2012 Akrep Burcu Yorumu Neler Bekliyor

SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
2012 Akrep Burcu Yorumu Neler Bekliyor
akrep burcu yorumu, yorumlar?, neler bekliyor hakk?nda bilgiler
Burca inananlardansan?z benim gibi arkada?lar?m. O zaman bu yaz?m?z?n takibini devam edin lütfen :D:D

Akrep Burcunu 2012 y?l?nda Neler Bekliyor ?

Çal??malar?n?zda sab?r ve özenle çal??may? sevdi?inizden dolay? 2012 y?l?nda hakeetti?iniz sayg?y? ve itibar? kazanaca??n?z bir döneme giriyorsunuz, gösteri?ten uzak bir ?ekilde i?lerini yapmaya devam etmeniz yarar?n?za olacakt?r. Kendisini yeti?tirmeyen Akrepler inat edip yerinizde sayacaksan?z, ya?am?n basitliklerini elinizin tersiyle itmezseniz, 2012 y?l? sizin için daha kötü geçecek gibi görünüyor. ******lik her akrep için önemli bir yer tutar. ****** aç?dan en güzel dönem 2012 y?l?n?n ortalar?nda sizi ?a??rtabilecek bir ?ekilde dolu dolu geçecek.
Say?n Akrep, ayr?ca bu y?l kendinizi güçlü hissetmek, de?erli ve etkileyici bulmak istedi?iniz alanlar?n ba??nda, a?k hayat?n?z ve ya?am?n güzelliklerinin tad?n? ç?karmak konular? ba?ta gelecektir. Sab?rl? davranman?z, ele?tirel bak?? aç?n?z? biraz daha düzene koyman?z ve mükemmellik ölçünüzü belirli s?n?rlar içinde tutabilece?iniz bir y?l önünüzde sizi bekliyor.
Ayr?ca bolluk ve ?ans sizin yan?n?zda. Maddi aç?dan ve geli?im aç?s?ndan çok ?ansl? bir y?la giriyorsunuz. E?itim hayat? devam eden yada bir s?nava haz?rlanan Akrepler için de ba?ar? var. Y?l?n ilk yar?s? ev sat?n almaktan dekorasyona kadar çe?itli ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili düzenlemelere giri?ebilirsiniz. Keyif duydu?unuz konularda daha az zahmetli ve ço?unlukla sizin isteyece?iniz, kabul edece?iniz u?ra?lar içine gireceksiniz. A?kta ve beraberliklerde arzular?n?z? daha güçlü biçimde ortaya koyuyorsunuz. A?k hayat?n?zda sizi heyecanland?r?p, mutlu edecek ve ciddi anlamda ele alabilece?iniz beraberlikler söz konusu olabilir. Çoktand?r özledi?iniz ki?ilerle kucakla?malar ya?ayabilirsiniz. ?ubat gibi baz? s?k?nt?lar olabilir, sorunlar?n?z? tek ba??n?za çözmeyiniz. Ailenizden destek isteyin. Ya?amsal bak?? aç?n?zda de?i?imler meydana gelebilir. Farkl? görü?te olan ki?ilerle ortak i?ler yapabilir, mesleki ve özel hayat?n?zda yeni sorumluluklarla kar??la?abilirsiniz. Bu y?l tatil planlar? keyifle uygulanacak ve gitti?iniz yerden müthi? zevk alacaks?n?z. Eylül sonras?nda ise arkada? çevrenizden, sosyal gruplar?n?zdan ayr?l?p kendi ba??n?za kalmay? isteyebilirsiniz, Çocuk sahibi Akrepler y?l?n ikinci yar?s? çocuklar? ile ilgili konularda fikir al??veri?lerinde bulunabilir, ilginç kararlar alabilirsiniz. Bu çocuklar?n?z e?itim hayat? olabilece?i gibi evlilikleri ile ilgili bir kararda olabilir. Kas?m gibi ili?kilerinizde daha so?ukkanl? olmaya gayret edin. Sosyal ili?kiler ve yeni çevreler hayat?n?z? yeniden yap?land?racak. Duyaca??n?z haberler giden gelenler hep sürprizli ve ani olacak. Kar??la?aca??n?z f?rsatlar? anlayabilir ve yakalayabilirseniz hayat?n?z çok de?i?ebilir. Hayata daha iyimser ve güvenle bakt???n?z güzel bir y?l sizi bekliyor.


2012 Akrep Burcu ?? Hayat?


Say?n Akrep 2012 de kendinizi gösterme ve takdir toplama ?ans?n?z olacak. ?? hayat?n?za gereken önemi vermek, çal??t???n?z ki?ilere odaklanmak zorundas?n?z zira tempolu bir y?l sizi bekliyor. Y?l?n ikinci yar?s? i?inizle ilgili büyük geli?meler ya?anabilir. Çevrenizde kötü niyetli kimseler olabilir fakat biraz uyan?k olursan?z bunlar? kolayl?kla anlayabilirsiniz. Artan sorumluluklar kar??s?nda yap?c? olmal? ve çal??kanl???n?z? öne ç?karmal?s?n?z. Ortakla?a i?lerde ya?ad???n?z pozitif duygularla verimli çal??malar yapabilirsiniz. ?? hayat?nda artan i? temponuz sizi daha disiplinli olmaya zorlayacakt?r. Bu y?l beklenmedik yer ve durumlardan elinize para geçebilir. Büyük bir kazanç getirecek olan, ani bir f?rsatla kar??la?abilirsiniz. Yolculuklar, akademik çal??malar, ?imdiye kadar tan?mad???n?z ki?ilerle yapabilece?iniz kazançl? anla?malar i? hayat?n?z aç?s?ndan çok daha fazla önem kazanabilir.

2012 Akrep Burcu A?k Hayat?

A?kta mutlulu?u yakalamak için her ?eyden önce ya?am?n?z?n sorumluluklar?na her zamanki sahip ç?kmay? ba?armal?, güvence dolu bir i? hayat? sayesinde maddi olanaklara kavu?man?n sizi kar?? cins üzerinde etkili k?labilece?ini bilmelisiniz. Siz ayaklar?n?z?n üstünde durdu?unuz müddetçe hem hayat?n güzelliklerini ya?ayabilir hem de düzgün, seviyeli ve akl? ba??nda ki?ilerle oldukça mutlu ili?kiler ya?ayabilirsiniz. A?k konusun da bu yeni y?l gerçekten iyi görünüyor. Eski a?klar?n?zla kar??la?abilir, geçmi?inize dönerek kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Bu sene evlilik imkân? olacak gibi kalbi bo? olan Akrep burçlar? için 2012 de her iki taraf?nda bunu gizlemeyece?i dostlu?un a?ka dönü?ece?i geli?meler ya?anabilir yâda ciddiye almay? hiç akl?n?za getirmedi?iniz bir ili?ki birdenbire sizin için çok de?erli olabilir. Evlili?e giden ciddi bir ili?ki gündeme gelebilir özellikle haziran sonras? bunun için uygun. Evli Akrepler ise i? yerinde ki yo?unluklar? nedeni ile ailelerine zaman ay?rmada zorluk ya?ayabilir.

Evli olup sorunu olanlar sorunu mahkemeye ta??may? dü?ünebilir ancak bu sadece dü?üncede kalacak gibi. Sorunlar?n çözümü için biraz daha çaba sarf etmeniz gerekiyor. Fazla al?ngan davranabilir ve her tür yakla??m? yanl?? de?erlendirebilirsiniz. Olaylar?n gerçek sebeplerini ara?t?r?p, tam bir çözüm yolu bulman?z gerekiyor. Kar??n?zdaki insanlardan anlay?? beklememelisiniz. Mant?k ve so?ukkanl?l?kla bu s?k?nt?lar? çözebilirseniz ili?kiniz çok sa?lam temellere oturacakt?r.

2012 Akrep Burcu Sa?l?k
Mide a?r?lar? ortaya ç?kabilir. E?er siz bir kad?nsan?z genital rahats?zl?klara dikkat etmelisiniz. ?? temponuzdaki yo?unlu?a ba?l? fiziksel yorgunluklar olacakt?r. Özellikle i? hayat?n?n getirdi?i bask?lar alt?nda y?pranmamak için düzenli olarak sa?l?k kontrollerinden geçmelisiniz.
 

Benzer İçerikler

Üst