2013 Dini Sözler

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
2013 Dini Sözler
Bu konu 2013 dini söz ve mesajlara yer vermektedir.

De?erli ?ahsiyetlerin söyledi?i ve her biri bir alt?n de?erinde ö?ütler içeren ibret al?nmas? gereken en güzel dini söz ve mesajlar? sizler için sunuyorum.Hükümdar köylünün yumurtas?n? al?rsa, adamlar? bütün tavuklar? al?r. (Sadi)

Bin zulme u?rasan da, bir zulüm yapma. (Hz. Ali (r.a))

Bir mum di?er bir mumu tutu?turmakla ?????ndan bir ?ey kaybetmez. (Mevlana)

?yili?i gizlemek, kötülü?ü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)

Bilmediklerimi aya??m?n alt?na alsayd?m ba??m gö?e ererdi. (?mam-? Azam)

?nsan, al??kanl?klar?n?n çocu?udur. (?bni Haldun)

Herkes herkese bir lokma ?ey verebilir ama bo?az ba???lamak, ancak Allah’?n i?idir. (Mevlana)

Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz i?itmez. (Firdevsi)

Bir ?eyi bulunmad??? yerde aramak, onu aramamak demektir. (Mevlana)

Avc? nice al (tuzak, hile) bilirse, ay? da onca yol bilir. (Ka?garl? Mahmud)

Haks?zl?k kar??s?nda e?ilmeyiniz; çünkü hakk?n?zla beraber ?erefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali (r.a))

Güzel konu?man?n s?rr?, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir)

Özü do?ru olan?n, sözü de do?ru olur. (Hz. Ali (r.a))

Birli?in kederi, ayr?l???n safas?ndan daha hay?rl?d?r. (Yahya bin Muaz)

Her gecenin bir gündüzü vard?r. (Hz. Ali (r.a))

Saklad???n s?r senin esirindir. Aç??a vurursan sen onun esiri olursun. (Hz. Ali (r.a))

Bütün kötülüklerin anahtar?, hiddettir. (Cafer bin Muhammed)

Kesilmi? koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. (Hz. Esma)

Güzel ahlak; ba???lay?c?l?k, sab?r ve tahammüldür. (Hasan-? Basri)

En iyi nasihat; iyi örnek olmakt?r. (Malcolm X)

Nefis üç kö?eli dikendir, ne türlü koysan batar. (Mevlana)

Geçmi?ler gelece?e, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (?bni Haldun)

?nce sözler keskin k?l?ca benzer, kalkan?n yoksa geri dur. (Mevlana)

Gerçek zengin, bilgisi çok olan insand?r. (Hz. Ali (r.a))

Ya oldu?un gibi görün, ya da göründü?ün gibi ol. (Mevlana)

Cevizi k?r?p özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder. (?mam Gazali)

Hayat, iman ve cihadd?r. (Hz. Hüseyin (r.a))

Haks?zl??a ba? kald?rmayanlar, onlardan gelecek her kötülü?e katlanmal?d?rlar. (Hz. Ali (r.a))

Hayat?nda ekme?i yenmeyen kimsenin ad?, ölümünden sonra an?lmaz. (?eyh Sadi)

Hiç kimse, di?er bir kimsenin kulu de?ildir. (Hz. Ali (r.a))

Uzun mesafelere ula?mak, yak?n mesafeleri a?makla mümkündür. (?mam Gazali)

Tarih de?il, hatalar tekerrür ediyor. (Abdulhamid Han)

En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemi?in içinden ç?kar. (Haf?z ?irazi)

Cahillerin kalbi dudaklar?nda, alimlerin dudaklar? kalplerindedir. (Hz. Ali (r.a))

Her kalbin çarp?nt?s? kendi ecelinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zay?flarda olursa i?ler bozulur. (Hz. Ebubekir (r.a))

Gecenin ne kadar uzun oldu?unu ancak hastalar bilir. (Sadi)

Kibir, bele ba?lanm?? ta? gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hac? Bayram-? Veli)

Zalimler için ya?as?n cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi)

Güzel gören güzel dü?ünür, güzel dü?ünen hayat?ndan lezzet al?r. (Bediüzzaman Said Nursi)

Tatl? suyun ba??, kalabal?k olur. (Mevlana)

Kurdun elinden çobanl?k gelmez. (Sadi)

E?ri ok, do?ru yol almaz. (Hz. Ali (r.a))

Hiçbir ac?, cehaletten daha fazla zahmet verici de?ildir. (Hz. Ali (r.a))

?nsan? maskara eden, dilidir. (Sadi)

Ham dü?ünceleri, ancak ak?l pi?irir. (Firdevsi)

F?rsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider. (Hz. Ebubekir (r.a))

Hasedciye rahat, kötü huyluyu da ?eref yoktur. (Ahnef bin Kays)

Çocuklar?n?z? kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride kuzu gibi güdülmesinler. (?eyh Sadi Sirazi)

Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutand?r. (Beydeba)
 

Benzer İçerikler

SaBıR MeLeĞi
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
SaBıR MeLeĞi
SaBıR MeLeĞi
M
Cevaplar
1
Görüntüleme
11K
Kayıtsız Üye
K
T
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
TİTAN
T
Üst