2012 Aslan burcu yorumları

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
2012 Aslan burcu yorumları
aslan burcu 2012 yorumlar?
aslan burcu 2012 kariyer


Aslan burcu 2012 y?l? yorumlar? ve hedefledikleri kariyer konular? yorumlar?n? bu yaz?m?zda konu al?yor ve tüm aslan burcu melek'lerimizi ve misafirlerimizi buraya al?yoruz :)
2012?de sorumluluklar alacaks?n?z. Zoru ba?arman?z beklenecek. ?? hayat?n?z karma?alarla dolu olabilir. Buna kar??n, a?k hayat?n?zda, kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz

2012?de sizi neler bekliyor

2012 y?l?n?n ikinci yar?s?nda hayat?n?zda önemli bir dönemeçe do?ru ilerleyeceksiniz. Uzun zamand?r planlad???n?z ama ba?layamad???n?z projeleri ve i?leri daha büyük bir sebat ve kararl?l?kla ele alabileceksiniz. Bu dönem size ikili ili?kilerinize daha ciddi bir gözle bakma gere?ini hissettirebilir. Siz kendinizi yeniden tan?mlamaya ba?lay?nca, yapmaya çal??t?klar?n?z e?iniz ya da yak?n arkada?lar?n?z taraf?ndan çok olumlu biçimde de?erlendirilmeyebilir.

?ansl? alanlar:
Y?l?n ikinci yar?s?nda, Satürn sizi disiplin alt?na alacak ancak Jüpiter’in destekleyici aç?s? alt?nda bu dönemde özellikle e?itim, yak?n çevreniz, karde?ler ve k?sa yolculuklar aç?s?ndan güzel olanaklarla kar??la?abilirsiniz. E?itim hayat?nda olanlar için bu keyifli ve verimli bir dönem olacak. Ayn? zamanda bu dönem entelektüel faaliyetler, yaz? yazmak ve yolculuklar aç?s?ndan da son derece hareketli ve canland?r?c? olabilir. Kendinizi sözlerle daha iyi ifade edebileceksiniz. 26 Ekim sonras?nda ise, maddi kazançlar ve özellikle topra?a ya da gayrimenkule ait kazançlar söz konusu olabilir.

Mücadele alanlar?:
16 Temmuz sonras?nda, sizin için çok daha yüksek konsantrasyon ve dayan?kl?l?k gerektiren bir dönem ba?l?yor. Kendinizi s?n?rlanm?? ve zorda hissedebilirsiniz. Ancak bu sayede daha gerçekçi olabileceksiniz. Sizi canl? tutan ve keyif veren konular? es geçmemeniz ve kendinizi rahatlatman?n yollar?n? araman?z gerekli. Mars, 28 Temmuz’dan itibaren Bo?a burcuna geçecek. Bu transitin i? hayat?n?z? yak?ndan etkileyece?ini söylemeliyiz. 1 Ekim–15 Aral?k aras?nda süregelen i?ler, özellikle mesleki proje ve giri?imler karars?zl?k ve t?kanmalara yol açabilir.

A?k ve ?li?kiler
Aslan’lar?n evlilik delisi oldu?unu söyleyemeyiz. Bu burç, beraberliklere kendilerine tatmin sa?lad?kça yak?n duran ama ayn? zamanda ili?kiyi bitirecek özgürlü?e de sahip bir burçtur. En az?ndan böyle hissetmek ister. A?k ve e?lence bir arada gidebilir. Gösteri?li ?eyler, spor, riskli oyunlar Aslan’lar için heyecan kayna??d?r. A?kta risk al?rlar ama kontrolü de elden b?rakmak istemezler. Güven, onlar içinde önemlidir. Çok fazla partner de?i?tirme e?ilimi göstermezler.

Aslan Kad?n?:
Aslan kad?n? duygusal aç?dan cömert, ne?eli, kendinden emin bir hava sergiler. Ona söz geçirmek hiç de kolay de?ildir. O, kraliçedir. Kraliçeler de isteklerinin yerine gelmesini ister. Aslan kad?n? cömert, güven veren, zay?f karakterlerden ho?lanmayan, gururlar?na dü?kün bir profil çizerler. Son derece rekabetçidirler ve ili?kilerinde bask?n taraf olmay? isterler. ??mart?lmak ve lükse kaçmak onlara ne?e verir.
2012 y?l?nda 9 Ocak’a kadar olan dönem, 22 Mart–15 Nisan, 28 Haziran-23 Temmuz, 8 Ekim–5 Kas?m tarihleri aras?nda a?k hayat?nda olumlu geli?meler çok daha kolay gelebilir. Mars, 12 Haziran–28 Temmuz döneminde burcunuzla son derece olumlu aç?da kal?rken a?kta sizi macerac? k?labilir.
20 Mart–1 May?s ve özellikle 28 Temmuz sonras?nda Mars’?n fazla enerjisini daha yap?c? yönde kullanmaya bakmal?s?n?z.

Aslan Erke?i:
Aslan erke?i de kral rolünü oynamay? isteyecektir. Sevgisinde cömert, gücünü hissettirmek isteyen, gururunu önde tutan karakterlerdir. Bu arada onlar? e?lendirici, ?akac? ve sürekli büyük projelerden bahsederken de bulabiliriz. ?steklerinin hemen yerine gelmesini istemeleri onlar? bir patron havas?na da sokabilir.
12 Haziran–28 Temmuz aras?nda a?kta kendinizi ifade etmeniz çok daha kolay olabilir. 9 Ocak–2 ?ubat, 15 Nisan–10 May?s, 11 Eylül–8 Ekim tarihleri aras?nda a?k hayat?n?zda yanl?? anlamalara dikkat etmelisiniz.

En iyi ili?kiler : Aslan – Terazi, Aslan – Yay
En zor ili?kiler: Aslan – Kova

?? ve Para:
Y?l?n ikinci yar?s?na haz?rl?kl? girmelisiniz. Sorumluluklar alacaks?n?z ve zoru a?man?z beklenecek. 28 Temmuz sonras?nda Mars’?n sert bir aç?da uzun süre kalmas? ve geri gitmesi i? hayat?nda ve kariyer alan?nda baz? beklemeler, karma?alar ve tam olarak ilerleme gösteremeyen projeler anlam?na gelebilir. 20 Mart–1 May?s döneminde de ortakla?a konular bekledi?inizden daha problemli bir hal alabilir, kar??tl?klarla kar??la?abilirsiniz.

Sa?l?k:
2012?nin ikinci yar?s?nda sa?l???n?za daha fazla önem vermelisiniz. Mars’?n sert aç?lar?n?n hüküm sürdü?ü 6 ?ubat–1 May?s ve 28 Temmuz sonras?nda a??r? i? yükü ve gerginliklere dikkat etmelisiniz.

Rezzan Kiraz
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
827
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
813
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
691
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
694
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
631
Misafir
M
Üst