Yeni askerlik Kanunu 2012 ' ( Askerlik kanunu değişiklik tasarısı TBBM 'de )

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Yeni askerlik Kanunu 2012 ' ( Askerlik kanunu değişiklik tasarısı TBBM 'de )
Yeni askerlik kanunu haberleri, askerlik kanununda son durum

Tasar?ya göre, askerlik ?ubeleri ba?kanl?klar?nca k?sa sürelerle te?kil edilen ve etkinli?i kalmayan askerlik meclisleri, ilk yoklama ile yedeklik yoklamas? i?lemleri kald?r?lacak. Yükümlülerin sa?l?k muayeneleri, aile hekimlerince yap?labilecek.

Askeri hastane bulunmayan yerlerde, engelli, yatalak, uvuz kayb?, gibi gözle görülür rahats?zl??? bulunanlar hakk?nda ''askerli?e elveri?li de?ildir'' raporu, askerlik ?ube ba?kan? ve mülki amirliklerince görevlendirilecek resmi iki doktordan olu?an geçici sa?l?k kurullar?nca verilebilecek.

Fakülte ya da yüksek okul ö?rencilerinin askerli?i erteleme ?artlar?ndan olan okula devam mecburiyeti ve iki y?l üst üste s?n?fta kalmama zorunlulu?u kald?r?lacak.

D?? kaynaktan temin edilen muvazzaf subay adaylar?, rütbe takmadan önce subay temel askerlik ve subayl?k anlay??? kazand?rma e?itimine tabi tutulacak.

Astsubaylar?n da birinci dereceye yükselebilmesine imkan tan?nacak.

Askerlik hizmeti s?ras?nda veya bu hizmeti tamamlad?ktan sonra fakülte ve yüksek okullar? bitirenlere sözle?meli subay veya astsubay olabilme imkan? gelecek.
yeni%20askerlik%20kanunu-3b1.jpg

Her y?l 1 Ocak-30 Haziran tarihleri aras?nda yap?lan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri aras?nda yap?lan son yoklama uygulamas?na son verilecek; yoklama i?lemleri, 1 Ocak gününden ba?lamak üzere yakla??k 14 ayl?k süreye yay?lacak.

TBMM Ba?kanl???'na sunulan Askerlik Kanunu ile Baz? Kanunlarda De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanun Tasar?s?'na göre, yoklama devri, askerlik ça??n?n ba?lang?c?ndan muvazzafl?k hizmetinin ba?lang?c?na kadar geçen süre olacak. Tasar?yla, seferberlik veya ola?anüstü hallerde 19 ya??nda bulunanlar?n askere al?nmalar?na imkan tan?yan düzenleme yürürlükten kald?r?ld?.

Her y?l 1 Ocak-30 Haziran tarihleri aras?nda yap?lan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri aras?nda yap?lan son yoklama uygulamas?na son verilecek; yoklama i?lemleri, 1 Ocak gününden ba?lamak üzere yakla??k 14 ayl?k süreye yay?lacak.

Asker alma i?lemleri Milli Savunma Bakanl???'nca yürütülecek. Mevcut düzenlemede, asker almak i?lerinde Türkiye Cumhuriyeti kolordu m?nt?kalar?na, kolordu m?nt?kalar? askerlik dairelerine, askerlik daireleri askerlik ?ubelerine ayr?lm??t?. ?ubeler dairelere, daireler f?rka veya kolordulara ve kolordular Müdafaai Milliye Vekaletine ba?l?yd?.

Tasar?yla, MERN?S, Adres Kay?t Sistemi ve Milli Savunma Bakanl??? Bilgi Sisteminin yürürlü?e girmesiyle birlikte uygulama alan? kalmayan ilk yoklama ve son yoklama i?lemleri kald?r?larak; yoklama, yükümlülerin askerli?e elveri?lilik ve ö?renim durumlar? ile meslek ve niteliklerinin belirlenmesi i?lemlerini kapsayacak ?ekilde yeniden tan?mland?. Buna göre, ''yükümlülerin sa?l?k muayenelerinin yap?larak askerli?e elveri?li olup olmad?klar?, ö?renim durumlar?, meslekleri ve niteliklerinin belirlenmesi'' i?lemine yoklama denecek.

Yükümlülerin yoklama i?lemleri yakla??k 14 ayl?k bir süreye yay?lacak. böylelikle, yoklama kaça?? say?s? ve yoklama dönemlerinde askerlik ?ubeleri önünde olu?an yükümlü yo?unlu?u azalt?lm?? olacak.

Askerlik ça??na gireceklerin kimlik bilgileri ?çi?leri Bakanl???'nca her y?l Ekim ay?nda Milli Savunma Bakanl???'na bildirilecek.

Askerlik ça??na girenler ile bunlarla i?leme tabi olanlar?n yoklamas?, her y?l 1 Ocak günü ba?layacak ve o y?l askerlik ça??na giren do?umlular?n silahalt?na al?naca?? ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar devam edecek.

SA?LIK MUAYENELER? A?LE HEK?MLER?NCE YAPILAB?LECEK
Yükümlülerin sa?l?k muayeneleri Türk Silahl? Kuvvetleri sa?l?k yetene?ine ili?kin yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yap?lacak. Bu muayeneler, askerlik ?ubesinin bulundu?u yerde öncelikle varsa aile hekimi taraf?ndan, yoksa en yak?n resmi sivil sa?l?k kurulu?unda veya asker hastanelerinde tek tabip taraf?ndan yap?lacak.

Yükümlüler hakk?nda ertesi y?la b?rakma, sevk geciktirmesi veya ''askerli?e elveri?li de?ildir'' kararl? sa?l?k raporlar?n? tanzim etmeye yetkili makam, asker hastanesi sa?l?k kurulu olacak. Ancak asker hastanesi bulunmayan yerlerdeki sa?l?k raporlar?, askerlik ?ubesi ba?kan? veya vekili ile mülki amirliklerce görevlendirilen resmi iki sivil (varsa biri aile hekimi) tabipten te?kil edilecek geçici sa?l?k kurulunca verilebilecek.

Tasar?yla, illerde vali veya yard?mc?s?, askerlik ?ubesi ba?kan?, iki hekim ve il nüfus ve vatanda?l?k i?leri müdüründen; ilçelerde kaymakam, askerlik ?ubesi ba?kan?, iki hekim ve nüfus müdüründen olu?an yükümlülerin tahsil, mesleki ve kimlik bilgileri ile sa?l?k durumlar?n? tespit eden askerlik meclisleri günün geli?en ko?ullar?nda etkinli?ini yitirdi?inden kald?r?l?yor. Bu i?lemler bundan sonra askerlik ?ubelerince yap?lacak.

Askere ça?r?lan ki?iler, kimli?ini ve ö?renim durumlar?n? gösterir belgelerle yurtiçinde askerlik ?ubelerinde, yabanc? ülkelerde ise elçilik veya konsolosluklar?nda bizzat bulunmaya mecbur olacak. Bulunamayacak derecede hastal?k veya ar?zas? olanlar, hükümlü, tutuklu olanlar, lise veya yüksekö?renimde olup henüz okullar?n? bitirmemi? olanlar; rapor veya onayl? ö?renim durumlar?n? gösterir belge göndermeye, hükümlülük veya tutukluluklar?n?n nedenini bildirmeye mecbur olacak. Askerlik ?ubeleri, elçilik veya konsolosluklar da ihtiyar meclis ve heyetlerinden, ki?ilerden ve ilgili kurumlardan yap?lacak i?lemleri sormaya ve askerliklerini bu sorgu neticesine ve muayenelerine göre kararla?t?racak.

Askerli?e elveri?li olup olmad?klar?n?n tespiti için asker hastanesine gönderilenlerin asker hastanesinde te?his amac?yla geçen sürelerindeki ia?e bedelleri de devletçe ödenecek.

ERTELEME KO?ULLARI

Tasar?yla, askerlik i?lemlerinin ertelenmesine neden olan hallerden baz?lar? yeniden düzenlendi. Lise veya dengi okullarla fakülte ve yüksekokullarda ö?renim görenlerin askerlikleri; bitirdi?i okulun dengi veya daha a?a?? seviyedeki bir ö?retim kurumuna kay?t yapt?rmamak, yoklama kaça?? veya bakaya kalmamak ve 29 ya??n? geçmemek kayd?yla; mezun oluncaya ya da ili?kileri kesilinceye kadar ertelenebilecek.

Yurtd???nda ö?renim görenlerin askerlikleri de ö?renciliklerinin Türkiye'de tan?nmas?n?n ard?ndan ertelenebilecek. Ancak buna göre askerlikleri ertelenenler, seferberlik halinde ihtiyaca göre asker edilebilecekler. Bu kapsamdaki yükümlüler; okul, ili?ik kesme, mezuniyet ve kay?t dondurma gibi durum de?i?ikliklerini, de?i?ikli?in gerçekle?ti?i tarihten itibaren 2 ay içerisinde askerlik ?ubesine bildirecek.

Sava? zaman? hariç olmak üzere; bir baba veya anan?n iki o?lundan biri askerdeyken di?er o?lu, ikiden fazla o?lu olanlardan ikisi askerde iken di?erleri, o?ullar?ndan biri muvazzaf askerlik hizmetini bitirinceye kadar askere sevk edilmeyecek. Bu düzenlemenin uygulanmas?nda 20 ya??ndan küçük olanlar ile geçime yard?m edemeyecek derecedeki maluller hesaba kat?lmayacak.

Karde? sevk tehirinde bulunulabilmesi için anan?n dul olmas? ?art? kald?r?lacak. Bugünün ?artlar?nda 15 ya??ndan küçük bir çocu?un aile bütçesine katk? sa?lamas?ndaki zorluk dikkate al?narak, karde? sevk tehirinde 20 ya??ndan küçük olanlar dikkate al?nmayacak.

Yoklama s?ras?nda lise veya dengi okuldan mezun oldu?unu belgeleyenlerin askerlikleri üç y?l, fakülte veya yüksekokuldan ili?ikleri kesilenlerle yüksekokul mezunlar?n?n askerlikleri ise 29 ya??n? tamamlad?klar? y?l?n sonu esas al?narak iki y?l süreyle ertelenecek.

Dört y?l ve daha uzun süreli yüksekö?retim kurumlar?ndan yahut bunlar?n dengi oldu?u kabul edilen okullardan mezun olan yükümlülerin askere sevkleri, istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren iki y?la kadar, yüksek lisans e?itimini tamamlayanlar?n ise bir y?la kadar tehir edilebilecek.

Askerlik ça?r?s?na hasta olduklar?ndan dolay? kat?lamayan yedek erba? ve erlerden, bu durumlar?n? resmi veya askeri hekim ya da sa?l?k kurulu raporuyla tespit ettirenler herhangi bir cezai i?leme tabi tutulmayacak.

Askerlik ça??na girdikten sonra yap?lan ya? de?i?iklikleri askerlik i?lemlerinde dikkate al?nmayacak. Ancak yoklamalar? s?ras?nda aile kütü?ünde yaz?l? ya?lar? ile görünümleri uyumlu olmayanlardan, ya? düzeltmelerine engel bulunmayanlar?n ya?lar?n?n düzeltilmesi için savc?ya ba?vurulacak ve yarg?lama sonucuna göre askerlikleri yapt?r?lacak.

YOKLAMAYA G?TMEYENE 100 L?RA CEZA
Yoklamada bulunduklar? yerdeki askerlik ?ubesi, elçilik veya konsolosluklara gelmeyen ve mazereti bulundu?una dair belge ibraz etmeyenlerden, birlikte yoklamaya tabi olduklar? do?umlular?n sevk y?l? içindeki ilk celp ve sevk tarihinden sonra, son celp ve sevk döneminin bitiminden önce ele geçen veya kendili?inden gelenler, hekime ya da asker hastanesinde muayene ettirilecek. Muayene neticesinde askerli?e elveri?li olduklar? anla??lanlar s?n?f ve tertibat yerlerine derhal sevk edilecek. Bu durumdakilere 100 TL idari para cezas? verilecek.

Tasar?yla, yoklama kaça?? ve bakaya suçlar?, ilk kez yoklama kaça?? olan ve bakaya kalan yükümlüler için kabahata dönü?türülüyor ve idari para cezas? yapt?r?m?na ba?lan?yor. Talim ve manevra için ça?r?ld?klar? halde özürsüz gelmedikleri anla??lan yedek erba? ve erler hakk?nda idari para cezalar? uygulanacak ve emsalleri kadar hizmete tabi tutulacak.

Yoklama kaça??, sakl? ve bakayalar? bilerek resmi veya özel hizmete alanlar Askeri Ceza Kanunu'na göre cezaland?r?lacak.

Sakl?lardan ele geçen veya kendili?inden gelenler nüfus kay?tlar?na kaydedilmek üzere nüfus idarelerine gönderilecek. Nüfus idarelerince kaydedilenlerin bilgileri askerlik ?ubelerine hemen bildirilecek. Bunlardan ya??tlar?n?n ilk celp ve sevk tarihinin bitiminden önce yakalanan veya kendili?inden gelenler, yoklamalar?n? müteakip silah alt?na al?nacak. Ya??tlar?n?n ilk celp ve sevk tarihinin bitiminden sonra ele geçen veya kendili?inden gelenlere yoklamalar?n?n ard?ndan idari para cezalar? verilecek.

Tasar?yla, muvazzaf subay adaylar?ndan temel askerlik e?itimini tamamlamadan ayr?lanlar ile muvazzaf subayl??a nasbedildikten sonra deneme süresinin bitimine kadar ayr?lanlar?n temel askerlik e?itiminde veya deneme süresinde geçen sürelerinin ne kadar?n?n askerlik hizmetinden say?laca??, bu ki?ilerin eksik kalan askerlik hizmetlerini ne ?ekilde tamamlayacaklar?na ili?kin esaslar da düzenleniyor.

Adres Kay?t Sistemi ve Milli Savunma Bakanl??? Bilgi Sisteminin yürürlü?e girmesi nedeniyle yedek subay ve astsubaylar?n her y?l 1 Ocak-30 Haziran tarihleri aras?nda yap?lan yedeklik yoklamas? uygulamas?na son verilecek. Sefer görev emri tebli? edilen yedek subay ve yedek askeri memurlar?n adres de?i?ikli?i bildiriminde bulunmas? ve bu yükümlülü?ü yerine getirmeyenlerden idari para cezas? al?nmas? uygulamas?na son verilecek.

ASKERLER HAKKINDAK? ?HBAR VE ??KAYETLER
Tasar?da, Anayasan?n 145. maddesinde yap?lan de?i?iklik do?rultusunda, asker ki?iler hakk?ndaki ihbar ve ?ikayetlere uygulanacak usul, Memurlar ve Di?er Kamu Görevlilerinin Yarg?lanmas? Hakk?nda Kanun paralelinde yeniden düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi, te?kilat?nda askeri mahkeme kurulan k?t'a komutan? veya askeri kurum amirince, askeri hakimlere idari sicil verilebilmesine yönelik düzenleme Anayasaya ayk?r? bulunarak iptal edildi?inden tasar?da yeni düzenlemeler yap?ld?. Buna göre, Anayasa Mahkemesi karar? do?rultusunda, mahkemelerin ba??ms?zl??? ve hakimlik teminat? ilkeleri esas al?narak Askeri Hakimler Kanunu'nun ''Sicil belgeleri ve sicil üstleri'' ba?l?kl? maddesi yeniden düzenlendi.

Buna göre, askeri mahkeme kadrolar?nda görev yapan askeri hakimlere ve savc?lara idari sicil verilmesi uygulamas?na son verilecek. Yard?mc? askeri savc?lara ve askeri savc? yard?mc?lar?na yaln?zca askeri savc? taraf?ndan idari sicil verilecek. Askeri mahkeme ve askeri savc?l?k kadrolar? d???nda görev yapan askeri hakimlere, sicil üstlerince idari sicil verilecek.

ASKER? HAK?MLERE B?NBA?ILIK ?ARTI KALKIYOR
Askeri hakimlerin birinci s?n?fa ayr?lma ve birinci s?n?f olma kriterleri aras?nda yer alan ''binba?? rütbesinde bulunmak'' ?art? kald?r?lacak.

Tasar?yla, askeri hakimler; ayl?k, ek gösterge, ödenek, yarg? ödene?i, ek ödeme, mali, sosyal haklar ve yard?mlar ile di?er özlük haklar? bak?m?ndan, e?it olduklar? hakim ve savc?lar hakk?ndaki hükümlere tabi olacak.

Mevcut düzenlemede, askeri hakim subaylara Türk Silahl? Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre izin verilirken, tasar?yla bu de?i?tiriliyor. Buna göre, askeri mahkeme k?demli hakimi ve askeri savc?n?n izinleri Milli Savunma Bakanl???'nca; askeri mahkeme ve askeri savc?l?k kadrolar?nda görevli askeri hakimlerin izinleri ise k?demli hakim veya askeri savc? taraf?ndan verilecek.

Tasar?da, askeri hakimler hakk?ndaki ihbar ve ?ikayetlerde yap?lacak i?lemler, adli ve idari yarg?da görevli hakim ve savc?lara ili?kin hükümler paralelinde yeniden düzenleniyor. Somut delillere dayanan isimsiz ve imzas?z ihbar ve ?ikayetler hakk?nda da mutlaka ara?t?rma ve inceleme yap?lacak, ?ikayetten vazgeçilmesi halinde dahi ba?lat?lan disiplin soru?turmas? sonuçland?r?lacak.

Askerlik Kanunu ile Baz? Kanunlarda De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Kanun Tasar?s?'na göre, Milli Savunma Bakan?, askeri adalet müfetti?ince düzenlenen evrak? inceledikten sonra, soru?turma yap?lmas? için izin verilmesine, disiplin cezas? tayinine ya da soru?turma yap?lmas?n? gerekli görmedi?i hallerde, soru?turma ve kovu?turma ile ilgili düzenlenen evrak i?lemden kald?r?lacak.

Milli Savunma Bakan? taraf?ndan soru?turma aç?lmas?na izin verilmesi halinde söz konusu evrak, gere?i yap?lmak üzere ilgilinin görevli bulundu?u yere en yak?n askeri mahkemenin savc?s?na gönderilecek. Askeri Yarg?tay kadrolar?nda savc?l?k ve tetkik hakimli?i ile Askeri Yüksek ?dare Mahkemesi kadrolar?nda savc?l?k ve raportörlük görevi yapan askeri hakimler ile Milli Savunma Bakanl??? kadrolar?nda görevli askeri hakimler hakk?nda düzenlenen evrak, Genelkurmay Ba?kanl???'n?n bulundu?u yerde kurulan askeri mahkemenin savc?s?na gönderilecek.

Askeri savc? taraf?ndan iddianame düzenlenmesi halinde, iddianamenin kabulü ya da iadesi konusunda karar verilmek üzere soru?turma evrak? ve düzenlenen iddianame, Askeri Yarg?tay'a gönderilecek. Askeri Yarg?tay Ba?kanlar Kurulu'nun belirleyece?i daire, iddianamenin kabulüne veya iadesine karar verecek.

Haklar?nda iddianamenin kabulüne karar verilen askeri hakimlerin kovu?turmas?, iddianameyi de?erlendiren Askeri Yarg?tay dairesinde yap?lacak. ?ddianamenin kabulünden itibaren Askeri Yarg?tay dairesinde yap?lacak kovu?turmada, savc?l?k görevini Askeri Yarg?tay Ba?savc?l??? yürütecek.

Askeri hakimlerin genel yarg?ya tabi ?ahsi suçlar? hakk?nda genel hükümler uygulanacak. A??r ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soru?turma genel hükümlere göre yap?lacak. Soru?turma yetkili Cumhuriyet Ba?savc?s? veya Ba?savc? vekilleri taraf?ndan bizzat yürütülecek. Bu tür durumlar Milli Savunma Bakanl???'na bildirilecek.

Askeri hakimler, mahkemelerin ba??ms?zl??? ve hakimlik teminat? esaslar?na göre görev yapacak. Hiçbir organ, makam, merci veya ki?i, yarg? yetkisinin kullan?lmas?nda mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyecek, genelge gönderemeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak. Askeri hakimler azlolunamayacaklar. Bir mahkemenin veya kadronun kald?r?lmas? nedeniyle de olsa ayl?k ve ödeneklerinden ve di?er özlük haklar?ndan yoksun k?l?namayacak ve kendileri istemedikçe 60 ya??n? bitirinceye kadar emekliye sevk edilemeyecekler.

A??r ceza mahkemelerinin görevine giren suçüstü halleri d???nda, suç i?ledi?i ileri sürülen askeri hakimler, yakalanamayacak, üzerleri, konutlar? ve araçlar? aranamayacak, sorguya çekilemeyecek. Ancak durum, Milli Savunma Bakanl???'na bildirilecek. Askeri hakimlere, Milli Savunma Bakanl??? taraf?ndan mesleki unvanlar?n? gösteren kimlik belgesi verilecek. Askeri hakimlere hiçbir ?ekilde askeri görev verilemeyecek.

ÜN?VERS?TE MEZUNLARINA SUBAY OLMA ?MKANI
En az 4 y?l süreli fakülte veya yüksekokullar? bitiren kad?n veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için ba?vuranlar 27 ya??ndan, lisansüstü ö?renimi tamamlam?? olanlar ise 32 ya??ndan büyük olmamak ve gerekli ?artlar? ta??mas? ?art?yla Genelkurmay Ba?kanl???'nca gösterilecek, TSK taraf?ndan harp okullar?nda yeti?tirilemeyen veya yeterince yeti?tirilemeyen s?n?flarda muvazzaf subayl??a atanabilecek.

Fakülte veya yüksekokul bitirip TSK'da askerlik hizmetine ba?lad?klar?nda 27 ya??ndan, lisansüstü ö?renimini tamamlam?? olanlarda ise 32 ya??ndan büyük olmayanlardan muvazzaf subayl??a geçmek isteyenler, muvazzaf subayl??a atanabilecek. Bunlardan, terhislerinin ard?ndan ba?vuranlar ile askerlik hizmeti s?ras?nda veya terhislerinin ard?ndan fakülte veya yüksekokullar? bitirip ba?vuranlar da subayl??a atanabilecek.

Subayl??a atananlar, askeri e?itimin ard?ndan bir y?ll?k deneme süresine tabi tutulacak. E?itimde ba?ar?s?z olanlar, TSK'ya uyum sa?layamayanlar?n TSK ili?ikleri kesilecek. Devletin bu sürede yapt??? masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil edilecek.

Temel askerlik e?itiminden çe?itli nedenlerle ili?i?i kesilenlerin temel e?itimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik e?itiminin ard?ndan subay olarak atananlardan, deneme süresinin bitimine kadar ayr?lanlar?n temel e?itimde ve muvazzaf subayl?kta geçen süreleri, askerlik hizmetinden say?lacak.

Toplam hizmet süreleri, askerlik yükümlülük sürelerini kar??layanlar, askerlik hizmetini yerine getirmi? say?lacak. Muvazzaf subay adaylar? sa?l?k, disiplin, mükafat ve ceza i?lemleri bak?m?ndan harp okulu ö?rencilerinin intibak e?itiminde tabi oldu?u kurallara tabi olacak.

Temel askerlik e?itimleri, takvim y?l?n?n 30 A?ustos tarihine kadar tamamlanacak. Bu ki?ilerin subayl?k atamalar? hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak atamalar?nda kararname takvim y?l?n?n 30 A?ustos tarihi esas al?nacak. Ancak, 30 A?ustos tarihinden sonra subay olarak atanacaklara bu i?lemden dolay? geriye do?ru maa?, maa? fark? ve di?er özlük haklar? verilmeyecek.

MECBUR? H?ZMET SÜRES? 5 YIL AZALIYOR

Muvazzaf subaylar?n mecburi hizmet süresi 15 y?ldan 10 y?la indirilecek.

Subay veya astsubayl??a atand?ktan sonra yabanc? ülkeye 6 ay veya daha fazla süre ile ö?renim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini art?rmak amac?yla gidenlerin yükümlülükleri, masraflar?n ödenme ?ekline bak?lmaks?z?n, gidi? ve dönü? tarihleri aras?nda geçen sürenin 2 kat? kadar uzat?lacak.

Subay ve astsubaylara, e?inin do?um yapmas?, e?inin ölümü, çocu?unun ölümü, kendisinin veya e?inin ana, baba veya karde?inin ölümü hallerinin her birinde iste?i üzerine 10 güne kadar, kendisinin veya çocu?unun evlenmesi halinde iste?i üzerine 7 güne kadar ilave izin verilebilecek.

Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü oldu?u ya da refakat etmedi?i takdirde hayat? tehlikeye girecek ana, baba, e? ve çocuklar? ile karde?lerinden birinin a??r bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastal??a tutulmu? olmas? durumunda, bu durumun sa?l?k kurulu raporuyla belgelendirilmesi ?art?yla, istekleri üzerine, ayl?k ve özlük haklar? korunarak 3 aya kadar izin verilebilecek. Bu sürenin bitmesinin ard?ndan istekleri üzerine ayr?ca 6 aya kadar ayl?ks?z izin verilebilecek.

Kad?n personele do?um yapmas?ndan önce 8 hafta ve do?um yapt??? tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ayl?kl? izin verilecek. Ço?ul gebelik halinde, do?um öncesi 8 haftal?k izin süresine 2 hafta süre eklenecek. Ancak beklenen do?um tarihinden 8 hafta öncesinden, sa?l?k durumunun uygun oldu?u doktor raporu ile belgelenen personel, isterse do?umdan önceki 3 haftaya kadar i? yerinde çal??abilecek. Bu durumda personelin iste?i halinde do?um öncesinde çal??t??? süreler, do?um sonras? izin süresinin bitim tarihinden itibaren ayl?kl? izin süresine eklenecek. Do?umun erken gerçekle?mesi nedeniyle do?um öncesi 8 haftal?k izinden kullan?lamayan süreler, do?um sonras? sürelere eklenecek.

Do?umda veya do?um sonras? ayl?kl? izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, iste?i üzerine subay veya astsubay olan babaya, anne için öngörülen süre kadar izin verilecek.

Ayr?ca do?um yapan personele, ayl?kl? izinlerinin bitiminden itibaren ba?lamak üzere, en fazla 3 ya??nda bir çocu?u evlat edinen kad?n personele çocu?un ana ve babas?n?n r?zas?n?n kesinle?ti?i tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine 12 aya kadar ayl?ks?z izin verilecek.

GENELKURMAY'A "SÖZLE?MEL? DANI?MAN" KADROSU
Fakülte veya yüksekokullar? bitirenlerden subay olarak atanmak üzere temel askerlik e?itimine al?nanlar, aste?menler için ilgili mevzuat?nda öngörülen ayl?k ve mali haklar ile sosyal yard?mlardan aynen yararland?r?lacak.

Yabanc? ülkede ya da uluslararas? kurulu?larda görev alacak subay veya astsubaylara, Genelkurmay Ba?kanl???'n?n oluru ile ve Milli Savunma Bakanl???'n?n onay? ile 5 y?la kadar maa?s?z izin verilebilecek.

BM Te?kilat? ile Türkiye'nin üye oldu?u ya da imzalad??? anla?malarla taraf bulundu?u di?er uluslararas? te?kilatlar nezdinde ate?kesi denetlemek üzere gözlemci s?fat?yla görev alan ya da bar?? gücünde görevlendirilen subay ve astsubaylara, Genelkurmay Ba?kanl???'n?n oluru, Milli Savunma Bakanl???'n?n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar? ile 5 y?la kadar maa?l? izin verilebilecek. Bu personele, görevlendirilen te?kilat taraf?ndan yap?lacak ödemelerin d???nda, ayr?ca, ayn? kararname ile tespit edilecek tutarda ayl?k ek ücret de verilebilecek.

Terörle Mücadele Kanunu kapsam?nda ayl?k ba?lanan TSK personelinin unvan ve rütbeleri, görevdeki emsallerinin unvan ve rütbelerine yükseltilecek, haklar?nda yap?lacak her türlü i?lemde yükseltilen unvan ve rütbeleri esas al?nacak.

TSK faaliyetleri ile ilgili alanlarda Genelkurmay Ba?kan?'na dan??manl?k yapmak üzere, kadro ?art? aranmaks?z?n ve di?er kanunlar?n sözle?meli personel çal??t?r?lmas? hakk?ndaki hükümlerine ba?l? olmaks?z?n sözle?meli olarak 10 ki?iye kadar Genelkurmay Ba?kan? dan??man? çal??t?r?labilecek.

Di?er kamu personellerinde oldu?u gibi TSK personeli de birinci derecenin dördüncü kademesine kadar yükselebilecek. Halen görevde olan personel ile emekli adi malül, vazife malüllü?ü, ayl??? ba?lananlar ile dul ve yetim ayl??? alanlar?n intibaklar? gerçekle?tirilecek.

Uzman erba?lar?n her y?l 45 gün izin alma haklar? olacak. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullan?lacak. Uzman erba?lara, mazeret izni d???nda, e?inin do?um yapmas?, e?inin ölümü, çocu?unun ölümü, kendisinin veya e?inin ana, baba veya karde?inin ölümü hallerinin her birinde iste?i üzerine 10 güne kadar, kendisinin veya çocu?unun evlenmesi halinde iste?i üzerine 7 güne kadar ilave izin verilebilecek.

Do?umda veya do?um sonras? ayl?kl? izin veya anal?k izni süresi içerisinde e?inin ölümü halinde, iste?i üzerine uzman erba?a anne için öngörülen süre kadar izin verilecek.

Yang?n, deprem, su bask?n? gibi ola?anüstü bir mazeret dolay?s?yla bir y?l içerisinde y?l?k izin haricinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilecek.

Muvazzaf astsubaylar?n da mecburi hizmet süresi 15 y?ldan 10 y?la indirilecek.

Askerlik yükümlülü?ünü k?sa dönem er olarak yerine getirenlerle, erba? ve er olarak yerine getirenlerden fakülte ya da yüksekokul bitirenler de sözle?meli subay olarak istihdam edilebilecek.

Harp Akademilerinde atamal? veya sözle?meli olarak görevli sivil ö?retim elemanlar?na, disiplin ve cezai hükümler ile di?er hak ve yükümlülükler aç?s?ndan TSK'da görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri uygulanacak. Bu ö?retim elemanlar?, TSK sosyal tesislerinden ve kamu konutlar?ndan görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi yararlanabilecek, askeri personel ile aralar?ndaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de ayn? esas uygulanacak. Gülhane Askeri T?p Akademisi ile Astsubay Meslek Yüksek Okullar?'nda atamal? veya sözle?meli olarak görevli sivil ö?retim elemanlar? da TSK sosyal tesislerinden ve kamu konutlar?ndan, görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi yararlanabilecek.

Er ve erba?lara ödenen harçl?klardaki küsuratlar, harçl?klar?n ödenmesinde kolayl?k sa?lanmas? amac?yla 1 liraya ibla? edilecek.

K?l?ç istihkak?n? alamayan hak sahipleri için 1 y?l?k müracaat süresi 3 y?la ç?kar?lacak.
 
Üst