1. TİTAN

  TİTAN Forum Okuru

  Ahmed Gazali Hayatı Biyografisi

  Konu, 'Kim Kimdir ?' kısmında TİTAN tarafından paylaşıldı.

  ahmed gazali kimdir ahmed gazali hayatı
  ahmed gazali biyografisi


  Bir misafirimizin sorduğu soruya cevap olarak İran'da yetişmiş büyük fıkıh alimlerinden Ahmed Gazali hayatı hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere melekler...


  < Konu Resmi..>  İsmi Ahmed, Künyesi Ebü'l-Feth, lakabı Arif'tir Babasının ismi Muhammed'dir Büyük âlim İmâm-ı Gazâlî'nin kardeşidir Et-Tûsî ve el-Gazâlî nisbeleri verildi Ahmed Gazâlî'nin nerede ve ne zamanda doğduğu belli değildir 1126 (H520) senesinde Kazvin'de vefât etti-

  Ahmed Gazâlî hazretleri küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı Zamânındaki âlimlerin bir çoğu ile görüştü ve onların sohbetlerinde bulundu İlim öğrenmek için bir çok memleket dolaştı Pek çok tasavvuf ehlini ziyâret edip, hizmetlerinde bulundu İlim ve fazîlette yüksek derecelere kavuştu Irak'a gittiği zaman ilmi ve fazîleti sebebiyle halk, sohbetlerine koştu Sonra Bağdât'ta vâz meclisi kuruldu ve sayısı seksen üçe yakın ders meclisinde vâzlar verdi

  Ahmed Gazâlî'nin vâzları gönülleri alıcı ve tesirliydi Kerâmetler sâhibi, güler yüzlü bir zâttı Fıkıh ilmi ile meşgul olmasına rağmen, daha ziyâde insanlara vâz ü nasîhatları ile meşhur oldu İmâm-ı Gazâlî hazretlerine vekâleten, bir süre Nizâmiyye Medresesinde ders okuttu

  Ahmed Gazâlî hazretleri vâzlarının birinde Lâ ilâhe illallah lafzının faziletini şöyle anlattı:

  Allahü teâlâ hadîs-i kutsî'de; "La ilâhe illallah benim kal'amdır Kim benim kal'ama girerse, azâbımdan emîn olur" buyuruyor Lâ ilâhe illallah Allahü teâlâyı bildiren yüce bir sözdür Kim onu kendine kal'a edinirse ebedî saâdeti ve nîmetleri elde eder Kim bu mübârek, kelimeyi kendisine kal'a edinmezse, ebedî azâba uğrar Fakat insanlar Lâ ilâhe illallah kelimesinden uzaklaştılar Onlarda sadece dilin kelime-i tevhîdi söylemesi kaldı Böylece insanlar sâdece kal'ayı söylemiş oldular Nasıl ki ateşin ismini söylemek insanı yakmadığı, suyun ismi insanı boğmadığı, kılıcın ismi insanı kesmediği gibi, kal'anın ismi de insanı düşmandan korumaz Bunlar gibi Kelime-i tevhîdin sâdece lafzını söyleyip, mânâsından haberdâr olmamak da insanı âhiret azâbından korumaz

  Görülmüyor mu, insanlar Lâ ilâhe illallah diyor, fakat nefsinin arzu ve isteklerine, paraya ve dünyâya tapıyor Yarın kıyâmet gününde Allahü teâlâ; "Ey kulum! Olmayan şeyi niçin söylüyorsun?" buyurup, "Yalan söyledin" deyince ne cevap vereceksin Halbuki sen, dünyâ malına ve paraya kulluk ediyorsun Ey insanoğlu! Niçin lezzeti ilâhî yerlerde aramıyorsun? Halbuki bütün her şey Allahü teâlânın elindedir O, bütün bu mülklerin sâhibidir Mülkünde istediği gibi tasarruf eder Âlemde, ancak O'nun dilediği ve O'nun irâde ettiği şey olur Onun için, O'ndan başkasıyla lezzet alma Rahmetinden ümit kesme Çünkü O'nun rahmetinden, ancak kâfirler ümit keserler

  Lâ ilâhe illallah öyle bir kelimedir ki, Allahü teâlânın vahdâniyetini tanımayı sağlar Onun meyvesi, Allahü teâlânın bir olduğunu ikrârdır

  Ey insanoğlu! Allahü teâlâ seni, tevhîdini, birliğini bilmen için yarattı Âlemdeki her şeyi de, senin için yarattı Ve bunlar arasındaki hayvanları, bitkileri sana hizmetçi kıldı Yer senin ikâmet etmeni sağlar Melekler seni muhâfaza eder Güneş sana ışık verir Hepsi senin için yaratılmıştır Sen, sâdece Allahü teâlâyı bir bilip, O'na kulluk için yaratıldın Öyleyse bütün mahlûkât, Allahü teâlânın vahdâniyetini ve bir olduğunu kabûl edip, bunu ikrâr için yaratılmıştır

  Ey insanoğlu! Allahü teâlâ bütün eşyâyı senin için yarattı Seni de kendisi için yarattı Sen ise, Allahü teâlânın senin için yarattığı şey ile meşgûl oldun, nîmetin sâhibini unuttun Sana gelen bağış ve lütuflarından faydalandın Vereni hatırlamadın Böylece nîmetin şükrünü edâ etmedin Sana verdiği ihsân ve lütuflarının hürmetine riâyet etmedin Nîmet sâhibine şükür, O'nun verdiği nîmete şükür etmektir Bu da, kendisine verdiği nîmetten dolayı O'na senâda bulunmakla olur

  Ey insanoğlu! Sâdece Allahü teâlâ verir Öyleyse, sâdece O'nunla meşgûl ol ve O'na yönel, Bu hâsıl olursa, senin için bütün nîmetler hâsıl olur

  Ey insanoğlu! Allahü teâlâdan başkasına yöneldiğin, onlara iltifât ettiğin müddetçe de Lâ ilâhe illallah kelimesini söylemeye devâm et Çünkü o, sendeki iyi olmayan şeyleri yok eder Sana övülen iyi hasletleri getirir"

  Ahmed Gazâlî hazretleri çok tevâzu sâhibiydi Sık sık; "Vâz ve nasîhat husûsunda kendimi ehil görmüyorum Vâz âlimlerin, ilim nisâbının zekâtıdır Nisâbı olmayan nasıl ve nereden zekât verir? Eğri ağacın gölgesi hiç düzgün olur mu?" buyururdu

  Ahmed Gazâlî hazretleri bir müşkille karşılaştığı zaman, rüyâsında Peygamber efendimizi görür, zor olan meseleyi arz eder bu şekilde işin doğrusunu öğrenirdi

  Talebenin ilim tahsîl ederken ne gibi hususlara dikkat etmesi gerektiği sorulduğunda şöyle buyurdu:

  "İlim isteyen ilk önce nefsini kötü ahlâk ve huylardan temizlemelidir Çünkü ilim öğrenmek, kalbi îmar etmekle olur Âzâların vazîfesi olan namaz, nasıl necâsetten temizlenmeden olmuyorsa, kalbin ilim ile tâmiri de, ancak kalbi her türlü kötü sıfat ve vasıflardan, fena huylardan temizledikten sonra olur

  İkinci olarak dünyâ meşgûliyetlerinden alâkayı kesmelidir Zîrâ dünyâ meşgalesi insanı ilimden alıkoyar İnsan bir anda iki şeyle meşgûl olamaz

  Üçüncü olarak hocaya karşı kibirli olmamalı ve ona ukalâlık etmemelidir Bilhassa hastanın tabibe teslim olduğu gibi hocaya teslim olmak lazımdır

  Dördüncü olarak ilmin başında ister bu ister öteki dünyâ için olsun âlimlerin ihtilaflarına kulak asmamalıdır Çünkü bu zihni zorlar doğru düşünceden uzaklaştırır Meseleler idrâk edilmez olur

  Beşinci olarak, insanın okumaktan gâyesi kalbini kötü huylardan temizleyip, fazîletlerle süslemek, gelecekte ise Allahü teâlâya yakın olmak ve yakınlık mertebesine kavuşmak olmalıdır Bilgisiyle; riyaset, servet, makam, düşük adamlarla mücâdele ve akranlarına üstünlük gâyesi göstermemelidir"

  Ahmed Gazâlî kardeşinin yazdığı İhyâ-u Ulûm adlı eserini bir cilde kısaltarak Lübâb-ül-İhyâ ismini verdi Ayrıca Sevânih-ul-Uşşak, Zahîre fi İlm-i Basîre, Bevârik-ul-İlm, Et-Tecrid fî-Tercemet-it-Tevhîd, Sırr-ul-Esrâr ve Teşkîl-ül-Envâr ve Havâss-üt-Tevhîd adlı eserleri vardır

  ÂHİRET TİCÂRETİ

  Ahmed Gazâlî hazretleri zamânını hep vâz u nasîhat veya Allahü teâlâya ibâdetle geçirirdi İnsanlara sık sık vakitlerini boş geçirmemeleri ile ilgili olarak şöyle nasîhat ederdi Buyururdu ki:

  Şunu iyi bilin ki, insanlar bu âlemde yolculuk halindedirler Onların ilk konakları beşik, sonuncusu ise kabirdir Hakîkî vatan, ya Cennet veya Cehennem'dir İnsanın ömrü, sefer mesâfesini teşkil eder Yıllar konak yerleri, aylar fersahlar, günler kilometreler, nefesler metrelerdir Yapmış olduğu iyilik, tâat ve ibâdetler azığıdır Ömrünün en kıymetli sermâyesi vakitleridir Şehveti ve şehevî arzuları, yolunu kesen eşkıyâdır Kazancı ve kârı; Cennet'i ve oradaki ebedî nîmetleri elde etmek, Allahü teâlânın rızâsına ve cemâline mazhar olmaktır Zarar ise; Cehennem'de çeşitli azaplara mâruz kalmak, Allahü teâlânın rahmet ve cemâlinden uzaklaşmaktır

  Kim hesapsız Cennet'e girmek isterse, vakitlerini Allahü teâlânın beğendiği şeylerle geçirsin Kim âhirette, hasenât kefesinin ağır gelmesini isterse, vakitlerinin çoğunu ibâdet ve tâatla geçirsin Kim sâlih bir amel işler, sonra da günâh işlerse, onun durumu tehlikelidir Fakat ümit kesilmiş de değildir Af, Allahü teâlânın keremindendir Umulur ki, Allahü teâlâ onu affeder

  Zannetmeyin ki, güneşin ve ayın seyrinden maksat, sıralı ve düzenli bir hesaptır Gölgenin, nûrun ve yıldızların yaratılmasından maksat, sâdece insanların dünyâ işlerinde yardımcı olmak içindir Bilakis insanların, vakitlerini ve zamanlarını onlar vâsıtasıyla bilip, âhiret ticâreti ve tâatlerle meşgûl olmaları içindir Allahü teâlâ Furkan sûresi altmış ikinci âyet-i kerîmesinde meâlen; "Düşünüp ibret almak veya şükretmek isteyen kimseler için, gece ile gündüzü birbiri ardınca geçiren yine O'dur" buyuruyor


   
Ahmed Gazali Hayatı Biyografisi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Ahmed Bin Alevi Biyografisi

  Ahmed Bin Alevi Biyografisi

  Ahmed Bin Alevi kimdir Ahmed Bin Alevi hayatı hakkında bilgi Merhaba Melek'ler, misafirimizin sorusu üzerine Ahmed Bin Alevi hakkında ve hayatı hakkında bilgielr topladık. İlgili tüm melek'lerimiz ve misafirlerimizin dikkatine ve bilgisine olsun. Ahmet bin Muhammed bin Ali bin Cuhdeb bin Muhammed bin Abdullah bin Alevî’dir. Ahmed Bin Alevi Yemen’de doğdu. Ahmed Bin Alevinin Doğum târihi...
 2. Ahmed Gazali Kimdir

  Ahmed Gazali Kimdir

  Ahmed Gazali Kimdir Ahmed Gazali biyografi Merhaba arkadaşlar ben Ahmed Gazali ve hayatı hakkında bilgiler arıyorum umarım yardımcı olursunuz bana
 3. Ahmed Haznevi Hayatı

  Ahmed Haznevi Hayatı

  Ahmed Haznevi biyografi Ahmed Haznevi hakkında bilgiler Merhaba Sevgili Melek'ler... Bu sayfamızda Ahmed Haznevi ve Ahmed Haznevi'nin hayatı hakkında ki biyografi bilgilerine yer veriyor ve Ahmed Haznevi hakkında bilgi edinmek isteyenleri bu sayfamıza davet ediyoruz. Ahmed Haznevi, Haznevi dergahının kurucus, büyük alim, fazilet sahibi ve arif-i billah olan Şeyh Ahmed El-Haznevi (k.s.)...
 4. Ahmed Hani Biyografisi

  Ahmed Hani Biyografisi

  Ahmed Hani Hayatı Ahmed Hani Biyografisi Ahmed Hani hakkında ve Ahmed Hani hayatı hakkında bilgi arayan tüm arkadaşlarımız, sizler için bu sayfamızda Ahmed Hani ve biyografi bilgilerini paylaşıma sunuyoruz. Ahmed-i Hâni 17. yüzyılda, divân edebiyatının, Kürtçe'nin Kurmanci lehçesine uyarlanmış şekli olan "Mem û Zîn"i yazan, [(Hakkari'li]]lı Kürt tarihçi, edebiyatçı ve...
 5. Ahmed Bin Hanbel hayatı

  Ahmed Bin Hanbel hayatı

  Ahmed Bin Hanbel hayatı Ahmed Bin Hanbel biyografisi "Ahmed Bin Hanbel kimdir?" diyen misafirimizin sorusu üzerine Ahmed Bin Hanbel hayatı hakkında küçük çaplı bir araştırma yaptık ve edindiğimiz bilgileri buradan paylaşmak istedik. Çünkü istedik ki, sizlerde bilgi sahibi olun Melek'ler. Ahmed b. Hanbel 164/780 yilinda Bagdad'ta dogdu.İslâm'da dört büyük fikih mezhebin birisi...

Sayfayı Paylaş