Yasal Defterlerİn KapaniŞ Tasdİkİ

Yasal Defterlerİn KapaniŞ Tasdİkİ
defter kapanış tasdiki defter kapanış tasdik süreleri tasdiki yapılacak defterler ne zaman yapılır
YASAL DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKİ

Tarih: 31/01/2007

Meslek Mensuplarımız yaygın olarak, yasal defterlerin süresi içerisinde “kapanış tasdik”ini yaptırmamaktadırlar. Bu nedenle tacirler, haklı olmalarına karşın, yasal defterleri kendileri lehine delil teşkil etmediğinden davayı kaybetmektedirler.

Yasal defterlerin sahibinin kendi lehine delil olabilmesi (TTK/82) için, deftere sonradan kayıt yapılmasının engel olmasını teminen defterin “izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilerek son kaydın altına “görülmüştür” ibaresi yazılarak kapanış tasdikinin yaptırılması (TTK/70) zorunludur.

Yasal defterlerin kesin delil olarak kabul edilebilmesi için;

- dava konusu uyuşmazlığın taraflarının tacir olması,

- dolayısı ile işlemin ticari olması,

- yasal defterlerin birbirini teyit etmesi (YYK/85)

- yasal defterlerin Kanun’a uygun şekilde tutulmuş olması

gerekmektedir.

Tüzel kişi tacirlerin tutmak zorunda oldukları yasal defterler (TTK/66) kanuna uygun bir surette(TTK/67) yerine getirilmelidir. Bunun için;

- tasdik işleminin yasal süresi içerisinde tasdik edilmesi,

- kayıtların Türk Parasına göre tutulması,

- haklı sebebi olmaksızın, kayıtların 10 (on) gün içerisinde işlenmesi,

- envanter ve bilançonun tam ve doğru olarak düzenlenmesi

gerekmektedir.

Dolayısıyla; her yıl ocak ayı içerisinde yasal defterlerin kapanış tasdiki yaptırılmaması halinde tacirin defterlerinin Kanun’a uygun olarak tutulmuş sayılmayacağından, lehine delil olarak kullanılması da mümkün olamayacaktır. Bunun gibi gerekmesi durumunda tacirin konkordato talebi de reddolacaktır (İİK/285). Çünkü bu durum müflisin kusurudur.(TCK/162)

Dava taraflarından birinin defterlerinin Kanun’a uygun olup, diğerinin yasal defterlerinin Kanun’a uygun olmadığı veya ibraz edilmediği hallerde, yasal defterlerini Kanun’a uygun surette tutmuş olarak ibraz eden tarafın yasal defterleri karşı taraf aleyhine delil olacaktır (TTK/86).İbrahim ÇELİKLİ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denizli SMMM Odası Eğitim ve Araştırma Birimi
 
Üst