Ambulans ve acil bakım teknikeri nedir görevleri nelerdir

M

Misafir

Forum Okuru
Ambulans ve acil bakım teknikeri nedir görevleri nelerdir
Ambulans ve acil bak?m teknikeri görevleri Ambulans ve acil bak?m teknikeri görevleri nedir Ambulans ve acil bak?m teknikeri ö?rencileri Ambulans ve acil bak?m teknikeri mezunlar? hakk?nda bilinmesi gerekenler burada arkada?lar. Az önce sizlere Ambulans ve acil bak?m teknikeri bölümü olan üniversiteler hangileri diye bilgiler aktarm??t?k. ?imdi ise Ambulans ve acil bak?m teknikeri görevleri hakk?nda bilgiler aktar?yoruz ve Ambulans ve acil bak?m teknikeri nedir diyenleri bu sayfam?zda ayd?nlat?yoruz Melek'ler.


TANIM Kaza, yang?n gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizli?i gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanlar?, gerekti?inde bulunduklar? yerde ilk tedavilerini yap?p, güvenli bir ?ekilde hastanelerin acil servisine getiren ki?idir. GÖREVLER - Hastan?n durumunu ve çevresini inceleyerek, yak?nlar?ndan bilgi alarak sorununu belirler. - Durumuna göre hastaya ilk yard?m tekniklerini uygular, - Hastan?n güvenli bir biçimde ambulansa yerle?tirilmesi için gerekti?inde polis veya itfaiyenin yard?m?n? sa?lar, gere?ini yapar, - Yolda hastaya acil bak?m hizmeti verir, - Hastay? bir sa?l?k kurulu?una teslim eder, oradaki ilgililere hastan?n durumu hakk?nda bilgi verir, - Hastanelerin acil servis bölümünde ilk yard?m görevi yapar, - Gerekti?inde ambulans sürücülü?ü de yapar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER - Ambulans, - Ambulans içindeki her türlü sa?l?k ekipman?.
MESLE??N GEREKT?RD??? ÖZELL?KLER Ambulans ve acil bak?m teknikeri olmak isteyenlerin; - Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda ba?ar?l?, - Hasta ve zay?f insanlara yard?m etmekten ho?lanan, - Bedence sa?l?kl? ve güçlü, - Çabuk ve do?ru karar verebilen, - Ellerini ve parmaklar?n? ustal?kla kullanabilen, - Dikkatli, so?ukkanl? ve sorumluluk duygusu güçlü, - Ba?kalar? ile iyi ileti?im kurabilen kimseler olmalar? gerekir.
ÇALI?MA ORTAMI VE KO?ULLARI Ambulans ve acil bak?m teknikerinin çal??ma ortam? çok çe?itlidir. Kaza ve yang?n yerlerine gitti?inde tehlike ile kar??la?abilir. Ambulans ve acil bak?m teknikeri görevini yaparken polis, jandarma ve itfaiye gibi ekip mensuplar?yla, hasta yak?nlar?yla ve di?er sa?l?k personeli ile ileti?im halindedir.
ÇALI?MA ALANLARI VE ?? BULMA OLANAKLARI Ambulans ve acil bak?m teknikerleri, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sa?l?k kurulu?lar?n?n ambulans servisleri ve i?yeri acil yard?m ünitelerinde çal???rlar. Mesleki e?itimin az say?da üniversitede verilmesi ve ö?renci kontenjanlar?n?n dü?ük olmas? nedeniyle mezun olan ö?renciler i? bulma konusunda fazla zorlanmamaktad?r. Kazalar sonras? ilk yard?m, kurtarma ve ta??ma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kayb? ve sakatl?klar göz önüne al?nd???nda “Ambulans ve Acil Bak?m Teknikerli?i”nin önemi daha iyi anla??lmaktad?r.
MESLEK E??T?M?N?N VER?LD??? YERLER Ambulans ve acil bak?m teknikerli?i mesle?inin e?itimi, çe?itli üniversitelere ba?l? sa?l?k hizmetleri meslek yüksekokullar? bünyesindeki "Ambulans ve Acil Bak?m Teknikerli?i" ve Sa?l?k Bilimleri Meslek Yüksek okullar?n?n “Acil Bak?m Teknikerli?i“”bölümlerinde verilmektedir.
MESLEK E??T?M?NE G?R?? KO?ULLARI Meslek liselerinin Acil T?p Teknisyenli?i, ?lk Yard?m ve Acil Bak?m Teknisyenli?i ve Ya?l? Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar “Ambulans ve Acil Bak?m Teknikerli?i” ve “Acil Bak?m Teknikerli?i” ön lisans programlar?na s?navs?z geçi? için ba?vurabilirler. Gereken ko?ullara sahip olduklar? takdirde yerle?tirilebilirler. Meslek liselerinin s?navs?z geçi? için belirlenen bölümleri d???ndaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise s?navs?z yerle?tirme sonunda kontenjan kal?rsa ek yerle?tirme ile aç?k olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlar?na göre yerle?tirilebileceklerdir.Bunun için bu ki?ilerin
ÖSYM Ba?kanl???nca yap?lan Ö?renci Seçme S?nav?na (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Say?sal (SAY)” puan? almalar? gerekir. E??T?M?N SÜRES? VE ?ÇER??? Ambulans ve acil bak?m teknikerli?inin e?itimi, ön lisans düzeyinde iki y?ld?r. E?itim teorik ve pratik olarak sürdürülür. Son yar?y?lda y?l içi staj? vard?r. Ayr?ca 1. ve 2. s?n?f sonunda 6'?ar haftal?k yaz staj? vard?r. Stajlar hastane ve sa?l?k kurumlar?nda yap?l?r. - Ö?renciler ilk üç yar?y?lda beden e?itimi ve vücut geli?tirme, acil hasta bak?m?, acil yard?m ve kurtarma çal??malar?, ambulans servisi e?itimi gibi dersleri teorik ve pratik olarak al?rlar. Ayr?ca davran?? bilimleri, anatomi, fizyoloji gibi derslerle genel kültür derslerini al?rlar. 4. yar?y?lda yani son dönemde y?l içi staj? yaparlar ve sadece beden e?itimi ve vücut geli?tirme ile yabanc? dil derslerini al?rlar. - Ayr?ca bölüm mezunu herkes mutlaka sürücü belgesi almak zorundad?r.
MESLEKTE ?LERLEME Ambulans ve Acil Bak?m Teknikerli?i ve Acil Bak?m Teknikerli?i ön lisans program?n? ba?ar? ile bitirenler ÖSYM taraf?ndan aç?lan Dikey Geçi? s?nav?nda ba?ar?l? olduklar? takdirde Sa?l?k E?itimi, Sa?l?k Memurlu?u, Hem?irelik, Hem?irelik ve Sa?l?k Hizmetleri lisans program?na dikey geçi? yapabilirler.
BENZER MESLEKLER: Hem?irelik, Sa?l?k Memurlu?u.
BURS, KRED? VE ÜCRET DURUMU - Meslek e?itimi boyunca isteyen ö?renciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek ö?renim ve harç kredisinden ve yurtlar?ndan faydalanabilirler. - Ö?renimleri s?ras?nda sürücü ehliyeti almak zorunda olan ö?renciler sürücü kursu ücretini kendileri öderler. - Mezuniyet sonras?nda asgari ücretin 2-3 kat? kadar maa? al?rlar. Ayr?ca üniversite hastanelerinde döner sermayeden pay al?rlar.
DAHA AYRINTILI B?LG? ?Ç?N BA?VURULAB?LECEK YERLER - ?lgili E?itim Kurumlar?, - Türkiye ?? Kurumu Genel Müdürlü?ü Meslek Dan??ma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Dan??ma Merkezi bulunan Türkiye ?? Kurumu Genel Müdürlü?ü ?l ve ?ube Müdürlükleri.
 
Üst