Ahmet Kaya Hayatı, Fotoğrafları

M

Misafir

Forum Okuru
Ahmet Kaya Hayatı, Fotoğrafları
Ahmet Kaya Kimdir, Resimleri
Ahmet Kaya Hayat?, Foto?raflar?


Merhaba Sevgili Melek'ler bu yaz?m?zda Ahmet Kaya hayranlar? için Ahmet Kaya'n?n biyografi bilgilerini sunuyor ve onu satg? ile an?yor Ahmet Kaya resimlerini de güncelliyoruz.Ahmet Kaya (28 Ekim 1957 - 16 Kas?m 2000)

Ahmet Kaya 1957 y?l?nda Malatyal? bir ailenin be?inci çocu?u olarak do?du. Babas? Sümerbank mensucat fabrikas?nda çal??an bir i?çiydi. ?lkokulu Malatya'da okudu. Müzikle alt? ya??nda babas?n?n hediye etti?i ba?lama ile tan??t?. Okuldan geri kalan zamanlar?nda plak ve kaset satan bir dükkânda çal??maya ba?lad?. Ailesinin geçim s?k?nt?s? çekmesi nedeniyle 1972'de ?stanbul Kocamustafapa?a'ya göç ettiler ve okulu b?rakmak zorunda kald?. ??portac?l?k ve çe?itli i?yerlerinde ç?rakl?k yapt?. Bu dönemde küçük bir yerle?im yerinden büyük bir ?ehre ta??nman?n ve al??man?n s?k?nt?lar?n? ya?ad?. Onalt? ya??nda yasad??? afi? basmaktan hapse at?ld?. Daha sonra birkaç arkada??yla birlikte Halk Birimleri Derne?i'nin çal??malar?na kat?ld?. Bu çal??malar? s?ras?nda çe?itli etkinliklerde ba?lama çalmaya devam etti. Bo?aziçi Üniversitesi'nde yap?lan bir etkinlikte Ruhi Su ile tan??ma f?rsat? buldu ve Mahsus Mahal isimli Ruhi Su türküsünü söyledi. 1978 y?l?nda Gelibolu'da askerlik yapt?, bu arada askeri orkestrada müzik çal??malar?na devam etti. Askerlik dönü?ü Emine Kaya ile evlendi ve 1982 y?l?nda k?zlar? Çi?dem do?du.??sizlik ve paras?zl?k sebebiyle ekonomik zorluklar çeker. Bu s?rada e?i kendisinden ayr?l?r. Gülten Hayalo?lu ile evlendikten sonra karde?i Yusuf Hayalo?lu ve ?iirleriyle tan???r. Sözlerinin ço?unlu?unun Yusuf Hayalo?lu'na ait oldu?u Yorgun Demokrat adl? albümü 1987 y?l?nda yay?mlan?r. Ahmet Kaya, 2000 y?l?nda Ho?çakal?n Gözüm isimli albümünün kay?tlar?n? yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayat?n? kaybetti.
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
875
Misafir
M
Üst