VUK göre amortisman türlerini sayarak açıklayınız?

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre amortisman türlerini sayarak açıklayınız?
vergi amortismanı nedir 1-VUK göre amortisman türlerini sayarak açıklayınız?
[FONT=&quot]1- Arazide Amortisman[/FONT]

[FONT=&quot]Madde 314 - [/FONT][FONT=&quot]Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak:[/FONT] [FONT=&quot]1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri;[/FONT]
[FONT=&quot]2. İşletmede inşa edilmiş olan her nev'i yollar ve harklar; amortismana tabi tutulur.[/FONT]
[FONT=&quot]2- Normal Amortisman[/FONT]
[FONT=&quot]Madde No 315 - [/FONT][FONT=&quot]Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.(*)[/FONT]
[FONT=&quot]3- Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman[/FONT]
[FONT=&quot]Mükerrer Madde 315 - [/FONT][FONT=&quot]Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.[/FONT]

[FONT=&quot]Bu usulün tatbikinde;[/FONT] [FONT=&quot]1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.[/FONT]
[FONT=&quot]2. Bu usulde amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.(*)[/FONT]
[FONT=&quot]3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nisbetlerine göre hesaplanır.[/FONT]
[FONT=&quot]Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir.[/FONT]
[FONT=&quot]4- Madenlerde Amortisman[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 316 - [/FONT][FONT=&quot]İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine bunların büyüklük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nisbetler üzerinden yok edilir.[/FONT]
[FONT=&quot]5- Fevkalade ( Olağanüstü ) Amortisman[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 317 - [/FONT][FONT=&quot]Amortismana tabi olup:[/FONT]
[FONT=&quot]1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden;[/FONT]
[FONT=&quot]2. Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen;[/FONT]
[FONT=&quot]3. Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan;[/FONT]
[FONT=&quot]Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nisbetleri" uygulanır.[/FONT] 
  VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.? VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
vergi yüklenicisi vuk mükellef vergi yüklenicisi nedir sorumlusu nedir sorumlusu kimdir VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Amortisman nedir? Amortisman türlerini sadece sayınız? VUK göre Amortisman nedir? Amortisman türlerini sadece sayınız?
vuk 313 madde vergi amortismanı nedir verginin amortismanı nedir amortisman çeşitleri nelerdir amortisman çeşitleri 1-VUK göre Amortisman nedir? Amortisman türlerini sadece sayınız?...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Süre bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? VUK göre Süre bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız?
1-VUK göre Süre bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? Amortisman Uygulama Süresi b) Süre Bakımından...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız?
1-VUK göre Amortisman Usulünü seçme bakımından amortisman uygulama süresini anlatınız? Amortisman Uygulama Süresi c) Amortisman Usulünü Seçme Bakımından...
Vergi Hukuku 0