VUK göre değerleme ölçülerini nelerdir açıklayınız?

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre değerleme ölçülerini nelerdir açıklayınız?
mukayyet değer nedir emsal bedeli nedir emsal bedel değerleme ölçüleri vergi değeri 1-VUK göre değerleme ölçülerini nelerdir açıklayınız?
[FONT=&quot]Değerleme Ölçüleri[/FONT]

[FONT=&quot]Madde 261 - [/FONT][FONT=&quot]Değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılır:[/FONT] [FONT=&quot]1. Maliyet bedeli;[/FONT]
[FONT=&quot]2. Borsa rayici;[/FONT]
[FONT=&quot]3. Tasarruf değeri:[/FONT]
[FONT=&quot]4. Mukayyet değer;[/FONT]
[FONT=&quot]5. İtibari değer;[/FONT]
[FONT=&quot]6. Vergi değeri;[/FONT]

[FONT=&quot]7. Rayiç bedel;[/FONT] [FONT=&quot]8. Emsal bedeli ve ücreti.[/FONT]
[FONT=&quot]9. Alış Bedeli[/FONT]
[FONT=&quot]1- Maliyet Bedeli[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 262 -[/FONT][FONT=&quot] Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum (bağlı olarak yapılan her türlü) giderlerin toplamını ifade eder.[/FONT]
[FONT=&quot]2- Borsa Rayici[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 263 - [/FONT][FONT=&quot]Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder.[/FONT]
[FONT=&quot]3- Tasarruf Değeri[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 264 - [/FONT][FONT=&quot]Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir.[/FONT]
[FONT=&quot]4- Mukayyet Değer[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 265 - [/FONT][FONT=&quot]Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.[/FONT]
[FONT=&quot]5- İtibari Değer[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 266 - [/FONT][FONT=&quot]İtibari değer, her nevi (türlü) senetlerle esham (hisse senetleri) ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.[/FONT]
[FONT=&quot]6- Rayiç Bedel[/FONT]
[FONT=&quot]Mükerrer Madde 266 - [/FONT][FONT=&quot] Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.[/FONT]
[FONT=&quot]7-Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 267 - [/FONT][FONT=&quot]Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.[/FONT]
[FONT=&quot]Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre tayin olunur.[/FONT]
[FONT=&quot]Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası)[/FONT][FONT=&quot] Aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır.[/FONT]
[FONT=&quot]İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası)[/FONT][FONT=&quot] Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder.[/FONT]
[FONT=&quot]Üçüncü sıra: (Takdir esası)[/FONT][FONT=&quot] Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. Ancak, dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz.[/FONT]
[FONT=&quot]Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat hesaplandığı hallerde, bu hesaplara ait kayıt ve cetveller ispat edici kağıtlar olarak muhafaza edilir.[/FONT]
[FONT=&quot]Yukarıdaki esaslarla mukayyet olmaksızın kaza mercilerinin re'sen biçtikleri değerler ile zirai kazanç ölçülerini tesbit eden kararnamelerde yer alan unsurlar emsal bedeli yerine geçer.[/FONT]
[FONT=&quot]Ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek miktarının bilinmemesi veya doğru olarak tayin edilememesi hallerinde tesbit edilecek emsal ücret de aynı esaslara göre tayin olunur.[/FONT]
[FONT=&quot]8-Vergi Değeri[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 268 - [/FONT][FONT=&quot]Vergi değeri, bina ve arazinin Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre tespit edilen değeridir.[/FONT] 
  VUK göre değerleme hükümlerinde özel halleri kısaca bilgi veriniz? hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.? VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
vergi yüklenicisi vuk mükellef vergi yüklenicisi nedir sorumlusu nedir sorumlusu kimdir VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız?
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? Madde 10 – Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların...
Vergi Hukuku 0
VUK göre değerlemeyi tanımlayınız,değerleme ölçülerini sadece sayınız? VUK göre değerlemeyi tanımlayınız,değerleme ölçülerini sadece sayınız?
vuk değerleme vuk a göre değerleme ölçüleri a göre ölçüleri çeşitleri 1-VUK göre değerlemeyi tanımlayınız,değerleme ölçülerini sadece sayınız? Değerlemenin...
Vergi Hukuku 0
VUK göre değerleme hükümlerinde özel halleri kısaca bilgi veriniz? VUK göre değerleme hükümlerinde özel halleri kısaca bilgi veriniz?
1-VUK göre değerleme hükümlerinde özel halleri kısaca bilgi veriniz? Özel Haller Madde 289 - Bu bölümde...
Vergi Hukuku 0