1. elmalı kurabiye

  elmalı kurabiye Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  19 Ekim 2008
  Mesajlar:
  4.756
  Beğenilen Mesajlar:
  14
  Ödül Puanları:
  0

  2008 kpss tarih soruları&cevapları

  Konu, 'KPSS Genel' kısmında elmalı kurabiye tarafından paylaşıldı.

  balkan paktının kurulmasının nedeni
  1. Aşağıdakilerden hangisinin Uygurların matbaalarının
  olduğuna ve baskı yaptıklarına bir kanıt olduğu
  savunulabilir?
  A) Tahtadan yapılmış harfler
  B) Çeviri eserler
  C) 18 harften oluşan alfabe
  D) Taş üzerine yazılmış kitabeler
  E) Kâğıt üzerine yazılmış belgeler  2.
  I. Bulgarlar
  II. Macarlar
  III. Göktürkler
  Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Hristiyanlığı

  kabul etmiştir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) I ve III E) I, II ve III
  3. Anadolu Selçukluları zamanında, uç bölgelerde
  görev alan Türkmen beylerinin boy ve oymaklarıyla
  gelerek buralarda yerleşmelerinin,

  I. bölgede nüfusun artması,
  II. sınırların korunması,
  III. Anadolu’nun Türkleşmesine katkısı olması

  durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) I, II ve III
  4. Osmanlı Devleti’nde, devletin tebaası olan kişilerin
  sosyal ve ekonomik hayat düzeyinin yükseltilmesi
  ve insanların sağlık, eğitim, kültür gereksinimlerinin
  karşılanmasında aşağıdakilerin hangisinden
  yararlanılmıştır?

  A) Timar sistemi B) Vakıf sistemi
  C) İltizam sistemi D) Müsadere usulü
  E) Devşirme sistemi
  5. Osmanlı Devleti’nde şeyhülislamı atama ve onu
  görevden alma yetkisi aşağıdakilerden hangisine
  aittir?
  A) Padişah B) Rumeli Kazaskeri
  C) Nişancı D) Reisülküttap
  E) Sadrazam  6. Osmanlı Devleti’nde ruhsal bozuklukların tedavi
  edilmesi amacıyla II. Bayezit Külliyesi’nde bulunan

  şifahane aşağıdaki kentlerin hangisindedir?

  A) Kayseri B) Niğde C) Edirne
  D) Konya E) Trabzon  7.
  I. Senedi İttifak
  II. Kapitülasyonlar
  III. Islahat Fermanı
  Yukarıdakilerden hangileri Avrupa devletlerinin
  Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmalarına ortam
  hazırlamıştır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III
  8. Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde
  yapılan düzenleme hareketlerinde batıdan yararlanılmamıştır?

  A) I. Mahmut B) IV. Murat C) II. Mahmut
  D) III. Selim E) III. Ahmet
  9.
  XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, geleneksel eğitim
  veren medreseler, çağdaş eğitim veren devlet okulları,
  yabancı ve misyoner okulları bulunuyordu.

  Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği
  savunulabilir?
  A) Eğitimin vakıflara bağlı olduğunu
  B) Medreselerde müfredatın değiştiğini
  C) Eğitim ve öğretimde bölünmüşlük olduğunu
  D) Misyoner okullarının medresenin önüne geçtiğini
  E) Yabancı okullarının daha sonra kurulduğunu  10.
  Sultan Abdülmecit, hiçbir kesimin etkisi olmadan Tanzimat
  Fermanı’yla tebaasına can, mal ve namus güvenliğinin
  sağlanacağını, vergilerin herkesin gelirine
  göre alınacağını duyurmuştur.

  Bu duyuru, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden
  hangisi yönünde bir gelişmedir?

  A) Avrupa devletlerinden biri olması
  B) Özerk yönetimlerin yaygınlaşması

  C) Yeniliklerin halktan gelmesi
  D) Halkın yönetime katılması

  E) Temel hakların tanınması

  11. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesinde,
  I. Balkan Savaşlarında kaybedilen toprakların
  geri alınmak istenmesi,
  II. Rusya’da rejim değişikliği olması,
  III. Balkan Savaşlarından sonra İttihat ve Terakki
  Partisinin yönetimi ele geçirmesi
  gelişmelerinden hangilerinin etkisi vardır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) II ve III
  12. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’ni, Erzurum
  Kongresi’nden ayıran özelliklerden biridir?

  A) Mustafa Kemal’in kongre başkanı seçilmesi
  B) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin
  birleştirilmesi
  C) Azınlıklara sosyal ve siyasi dengeyi bozacak ayrıcalıkların
  tanınmaması

  D) Temsilciler Kurulu seçilmesi
  E) Her türlü işgale karşı çıkılması
  13. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, TBMM Hükûmetinin
  tanınması konusunda Anlaşma Devletleri
  arasında görüş ayrılığı olduğunu gösterdiği savunulamaz?

  A) Gürcistan ile antlaşma yapılması

  B) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın yapılması

  C) II. İnönü Savaşı’ndan sonra İtalya’nın Anadolu’daki
  askerî gücünü çekmesi
  D) TBMM Hükûmetinin İtalya’nın aracılığı ile Londra
  Konferansı’na katılması

  E) İngiltere’nin, Yunanistan’ı Kurtuluş Savaşı süresince
  desteklemesi  14. Temsilciler Kurulunun çalışma yeri olarak Ankara’yı

  seçmesinde,
  I. savaş alanlarına yakın olması,
  II. İstanbul’daki siyasi gelişmeleri yakından izleyebilme
  olanağı vermesi,
  III. TBMM’nin açılması

  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III


  15. İlk TBMM’de ülkenin düşman işgalinden kurtuluşuna
  kadar, milletvekillerinin siyasal parti ve grup
  hareketlerini yasaklayan hükümler getirilmeye çalışılmasındaki
  amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu
  savunulabilir?
  A) Anayasal düzene geçmek
  B) Çok partili döneme geçişi geciktirmek
  C) Meclisteki milletvekili sayısını değişmeyen hâle
  getirmek
  D) Anadolu ve Rumeli’deki ulusalcı düşüncede
  olanları bir cemiyet altında birleştirmek
  E) Ulusal birliğin parçalanmasını engellemek

  Moskova Antlaşması’nın 8. maddesiyle TBMM Hükûmeti
  ve Sovyet Rusya birbirlerine karşı ülkelerinde
  örgütler kurulmasını önlemeye karar vermiştir.

  Bu kararla,
  I. birbirlerinin iç işlerine karışmama,
  II. rejimlerini karşılıklı güvence altına alma,
  III. aynı uluslararası ittifaklarda yer alma

  durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III

  17.
  Mustafa Kemal’e mareşallik unvanının verilmesi

  Fransa’yla Ankara Antlaşması’nın yapılması

  Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki savaşlardan hangisinin
  sonuçları arasındadır?

  A) Başkomutanlık Savaşı

  B) Sakarya Savaşı

  C) Birinci İnönü Savaşı

  D) İkinci İnönü Savaşı

  E) Eskişehir ve Kütahya Savaşları  18.
  I. Cumhuriyet’in ilan edilmesi
  II. Erzurum Kongresi’nin toplanması
  III. Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

  Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası aşağıdakilerden
  hangisidir?
  A) I, II, III B) I, III, II
  C) II, I, III D) III, I, II
  E) III, II, I
  19.
  İmroz ve Bozcaada’nın Türkiye’de kalması

  Karaağaç’ın tazminat karşılığı Türkiye’ye
  bırakılması

  Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan
  hangisinin kapsamındadır?

  A) Lozan Antlaşması B) Atina Antlaşması

  C) Ouchy Antlaşması D) Montrö Anlaşması

  E) Ankara Antlaşması

  20. İslamiyette ortaya çıkan siyasi ve dinî güçlerin bir
  elde toplanması geleneğine aşağıdakilerden hangisiyle
  son verilmiştir?

  A) 1876 Anayasası’nın yürürlükten kaldırılması

  B) Tekke ve türbelerin kapatılması

  C) Saltanatın kaldırılması

  D) Hukuk birliğinin sağlanması

  E) Medreselerin kapatılması

  21.
  I. Yeni Türk alfabesi
  II. Okka yerine kilo sistemi
  III. Alaturka saat yerine alafranga saat sistemi
  Yukarıdakilerden hangilerinin kullanılmasıyla
  uluslararası ilişkilerdeki uygulamalarda uyumsuzlukların
  giderilmesinin amaçlandığı savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) II ve III E) I, II ve III

  22. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde
  ulusçu devlet anlayışı olduğu savunulamaz?

  A) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
  B) Kabotaj Kanunu’nun uygulanması
  C) Türk Tarih Kurumunun kurulması
  D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
  E) Türk parasının korunması için kanun çıkarılması
  23. Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat (Öğretim
  Birliği) Kanunu’nun sonuçlarından biridir?

  A) Azınlık okullarının kapatılması

  B) Ülkede ulusal ve laik öğretimin başlaması

  C) Uluslararası ticari ilişkilerin kolaylaşması

  D) Hukuk alanında birlik sağlanması

  E) Türk tarihinin bir bütün olarak araştırılması


  24. Türk toplumunun ilerleme ve gelişme yolunda,
  uluslararası ilişkilerde çağdaş uluslarla yan yana
  ve uyum içinde yürümesi, kendine özgü karakterini
  ve bağımsız kimliğini korumasını temel alan
  milliyetçilik ilkesiyle aşağıdakilerden hangisine
  ulaşılamaz?

  A) Ulusallığın ve bağımsızlığın ilke edinilmesi
  B) Çağdaşlığın benimsenmesi
  C) Türk milletinin kendini diğer milletlerden üstün
  görmesi
  D) Toplumun refah düzeyinin yükseltilmesine çalışılması

  E) Uluslararası barışın korunmasına özen gösterilmesi

  25. 1930-1934 yılları arasında kadınla erkek arasındaki
  siyasi eşitsizlik, kadınlara,

  I. belediye seçimlerine katılma,
  II. milletvekili seçme ve seçilme,
  III. kendi soyadını taşıyabilme

  haklarından hangilerinin tanınmasıyla giderilmeye
  çalışılmıştır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III  26.
  I. Mülkiyet hakkının olması

  II. Toplumda ayrıcalıklara son verilmesi
  III. Herkesin yönetime katılması

  Yukarıdakilerden hangileri halkçılık ilkesiyle bağdaşır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III

  27. Atatürk Döneminde,
  I. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi,
  II. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi,
  III. tekke ve türbelerin kapatılması

  gelişmelerinden hangilerinin resmî işlemlerde kolaylık
  sağladığı savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III  28. Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılma
  nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İki dereceli seçim sisteminin uygulanması

  B) Muhalefet partisine ihtiyaç duyulması
  C) Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması
  D) Şeyh Sait Ayaklanması’nın çıkması

  E) Menemen Olayı’nın çıkması
  29. Kurtuluş Savaşı’nın
  “Vatanın parçalanmaz bir bütün
  olduğu” ilkesi ilk kez aşağıdakilerin hangisinde yer
  almıştır?

  A) Sivas Kongresi kararları
  B) Erzurum Kongresi kararları
  C) Amasya Genelgesi
  D) Amasya Görüşmeleri
  E) Misakımillî

  30. Devletçilik ilkesi,
  I. özel girişimciliğe yer verilmesi,
  II. yabancı sermayeden yararlanılması,
  III. mülkiyet hakkının ulusun yararlarına aykırı

  biçimde kullanılması

  durumlarından hangilerine karşıdır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  31. Atatürk Döneminde, Türkiye’nin,
  I. yabancı gemilerin Türk kara sularında serbest
  dolaşımını yasaklaması,
  II. Milletler Cemiyetine üye olması,
  III. Balkan Paktının kurucu üyelerinden biri olması

  durumlarından hangilerinin, uluslararası ilişkilerde
  uzlaşmacı olduğunu gösterdiği savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III


  32. 17 Şubat 1923 tarihinde açılan İktisat Kongresi’nin
  toplantı yeri olarak İzmir’in seçilmesinde,

  I. Kurtuluş Savaşı’nın bitimini noktalayan yer
  olması,
  II. Türkiye’nin en önemli ihracat limanlarından biri
  olması,
  III. kongreye her ilçeden sekiz delegenin seçilmesi
  durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III  33.
  I. Türkiye – Irak sınırının çizilmesi
  II. İtalya ile savaş durumunun sona ermesi
  III. Irak’ın petrol üzerine konan vergi gelirinden kendi
  payına düşecek miktarın yüzde onunu 25 yıllık
  süre için Türkiye’ye vermeyi kabul etmesi
  Yukarıdakilerden hangileri, Musul sorununun çözülmesinin
  sonuçları arasındadır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) I, II ve III
  34. Atatürk’ün girişimiyle Cumhuriyet Döneminde
  kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İş Bankası

  B) Sanayi ve Maadin Bankası
  C) Emlak ve Eytam Bankası
  D) Merkez Bankası
  E) Ziraat Bankası


  35. Balkan Paktının kurulmasında aşağıdakilerden
  hangisinin etkisi olduğu savunulabilir?

  A) Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması

  B) Hatay’ın Türk topraklarına katılması

  C) Sadâbat Paktına Türkiye’nin girmesi
  D) Montrö Sözleşmesi’yle Boğazların Türk egemenliğine
  geçmesi
  E) Faşist İtalya ve Nazi Almanya’nın güçlenmesi
  36.
  I. Yabancı okullar sorununun çözülmesi
  II. Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakılması

  III. Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılması

  Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri
  arasındadır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) I ve III E) II ve III

  37.
  I. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
  II. Birleşmiş Milletler Teşkilatı

  III. Varşova Paktı

  Yukarıdakilerden hangileri bugün de işlevini sürdürmektedir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III
  1. A
  2. C
  3. E
  4. B
  5. A
  6. C
  7. E
  8. B
  9. C
  10. E
  11. D
  12. B
  13. A
  14. D
  15. E
  16. C
  17. B
  18. E
  19. A
  20. C
  21. D
  22. A
  23. B
  24. C
  25. D
  26. E
  27. B
  28. D
  29. B
  30. C
  31. E
  32. C
  33. D
  34. A
  35. E
  36. A
  37. D


   
 2. Gül Hanım

  Gül Hanım Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  16 Nisan 2009
  Mesajlar:
  2.193
  Beğenilen Mesajlar:
  17
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  burdur
2008 kpss tarih soruları&cevapları konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kpss Tarih Soruları

  Kpss Tarih Soruları

  kpss tarih soruları tarih soruları kpss b testleri 10. Erzurum Kongresi’nde “Azınlıklara, siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni birtakım özel haklar verilmesi kabul edilmeyecektir.” kararı alınmıştır. Bu karar aşağıdakilerden hangisine bir tepkidir? A) Her türlü işgal ve ayrıcalıklara B) Azınlıkların İstanbul’da kalmasına C) Azınlıkların kendi kültürlerini korumalarına D)...
 2. 2008 kpss türkçe soru ve cevapları

  2008 kpss türkçe soru ve cevapları

  2008 kpss türkçe soruları ve cevapları KPSS'YE GİRECEK ARKADASLAR ESKİ SORULARI ÇÖZMENİZDE FAYDA VAR DİYORUM ÇÜNKÜ GENELDE BENZER SORULAR ÇIKIYOR GİRECEK ARKADSLARIMA BASARILAR DİLİYORUM BUYRUN TÜRKE SORULARI GENEL YETENEK TESTİ KPSS-ORTAÖĞR. / 2008 1 1. Çok küçük, çelimsiz bir örümcekti bu. Mercimek tanesi büyüklüğündeki bedeni yaylanıyor, ama tepeye tırmanma çabası her seferinde ----...
 3. 2008 kpss cografya vatandaslık soru/cevapları

  2008 kpss cografya vatandaslık soru/cevapları

  2008 kpss ortaöğretim vatandaşlık soruları hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal düzen kurallarından ayırır GENEL KÜLTÜR 38. Türkiye’nin kara sınırlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kuzeybatıda Bulgaristan’la sınırı vardır. B) Yunanistan’la olan sınırının çoğunu Meriç Nehri oluşturur. C) Suriye’yle olan sınırının tamamında demir yolu vardır. D) İran...
 4. Kpss soruları

  Kpss soruları

  2011 yılında kpss sınavında çıkan sorular arkadaşlarım. Yararı olur diye düşündüm 09- 10 Temmuz 2011 de gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik soruları ve cevapları ÖSYM tarafından açıklanmıştır. Yapılan açıklamaya göre ÖSYM'nin kamuoyuna duyurduğu tüm sınav güvenliğini artırıcı tedbirler bu sınavda da uygulanmış ve sınav sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Sınavın ana soru...
 5. 22 – 23 Eylül 2012 KPSS Soruları ve Cevapları

  22 – 23 Eylül 2012 KPSS Soruları ve Cevapları

  Not: 22 Eylül 2012 Ortaöğretim Lise KPSS Soruları ile 23 Eylül 2012 Önlisans KPSS soruları da sınavdan hemen sonra bu sayfada olacak. 22 Eylül 2012 Önlisans KPSS Sınavı Yapıldı Önlisans KPSS 22 Eylül 2012 Cumartesi yapıldı, sınav sona erdi. 22 Eylül 2012 Önlisans KPSS Sınav soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlanır yayınlanmaz bu sayfada olacak. 2012 Önlisans/Ortaöğretim KPSS’nin...

Sayfayı Paylaş