1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  A Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

  Konu, 'Faydalı Bilgiler' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  osmanlıca A harfi ile başlayan kelimelerin anlamları A Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları  Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adeta yeniden doğan Osmanlı tarihi ve Osmanlıca günümüzde herkesin ilgi odağı oldu. bizde misafirimizin sorusu üzerine, bu sayfamızda A Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz Melek'ler.

  < Konu Resmi..>  ABÂ: Bazı dervişlerin ve ilmiye mensuplarının giydikleri yünden yapılmış bir giysi
  ÂBÂ VÜ ECDAD: Babalar, dedeler, atalar

  ABD: Kul, köle, mahlûk Tasavvufta kâmil müslüman

  ABD-İ MEMLUK: Kul, köle

  ABES: Boş, saçma

  ÂB-I HAYAT: Hayat suyu, içene ebedî hayat veren efsanevî su

  ÂBİR-İ SEBÎL: Yolda giden yolcu

  ACÂİB VE GARÂİB: Anlaşılmaz ve tuhaf

  ACÂİB-İ DEKÂİK: Anlaşılmaz hileler, ince oyunlar

  A’CEMÎ: Arap olmayan

  ACÎB: Şaşılacak ve hayret edilecek şey

  ACÛZ: Âcizler, beceriksizler, yaşlı kadın

  ACZ-I BEŞERÎ: İnsanın acizliği, güçsüzlüğü

  ACZ-I KÜLLÎ: Tam güçsüzlük

  A’DÂ: 1 Adüvv’ün çoğulu Düşmanlar 2 Pek zâlim, pek gaddar

  A’DÂD: Adedin çoğulu Sayılar

  ÂDÂT-I CARİYE: Kullanılan âdetler, yaşayan sosyal kurallar

  ADÂVET: Düşmanlık, husumet

  ADEM: Yokluk

  ADEM-İ KÜLLÎ: Tam yokluk

  ADEM-İ MÜSÂVÂT: Eşitsizlik

  ADEMÎ: Yokluğa ait

  ÂDET-İ CÂHİLİYYE: İslâm’dan önceki putperestlik ve müşriklik devrine ait âdet

  ÂDETULLAH: Allah’ın kâinatta câri olan usûl ve kanunu, sünneti

  ÂDİL: Adalet sahibi, doğru adaletli

  ADÎL: Benzer, eş, akran

  ADL: Adalet, çok adaletli

  ÂFÂK: Ufukun çoğulu Ufuk, yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak daire Âfak, ufuklar, dış âlemler

  ÂFÂKÎ: Havâî, herhangi bir dayanağı olmayan şey Mekke’ye mikat sınırları dışından gelenler

  ÂFÂT: Âfetin çoğulu, musibetler, büyük felaketler

  ÂFÎF: İffetli, namuslu, terbiyeli, haramdan sakınan, nezih

  AFV Ü GUFRÂN: Bağışlama

  AFV: Affetme, suçu bağışlama

  ÂGÂH: Uyanık, basiretli haberdar

  AĞNAM: Ganemin çoğulu Davarlar, koyunlar, keçiler

  AĞNİYÂ: Ganînin çoğulu Zenginler

  AĞRAZ: Maksatlar, arzular, amaçlar

  AĞRAZ-I DÜNYEVİYYE: Dünyevî maksatlar, dünyevî niyetler, amaçlar

  AĞRÂZ-I FÂSİDE: Bozuk maksatlar, bozguncu niyetler

  AĞRAZ-I NEFSÂNİYYE: Nefsanî maksatlar, nefsî arzular

  AĞRAZ-I ŞAHSİYYE: Şahsî maksatlar, ferdî niyetler

  ÂĞÛŞ: Kucak, sığınılacak yer

  AĞYÂR: Başkaları, düşmanlar, yabancılar

  ÂHAD HABER: Bir kişi tarafından rivayet edilen hadis veya rivayetler

  ÂHÂD: Ehad’in çoğulu Birler, birden dokuza kadar olan sayılar


  ÂHAR: Başkası, diğeri, yabancı
  AHBÂR: Haberin çoğulu Haberler

  AHBÂR-I SADIKA: Doğru haberler

  AHD U EMÂN: And ve emniyet, korkusuzluk, güvenlik

  AHD U MÎSÂK: Yemin ve anlaşma, kesin söz

  AHD: 1 Söz verme 2 Yemin, and 3 Devir, zaman, gün

  AHD-İ HARİCÎ: Daha önceden ismi bilinen kişilere veya şeylere işaret eden Lâm-ı tarif

  ÂHENG: Uygunluk ve düzen

  AHFÂ: Çok gizli, en gizli

  AHFÂD: &quot;Hafîd&quot;in çoğulu Torunlar

  AHİD: (Bak: AHD)

  ÂHİR ZAMAN PEYGAMBERİ: Son zaman Peygamberi Hz Muhammed (sav)

  ÂHİR ZAMAN: Son zaman, dünyamızın son çağı

  AHİZ: (Bak: AHZ)

  AHKÂM: Hükümler, kanunlar

  AHKÂM-I AMELİYYE: Tatbikata ait hükümler, uygulanan kurallar

  AHKÂM-I EZELİYYE: Ezelî hükümler, başlangıcı bilinmeyen hükümler

  AHKÂM-I FER’İYYE: Asla ait olmayan, ikinci derecedeki hükümler

  AHKÂM-I ULUHİYYET: Allahlık hükümleri, ilâhlık hükümleri

  AHKÂM-I UMÛMİYYE: Umûmî hükümler

  AHKEMU’L-HÂKİMİN: Hükümdarların hükümdarı, hâkimlerin hâkimi olan Allah

  AHLÂK-I ZEMÎME: Kötü huylar, çirkin davranışlar

  AHLÂM: ; karışık rüyalar

  AHRÂR: Hürler, esir ve köle olmayanlar

  AHSEN: En güzel, pek güzel, daha güzel

  AHSEN-İ TAKVÎM: En güzel ve en iyi kıvamda en güzel biçimde

  AHSENÜ’L-KASAS: 1 Kıssaların, hikâyelerin en güzeli 2 Yusuf Sûresi

  AHZ: 1 Alma, tutma, kabzetme, 2 Kabul etme 3 Tessellüm 4 Sorgulama

  AKABE: 1 Sarp ve çıkılması zor yokuş, bâdire 2 Tehlike 3 Tehlikeli geçit 4 Bugün Ürdün sınırları içinde bulunan bir şehir

  AKÂİD: Akîdeler, inançlar, dinin itikadî hükümleri

  AKAR: Gelir, gelir getiren gayr-ı menkuller

  AKD: 1 Anlaşma, sözleşme 2 Bağlama, düğümleme

  ÂKIBET: Nihayet, sonuç

  ÂKIDEYN: Anlaşma veya sözleşme

  ÂKIL BÂLİĞ: Ergenlik, olgunluk çağına gelen

  ÂKILÂNE: Akıllıca

  AKÎDE: İtikad, iman

  ÂKİF: 1 İbadette devamlı olan kimse 2 Sebat eden

  AKİKA: Yeni doğan çocuk için Allah’a şükür maksadıyla kesilen kurban

  AKÎM: 1 Beyhude, boş yere 2 Kısır erkek veya kadın

  AKL-I SELÎM: Doğru düşünen, doğru anlayan, doğru karar veren akıl

  AKLÎ: Akla ait, akla uygun

  AKRÂN: Birbirine benzeyenler, em-sâl, yaşıt, denk

  AKRİBA: Akraba, aralarında soy veya sihriyetçe yakınlık olanlar

  AKSÂ: En uzak, en son

  AKSÜ’L-AMEL: Tepki, istenilen şeyin zıddının hâsıl olması

  AKTAR: Baharatçı

  AKTÂR: Kuturlar, çaplar, dairenin merkezinden geçen hatlar, bölgeler, taraflar Her taraf

  AKVÂ ve AHZAR: Daha kuvvetli ve daha açık

  AKVÂ: Daha kuvvetli, en kuvvetli

  AKVÂL: Kavlin çoğulu Kaviller, sözler

  AKVÂM: Kavimler, milletler

  AKVÂM-I SÂİRE: Diğer kavimler

  A’LÂ: En yüce

  ALADDERECÂT: Derecelere göre

  ALÂK SÛRESİ: Kur’ân-ı Kerim’in 96 sûresi

  ALAKA: Alakdan yapışkan sıvı, embriyo

  ÂLÂM: Elemler, kederler, acılar

  ALÂMET: İşaret, nişan

  ALÂMET-İ FARİKA: Bir şeyi diğerinden ayırıcı işaret Belirgin özellik

  ÂLÂT: Âletler, vasıtalar

  ÂLÂT-I CİSMANİYYE: Maddî âletler

  A’LÂ-YI İLLİYYÎN: Cennette en yüksek derece, olgun kişilerin Allah katındaki dereceleri

  ALE’L-HUSÛS: Hususiyetle, özellikle

  ALE’L-USÛL: Usûl üzere Usûle göre, usulen

  ÂLEM: Kâinat, dünya

  ALEMDÂR: Bayraktar, sancaktar

  ÂLEM-İ CİSMANİYYE: Maddî âlem, kâinat, dünya

  ÂLEM-İ EŞBÂH: : 1 Cisimler âlemi, varlıklar âlemi 2 Hayaller âlemi&quot;Şibh ve şebih&quot;den: Misaller âlemi

  ÂLEM-İ KABİR: Kabir âlemi

  ALESSEVİYYE: Aynı seviyede, eşit olarak

  ÂL-İ FİRAVUN: Firavun ailesi Firavun soyu

  ÂLİŞÂN: Şan ve şerefi yüksek olan

  ALİYYU’L-A’LÂ: Pek iyi Fevkalâ-de

  ALLAH BES BÂKÎ HEVES: Allah yeter, başkası gelip geçici istektir, hevestir

  ALLÂME: Bilginlerin en bilgilisi

  ALLÂMÜ’L-GUYÛB: Esmâ-i Hüs-nâ’dan biri, bütün gizlileri bilen Allah

  ÂMÂ: Kör

  AMDEN: Kasten, bile bile, isteyerek

  AMELDE İ’TİDÂL: Amelde aşırılıktan uzak, dengeli

  AMEL-İ SALİH: Allah’ın rızasına uygun olan her iş

  AMELİKA: Eskiden Sîna yarımadasında yaşamış olan bir kavim

  AMÎK: Derin Bahr-i amîk: Derin deniz Fikr-i amîk: Derin düşünce

  ÂMİL: 1 Sebep 2 İş yapan 3 Zekat toplayan memur

  ÂMM: Umumî, genel

  AMR: Bir erkek ismi

  AMÛD: Direkler, sütunlar

  ANÂSIR-I MUHTELİFE: Çeşitli unsurlar

  ANKA-YI MUĞRİB: İsmi var, cismi yok Ankâ kuşu

  ANVETEN: Cebren, kahren, zorla, sıkıntı ile

  ANYEDİN: Elden

  ÂRÂBÎ: Bedevî Çölde yaşayan köylü

  A’RÂF: Cennetle cehennem arasında bulunan bir yer

  ARAFAT: Mekke’ye 12 mil yani takriben 20 km uzaktaki bir yer Hacca gidenler Zilhicce’nin 9 günü buraya gelerek bir müddet vakfe yaparlar

  ARASAT: Mahşer yeri, haşir ve neşir meydanı

  ARAZ: 1 İşaret, alâmet 2 Tesadüf 3 Kaza, felaket 4 Kendi kendine vücut bulmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet

  AREFE: Kurban bayramından bir önceki gün

  ARIZÎ: Sonradan hasıl olan şey Geçici

  ÂRÎ: Temiz, hür, uzak

  ÂRİF: Anlayışlı, bilgili

  ARŞ: 1 Taht 2 Dokuzuncu gök 3 Çardak 4 Cenab-ı Hakk’ın kudret ve azametinin tecelli ettiği yer

  ARZ: yeryüzü, dünya, genişlik

  ARZ-I MUKADDES: Kutsal ülke Kudüs, Filistin

  ASÂ: Değnek, sopa, baston

  ASABÂT: 1 Baba tarafından olan akrabalar 2 Şer’an miras alamayan akrabalar

  ASABE: Baba tarafından akraba olanlar

  ASAHH-I RİVÂYET: En doğru olan rivayet

  ÂSÂR: Eserler

  ÂSÂR-I ATÎKA: Eski eserler

  ASÂ-YI MÛSÂ: Hz Musa’nın sopası

  ASGARİ: En az, en küçük

  ASHAB: Hz Peygamber’i mümin olarak gören ve o iman üzere ölen kimseler

  ASHÂB-I KEHF: Mağara arkadaşları Bunlar, zamanlarındaki zalim hükümdarlarının şerrinden mağaraya sığınan ve orada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar diriltilen, köpekleri ile birlikte, yedi sekiz kişiydiler

  ASHAB-I MEŞ’EME: Uğursuz, şerli kişiler, kötüler

  ASHAB-I MEYMENE: Uğurlu kişiler, iyi kimseler

  ASHAB-I YEMİN: Uğurlu, meymenetli kimseler

  ÂSIF: Şiddetli rüzgar, fırtına

  ÂSİ: İsyan eden

  ÂSİM: Günah işleyen, günahkâr

  ASNÂM: &quot;Sanem&quot;in çoğulu Putlar

  ASR: 1 İkindi namazı 2 İkindi vakti 3 Yüzyıl, çağ

  AŞR: Kur’ân-ı Kerim’den on âyet miktarı okunan kısım

  ATÂ: İhsan, lütuf, bağışlama

  ATALET: Tembellik, hareketsizlik

  ATF-I BEYAN: Kapalı bir sözü, açıklayan cümle

  ATIF (ATF): 1 Eğme, meyletme, 2 Bağlama

  ÂTİH: Bunak

  ATİYYE: Hediyye, ihsan, bahşiş

  ATTAR: (Bak: AKTAR)

  AVÂLÎ: Yüceler, büyükler Medine etrafındaki semtler

  AVAM: 1 Halk 2 Soylu veya bilgin olmayanlar

  AVÂMİL: 1 Âmiller, sebepler 2 Arap nahvine ait ve bu isimdeki kitap

  A’YÂN: 1 İleri gelenler 2 Gözdeler

  A’YÂN-I SABİTE: Allah’ın ilminde varlıkların değişmez suretleri, öz mahiyetleri

  ÂYÂT: Âyetler

  ÂYÂT-I BEYYİNAT: Açık seçik âyetler

  ÂYÂT-I TEKVİNİYYE VE TEŞRİİYYE: Yaratılışa ve şeriata ait âyetler

  AYIN: Arap alfabesinin 21 harfi Ebced hesabında sayı değeri 70′dir

  ÂYİN: 1 Tören, âdet 2 Dinî bazı gösteriler Mevlevî âyini gibi

  AYN: 1 Göz, 2 Pınar 3 Eşyanın hakikatı

  AYNE’L-YAKÎN: Müşahede ve keşif ile hâsıl olan ilim

  A’ZÂ: Uzuvlar, organlar, üyeler

  AZÂB: 1 Büyük sıkıntı, şiddetli elem 2 Dünyada işlenen günahlara karşı ahirette çekilecek ceza

  AZÂB-I NÂR: Cehennem azabı

  ÂZÂDE: Serbest, hür, kayıtlardan kurtulmuş

  AZ’AF-I MUZÂAF: Kat, kat, pekçok

  AZAMET: Büyüklük, kibirlilik

  AZDÂD (EZDÂD): Zıd olan şeyler

  AZHAR: En açık:

  AZÎMÜ’Ş-ŞÂN: Şânı büyük

  AZÎZ: 1 Allah’ın isimlerinden biri Değerli 2 Ermiş, velî


   
A Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. A harfi ile başlayan türküler

  A harfi ile başlayan türküler

  harflerin türküsü uçun kuşlar uçun izmire doğru hikayesi Arap Atı Gibi Sallar Başını Şanlıurfa-Yöre Ekibi-TRT Müz. Dairesi Başk. Arap Atı Gibi Sallar Başını, Ne Söyledim Yaktın Kara Kaşını, Kara Gözlüm Sil Gözünün Yaşını. Vermem Seni Yâd Ellere Sevdalım Hey, Kaşı Gözü Kirpikleri Belâlım Hey. Arap Ati Binme Yinen Yorulmaz, Beşli Mavzer İle Bir Genç Vurulmaz, Çeyrek Altın İle Bir Yar...
 2. A  ile Başlayan Tüm Rüya Anlamları

  A ile Başlayan Tüm Rüya Anlamları

  rüya Melekler komple A ile başlayan başlıkları buradan bulabilirsiniz. Rüyada Abajur Görmek Her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte bir işten maddi bir kazanç sağlanacağını, faydalı bir işe başlamaya, geliri önceden bilinen ve belli olan işleri belirtir. O anda bilmediğiniz, daha sonradan ortaya çıkabilecek bir işten kazanç sağlamak anlamına...
 3. Osmanlıcada A Harfi İle Başlıyan Kelimelerin Anlamları

  Osmanlıcada A Harfi İle Başlıyan Kelimelerin Anlamları

  Osmanlıcada A Harfi İle Başlıyan Kelimelerin Anlamları nelerdir. Kızlar şimdi garipseyeceksiniz ama merak meraktır, bilgi bilgidir. O yüzden Osmanlıcada A Harfi İle Başlıyan Kelimelerin Anlamları nelerdir :)
 4. A harfi ile başlayan Atasözleri ve Anlamları

  A harfi ile başlayan Atasözleri ve Anlamları

  A harfi ile başlayan Atasözleri ve Anlamları lazım bana lütfen isteğimi yerine getirin ve A harfi ile başlayan Atasözleri ve Anlamlarını yazın kızlar.
 5. A İle Başlayan Deyimler Ve Anlamları lazım bana

  A İle Başlayan Deyimler Ve Anlamları lazım bana

  Selam arkadaşlar bana acil tarafından A İle Başlayan Deyimler Ve Anlamları lazım mümkünse sizler bu sayfadan benim için A İle Başlayan Deyimler Ve Anlamlarını yazar mısınız

Sayfayı Paylaş