30 Ağustos Zafer Bayramı Güzel Sözler çok güzel mesajlar

M

Misafir

Forum Okuru
30 Ağustos Zafer Bayramı Güzel Sözler çok güzel mesajlar
30 A?ustos Zafer Bayram? Özlü Sözler


2012 Zafer Bayram? Güzel SözlerDaha önce sizler ile 30 A?ustos Zafer Bayram? afi?leri ve yeni resimleri payla?m??t?k. ?imdi ise 2012 Zafer Bayram? güzel sözler payla??yor ve bizden 30 A?ustos Zafer Bayram? sözleri isteyen tüm misafirlerimizi de bu sayfam?za davet ediyoruz Melek'lerim.

30_agustos_zafer_bayrami_duvar_kagitlari%20(11)-39e.jpg


Türk Milleti ba??ms?z ya?am?? ve ba??ms?zl??? varolmalar?n?n yegane ko?ulu olarak kabul etmi? cesur insanlar?n torunlar?d?r. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan ya?amam??t?r, ya?ayamaz ve ya?amayacakt?r.

Gençler! Gelece?e güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta oldu?unuz e?itimle, bilgi ile, insanl?kta üstünlü?ün, yurt sevgisinin, dü?ünce özgürlü?ünün en de?erli örne?i olacaks?n?z. Ey yükselen yeni ku?ak! Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yükseltecek ve ya?atacak sizlersiniz.

30 A?ustos Zafer Bayram?, Zafer benimdir diyebilenindir. Ba?ar? ise, Ba?araca??m diye ba?layarak sonunda ba?ard?m diyebilenindir.

Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. E?er Türk Neferinin kaçt???n? görmü?seniz, derhal kabul etmelidir ki onun ba??nda bulunan en büyük kumandan kaçm??t?r.

Anadolu zaferi, tarih aras?nda bir millet taraf?ndan tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet oldu?unun en güzel misali olarak kalacakt?r.

Hakiki zafer, muharebe meydanlar?ndan muvaffak olmak de?il, as?l zaferdeki muvaffakiyetlerin menabilni kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektir.

Türkiye Ordular? bir devir kapatm??t?r. ?imdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar art?k vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal’in utkusu, Dünya için özgürlük ve ba??ms?zl?k sanca??d?r.

Harp zaruri ve hayati olmal?d?r. Hayat? millet tehlikeye maruz kalmay?nca harp bir cinayettir.

Zaferlerinin vas?tas? yaln?z k?l?çtan ibaret kalan bir millet, bir gün girdi?i yerden kovulur, rezil edilir, sefil ve peri?an olur. Öyle milletlerin sefaleti, peri?anl??? o kadar büyük ve ac? olur ki, kendi memleketinde bile mahkûm ve esir kalabilir.
 
Geri
Üst