tarafından tüketilmesi gerekmektedir.


Vergi İndirimine Konu Olan Harcama Belgeleri

 • Fatura,
 • Serbest meslek makbuzu,
 • Perakende satış fişi,
 • Ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi (yazar kasa fişi),

Ücretliler vergi indirimine konu olan harcamalarını yukarıdaki belgelerle belgelendirmek zorundadırlar. Yalnız belgenin vergi indirimine konu olabilmesi için mutlaka Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden alınmış olması gerekmektedir. Yani Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi olmayanlardan alınan belgeler vergi indiriminde kullanılamaz.

Alınan belgeler mutlaka okunaklı olmalıdır. İsmi karalanmış, yırtılmış veya mükellefin kendisi, eşi veya çocukları dışındaki kişiler adına düzenlenmiş belgeler vergi indiriminde kullanılamaz.


Hangi Kurum ve Kuruluşlardan Alınan Belgeler Vergi İndirimine Konu Olmaz?

 • Gelir ve kurumlar vergisine tabi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlardan yapılan harcamalar, vergi indirimine konu olan harcama kalemlerinden dahi olsa vergi indiriminde kullanılamaz.
 • Kurumlar vergisi muafiyeti tanınan kurumlara yapılan harcamalar vergi iadesinde kullanılamaz. Ancak kurumlar vergisinde yer alan istisnalardan yararlanan kurumlar ile istisna uygulaması öteden beri devam eden eğitim ve sağlık kurumlarına yapılan harcamalar vergi indiriminde kullanılacaktır.


Vergi İndirimi Tutarının Hesaplanması

Vergi indirimi, ücretlinin bir önceki yıla ait yıllık toplam vergi matrahını aşmamak üzere harcama tutarının

 • 3.600 Yeni Türk Lirasına kadar %8’i,
 • 7.200 Yeni Türk Lirasının, 3.600 Yeni Türk Lirası için %8’i, aşan kısmı için %6’sı,
 • 7.200 Yeni Türk Lirasından fazlasının, 7.200 Yeni Türk Lirası için %7’si, aşan kısmı için %4’ü. (2006 yılı için) uygulanmak suretiyle hesaplanır.


Vergi İndiriminde Ücretliler Tarafından Yapılacak İşlemler

* Ücretliler, bir yıl boyunca biriktirdikleri harcama belgelerini 2006 yılının Ocak ayının 20’sinin mesai saati sonuna kadar (20 Ocak 2007) işverenlerine vereceklerdir.

* Ücretliler vergi indirimine konu olan harcama belgelerini, ‘Vergi İndirimine Ait Bildirim’ ile beyan ederler ve harcamalarını bu bildirimin arkasında yer alan bölüme grupları itibariyle kaydederler. Biden fazla zarf veya yaprak kullanılabilir. Zarfta yer alan bilgiler doldurulur ve ücretli tarafından imzalanır.


Vergi İndiriminde İşverenler Tarafından Yapılacak İşlemler

* İşverenler, ücretliler tarafından kendilerine verilen bildirimi ve harcama belgelerini 20 Ocak 2007 tarihine kadar alacaklardır. İşverenler kendilerine verilen harcama belgelerinin geçerli olup olmadığını, harcamaların vergi indirimi kapsamında olup olmadığını ve harcama toplamının doğru beyan edilip edilmediğini kontrol edeceklerdir.


Muhtasar Beyanname Vermeyen İşverenlerin Yapacağı İşlemler

* Genel bütçeye dahil olan daireler, yaptıkları Gelir Vergisi tevkifatı için Gelir Vergisi Kanunu’nun 100 üncü maddesine göre muhtasar beyanname vermemektedir. Bu daireler, hak kazanılan vergi indirimi tutarını Şubat 2007’den itibaren ödeyecekleri ücretler üzerinden tevkif edecekleri vergiden mahsup edeceklerdir (indireceklerdir). Dolayısıyla, ücretlilere mahsup edilen vergi tutarı kadar ödeme yapmış olacaklardır. Mahsup işlemi sonunda arta kalan vergi indirimi tutarı, müteakip aylarda aynı esaslar çerçevesinde indirilmeye devam edilecektir.


Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yapacağı İşlemler

 • Muhtasar beyanname veren işverenler, halen çalışmakta olan ücretlileri ile ilgili olarak düzenleyecekleri vergi indirimi bordrosunda, her ücretli için vergi indirimi tutarını hesaplayacaklardır. Bu tutar Şubat 2007’den itibaren ödenecek ücretler üzerinden kesilen Gelir Vergisi’nden mahsup edilmek suretiyle ücretlilere ödenecektir.
 • İşverenler, toplam vergi indiriminin o ayda mahsup edilecek olan kısmını muhtasar beyannamenin mahsuplara ilişkin bölümünde göstereceklerdir. Bu işverenler hak kazanılan vergi indirimi tutarını Şubat 2007’den itibaren ödeyecekleri ücretler üzerinden tevkif edecekleri (kesecekleri) vergiden mahsup edeceklerdir. Dolayısıyla, ücretlilere mahsup edilen vergi tutarı kadar ödeme yapmış olacaklardır.
 • Mahsup işlemi sonunda arta kalan vergi indirimi tutarı, müteakip aylarda aynı esaslar çerçevesinde indirilmeye devam edilecektir. Söz konusu mahsup işleminin yapılabilmesi için vergi indirimi tutarının, işverenlerce en geç o aya ait muhtasar beyannamenin verileceği tarihe kadar ücretlilere ödenmesi gerekir. Vergi indirimi tutarı muhtasar beyannamede tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilecek, kalan tutar ilgili vergi dairesine ödenecektir.
 • Mahsup işleminin çeşitli nedenlerle takvim yılının son ayına kadar yapılamaması halinde kalan tutar, Aralık ayına ait muhtasar beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Aralık ayına ait tevkif suretiyle kesilen vergilerin vergi indiriminden doğan ve mahsubu yapılamayan vergi alacağını karşılayamaması halinde, kalan tutar vergi daireleri tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra işverenler aracılığı ile hak sahiplerine nakden ödenecektir.


Üçer Aylık Dönemlerde Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

* Bu işverenler, Şubat 2007’den itibaren vergi indirimi uygulamasını dikkate almak suretiyle ücret ödemesinde bulunacaklardır. Vergi indirimi tutarları, Ocak-Şubat-Mart 2007 dönemine ilişkin Nisan 2007’de verilecek muhtasar beyannamede mahsup konusu yapılarak indirilmeye başlanacaktır. Muhtasar beyannamede tevkif yoluyla kesilen vergiler toplamı üzerinden vergi indirimi tutarı mahsup edilecektir.


Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Vergi İndirimi

* Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde vergi indirimi, bu kişilerin bağlı olduğu vergi dairesince gerçekleştirilecektir. Anılan mükellefler vergi indirimine ait bildirimi ve harcama belgelerini yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi içinde bağlı olduğu vergi dairesine vereceklerdir. Vergi dairesi hesapladığı vergi indirimi tutarını Nisan ayı sonuna kadar ücretliye nakden ödeyecektir. Ücretliye nakden iadesi gereken söz konusu vergi indirimi tutarı öncelikle yıllık beyannamede tahakkuk eden Gelir Vergisi’ne mahsup edilecektir.


Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan veya Ölen Ücretlilerde Vergi İndirimi

* Emeklilik nedeniyle işinden ayrılan ücretliler, yıl içinde vergi indirimine konu mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları harcamalara ait belgelerini belirtilen esaslar ve süreler dahilinde işverenlerine bildirirler.

* Ölüm nedeniyle işten ayrılan ücretlilerin varislerinden bir tanesi harcama belgelerini murisin işvereninin bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir.


Bir İşyerinde Çalışmakta İken İşten Ayrılan ve Başka Bir İşte Ücretli Olarak Çalışmayanlar Hakkında Vergi İndirimi Uygulaması

Bir işyerinde çalışmakta iken bu işyerinden ayrılan ve bir daha ücretli olarak çalışmayan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ilişkin vergi indirimini en son çalıştığı işverene verecektir.


İşveren Değiştiren Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

Bir işyerinde ücretli olarak çalışmakta iken iş değiştirmek suretiyle başka bir işyerinde çalışmaya başlayan ücretliler, işveren değiştirdiği takvim yılına ilişkin vergi bildirimini en son çalıştığı işverene verecektir.


Mükellefiyeti Sona Eren İşverenler Yanında Çalışmış Olan Ücretlilere İlişkin Vergi İndirimi Uygulaması

Çalıştığı işverenin mükellefiyetinin sona ermesi ve tekrar ücretli olarak çalışmaması nedeniyle işverenleri aracılığıyla vergi indiriminden yararlanamayan ücretliler, “Ücretlilerde Vergi İndirimine Ait Bildirimi’ 20 Ocak 2007 tarihine kadar eski işvereninin muhtasar gelir vergisi beyannamesi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verirler.


Vergi İndirimi Nedeniyle Tevkif Suretiyle Kesilerek Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler

Genel bütçeye dahil daireler ile muhtasar beyanname veren işverenlerin yanlarında çalışan ücretlilerin vergi indirimine konu olan harcamalarını, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler kullanmak veya belgelerde tahrifat yapmak veya diğer suretlerle yüksek göstermeleri nedeniyle, vergi indirimi tutarının fazla hesaplanmasına neden olmaları halinde, bu vergi ilgililerinden ceza, faiz ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle geri alınacaktır.

1- Muhtasar Beyanname Vermeyen Genel Bütçeye Dahil Dairelerde Çalışan Ücretlilerde Uygulanacak Cezai Müeyyideler :

* Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan ücretlilerin haksız yere vergi indiriminden yararlanmaları durumunda, iade edilen vergi indirimi tutarı, ilgili saymanlıklarca saymanlığın bağlı bulunduğu vergi dairelerine intikal ettirilecek ve vergi daireleri de bu tutarı ücretlilerden ihbarname kuralına göre cezalı olarak tahsil edeceklerdir.

2- Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Uygulanacak Cezai Müeyyideler:

* İşverenler, yanlarında çalıştırdıkları ücretlilerin ücretlerinden tevkif ettikleri vergilerin doğru olarak beyan edilip ödenmesinden sorumludurlar. Bu nedenle işverenler, tevkif suretiyle kesilen vergilerin eksik beyanı dolayısıyla yapılan ikmalen veya re'sen tarhiyatlarda vergi aslı ile buna ilişkin cezalardan sorumludur. Bu çerçevede işverenler, vergi indirimi dolayısıyla tevkif suretiyle kesilen vergilerin eksik beyanından da sorumludurlar.

* Ancak, ücretlilerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandıklarının sabit olması halinde, işverenlerin bu belgelere dayanarak eksik ödedikleri gelir vergisi için adlarına ikmalen veya re'sen tarh edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizini, genel hükümler çerçevesinde ücretlilere yansıtılabilecektir.
 
Geri
Üst