Etiketler:
 1. TİTAN

  TİTAN Forum Okuru

  2012 PMYO Sağlık ve Giriş Şartları İle İlgili Tüm Bilgiler

  Konu, 'Faydalı Bilgiler' kısmında TİTAN tarafından paylaşıldı.

  2012 PMYO yönetmeliği
  PMYO 2012 giriş şartları
  Sevgili melekler, dünm sitemizden 2012 PMYO sınav sonuçları hakkında bilgi vermiştik sizlere. Bu konumuzda da PMYO 2012 giriş şartları ile ilgili tüm yönetmeliği paylaşmak istiyoruz..


  [​IMG]


  II- 2011 YILI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR
  a) T.C. vatandaşı olmak,
  b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
  c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
  ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan Yükseköğretime
  Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve
  YGS-6 ) en az (300.000) puan almış olmak,
  d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci
  Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş
  sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış
  olmak,
  e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
  geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2011) 18 yaşını
  tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak,
  askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre,
  bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1988 – 01 Ekim 1993
  tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1986-01 Ekim 1993
  tarihleri arasında doğmuş olmak)
  f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi,
  18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
  g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
  (EK-1)
  ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş
  yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel
  ahlaka aykırı oyun temsil, film, videobant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi
  ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu
  3
  veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor
  olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
  giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış
  veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri
  bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
  h) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl
  veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
  1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti
  bulunmamak,
  2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
  3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile
  neticelenmemiş olmak,
  ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,
  i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti
  kollarına üye bulunmamak,
  j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
  olmamak,
  k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
  m) Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek
  Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
  n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.
  NOT: Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından Sağlık Şartları nedeniyle
  çıkarılanlar ile mülakat sınavına girmiş ve kaybetmiş adaylar, diğer şartları taşıması
  halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.
  NOT : PMYO Giriş Yönetmeliği ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliklerinde
  belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların eğitim-öğretim
  esnasında dahi olsa PMYO’ dan ilişikleri kesilir.


  II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN
  İSTENİLECEK BELGELER


  İnternet Üzerinden Ön Başvuru

  Polis Meslek Yüksek Okullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları
  açıklandıktan sonra Polis Meslek Yksek Okullar Resmi nternet Sitesi. adresinden 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında
  ön başvuru yapabileceklerdir.


  Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi

  İnternetten ön başvuru yapan ve 2011 Yükseköğretim Geçiş Sınavından (YGS) 300 puan ve
  üzerinde alan adaylar 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında Ek-2’de bulunan 2011 yılı ikamet
  illerine göre başvuru, seçme ve değerlendirme sınav merkezlerine bizzat başvuruda
  bulunmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak Polis Akademisi
  Başkanlığı tarafından belirlenen şartları taşımayan ve 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında
  başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları
  kesinlikle kabul edilmeyecektir. (İnternet üzerinden ön başvuru müracaat sayılmaz.)


  Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler:
  1- Sınav Başvuru dilekçesi, ( Polis Meslek Yksek Okullar Resmi nternet Sitesi. İnternet adresinden alınacaktır)
  2- Aday Tanıma Bilgi Formu ( Polis Meslek Yksek Okullar Resmi nternet Sitesi. İnternet adresinden alınacaktır)
  3- Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu,
  4- Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar, (Üzerinde TC
  Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanı kabul edilmeyecektir.)
  5- Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli
  örneği [Lise 4. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru
  Dilekçesi’ndeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır.] (Yüksek Okul mezunu veya
  Yüksek Okulda öğrenim görenler Lise Diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul
  Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı
  sınavında başarılı olmaları halinde PMYO’ya kayıt esnasında Lise Diplomalarının aslını
  teslim etmek zorundadırlar.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca
  Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir
  denklik belgesi istenilmeyecektir.
  6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5.
  ve 10. maddelerinde belirtilen hususlara uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet
  vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Ad ve Soyadı yazılacak ve zarf
  içerisinde teslim edilecektir.)
  7- Adli Sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararını,
  8- Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir,
  9- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi”,
  10- Askerlik hizmetini yapmamış iki yıllık Yüksekokul veya dört yıllık Fakülte mezunu
  adayların 1111 sayılı Askerlik Kanunu
  gereğince Tecil Belgesi,
  11- Evli ise Evlenme Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, Ayrıca,
  Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve Çocuklarından Emniyet Genel
  Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi”
  istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)


  DİKKAT : 29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/07/2009
  tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu
  Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2011-2012
  yılı PMYO Başvurularında adaylardan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,YGS sonuç belgesi,
  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil belgesi ve İkametgah belgesi istenmeyecektir.


  DİKKAT : Ön başvurusunu yapıp da evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen,
  başvurusunu yapmayan veya yapamayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini
  taşımayan, sınava girmeyen/giremeyen/sınava alınmayan/sınavdan çıkarılan/mülakat ve yazılı
  sınavda başarısız olan/ sınavı geçersiz sayılan/ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran
  ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran/sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların
  yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmez. Hiçbir surette sınav ücreti iade
  edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi inceleyerek,
  şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.


  BAŞVURU YERLERİ: Ankara, Bolu ve Düzce’de ikamet eden adaylar Polis Akademisi
  Başkanlığı Gölbaşı kampüsüne; diğer illerde ikamet eden adaylar EK-2’de bulunan Polis
  Meslek Yüksekokullarına müracaat edeceklerdir.


  İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ : YGS sonuçları açıklandıktan sonra
  Polis Meslek Yksek Okullar Resmi nternet Sitesi. adresinden 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında ön başvuruda
  bulanabileceklerdir.


  BAŞVURU ÜCRETİ : 40 TL (Kırk Türk Lirası).


  BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN HESAP NUMARASI : Halk Bankası Gölbaşı Şubesi
  TR530001200938500080000015 nolu Hesap


  BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ : 02-13 Mayıs 2011
  tarihleri arası (Pazar Günleri Hariç)


  MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ : 23 Mayıs-09 Haziran 2011 tarihleri arası


  PMYO YAZILI SINAV ÜCRETİ : 40 TL (Kırk Türk Lirası) bu ücreti yalnızca PMYO
  yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylar yatıracaklardır.


  YAZILI SINAV TARİHİ VE MERKEZLERİ : Sınav ÖSYM Başkanlığınca 03 Temmuz
  2011 Pazar günü Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,
  Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Niğde, Samsun, Sivas, Trabzon, Van,
  Zonguldak olmak üzere toplam 20 sınav merkezinde yapılacaktır. Sınav saat 9:30 da
  başlayacak ve 2 saat sürecektir.


  YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ : Yazılı sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Genel
  Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan 120 soruluk bir test uygulanacaktır. Test, beş
  seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Testteki konular ve
  ağırlıkları; Genel Yetenek : Türkçe (%30), Matematik (%30), Genel Kültür : Atatürk İlkeleri
  ve İnkılap Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi
  (%10), Güncel ve Kültürel Konular (%10) şeklinde olacaktır.


  YAZILI SINAV DEĞERLENDİRME VE İTİRAZ: Cevap kağıtları ÖSYM’de optik
  okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede doğru ve yanlış
  cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri
  çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Başarı puanı tespit edilirken ham
  puan 100/120 ile çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden başarı puanı
  hesaplanacaktır. Başarı sırası belirlenirken; başarı puanlarının eşit olması durumunda yıl, ay,
  gün yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazları,
  sonuçların internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde
  ÖSYM Başkanlığına yapabileceklerdir. ÖSYM Başkanlığı süresi içinde yapılan itirazlar
  inceleyerek, sonuçlarını adaylara 20 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten
  sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


  İRTİBAT ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Şube Müdürlüğü
  Gölbaşı/ANKARA
  WEB ADRESLERİ : Polis Meslek Yksek Okullar Resmi nternet Sitesi, ANA SAYFA | Polis Akademisi Başkanlığı ve ::.. Emniyet Genel Müdürlüğü ..::
  E-POSTA ADRESİ : bilgiedinme@egm.gov.tr
  TELEFON : (0312) 412 54 00 pbx


  EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
  Polis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartları
  Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki EK-3 A Dilimi
  I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR
  1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji
  ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını
  bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon
  geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar
  öğrenciliğe kabul edilmezler. Ancak;
  a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
  b) Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör),
  c) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel
  varisler,
  d) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş
  jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,
  e) Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları,
  f) Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları,
  g) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
  h) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs
  operasyonları, öğrenciliğe engel değildir.
  2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA’sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez.
  Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
  3) Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-)
  negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon
  testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul
  edilmezler.
  4) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin
  verem savaş dispanserlerince düzenlenmesi gerekir.
  7
  5) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az
  erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.
  6) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir
  hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar
  öğrenciliğe kabul edilir.
  II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
  Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi
  tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
  Ayrıca;
  1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici
  olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil
  bozuklukluğu olanlar,
  2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş
  solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, öğrenciliğe kabul edilir.
  III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
  Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı
  bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.
  Ancak;
  1) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene
  gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den
  fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış
  ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.
  2) Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental
  implant uygulananlarda, implantın 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi
  olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin eksikliği kabul edilir.
  3) Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda
  ise ön grup dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş
  eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez,
  Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut
  diş kökleri eksik diş kabul edilir.
  4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve
  odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve
  miringoplasti ameliyatı olanlar,
  5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, öğrenciliğe kabul edilir.
  IV- GÖZ HASTALIKLARI
  Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.
  1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
  2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü)
  bulunmayacaktır.
  3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi
  geçirmemiş olacaktır.
  8
  4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.
  5) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı
  myoplarda; (sferik + silendirik)-1 Diyopri ve hipermetroplarda + 1 Diyopriyi geçemez. Mixk
  astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya
  sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı
  en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi
  ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.
  V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI
  Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi
  tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali,
  kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş
  olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir.
  Ayrıca;
  1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla
  çıkarılmış olanlar,
  2) Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına
  alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,
  3) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
  4) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile
  sonuçlanmayan üriner, (her türlü üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem
  operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)
  5) Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar, öğrenciliğe kabul
  edilirler
  VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
  Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi
  tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali,
  kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.
  Ancak;
  1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan,
  sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem
  içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez).
  2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida
  occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe
  kabul edilir (Skolyoz mevcudiyetinde öğrenciliğe kabul edilmez)
  3) Hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexıbl pesplanuslar öğrenciliğe kabul edilir.
  VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
  Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını
  bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul
  edilir.
  9
  VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
  Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar
  girişimi, kekemelik ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme),
  trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı
  değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.
  IX- CİLT HASTALIKLARI
  Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici
  veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun
  neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel
  teşkil eder.
  Ancak;
  1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri,
  nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,
  2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi
  derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon
  kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
  3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar
  öğrenciliğe kabul edilir.
  X- ONKOLOJİ
  Tam ve sağlam olacaktır.”
  şartları aranır.
  Polis Meslek Yüksek Okuluna alınmaya engel olmadığı yukarıda belirtilen operasyonların,
  sağlık kurulu raporundan önce geçirilmiş olması gerekmektedir. Polis Meslek Yüksek Okulu
  Giriş ve Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan
  adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilir.
   
2012 PMYO Sağlık ve Giriş Şartları İle İlgili Tüm Bilgiler konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Çorum ili ilgili tüm bilgiler

  Çorum ili ilgili tüm bilgiler

  hattuşaşa nasıl gidilir corum ile ilgili bilgiler çorum ile ilgili yazılar Senin yaptığını Çorumlu yapmaz diye bir atasözü vardır:D Çorum ilinin genel bilgilerini tam açacağım zaman niyeyse bu söz aklıma geldi:D Bu Atasözünü hangi amaçla söylemişler bilmiyorum ama şimdi sizlere Çorum ilnin genel olarak bilgilerini vermek istiyorum. GENEL BİLGİLER Yüzölçümü: 12.820 km² Nüfus: 609.863...
 2. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm sorularınız ..

  Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm sorularınız ..

  diş uyuşmaması Merhaba hanımlar.. ağız ve diş sağlığı ile iligli tüm sorularınızı rahatlıkla sormanız için bu soru cevap bölümünü açıyorum. herzaman sorularınızı çekinmeden sorabilirsiniz.
 3. 2012 Pmyo giriş şartları

  2012 Pmyo giriş şartları

  2012 pmyo 2012 pmyo giriş şartları giriş şartları polis meslek yüksek okulu Arkadaşlarım polis meslek yüksek okuluna girmeyi düşünüyorum da acaba başvurmak isteyen adaylarda neler aranıyor yani şartlar tam olarak ne arkadaşlarım bilgisi olan var mı
 4. Dikkat ! 2012 LYS Sınav Giriş Belgesi İle İlgili Bilgiler Burada !

  Dikkat ! 2012 LYS Sınav Giriş Belgesi İle İlgili Bilgiler Burada !

  2012 lys sınav giriş belgesi 2012 lys sınavı Sevgili melekler, 2012 LYS sınav giriş belgesi ile ilgili bilgiler ÖSYM tarafından açıklandı. 16-17-23-24 Haziran 2012 tarihlerinde düzenlenecek olan 2012 LYS sınavı giriş belgesi ile ilgili açıklamaları sizlerle paylaşıyoruz ... 16-17-23-24 Haziran 2012 tarihlerinde yapılacak 2012 LYS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve...
 5. Eylül 2012 Öğretmen Atamaları Başvuru Tarihleri İle İlgili Tüm Bilgiler

  Eylül 2012 Öğretmen Atamaları Başvuru Tarihleri İle İlgili Tüm Bilgiler

  2012 yılı 40 bin öğretmen atama başvuruları Eylül 2012 Eylül ayı öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor Sevgili melekler, MEB yaptığı bir açıklamayla 2012 yılı 40 bin öğretmen atama başvuruları ile ilgili bilgiler verdi. Eylül 2012 Eylül ayı öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor merak eden meleklerimiz ve sayın misafirlerimiz için işte detaylar.... Milli Eğitim...

Sayfayı Paylaş