VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız

VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız
1-VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız?
a-İmalat defteri
b-Kombine İmalat defteri
c-Kombine İmalatta imalat defteri
d-Bitim işleri defteri
[FONT=&quot]A- İmalat Defteri[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 197 - [/FONT][FONT=&quot]I'inci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanlar yukarda yazılı defterlerden gayrı bir (İmalat defteri) tutarlar.[/FONT]
[FONT=&quot]İmalat defterine, aşağıda yazılı emtianın giriş ve çıkış hareketleri, emtianın cinsi ve miktarı itibariyle ve tarih sırasiyle yazılır:[/FONT]
[FONT=&quot]1. Satın alınan ve müşteri tarafından imalat yapılmak üzere tevdi olunan her nevi iptidai ve ham maddeler, başlıca yardımcı malzeme (Doğrudan doğruya imal ile ilgili yakıtlar gibi);[/FONT]
[FONT=&quot]2. Yukarda yazılı maddelerden imalata sarf olunan veya aynen satılanlar;[/FONT]
[FONT=&quot]3. İmal edilen mamul maddeler;[/FONT]
[FONT=&quot]4. Teslim edilen mamul maddeler;[/FONT]
[FONT=&quot]Teslimden maksat, Gider Vergileri Kanununa göre bu mahiyette olan muamelelerdir. Yarı mamuller teslim edildiği takdirde, bunlar tam mamul hükmüne girer.[/FONT]
[FONT=&quot]İmalat artıkları ve tali maddeler de imalat defterine geçirilir. Ancak bunlardan imal esnasında miktarlarının tespitine imkan ve lüzum olmıyanlar yalnız teslim sırasında kayıtlarda gösterilir.[/FONT]
[FONT=&quot]B-Kombine İmalat[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 198 - [/FONT][FONT=&quot]Ham maddeden tam mamul vücuda getirilinceye kadar geçen müstakil imal safhalarında ayrı ayrı emtia mahiyetini arz eden maddeler elde edildiği (İplik-dokuma, yağ-sabun, kereste-mobilya, un-makarna münasebetlerinde olduğu gibi) ve bu imal işleri birbirine bağlanarak aynı teşebbüs dahilinde yapıldığı takdirde, kombine imalat yapılmış olur.[/FONT]
[FONT=&quot]Boyama, kasarlama, apre, cilalama gibi bitim işleri kombine imalatı tazammun etmez.[/FONT]
[FONT=&quot]Kombine İmalatta İmalat Defteri[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 199 - [/FONT][FONT=&quot]Kombine imalat yapanlar her müstakil imal işini imalat defterinin ayrı ayrı kısımlarında gösterirler. Bu takdirde bir safhanın mamulü müteakip safhaya teslim gösterilmek suretiyle bu safhanın iptidai maddesini teşkil eder.[/FONT]
[FONT=&quot]Kombine imalatta istenildiği takdirde her müstakil imal safhası için ayrı bir imalat defteri kullanılması caizdir.[/FONT]
[FONT=&quot]Bitim İşleri Defteri[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 200 - [/FONT][FONT=&quot]Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar, imalat defteri yerine, bir "Bitim işleri defteri" tutarlar.[/FONT]
[FONT=&quot]Bu deftere müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarı tarih sırasıyla yazılır.[/FONT]
 
Üst