Akrep Erkeği'nin Yıldıznâmesi

Akrep Erkeği'nin Yıldıznâmesi
Bu burcun tesiri altında doğan, orta boylu, buğday benizli, mavi gözlü, yuvarlak çehreli, büyük ağızlı, sarı saçlı, tabiatı hayır toplayan, mazarratı sever, ahbâbına muarız (saldıran) bir adamdır.

Bunda da üç vecih vardır.

Birinci Vecih: Merih'e mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl sarı benizli, mavi gözlü, sarı saçlı, ince ve açık kaşlı, yuvarlak çehreli, kırmızı dudaklı, orta boylu, mütenasip endâmlı olur. Hilekâr ve lisânı akrep gibi sokucu, çok karıştırıcıdır. Karnında bir alamet, tenâsül uzvunda ufak bir ben vardır.

İkinci Vecih: Şems'e nâzır olursa; sarıya mütemâyil beyaz benizli, kısaca boylu, koyu mai (mavi) gözlü, seyrek kaşlı, zevk ve safayı sever, kadınlara meyyâl, şehveti kuvvetli, göğsü darca, omuzları kalkık olur. Düşmanı çoktur. Göz ağrısına müsaittir. Yüzünde bir alamet vardır. Kendisine her türlü zarar ve hasarı isteyen bir düşmanı vardır.
3.jpg

Üçüncü Vecih: Zühre'ye Mütenâzır olursa, pembe benizli, orta boylu, güzel kaş ve gözlü, kestane renkli saçlı, kadınlara meyyâl, eğlence ve çalgıyı sever, herkese dost, iyi ve kötüye ikrâm ve in'am eder, kâh zengin ve kâh fakir, son hayatında zengin olur. Muradına erişir. Nimet ve refâhla vefât eder.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Hayatı iyi ve maişeti orta olur. Kâh servet ve sâman sahibi, kâh fakirliğe düçâr olur. Bâzen refâhta, bâzen müşkilâtta yaşar. Yaşı büyüdükçe rızkı artar, hâli salâh kazanıp şânı yüce olur.

Mal ve Kesbi Hânesi: Burcu Kavs (Yay) ve yıldızı Müşteri'dir. Kazanır ve eline mal geçerse de zevk ve safaya, eğlence ve oyuna sarfeder. Fakirlik ve zarurete düçâr olur. Sonra yine refâh ve zenginliğe erişir.

Kardeş ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Cedy (Oğlak) ve talii Zühal'dir. Kardeşlerinin ekserisi kız, azı erkek olur. Talii sahibiolan kimse, cümlesinin güzeli ve iyisidir. Ekserisini defneder. Aralarında kâh ülfet (yakınlık), kâh düşmanlık olur.

Baba ve Anası Hânesi: Burcu Delv (Kova) ve yıldızı Zühal'dir. Küçükken ebeveyninden bahtı yoktur. Vâlidesi, pederinden evvel vefât eder. Eline bunlardan miras geçmez. Baba ve anasından -itaatsizliği sebebiyle- hayır duaya nâil olamaz.

Evlâdı ve Ahfâdı Hânesi: Burcu Hut (Balık) ve talii Müşteri'dir. İlk evlâdı kız olursa da çoğu erkektir. Ekserisi vefât eder. Bunlardan birinden çok hayır görür ve onun yüzünden refâha erer.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Hamel (Koç) ve yıldızı Müşteri'dir. Hastalıkları ekseriyetle soğuk almak, humma, safra galebesi, baş dönmesidir. Yaz mevsiminde limonata ve demirhindi şerbeti içer ve ara sıra müshil alarak tabiatı tanzim ederse fayda görür.

Zevcesi ve Muvassalâtı Hânesi: Burcu Sevr (Boğa) ve yıldızı Zühre'dir. Başından iki nikâh geçer. Eğer bunun göğsünde bir ben var ise, ondan veyâhut göğsünde bir ben olan kadından çok kahır ve azap çeker. Gençken kadınlar indinde mahbub ve muhterem olur. Kendisi de onlara çok meyleder.

Korkusu ve Mevti Hânesi: Burcu Cevzâ (İkizler) ve talii Utarid'dir. 3 yaşından 40 yaşına kadarki ömründe bu burç ve yıldız taliinde olan senelerde korku vardır. Eğer bunları geçirir ise 74 sene ömür sürer. Çarşamba günü hasta olursa, o hastalıktan vefât eder.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Seretan (yengeç) ve yıldızı Kamer'dir. Salı günü kıble tarafına başlayan seferi hayırlıdır. Onun için kara ve deniz seferi müsavi (eşit)dir. Hiçbirinden fayda görmez.Yalnız yorgunluğu ve zahmeti kâr kalır. Belki de bir hırsıza tesadüf eder ve zarar görür.

İzzeti ve İkbâli Hânesi: Burcu Esed (Aslan) ve talii Güneş'tir. Ekâbir, hâkimler ve hükümet erbâbı katında muazzez ve muhterem olur. Kadri yüce bir kimse tarafından yüksek bir mertebeye erişir. Yahut sanat ve ticâretinde ileri gidip şöhret ve şeref jazanır. Muhitine göre yüksek mevkiye çıkar. Herkes kendini sever ve hürmet eder.

Amal ve Arzusu Hânesi: Burcu Sünbüle (Başak) ve yıldızı Utarid'dir. Amal ve arzusunda sabit olur. Bir şeye azmederse muvaffak olmadıkça ondan vazgeçmez. İstediği ve ümit ettiği şeye de erişir. Sireti güzel ve akıbeti iyi olur.

Düşmanları ve Hasetçileri Hânesi: Burcu Mizan (Terazi) ve yıldızı Zühre'dir. Aile ve akrabasından düşmanı ve hasetçisi çok olur. En büyük düşmanı, yüzünde bir alamet ve ayağında yanık eseri olan esmer benizli bir erkektir. Böyle birinden hazer üzeri olmalıdır (uzak durmalıdır). Dost ve zevce olmak üzere Seretan (Yengeç), Akrep ve Hut (Balık) gibi talii mai (Su) olanlar muvafık (dost) olup Hamel (Koç), Esed (Aslan) ve Kavs (Yay) gibi nâri (ateş) olanlardan sakınması lâzımdır.

En hayırlı at, doru ve kısrak olup en münâsip elbisesi ise pamuk ve beyazdır. Madeni, gümüş; taşı ise akiktir. Yeni ay gördüğünde kadın yüzüne bakarsa o ay kendine mübarek olur. Hayırlı günü salı olup bir işe başlarsa o günde başlamak iyidir. Bir iş için büyük ve küçük birine müracat etmek istediğinde salı günü zevâl vakti (oraya) giderse muvaffak olur (başarır) ve haceti görülür. Her türlü belâ ve âfattan sâlim olmak (kurtulmak) dilerse Kamer'in Akrep burcuna girdiği o anda temiz bir kağıt üzerine Kamer'in sa'd vaktinde şu duayı yazıp başında (üstünde) taşısın:

<--- Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cinar, ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.--->

Hakim Ebu'l-Ma'şer diyor ki: "Ey sahib-i talii, zamirinde olan şeye sabret. Çünkü taliin nuhusette ve bahtın gölgededir. Hâlin bozuk ve yolun müşkilât ile doludur. Elinden giden ve kaçan şeye yanıp tutuşma, acıyıp müteessir olma. Çünkü her şey zâil olur. Ancak Allah-u Tealâ kalır. Cenâb-ı Hakk'a tövbe ve istiğfar et. Sırrını kimseye açma. Nebiyyi Ekrem'e tevessül edip umurunun kolaylığı, müşkilâtın izâlesi için ondan yardım iste. Cenâb-- Hak, Rahman ve Rahim'dir."
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
cetinkaya akrep burcu erkeği Burçlar 0
TİTAN 2014 Eylül Ayı Akrep Burcu Yorumu Akrep Burcu 0
TİTAN 2014 Ağustos Ayı Akrep Burcu Yorumu Akrep Burcu 0
TİTAN 2014 Temmuz Ayı Akrep Burcu Yorumu Akrep Burcu 0
Similar threads
Üst