2008 kpss tarih soruları&cevapları

  • Konbuyu başlatan elmalı kurabiye
  • Başlangıç tarihi
2008 kpss tarih soruları&cevapları
balkan paktının kurulmasının nedeni
1. Aşağıdakilerden hangisinin Uygurların matbaalarının
olduğuna ve baskı yaptıklarına bir kanıt olduğu
savunulabilir?
A) Tahtadan yapılmış harfler
B) Çeviri eserler
C) 18 harften oluşan alfabe
D) Taş üzerine yazılmış kitabeler
E) Kâğıt üzerine yazılmış belgeler2.
I. Bulgarlar
II. Macarlar
III. Göktürkler
Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Hristiyanlığı

kabul etmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
3. Anadolu Selçukluları zamanında, uç bölgelerde
görev alan Türkmen beylerinin boy ve oymaklarıyla
gelerek buralarda yerleşmelerinin,

I. bölgede nüfusun artması,
II. sınırların korunması,
III. Anadolu’nun Türkleşmesine katkısı olması

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
4. Osmanlı Devleti’nde, devletin tebaası olan kişilerin
sosyal ve ekonomik hayat düzeyinin yükseltilmesi
ve insanların sağlık, eğitim, kültür gereksinimlerinin
karşılanmasında aşağıdakilerin hangisinden
yararlanılmıştır?

A) Timar sistemi B) Vakıf sistemi
C) İltizam sistemi D) Müsadere usulü
E) Devşirme sistemi
5. Osmanlı Devleti’nde şeyhülislamı atama ve onu
görevden alma yetkisi aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Padişah B) Rumeli Kazaskeri
C) Nişancı D) Reisülküttap
E) Sadrazam6. Osmanlı Devleti’nde ruhsal bozuklukların tedavi
edilmesi amacıyla II. Bayezit Külliyesi’nde bulunan

şifahane aşağıdaki kentlerin hangisindedir?

A) Kayseri B) Niğde C) Edirne
D) Konya E) Trabzon7.
I. Senedi İttifak
II. Kapitülasyonlar
III. Islahat Fermanı
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa devletlerinin
Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmalarına ortam
hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
8. Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde
yapılan düzenleme hareketlerinde batıdan yararlanılmamıştır?

A) I. Mahmut B) IV. Murat C) II. Mahmut
D) III. Selim E) III. Ahmet
9.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, geleneksel eğitim
veren medreseler, çağdaş eğitim veren devlet okulları,
yabancı ve misyoner okulları bulunuyordu.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği
savunulabilir?
A) Eğitimin vakıflara bağlı olduğunu
B) Medreselerde müfredatın değiştiğini
C) Eğitim ve öğretimde bölünmüşlük olduğunu
D) Misyoner okullarının medresenin önüne geçtiğini
E) Yabancı okullarının daha sonra kurulduğunu10.
Sultan Abdülmecit, hiçbir kesimin etkisi olmadan Tanzimat
Fermanı’yla tebaasına can, mal ve namus güvenliğinin
sağlanacağını, vergilerin herkesin gelirine
göre alınacağını duyurmuştur.

Bu duyuru, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden
hangisi yönünde bir gelişmedir?

A) Avrupa devletlerinden biri olması
B) Özerk yönetimlerin yaygınlaşması

C) Yeniliklerin halktan gelmesi
D) Halkın yönetime katılması

E) Temel hakların tanınması
11. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesinde,

I. Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakların
geri alınmak istenmesi,
II. Rusya’da rejim değişikliği olması,
III. Balkan Savaşlarından sonra İttihat ve Terakki
Partisinin yönetimi ele geçirmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
12. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’ni, Erzurum
Kongresi’nden ayıran özelliklerden biridir?

A) Mustafa Kemal’in kongre başkanı seçilmesi
B) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin
birleştirilmesi
C) Azınlıklara sosyal ve siyasi dengeyi bozacak ayrıcalıkların
tanınmaması

D) Temsilciler Kurulu seçilmesi
E) Her türlü işgale karşı çıkılması
13. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, TBMM Hükûmetinin
tanınması konusunda Anlaşma Devletleri
arasında görüş ayrılığı olduğunu gösterdiği savunulamaz?

A) Gürcistan ile antlaşma yapılması

B) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın yapılması

C) II. İnönü Savaşı’ndan sonra İtalya’nın Anadolu’daki
askerî gücünü çekmesi
D) TBMM Hükûmetinin İtalya’nın aracılığı ile Londra
Konferansı’na katılması

E) İngiltere’nin, Yunanistan’ı Kurtuluş Savaşı süresince
desteklemesi14. Temsilciler Kurulunun çalışma yeri olarak Ankara’yı

seçmesinde,
I. savaş alanlarına yakın olması,
II. İstanbul’daki siyasi gelişmeleri yakından izleyebilme
olanağı vermesi,
III. TBMM’nin açılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III


15. İlk TBMM’de ülkenin düşman işgalinden kurtuluşuna
kadar, milletvekillerinin siyasal parti ve grup
hareketlerini yasaklayan hükümler getirilmeye çalışılmasındaki
amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu
savunulabilir?
A) Anayasal düzene geçmek
B) Çok partili döneme geçişi geciktirmek
C) Meclisteki milletvekili sayısını değişmeyen hâle
getirmek
D) Anadolu ve Rumeli’deki ulusalcı düşüncede
olanları bir cemiyet altında birleştirmek
E) Ulusal birliğin parçalanmasını engellemek

Moskova Antlaşması’nın 8. maddesiyle TBMM Hükûmeti
ve Sovyet Rusya birbirlerine karşı ülkelerinde
örgütler kurulmasını önlemeye karar vermiştir.

Bu kararla,
I. birbirlerinin iç işlerine karışmama,
II. rejimlerini karşılıklı güvence altına alma,
III. aynı uluslararası ittifaklarda yer alma

durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

17.
Mustafa Kemal’e mareşallik unvanının verilmesi

Fransa’yla Ankara Antlaşması’nın yapılması

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki savaşlardan hangisinin
sonuçları arasındadır?

A) Başkomutanlık Savaşı

B) Sakarya Savaşı

C) Birinci İnönü Savaşı

D) İkinci İnönü Savaşı

E) Eskişehir ve Kütahya Savaşları18.
I. Cumhuriyet’in ilan edilmesi
II. Erzurum Kongresi’nin toplanması
III. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden
hangisidir?
A) I, II, III B) I, III, II
C) II, I, III D) III, I, II
E) III, II, I
19.
İmroz ve Bozcaada’nın Türkiye’de kalması

Karaağaç’ın tazminat karşılığı Türkiye’ye
bırakılması

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan
hangisinin kapsamındadır?

A) Lozan Antlaşması B) Atina Antlaşması

C) Ouchy Antlaşması D) Montrö Anlaşması

E) Ankara Antlaşması

20. İslamiyette ortaya çıkan siyasi ve dinî güçlerin bir
elde toplanması geleneğine aşağıdakilerden hangisiyle
son verilmiştir?

A) 1876 Anayasası’nın yürürlükten kaldırılması

B) Tekke ve türbelerin kapatılması

C) Saltanatın kaldırılması

D) Hukuk birliğinin sağlanması

E) Medreselerin kapatılması

21.
I. Yeni Türk alfabesi
II. Okka yerine kilo sistemi
III. Alaturka saat yerine alafranga saat sistemi
Yukarıdakilerden hangilerinin kullanılmasıyla
uluslararası ilişkilerdeki uygulamalarda uyumsuzlukların
giderilmesinin amaçlandığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

22. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde
ulusçu devlet anlayışı olduğu savunulamaz?

A) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
B) Kabotaj Kanunu’nun uygulanması
C) Türk Tarih Kurumunun kurulması
D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
E) Türk parasının korunması için kanun çıkarılması
23. Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat (Öğretim
Birliği) Kanunu’nun sonuçlarından biridir?

A) Azınlık okullarının kapatılması

B) Ülkede ulusal ve laik öğretimin başlaması

C) Uluslararası ticari ilişkilerin kolaylaşması

D) Hukuk alanında birlik sağlanması

E) Türk tarihinin bir bütün olarak araştırılması


24. Türk toplumunun ilerleme ve gelişme yolunda,
uluslararası ilişkilerde çağdaş uluslarla yan yana
ve uyum içinde yürümesi, kendine özgü karakterini
ve bağımsız kimliğini korumasını temel alan
milliyetçilik ilkesiyle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

A) Ulusallığın ve bağımsızlığın ilke edinilmesi
B) Çağdaşlığın benimsenmesi
C) Türk milletinin kendini diğer milletlerden üstün
görmesi
D) Toplumun refah düzeyinin yükseltilmesine çalışılması

E) Uluslararası barışın korunmasına özen gösterilmesi

25. 1930-1934 yılları arasında kadınla erkek arasındaki
siyasi eşitsizlik, kadınlara,

I. belediye seçimlerine katılma,
II. milletvekili seçme ve seçilme,
III. kendi soyadını taşıyabilme

haklarından hangilerinin tanınmasıyla giderilmeye
çalışılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III26.
I. Mülkiyet hakkının olması

II. Toplumda ayrıcalıklara son verilmesi
III. Herkesin yönetime katılması

Yukarıdakilerden hangileri halkçılık ilkesiyle bağdaşır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

27. Atatürk Döneminde,
I. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi,
II. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi,
III. tekke ve türbelerin kapatılması

gelişmelerinden hangilerinin resmî işlemlerde kolaylık
sağladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III28. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılma
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki dereceli seçim sisteminin uygulanması

B) Muhalefet partisine ihtiyaç duyulması
C) Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması
D) Şeyh Sait Ayaklanması’nın çıkması

E) Menemen Olayı’nın çıkması
29. Kurtuluş Savaşı’nın
“Vatanın parçalanmaz bir bütün
olduğu” ilkesi ilk kez aşağıdakilerin hangisinde yer
almıştır?

A) Sivas Kongresi kararları
B) Erzurum Kongresi kararları
C) Amasya Genelgesi
D) Amasya Görüşmeleri
E) Misakımillî

30. Devletçilik ilkesi,
I. özel girişimciliğe yer verilmesi,
II. yabancı sermayeden yararlanılması,
III. mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı

biçimde kullanılması

durumlarından hangilerine karşıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

31. Atatürk Döneminde, Türkiye’nin,
I. yabancı gemilerin Türk kara sularında serbest
dolaşımını yasaklaması,
II. Milletler Cemiyetine üye olması,
III. Balkan Paktının kurucu üyelerinden biri olması

durumlarından hangilerinin, uluslararası ilişkilerde
uzlaşmacı olduğunu gösterdiği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


32. 17 Şubat 1923 tarihinde açılan İktisat Kongresi’nin
toplantı yeri olarak İzmir’in seçilmesinde,

I. Kurtuluş Savaşı’nın bitimini noktalayan yer
olması,
II. Türkiye’nin en önemli ihracat limanlarından biri
olması,
III. kongreye her ilçeden sekiz delegenin seçilmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III33.
I. Türkiye – Irak sınırının çizilmesi
II. İtalya ile savaş durumunun sona ermesi
III. Irak’ın petrol üzerine konan vergi gelirinden kendi
payına düşecek miktarın yüzde onunu 25 yıllık
süre için Türkiye’ye vermeyi kabul etmesi
Yukarıdakilerden hangileri, Musul sorununun çözülmesinin
sonuçları arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III
34. Atatürk’ün girişimiyle Cumhuriyet Döneminde
kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş Bankası

B) Sanayi ve Maadin Bankası
C) Emlak ve Eytam Bankası
D) Merkez Bankası
E) Ziraat Bankası


35. Balkan Paktının kurulmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?

A) Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması

B) Hatay’ın Türk topraklarına katılması

C) Sadâbat Paktına Türkiye’nin girmesi
D) Montrö Sözleşmesi’yle Boğazların Türk egemenliğine
geçmesi
E) Faşist İtalya ve Nazi Almanya’nın güçlenmesi
36.
I. Yabancı okullar sorununun çözülmesi
II. Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması

III. Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri
arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

37.
I. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
II. Birleşmiş Milletler Teşkilatı

III. Varşova Paktı

Yukarıdakilerden hangileri bugün de işlevini sürdürmektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
1. A
2. C
3. E
4. B
5. A
6. C
7. E
8. B
9. C
10. E
11. D
12. B
13. A
14. D
15. E
16. C
17. B
18. E
19. A
20. C
21. D
22. A
23. B
24. C
25. D
26. E
27. B
28. D
29. B
30. C
31. E
32. C
33. D
34. A
35. E
36. A
37. D 
Üst