Adım Adım Evde Ebru Sanatı Yapımı ve Örnekleri

T

TİTAN

Forum Okuru
Adım Adım Evde Ebru Sanatı Yapımı ve Örnekleri
evde ebru sanat? nas?l yap?l?r
evde ebru yap?m?Sevgili melekler, el sanatlar? içinde en naif, en zarif ve bir o kadar da zor ve itibarl? olan? herhalde ebru sanat?d?r melekler :) Çok eskilerden beri yap?lan ebru sanat?n? ö?renmek ve yapmak istiyorsan?z bunu evde de gerçekle?tirebilirsiniz. Bu yaz?m?zda evde ebru yap?m? ile ilgili bilgiler verece?iz sizlere...:)


evde_ebru_sanati_-2a4.jpg
Ebru kelimesi Farsçad?r, ka?, bulut anlamlar?na gelmektedir. Ortaya ç?kan ?ekillerin buluta benzemesi nedeniyle bu ad? alm??t?r. ?emsedddin Sami, Kamusu Turki'de Ebru; "Ça?atayca Ebre: Roba (elbise yüzü, kürk kab?) hare gibi dalgal? ve damarl? (kuma?,ka??t), cüz ve defter kab? yapmak için kullan?lan renkli ka??t" olarak tan?mlam??t?r. Ciltçilikte, yaz? sanat?nda (Hüsn-ü Hat) pervaz süslemelerinde ve yaz? ka??d? olarak kullan?lan ebru, günümüzde çiçek ebrular?n?n daha da geli?tirilmesiyle ba?l? ba??na levha olarak kullan?lmaktad?r.


evde_ebru_sanati_%20(1)-28f.jpg


Ebru yap?m?na ba?lamadan önce seçti?iniz ka??d?n ölçülerine göre bir tekne al?p içini kitreli su ile doldurmal?s?n?z.
Kitre, bir bitkinin özü olup baharatç?larda (aktarlarda) sat?l?r. Sinme bir avuç veya tepeleme iki çoba ka???? kitre iki litre kadar su içinde 2, 3 veya 4 gün bekletilerek kitrenin su içinde iyice ?i?mesi sa?lan?r. ?i?en kitre su içinde el ile yo?urularak suya kar??mas? sa?lan?r. Kitreli su boza k?vam?nda veya az seyre?i olmal?d?r. Haz?rlanan s?v? ince bir tülbent ile süzülerek temizlenir. Son haliyle tekneye yava?ça (köpürtmeden) bo?alt?l?r.

De?i?ik renklerde toprak boyalar ayr? ayr? iki cam yüzey (veya seramik, krom) aras?nda iyice ezilir. Ezilme esnas?nda hafif su kat?l?r. Ezilme sonras?nda meydana gelen çamur benzeri boyaya s???r ödü kat?larak 15 gün veya bir ay kadar bekletilir. Boyan?n öd asidiyle pi?mesi sa?lan?r. Beklemeden sonra mamül suland?r?larak kullan?l?r. Boya aç?lm?yorsa öd kat?l?r. Rengi açmak için su kullan?l?r.Tekne üzerine ataca??n?z boyalar sa?dan sola do?ru at?lmaya ba?lan?r daha sonra biraz üste ç?k?larak soldan sa?a do?ru at?l?r dört sefer bu ?ekilde tur at?l?r. F?rça ile at?lan boyalar hiç müdahale edilmezse bu Battal ebru olur. ?yi bir ebrucu battal ebruyu çok iyi bilmesi gerekir. Battaldan sonra bir bizle önce enlemesine boydan boya daha sonra yukar?dan a?a??ya çizgiler çekmesine gelgit ebrusu denir. Gelgitten sonra istenirse çapraz çizgiler çekilerek ?al ebru yap?labilir.

Çiçekli ebrulara en son geçilmelidir. Çiçek için haz?rlanacak boyalar?n öd oran? fazla su oran? az olur, yo?unlu?u bal k?vam?nda olursa da bu boyaya göre de?i?ebilir, ayr?ca özellikle kar???m yapt???n?z boyalar?n iyi terbiye olmas? gerekir.

Ka??t tekneye serilir, i? tamamlan?r.

Ka??t düzgünce tekne üzerine b?rak?l?r, görüntünün ka??da i?lemesi sa?lan?r. Ka??t temiz bir ortamda kurumaya b?rak?l?r.

evde_ebru_sanati_%20(2)-219.jpg

evde_ebru_sanati_%20(3)-ad.jpg

evde_ebru_sanati_%20(4)-188.gif
 
FiRaRi_MeLeK

FiRaRi_MeLeK

Daimi Üye
Üye
ebru sanatı çok güzel ve büyüleyici ama yapımı da bir o kadar zormuş.

Paylaşım için teşekkürler adminim eline sağlık
 
Üst