2006 kpss genel yetenek soru/cevapları

  • Konbuyu başlatan elmalı kurabiye
  • Başlangıç tarihi
2006 kpss genel yetenek soru/cevapları
A
GENEL YETENEK TESTİ
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

1
1.
“Kadar” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde

“ölçüsünde, derecesinde” anlamında kullanılmıştır?

A) İşlerini yetiştirmek için sabaha kadar uyumadı.
B) Bu konuda ben onun kadar başarılı değilim.
C) Orada beş ay kadar kalıp dönmüş.
D) Beş bin lira kadar para biriktirebilmiş.
E) Seni dinleyince oraları görmüş kadar oldum.

2.
Nice büyük yazarların en önemli yapıtları başlangıçta
geri çevrilmişti. Ama bu yapıtlar, zaferi kazanıp bugün
aranan kaynak kitaplar arasına girmeyi başardılar.
Bu yapıt da bugün için benzerleri arasında gerilere
itilebilir; ama sağlam, özgün bir sanat ürünüyse sonunda
hak ettiği değeri bulur.

Bu parçada geçen
“gerilere itilmek” sözüyle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) ilgi görmemek B) aday gösterilmemek
C) örnek alınmamak D) gerçeği yansıtmamak
E) bilimsel olmamak
3.
Gazeteci olarak, aldığınız haber sizi ne kadar üzerse
üzsün, günlük işlerinizi yapmaktan kaçamazsınız. Yine
haberleri hazırlayacak, yine sayfaları düzenleyecek,
acının üstüne çıkarak işinizi yapacaksınız, yapmak
zorundasınız.

Bu parçada geçen
“acının üstüne çıkmak” sözüyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acısını unutturacak işlerle uğraşmak
B) İşini severek yaptığını göstermek
C) Üzüntüsünü yenerek görevini sürdürmek
D) Özel yaşamından söz etmemek
E) Olayların iyi yönlerini görmeye çalışmak

4. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi anlamca
ötekilerden farklıdır?

A) Yapılan bir araştırmaya göre eğitime ayrılan paranın
yaklaşık dört katı, kazanç olarak ekonomiye
geri dönmektedir.
B) Araştırmalar göstermiştir ki eğitim süresini bir yıl
artırmak, maliyetinin hemen hemen üç katı bir
kazanç sağlamaktadır.
C) Eğitim düzeyi yükseldikçe, çalışan bireyin verimliliği
neredeyse yüzde on artmaktadır.
D) Az gelişmiş ülkelerin çoğunda ulusal gelirin
aşağı yukarı yüzde beşi eğitime ayrılmaktadır.
E) Aynı işi yapan, aynı yaş ve iş deneyimine sahip
iki kişiden yabancı dil bileni, öbüründen daha
verimli olur.
5.
Halıcı kızların kök boyalarla boyadığı ipler, kuruması

için bahçeye asılmış.

Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden
hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişme
olmaz?
A) kuruyuncaya kadar B) kurutulurken
C) kurumadan önce D) kurutmak amacıyla
E) kurutularak
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

2
6.
Bugün köylerdeki nüfus büyük oranda kentlere göç-
I
ştür. Bu yüzden ne yazık ki köyler boşalmış, kentlerdeki
varoşlar alabildiğine büyümüştür. Varoşlarda
II
yaşayan milyonlarca genç, eğitim olanaklarından
yeterince yararlanamamaktadır. Bu da eğitimdeki
III
fırsat eşitliğini oldukça zedelemiştir. İlgililer, bu
IV
olumsuz duruma bir an önce çözüm bulunması
V
gerektiğini söylüyor.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde

“sınırsız, uçsuz bucaksız bir biçimde” anlamı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
7.
Bir iş yerindeki personelin yönetime katılması ----.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa
olasılık anlamı taşır?

A) üretkenliği ve morali yükseltir
B) bireyde öz güven duygusu oluşturur
C) işten doyum sağlamaya ortam hazırlar
D) ast-üst ilişkilerini iyileştirebilir
E) alınan kararlara uymayı kolaylaştırır

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, denemeyle ilgili
hem olumlu hem de olumsuz özelliklerden söz
edilmiştir?

A) Deneme sözü, çoğu kez bir düşünce zenginliğini,
bazen de düşünce savrukluğunu içerir.
B) Söyleşi tadındaki denemeye disiplin kazandırmak
ayrı bir ustalık ister.
C) Denemeci kendini anlatırken zaman zaman okuru
edebiyatın arka sokaklarına da götürür.
D) Deneme türünün değişerek, çeşitlenerek günden
güne yaygınlık kazandığını söyleyenler var.
E) Düşüncelere açıklık getiren deneme, okurun bakış

ısını zenginleştirir.

9.
(I) Uzakta deniz fenerleri göründü: Biri kırmızı, öbürü
yeşil yanan, iki deniz feneri. (II) Geceleyin kıyıya yanaşan
teknelere yol gösteriyorlardı kırmızı, yeşil ışıklarıyla.
(III) Tekne kaptanları düşünülmemiş, bilincine
varılmamış bir saygı duyuyorlardı belki de bu deniz
fenerlerine. (IV) “Buradan… Buradan…” diye çağıran
ve ışıkları durmadan yanıp sönen fenerlerin yardımıyla
suları yararak ilerliyordu hepsi. (V) Fenerlere, görevlerini
yerine getirdiklerini hissettirmeye çalışırcasına…

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
tahmin söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

3
10.
(I) Bilgisayarlar her ne kadar muhteşem birer teknoloji
harikası olsalar da onlara gereğinden fazla güvenmemek
gerekir. (II) Beklenmedik bir anda ortaya çıkan
bir arıza, çok emek verdiğiniz bilgilerinizin yok olmasına
yol açabilir. (III) Düşünsenize, bir iş adamının
şterilerinin hesap kayıtlarının ya da bir öğrencinin
üniversite bitirme tezinin yok olduğunu. (IV) Bir anda
onca emek boşa gider. (V) İşte bu riski ortadan kaldırmanın
tek ve kesin çözümü tüm bilgileri kopyalayarak
yedeklemektir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
11.
(I) Aşırı şeker tüketme yanlış bir beslenme biçimidir;
vücutta çok fazla insülin salgılanmasına yol açar.
(II) Bu da yağ hücrelerinde yağ depolanmasına neden
olur. (III) Vücutta kan şekerinin her yükselişinde
aynı işlemler tekrarlanır. (IV) Böylece obezite yani
aşırı şişmanlık ortaya çıkar. (V) Obeziteyi engellemek
için rafine şekerin kullanılmadığı bir beslenme biçimini
seçmek gerekir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, bir açıklama yapılmaktadır.
B) II. cümlede, I.cümlede belirtilen durumun sonucu
bildirilmektedir.
C) III. cümlede, değişmeyen koşullarda aynı durumun
yineleneceği belirtilmektedir.
D) IV. cümlede, bir terimle ilgili yanlış bilgi düzeltilmektedir.
E) V. cümlede, bir önlemden söz edilmektedir.
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?

A) Elle yazdığı romanı sonra bilgisayara mı aktarmış?
B) Bu önemli bilgileri bu kadar kısa sürede kimden
öğrendin?
C) Otogara, bilet almak için mi gitmiş?
D) Her sabah erkenden kalkıp bir saat yürüyüş
yapıyor?
E) Söyledikleri doğru da olsa ona artık kim inanır?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz
cümleye zaman anlamı katmamaktadır?

A) Buraya taşınalı iki yılı geçti.
B) Kurtuluş Savaşı başladığı sırada o, küçük bir
çocukmuş.
C) Gülmekten kasıklarıma ağrılar girdi.
D) Onu tanıdıkça seveceğini biliyordum.
E) Bu atölyeyi açarken bana kimse yardım etmedi.

A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

4
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli
değildir?

A) Toplantıda, uyulması gereken kurallar belirlendi.
B) Her zaman bu mağazadan alışveriş yapıyorum.
C) Anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.
D) Misafir geleceği için hazırlık yaptık.
E) Ödevlerini akşama kadar bitirdiler.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleştirilme

şekli belirtilmemiştir?

A) Çocuklar, korku içinde birbirlerine sarıldılar.
B) O, nerede nasıl davranacağını bilir.
C) Buraya koşarak geldim.
D) Sorunlarınızı, ilgililerle konuşarak çözmelisiniz.
E) Pastayı küçük küçük parçalara ayırıp servis
yaptık.

16.
Geçmişte Arapça ve Farsça sözcükleri (I) dilimize
doldurduğumuzu; anlaşılması zor, yapay (II) bir dil
oluşturduğumuzu hepimiz biliyoruz. Bugünse Batı

dillerinden gelen sözcüklerin akınına tanık oluyoruz.
Bunların karşısında ilgisiz kalmamız (III) doğru mu?
Oysa biz, dilimizin köklerini, eklerini işleterek yeni
gereksinimleri pek güzel karşılayabiliriz. Bu gerçeği
göz önünde bulundurup Türkçenin kurallarına başvurarak
yabancı kaynaklı terimlere (IV) kavramlara
(V) Türkçe karşılıklar bulmalıyız.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine
bir noktalama işareti konulmalıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
17.
1851’de yani 17. yy.da yapılan bu yalı Emirgân’ın en
I II
eski yapılarından biri. İç duvarlarında ve tavanlarında
muhteşem bezemeleri olan yalı, Kültür Bakanlığı

III
tarafından restore ediliyor. Yalının hemen yanında
Emirgân Camisi ve eski bir Çeşme yer alıyor.
IV V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

5
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcüklerin
bir arada kullanılmasından kaynaklanan
bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Güvenlik güçleri, her olayda gerekli önlem ve
tedbirleri alıyor.
B) Çocuklarda kimi davranışların ve değer yargılarının
yerleşmesi için çaba harcanmalıdır.
C) Her yazar özveriyle çalışarak kendini geliştirme
çabası içinde olmalıdır.
D) Çağdaş uygarlık, insan aklının ve bilimin ürünüdür.
E) Çalışanların deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden
yararlanmak gerekir.
19.
Çocuğunuza sürekli olarak oyuncak almak yerine, oynayın.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin
hangisiyle giderilebilir?
A) “çocuğunuza” yerine “çocuğunuz için” sözü getirilerek
B) “olarak” sözcüğü atılarak
C) “yerine”den sonra “onunla” sözcüğü getirilerek
D) “almak” yerine “satın almak” sözü getirilerek
E) “oynayın” yerine “oyun oynayın” sözü getirilerek

20.
O, iki buçuk yıllık süren bir çalışmaydı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin
hangisiyle giderilebilir?
A) “o” sözcüğü cümlenin sonuna alınarak
B) “yıllık” yerine “yıl” sözcüğü getirilerek
C) “süren” yerine “süregelen” sözcüğü getirilerek
D) “bir”den önce “uzun” sözcüğü getirilerek
E) “çalışmaydı” yerine “çalışma oldu” sözü
getirilerek
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
vardır?

A) Orada, kendine uygun bir iş aramaya başlamıştı.
B) Mesleğiyle ilgili bir alanda çalışmak istiyordu.
C) Oradaki müzelerde çok önemli yapıtlar bulunduğunu
duymuştu.
D) Bu koşullarda görev yapmanın zor olacağını

biliyordu.
E) Onun bu davranışları arkadaşlarının hayretine
gidiyordu.
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

6
22.
Bu arkadaşımız hem çok güzel piyano çalar hem de
I II III
aynı zamanda küçüklüğünden beri resim yapar.
IV V
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için
numaralanmış sözlerden hangisi çıkarılmalıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük
atılırsa anlatımda daralma olur?

A) Sanatçı, mimikleriyle hepimizi güldürmeyi başarmıştı.
B) Annem bugün belki sana uğrayabilir.
C) Çocuk elindeki oyuncağı üçüncü kattan aşağıya
attı.
D) Gelecek hafta kardeşimle beraber tatile gideceğiz.
E) Evden dışarı çıktı, parka doğru yürüdü.

24.
(I) Çocuk resimleri sergisini gezerken bir yandan da
sergiyi görmeye gelenleri inceliyordum. (II) Gelenlerden
kimileri, çocukların sevimli dünyalarının ürünlerine
bakmaktan büyük bir haz duyuyorlardı. (III) Çocukların
resim anlayışları, büyüklerin beklentilerine
uymayabilir. (IV) Bir kısım izleyicilerse çocukların
resimlerini sanat yapıtıymışcasına inceliyorlardı.
(V) Onlarda kompozisyon, renk, uyum ilişkisi bulmaya
çalışıyorlardı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
şüncenin akışını bozmaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.​
25.
(I) İstanbul’un dünü, bugünü hakkında Türkler ve yabancılar
yüzlerce kitap yazdı. (II) Kimisi İstanbul’un
geçmişine ışık tuttu, kimisi yaşamı ve gelenekleri
üzerinde yoğunlaştı. (III) Kimileri geçmişte orada yaşanmış

siyasi olaylara dikkat çekti. (IV) Kimileri de
onun sanat dünyasındaki yerine. (V) Son yıllarda
yine İstanbul’un çeşitli yörelerini ayrıntılarıyla anlatan
kitaplar ortaya çıktı. (VI) Bunların en ilginçleri İstanbul’un
geleceğiyle ilgili olanlar.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci
paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.​
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

7
26.
Zonguldak’a otobüsle gittikten sonra, Bartın yolundan
Amasra’ya doğru bisikletimle yol alıyorum. Roma Valisi
Aguilla’nın yaptırdığı, kayalara oyulmuş bir insan
kabartması ve bir sütun üzerindeki kırılmış kartal figürü
olan Kuşkayası Anıtı’na ulaşıyorum. Artık yolun
keyifli kısmı başlıyor. Yemyeşil ormanlar, masmavi
deniz, kıyılara kurulmuş köyler, kasabalar… Amasra’da
iki köpeğin saldırısına uğruyorum. Sonuç: Bisikletten
uçuş, dizde büyük bir yara ve bilek ağrısı
Öğle yemeğim, Cambu Koyu’ndaki bir lokantada balık…

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Özel adlar kullanma
B) Karşılaştırma yapma
C) Betimlemeye başvurma
D) Olayları oluş sırasına göre verme
E) Kişisel görüşe yer verme

27.
Okumaya önem vermenin bir eğitim sorunu olduğunu
öncelikle kabul etmeliyiz. Ben kendi deneyimimi anlatayım:
Bir memur ailesinin çocuğuyum. 1945-1950
yılları arasına rastlar çocukluğum. Babam orman mühendisiydi;
annem çalışmıyordu. Aile bütçesinden temel
ihtiyaçlarımızın yanı sıra kitap ve dergi için de
para ayrılırdı. Bu da bende: “----” düşüncesini uyandırdı.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Geçerli bir meslek edinmeliyim.
B) Parasal bakımdan güçlü olmak gerekir.
C) İleride iyi bir eğitimci olmalıyım.
D) Okumuş insanlarla birlikte olmak yararlıdır.
E) Kitap, ekmek kadar gerekli bir şeydir.

28.
Eğer kendinize çevreci diyorsanız, nükleer enerjiye
hemen “kötü” damgasını yapıştırmaya adaysınız demektir.
Oysa, “Ateş iyi mi, kötü mü?” diye sorulsa ne
dersiniz? Ateş, her yıl binlerce dönüm ormanımızı yakıyor.
Kazayla evlerimiz, teknelerimiz yanıyor. Buna
rağmen ateşe kötü diyebilir miyiz? Diyemeyiz; çünkü
uygarlığın başlangıcı ateştir. Tıpkı ateşin gelip ormanlarımızı

yakması gibi, nükleer enerji de zararlı

olabilir. Yapmamız gereken şey, onu kontrol altında
tutmaktır.

Bu parçada nükleer enerjiyle ilgili olarak anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zararlarından nasıl korunulacağı konusunda çeşitli
çalışmalar yapılmaktadır.
B) Günümüzde oldukça önemli bir yere sahiptir.
C) Üretilirken ve kullanılırken dikkatli davranıldığı

sürece, herhangi bir tehlike yaratmaz.
D) Hangi alanda kullanılırsa zararsız olacağı henüz
saptanmamıştır.
E) Çevreye ve canlılara vereceği zararlar uzun yıllar
sürecektir.
29.
Yazarken neredeyse hiçbir şey yiyip içmeden, günde
on sekiz saat kesintisiz çalışırdı. Soluk almadan süren
çalışmalardan sonra acıktığını hissederdi. Sonra
üstüne bir yemek kitabı yazılabilecek kadar zengin bir
sofrayla yaşama dönerdi. Aslında o, yazıları aracılığıyla
kendi dünyasıyla dışarıdaki yaşamı bütünleştirmeye
çalışırdı. Çok az tanıdığı dış dünyayı hayalleriyle
zenginleştirirdi.

Bu parçada sözü edilen kişiyle ilgili olarak anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazılarında düşle gerçeğin bir arada olduğu
B) Yazılarındaki kişileri, gerçek yaşamdan seçtiği
C) Yazarken, çevresinde olup bitenleri önemsemediği
D) Ortaya koyduğu karakterlerin herkesçe örnek
alındığı

E) Sadece belli konularda yazmayı sevdiği

A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

8
30.
Dünyada birçok yer gördüm; ama gördüklerim arasında
en çok İstanbul’u sevdim. Dönüp dolaşıp sonunda
yine ona geliyorum. Bu görkemli kenti yeterince anlatmadığımı

şünüyor ve bunun nedenini bulmaya
çalışıyorum. Sanırım bu, insanın yakınındaki güzellikleri
kanıksayıp onlara gereken ilgiyi göstermemesinden
kaynaklanıyor. Bu nedenle kalkıp dünyanın en
uzak köşelerindeki kentlere gidiyor, oraları tanıtıyor;
ama İstanbul’u hep erteliyorum. Oysa bu kentin tanıtılacak
o kadar çok yönü var ki… Bundan sonra onları
yazmak istiyorum.​
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Değişik yerlerin, farklı kültürlerin, insanların hep
ilgisini çektiği
B) Görülmeyen yerlerle ilgili yazıların okurları daha
çok etkilediği
C) Yaşanılan yerle ilgili sıradan birçok yazı yazıldığı

D) İnsanların, çevrelerindeki güzellikleri geç fark ettiği
E) Görme ve öğrenme isteğiyle insanların çok farklı

coğrafyalara gittiği

31.
Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım.
Yazı yazmak bir hırstan başka neydi? Bu yaştan
sonra hırsın, hiddetin bir anlamı yoktu. Yapamadım,
koştum bakkala, kalem, kâğıt aldım. Oturdum. Adanın
tenha yollarında gezerken canım sıkıldığında küçük
değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı

çıkardım, kalemi yonttum. Yonttuktan sonra da
tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yazmanın, kişiyi öteki insanlardan uzaklaştırdığı

B) Her yazarın, kendine özgü bir yazma ortamının
olduğu
C) Yazmaya alışmış kişiler için yazmanın bir tutku
olduğu
D) Yazarların, yazmak için her an hazırlıklı olması

gerektiği
E) Yazarların, duygularını açıkça yazmakta zorlandığı

32.
Hepimiz dağıldık farklı farklı şehirlere. O eski arkadaşlarımız
yanımızda yok artık. Beraber başlayıp beraber
bitirdiğimiz okul günlerini unutuverdik. Başka
arkadaşlıklar kurduk hiç düşünmeden geçmişi, birlikte
oynadığımız oyunları, yaptığımız sohbetleri. Bir başkası

olup çıkmak için yandık tutuştuk sanki.

Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?

A) Yeni bir yere alışmanın zorluklarından
B) Kurulan dostluklara gereken değeri vermemekten
C) Yaşamdan tat almasını bilememekten
D) Olaylardan yeterince ders almamaktan
E) Yaşamını başkalarının isteklerine göre biçimlendirmekten

33.
Öykü, yazarın her durumunu, ne demek, ne yapmak
istediğini okura yansıtan en etkili türdür bence. Bu
nedenle okur da kendini öykünün içinde bulur. Yani
kendi öyküsünü… Okurla duygu, düşünce birlikteliği
kurulabilecek narin bir köprüdür öykü.
Bu parçaya göre öyküyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Yazara kolaylık sağladığı

B) Okura yeni bakış açısı kazandırdığı

C) Okurun duygu dünyasını zenginleştirdiği
D) Gerçeklerin tüm ayrıntılarıyla yansıtılabildiği
E) Okurla özdeşleşmeye uygun bir tür olduğu

A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

9
34.
Çocuk aklının şaşırtıcılığı basitliğinde yatar. Hayalle
dolan ve yabancılaşan yetişkin beyni, basit olan çocuk
aklı karşısında şaşkınlığa düşer. Çocuğun doğayla
ve dille olan bu dolaysız bağı, henüz yabancılaşmamış

beyni, onu yetişkinlerden daha gerçekçi
kılar. Çoğu zaman, söylediği sözlerin, kurduğu bağıntıların
bizi şaşırtması bu nedenledir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

A) Çocuklar, yaşadıkları olaylardan büyüklerden daha
çok etkilenir.
B) Çocukların düş gücü büyüklerinkinden daha çok
gelişmiştir.
C) Çocuklar, gördükleri her şeye büyük bir merakla
yaklaşırlar.
D) Büyüklerin göremediği basit gerçekleri çocuklar
dile getirebilir.
E) Çocuklar düşünce dünyalarının sınırlarını büyüklerin
isteklerine göre çizerler.
35.
Onun şiirlerini, çok sınırlayıcı bir tanımla köy şiiri olarak
anarlar. Tanımlama böyle olunca, ister istemez,
antolojilere giren şiirleri de bu görüşü destekleyici
ürünlerden oluşuyor. Oysa ben, onun köyden çok,
kentin, çağdaş insanın şairi olduğunu düşünüyorum.
Neye dayanarak mı? Kuşkusuz ki şiirlerine… Gerçekten
de onun şiirleri, köy ya da kent özelliğinden çok,
dünyayı alabildiğine doğal bir biçimde, şiirsel olarak
algılayan bir ustanın şiirleridir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Bir şairin kimi şiirlerine bakılarak onunla ilgili bir
genelleme yapılmasının yanlışlığı

B) Şiir antolojileri oluşturmanın bilgi birikimi gerektiren,
zor bir uğraş olduğu
C) Şairler için çeşitli bakış açılarına göre tanımlamalar
yapılabileceği
D) Bir şairle ilgili görüşlerin onun şiirlerine bakılarak
oluşturulabileceği
E) Antolojideki şiirlerin, şiirleri derleyenin görüşü
doğrultusunda seçilerek bir araya getirildiği

36.
Kitle iletişim araçları sayesinde, tüm dünyayı saran,
büyük bir teknoloji ağı oluştu. Ülkeler arasındaki bilgi
alışverişi kolaylaştı, ilişkiler arttı. Herkes, dilini bilmediği
insanlarla bile anlaşır oldu. Turizmde patlamalar
yaşandı. Yabancı dil öğrenmek, kültürel ve ticari iletişimi
sağlayabilmek açısından zorunlu hale geldi. İngilizce,
neredeyse dünyanın ortak iletişim dili oldu.

Bu parçaya göre, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla
ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan
hangisi yapılamaz?

A) Nitelikli iletişim araçlarına gereksinim duyulmaktadır.
B) Dil bilmenin, önemi anlaşılmıştır.
C) Turistik geziler artmıştır.
D) Farklı kültürlere sahip insanlar, daha çok bir araya
gelmeye başlamıştır.
E) İngilizce, uluslararası bir dil olarak görülmektedir.

37.
Lise yıllarımda eve biraz geç gelsem annem ve babam
beni merak ederdi. Liseyi bitirip başka bir kentteki
üniversiteye gittiğimde, onların artık beni eskisi
kadar merak etmeyeceğini düşünmüştüm. Oysa hiç
de düşündüğüm gibi olmadı, eskisinden daha fazla
merak ediyorlardı beni. Yalnızca annem babam değil,
arkadaşlarım da merak edip arıyordu. Aradan yıllar
geçip eğitimimizi tamamlayıp çalışma yaşamına atıldığımızda,
başımızı işlerimizden kaldıramaz olduk.
Evlenip çoluk çocuğa karıştık, ev işlerine gömüldük.
Artık birbirimizle görüşemiyorduk, kimse birbirini arayıp
sormuyordu. Bu durum da beni oldukça üzüyordu.
“Ne meraksız insanlar bunlar!” diyordum. Ağzımdan
“meraksız” sözcüğü çıkınca merak edilmek istemediğim
eski günlerim canlandı anılarımda, ----.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) merak edilmek ne güzel bir duyguymuş meğer
B) kişinin, kendisini merak edecek yakınlarının,
dostlarının olması ne kadar da önemliymiş

C) tüm sevdiklerimi, eski dostlarımı ben merak
ediyorum şimdi
D) o zaman o günlerin değerini hiç bilememişim
E) hepimizin yapmak istediği birçok şey, ulaşmak
istediği birçok hedef vardı

A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

10
38.
0,2 − (0,12 • 0,1)

işleminin sonucu kaçtır?

A) 0,188 B) 0,18 C) 0,08
D) 0,018 E) 0,008
39.
2 21 1 2
5 5
⎛ ⎞ ⎛ + ⎞ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠
:
işleminin sonucu kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6​
40.
3 1
5 3
3 1
5 3

+
işleminin sonucu kaçtır?

A) 1
7
B) 2
7
C) 3
7
D) 5
7
E) 6
7
41.
(104)2 − (40)2

işleminin sonucu kaçtır?

A) 64 B) 72 C) 84 D) 96 E) 144​
42.
4 4 • 6 8 • 8 16

işleminin sonucu kaçtır?

A) 2 B) 2 2 C) 4 2 D) 2 E) 4​
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

11
43. Aşağıdakilerin en küçüğü hangisidir?

A) 2
0,1
B) 2
0,2
C) 0,1
0,3
D) 0,2
0,3
E) 0,2
2
44. Ardışık iki tamsayının toplamı 15 olduğuna göre,
çarpımı kaçtır?

A) 30 B) 42 C) 56 D) 60 E) 72​
45. 27
si 120 olan sayının 3
5
i kaçtır?

A) 255 B) 252 C) 175 D) 170 E) 165​
46.
Bir sayının 14 katından, aynı sayının 1 eksiğinin
8 katı çıkarılırsa sonuç 20 oluyor.

Bu sayı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5​
47.
Birbirlerinden farklı üç tane iki basamaklı sayının
toplamı 260 tır.

Bu sayıların en küçüğü en çok kaç olabilir?

A) 82 B) 83 C) 84 D) 85 E) 86​
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

12
48.
Bir sayının 18 ile bölümünden kalan 7 dir.

Aynı sayının 6 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5​
49. a, b, c gerçel sayıları için

2​
a b 0
b c 0
b c 0<
>
=
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?

A) a < b < c B) a < c < b C) b < c < a
D) c < a < b E) c < b < a

50.
2 1
2x 7 7
=
+
olduğuna göre, x kaçtır?

A) 2,3 B) 2,5 C) 2,8 D) 3,2 E) 3,5​
51.
a 0,212
b 2,788
=
=
olduğuna göre,
( a b )2 + 4ab ifadesinin değeri
kaçtır?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15​
52.
5x 2y 63
3x 2y 25
+ =
− =
olduğuna göre, x
+ y toplamı kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15​
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

13
53.
3 < 2x − 3 ≤ 9

eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tamsayısı vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5​
54.
3 − x ≤ 5

eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tamsayısı vardır?

A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8​
55.
( ) ( )
( )
3 5 4 2
2 5 4
m n
m n
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)​
7
12
m
n
B)
7
11
m
n
C)
6
12
m
n
D)
2
6
m
n
E)
2
3
m
n
56.
2 2​
x y
yx y x xy

− −
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1 B) x y
x y
+

C) x y
x y

+
D) x y
xy
E) x y
xy
+​
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

14
57.
25x2 + ax + 49

ifadesinin tam kare olması için a nın pozitif değeri
kaç olmalıdır?

A) 35 B) 64 C) 70 D) 81 E) 90​
58.
Engin ile Burak 400 tane bilyeyi paylaşıyor. Engin’in
aldığı her 7 bilye için, Burak 9 bilye alıyor.

Bu paylaşımda Engin kaç bilye alır?

A) 175 B) 200 C) 230 D) 250 E) 275​
59.
Bir manavdan 5 kg patates ile 3 kg biber alan müşteri
7,5 YTL, 2 kg patates ile 4 kg biber alan müşteriyse
6,5 YTL ödüyor.
Buna göre, 1 kg biber kaç YTL dir?
A) 1,15 B) 1,2 C) 1,25 D) 1,3 E) 1,35​
60.
Alış fiyatı üzerinden % 20 kârla satılan bir mala, bu
satış fiyatı üzerinden % 30 indirim uygulanıyor.

Bu malın indirimli satışında, alış fiyatı üzerinden
yüzde kaç zarar edilmektedir?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18​
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

15
61.
Bir okuldaki öğrencilerin % 80 i İngilizce, % 45 i de
Fransızca bilmektedir.

Bu okuldaki öğrencilerin her biri bu dillerden en
az birini bildiğine göre, öğrencilerin yüzde kaçı iki
dili birden bilmektedir?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 50 E) 65​
62.
Bir miktar paranın 4
5
inin yıllık % 8 den bir yıllık
basit faizi 32 YTL dir.
Buna göre, paranın tamamı kaç YTL dir?

A) 375 B) 400 C) 450 D) 480 E) 500​
63.
Bir işi Mehmet 24 günde, Ebru ise 12 günde bitirmektedir.

İkisi beraber bu işe başlayıp 3 gün çalıştıktan
sonra Ebru işten ayrıldığına göre, kalan işi
Mehmet kaç günde bitirir?
A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 21​
64.
Sabit hızla hareket eden bir araç, bir yolun 3
8
ini
4,5 saatte gidiyor.
Bu araç aynı hızla yolun tamamını kaç saatte
gider?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13​
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

16
65.
10 yıl önce annenin yaşı, kızının yaşının 6 katıydı;
10 yıl sonraysa 2 katı olacaktır.

Buna göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?

A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40​
66. Ağırlıkça % 12 si şeker olan un
şeker karışımı

elde etmek için, 44 kg un kaç kg şekerle karıştırılmalıdır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12​
67.
Can, içinde 8 kırmızı, 6 beyaz top bulunan bir torbadan
elinde bir beyaz top olana kadar art arda top çekiyor.
Can en çok kaç top çekmiştir?

(Can, çektiği topları tekrar torbaya atmıyor.)
A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 11
68.
B A
D E
x
y
C 65
BA // DE
m(ABC) x
m(CDE) y
m(BCD) 65
=
=
= °
_
_
_
Yukarıdaki verilere göre, x
+ y kaç derecedir?

A) 275 B) 280 C) 285 D) 290 E) 295​
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

17
69.
A
B C
D
x E
F
ABC bir diküçgen
BEDF bir kare
BE = x

Yukarıdaki şekilde AC
= 13 cm ve BC = 12 cm
olduğuna göre, x kaç cm dir?

A) 42
17
B) 60
17
C) 73
16
D) 3 E) 4
70.
D C
A B
Şekildeki ABCD dikdörtgeni birbirine eş 9 tane dikdörtgene
ayrılmıştır.

AB
= 40 cm olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin
alanı kaç cm2 dir?

A) 550 B) 620 C) 670 D) 720 E) 780​
71. Uzunluğu 6 m, yüksekliği 4 m olan dikdörtgen

şeklindeki bir duvarın sadece bir yüzünü kaplamak
için alanı 0,02 m2 olan fayanslardan kaç
tane kullanmak gereklidir?
A) 1000 B) 1100 C) 1200 D) 1400 E) 1600​
72.
Yüksekliği 90 cm, taban kenar uzunluğu r cm olan
kare prizma biçimindeki su deposu tam olarak suyla
doludur. Bu su, yarıçapı r cm olan silindir biçimindeki
başka bir depoya boşaltılacaktır.

Suyun tamamını alabilmesi için silindir biçimindeki
deponun yüksekliği en az kaç cm olmalıdır?

A) 90π B) 90r C) 90πr
D) 90
π​
E) 90
r
A​
KPSS/2-GYGK-OÖ/2006
Diğer sayfaya geçiniz.

18
73.
75. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Aşağıdaki grafikte bir ülkede belirli endüstri dallarında
çalışan kadın ve erkek işçi sayıları gösterilmiştir.
100
200
300
400
500
600
İşçi sayısı(bin)
0
erkek
kadın
Orman Besin Makine Kimya Maden
Endüstri dalı
ürünleri​
73. Orman ürünleri endüstrisinde çalışan işçilerin
yüzde kaçı kadındır?

A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E) 20​
74. Bu beş endüstri dalında çalışan erkek işçi sayıları

bir daire grafiği ile gösterildiğinde, kimya endüstrisinde
çalışan erkek işçilere ait daire diliminin
merkez açısı kaç derece olur?

A) 90 B) 100 C) 105 D) 108 E) 112​
75.
Grafikteki beş endüstri dalı, çalışan toplam işçi sayısı

bakımından büyükten küçüğe doğru sıralandığında
aşağıdaki grafik elde ediliyor.
X
İşçi sayısı

Endüstri dalı
Buna göre, X ile işaretlenen sütun hangi endüstri
dalını göstermektedir?

A) Orman ürünleri B) Besin
C) Makine D) Kimya
E) Maden
GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.
GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/2(KPSS/2)
17 EYLÜL 2006​
ORTAÖĞRETİM
GENEL YETENEK TESTİ
A KİTAPÇIĞI
1. B
2. A
3. C
4. E
5. D
6. B
7. D
8. A
9. C
10. B
11. D
12. E
13. C
14. A
15. B
16. D
17. E
18. A
19. C
20. B
21. E
22. D
23. A
24. C
25. D
26. B
27. E
28. C
29. A
30. D
31. C
32. B
33. E
34. D
35. B
36. A
37. E
38. A
39. E
40. B
41. D
42. B
43. E
44. C
45. B
46. B
47. D
48. A
49. D
50. E
51. C
52. E
53. C
54. B
55. A
56. E
57. C
58. A
59. C
60. D
61. C
62. E
63. A
64. D
65. E
66. B
67. C
68. E
69. B
70. D
71. C
72. D
73. A
74. D
75. C
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
elmalı kurabiye 2006 kpss genel kültür soru/cevapları KPSS Genel 0
ışılsu 2006 anneleri fan club Fan Club 2
Bilge Gökçen 2006'da Kurulan Üniversiteler ve İller Üniversiteler 1
Bilge Gökçen ÜDS 2006 Mart Sorular KPDS - ÜDS 12
Üst