2012 Yay Burcu Yorumu

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
2012 Yay Burcu Yorumu
2012 yay burcunu neler bekliyor
2012 yay burcu yorumlar?, yay burçlar?n? bu y?l neler bekliyor
yay%20burcu-354.gif

2012 y?l? ?ans?n?z oldukça aç?k olacak kafan?z?n içindeki tüm sorular?n cevab?n? bulacaks?n?z. Bu y?l aile ba?lar?n?z daha da güçlenecek. Yapt???n?z çal??malarda de?i?ikli?e giderek daha h?zl? ilerlemeniz söz konusu olacak.Yeni yat?r?mlar ve ortakla?a i?ler yoluyla maddi güce ula?man?z? yeni ortakl?klar kurabilmenizi ciddi ili?kiler ya?aman?z? ruh e?inizle kar??la?man?z? parasal konularda dengeli bir bütçe ayarlaman?z? a?k?n sihirli gücüyle kar??la?man?z? sa?layacak koca bir 2012 var önünüzde.


Birikimlerinizi sa?lam alanlarda ve istikrarl? yat?r?mlarda de?erlendirece?iniz bir y?l sizi bekliyor. Gereksiz harcamalar?n?z? k?sman?z da ba?ar?y? artt?r?yor. Uzun zamand?r ödedi?iniz bir borç varsa bu y?l bundan kurtuluyorsunuz. Hedeflerinizi kararl? bir ?ekilde belirlerseniz; istedi?iniz kazançlar için daha ba?tan avantajl? duruma geçersiniz.

Nisan ay?ndan sonra parasal aç?dan daha ak?lc? ve planl? davrand???n?z çok bereketli bir dönem sizi bekliyor. ?stedi?inizi elde edeceksiniz. Çaba gerektiren ve çok fazla yorulaca??n?z durumlar olacakt?r. Fakat sonunda siz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. . K?saca kazançlar?n?zda art?? dönemine giriyorsunuz.

Temmuz A?ustos aras? Güçlü bir mevki için yeri geldi?inde atak davranmay? biliniz. Kendinizden ?üphe etmek yerine farkl?l?klar?n?z? ortaya koymak için istekli olunuz. Birlikte çal??t???n?z ki?ilerin duygusal ve al?ngan olmas?ndan kaynaklanan sorunlar gündeme gelecektir. Hatta çevrenizdeki ki?iler de sizin aleyhinize davranabilir. ?çsel sesinizi dinleyerek do?rular? bulaca??n?zdan emin olabilirsiniz. En az?ndan akl?n?z?n kar??mas?n? önlemi? olursunuz.

Ekim ay? sonras? güzel bir i? teklifi alabilirsiniz yâda var olan i?inizde yükselme olabilir. Kar??la?aca??n?z f?rsatlar? anlayabilir ve yakalayabilirseniz hayat?n?z çok de?i?ebilir. Kal?c? ve sa?laml??? olandan yana tercihinizi kullan?n?z. Her ayr?nt?y? gözden geçiriniz.

Yaln?z y?l?n son ay? sizi uyarmakta fayda var lütfen gereksiz masraflar alt?na girmeyiniz. Daha çok kazanmak ad?na aray??larda bulunabilirsiniz. Fakat bunu yaparken ani kararlar almay?n?z. Her ayr?nt?y? gözden geçiriniz
 
Üst