2012 Oğlak Burcu Yorumu

SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
2012 Oğlak Burcu Yorumu
2012 o?lak burcu yorumu, buncunu neler bekliyor hakk?nda bilgiler...

Evet meleklerim o?lan burcu olan meli?lerimizi unuttuk sanmay?n. Bak?n sizleri önümüzdeki y?lda neler bekliyor. Sonra vay haberim yok vay ?öyle oldu demeyin :)


Say?n o?lak Küçük ya?lardan beri yükselmenin, ba?ar? kazanman?n hayalini kuruyordunuz. 2012 y?l? sizin y?l?n?z olabilir. Emeklerinizin kar??l???n? alabilece?iniz bir döneme giriyorsunuz. 2012 de aileye yeni bir üye kat?labilece?i gibi, yeni bir eve ta??nmak yâda sat?n almak söz konusu olabilir, yap?lmay? bekleyen, yar?m kalm?? i?ler için at?l?m yapabilir, kendiniz için yeni bir ba?lang?ç olu?turabilirsiniz. Baz? i?lerinizin yava? ilerlemesi can?n?z? s?kabilir. ?li?kiler yönünden ise sizden kaynakl? s?k?nt?lar ortaya ç?kabilir. Bu y?l tek ba??n?za kalmak istemedi?iniz e?iniz arkada?lar?n?z veya ailenizle birlikte aktivitelerde bulunmak isteyece?iniz bir y?l. Bir süredir ba?lant?da olmad???n?z ki?ilerle kar??la?abilir yeniden ileti?ime geçerek ba?lant? kurabilirsiniz. Bu y?l yeni yerler görme iste?i ve tatil planlar? hafta sonu gezileri aktiviteleriniz aras?nda bolca yer alacak. Arkada?lar ile geçirilecek güzel ve ne?eli tatiller, birlikte planlanacak organizasyonlar ve geziler de sizi bekliyor olabilir. Bugüne kadar ula?mak istedi?iniz yerlere gitmek ve baz? s?n?rlar? a?mak için f?rsatlar yakalayabilirsiniz. Bu konularda da ekstra harcamalar?n da olaca??n? tahmin edersiniz ancak maddi aç?dan rahat bir y?l olacak gibi. Baz? lüks harcamalara kaçsan?z da genel anlamda tutumlu olacaks?n?z. Bu y?l daha çok kazanmak ad?na aray??larda bulunabilirsiniz. Al??veri?te bulundu?unuz insanlar? özellikle iyi tan?mad???n?z ki?ileri incelemeyi ihmal etmeyiniz. Aileniz ve yuvan?zla ilgili yeni geli?meler ya?anabilir belki aileye yeni biri kat?labilir yâda aile bireylerinden birinin özellikle e?itim için yer de?i?tirmesi gündeme gelebilir.


2012 O?lak Burcu ?? Hayat?
Anla?malar yapmak, ortakl?klara giri?mek yeni bir i?, var olan i?inizde büyümeye gitmek, ekstra çal??malar 2012 de gündeminizde olabilir.

?ubat gibi orta??n?z veya i? arkada?lar?n?z ile birlikte yapaca??n?z bir i?te gerilim ya?ayabilir, baz? gecikme ve aksakl?klara maruz kalabilirsiniz. Aceleden ve riskten kaç?nman?z gerekiyor. Ancak güçlü bir mevki için yeri geldi?inde atak davranmay? biliniz.

Haziran sonras? Özellikle kariyeriniz ad?na atman?z gereken ad?mlar? kolayca atabilir, Kariyer ve hayat hedeflerinde geri dönülemez de?i?ikliklere gidebilirsiniz. Üretti?iniz fikirler art?k sadece fikir olmakla kalmay?p, birer ürüne dönü?ebilir. Ofisinizi düzenleyebilir i?inize yaramayan ?eylerden bu dönemde kurtulabilirsiniz

??inden ayr?lan yâda i? arayan o?lak burçlar? y?l?n ilk yar?s? bulacaklar? i?e geçici bir gözle bakabilir ve eylül gibi yeni bir i?e ba?layabilirler.

2012 O?lak Burcu A?k Hayat?
O?lak burcu insan? çok ak?ll? oldu?undan a?k konusunda kolay kolay kimseye güvenemez, fakat a?ka doyaca??n?z dönemler yakla??yor. Güvenece?iniz insan yak?nlar?n?zda olabilir. Y?l?n ilk yar?s? evlilik planlar? yâda ortakla?a girilen bir i? için en olumlu sonuç ve geli?melerin ya?anabilece?i dönemdesiniz.

?li?kisinde sorun ya?ayanlar ise ya birlikte oldu?unuz ki?iyi oldu?u haliyle kabul edin veyahut size uymayan ve mutsuz eden bir ili?kiden kaç?n?n. Sorunlu bir birlikteli?i ciddiyete dökmek ileride daha büyük sorunlara yol açacakt?r. E?er amac?n?z huzurlu bir ya?am sürmekse, kavga ve çat??malardan uzak kalmaksa, o zaman önce evlili?inizi, evli de?ilseniz bundan sonra kuraca??n?z ili?kileri iyice gözden geçiriniz.
Yeni ba?layan birlikteli?i olan o?laklar evlilik konusunda aceleci davranmaman?z? tavsiye ederiz, bu olay evlilik fikrinin iyi bir karar olmad???n? anlay?p yar? yoldan geri dönmenizden iyidir. ?li?kilerinizde lütfen kar??n?zdaki ki?iyi iyi tan?y?n?z.

Kalbi bo? olan o?lak burçlar? y?l?n ilk yar?s?nda yeni a?klara yelken açacaklar e?er ili?kinizde aceleci davranmaz kar??n?zdaki ki?iyi iyi tan?rsan?z ileride ciddiyete dönü?ecek sa?lam temellere dayal? bir birliktelik ya?anabilir.
o?lak burcu kad?n? 2012 burçlar?

2012 O?lak Burcu Sa?l?k
Sa?l???n?za ve uyku düzeninize dikkat etmeniz, beslenme konusunda diyetinize özen göstermeniz faydal?d?r. Spora bir ba?lay?p bir b?rakman?z?n da size bir faydas? yok. Sporu düzenli bir biçimde yapmaya ba?lamal?s?n?z. Bel bölgenizle ilgili a?r?lar ortaya ç?kabilir.
 

Benzer İçerikler

Üst