Anne sütünün önemi ppt

M

Misafir

Forum Okuru
Anne sütünün önemi ppt
anne sütünün önemi ppt, nedir, ve özellikleri hakk?nda bilgiler burada arkada?lar


Anne sütünün ne denli önemli oldu?unu hepimiz çok iyi biliyoruz Melek'ler. Hatta gündemde tutabilmek için, elektrik faturalar?n?n alt taraf?nda bile "Bebe?inize ilk 6 ay anne sütü verin" yaz?yor. :) Uzun laf?n k?sas? Melek'lerim. bu makalemizde anne sütünün önemi ppt hakk?nda bilgiler payla??yoruz sizlerle...

anne%20sutu-282.jpgPompa ile sa?arak bebe?inize anne sütü verebilirsiniz. Bununla sadece bebe?in beslenmesini sa?lars?n?z. Emzirirseniz, hem bebe?inizi beslersiniz, hem de onun ileriki hayat?nda ki?ilikli ve daha dengeli bir insan olmas?na katk?da bulunursunuz.

Yavrunuzu beslemek için, di?er canl?lar için haz?rlanm?? olan sütleri (inek, keçi, koyun sütü) kullan?rsan?z bebe?inizin beslenmesi eksik kal?r.

Bile?imleri ayarlanm?? olmakla birlikte mama sütleri de anne sütünden farkl?d?r, soya bitkisel ya?, ve hayvan sütleri gibi bir çok de?i?ik maddeden yap?lmaktad?r. Bebekler için mükemmel besin olan anne sütünden çok uzakt?r.

?nsan ve hayvan sütlerini (mamalar?) besin de?erleri yönünden kar??la?t?rarak emzirmenin önemini vurgulamak istiyorum.

Bütün sütlerde protein, ya?, süt ?ekeri (laktoz) bulunur.

Hayvan sütleri insan sütünden daha fazla protein içerir. Protein önemli bir besin maddesidir. Daha fazla proteinin daha iyi oldu?unu dü?ünebilirsiniz. Ancak hayvanlar insanlardan daha h?zl? büyürler ve daha fazla protein içeren sütlere ihtiyaçlar? vard?r. ?nsan yavrusunun böbrekleri ancak bebek 3 ayl?k oldu?unda olgunla??r. Yenido?an bebe?in tam geli?memi? böbrekleri hayvan sütündeki proteinin fazlas?n? atmakta zorlan?r. Bebe?in böbrekleri, annesinin sütüne göre tasarlanm??t?r.

Ayr?ca inek sütünün proteini yap?sal olarak da anne sütünden daha farkl?d?r. ?nek sütündeki proteinin ço?u p?ht? ?eklindedir. (kazein). Bu kazeinler bebe?in midesinde sindirilemeyen p?ht?lar olu?turur. ?nsan sütünde de proteinin bir k?sm? p?ht?d?r. Ancak hem p?ht? oran? azd?r hem de bu p?ht?lar bebe?in midesinde sindirilebilecek ?ekilde yap?dad?r. ?nsan sütünde, proteinin ço?u süt içinde erimi? halde bulunur (whey proteinleri). Whey proteinlerinin ço?u mikrop öldürücü yap?dad?r ve bebe?in enfeksiyonlardan korunmas?na yard?m eder. Anne sütü bebe?i infeksiyonlara kar?? koruyan canl? bir s?v?d?r. Hayat?n ilk y?llar?nda ba????kl?k sistemi tam olarak geli?memi?tir. Bu nedenle çocuk mikroplarla büyük çocuklar veya eri?kinler gibi sava?amaz. Ek bir savunma silah?na ihtiyac? vard?r. Anne sütü bile?imi tasarlan?rken içine whey proteinleri konarak bebe?in bu gereksinimi kar??lanm??t?r. Hayvan sütlerinde ve mamalarda bebe?i infeksiyonlardan koruyan anti infektif protein türleri yoktur.

Anne bula??c? bir hastal??a yakalan?rsa anne kan?ndaki akyuvarlar?n (mikrop öldürücü askerler) baz?lar? anne memesine gider ve antikor yapar. Bu antikorlar bebe?i korumak üzere süte sal?n?r. Bu nedenle annede bir infeksiyon hastal??? varsa bebek memeden ayr?lmamal?d?r. Zira annesinin sütü bebe?i bu infeksiyona kar?? korumaktad?r.

Yapay besinler ölüdür. Canl? akyuvarlar yada antikorlar içermez. Anne sütü canl?d?r. Canl? akyuvarlar içerir.

De?i?ik sütlerdeki ya??n önemli nitelik farklar? vard?r. ?nsan sütünde, hayvan sütü yada mamalarda bulunmayan esansiyel ya? asitleri vard?r. Bu esansiyel ya? asitleri bebe?in büyüyen beyni ve gözleri ile sa?l?kl? kan damarlar?n?n geli?imi için gereklidir.

?nsan sütü ayr?ca ya? sindirimine yard?mc? olan lipaz enzimini içerir. Bu enzimin hayvan sütleri ya da mamalarda bulunmaz. Böylece anne sütündeki ya?, inek sütü ya da formüllerindeki ya?a göre daha iyi ve bebek vücudu taraf?ndan daha iyi kullan?l?r.

Yapay beslenen bir bebe?in d??k?s? emzirilen bebe?in d??k?s?ndan farkl?d?r. Bunun bir nedeni yapay beslenen bebe?in d??k?s?n?n daha fazla kullan?lmam?? besin içermesidir.

Yenido?an bir bebe?in barsa??nda, sütteki ya??n sindirimi için gerekli enzimler henüz tam geli?memi?tir. Anne sütündeki lipaz, ya??n tümüyle sindirilmesine yard?m eder.

Anne sütünün yap?s? hep ayn? de?ildir. Bebe?in ay?na göre ve emzirmenin ba??ndan sonuna do?ru de?i?ir. Kolostrum ( a??z sütü) do?umdan sonra ilk birkaç gün içinde gelen süttür. Koyu sar? yada berrak renktedir. Kolostrum daha sonraki günlerde üretilen sütlere göre protein içeri?i fazlad?r. Bu da bebe?in korunmas? için önemlidir. Çünkü kolostrum içinde bulundurdu?u fazla miktardaki mikrop k?r?c? proteinlerle yenido?an bebe?i bakteriyel infeksiyonlardan korur.

Kolostrumun bebe?in barsaklar?n? temizlemeye yard?m eden hafif müshil bir etkisi de vard?r. Bu ?ekilde sar?l?k maddesi (bilirubin) barsaktan at?l?r ve sar?l???n önlenmesi kolayla??r.

Kolostrum bebe?in barsaklar?n?n geli?mesine yard?m eden büyüme faktörleri içerir. Barsa??n erken olgunla?mas? bebekte alerji geli?mesini ve farkl? besinlere uyumsuzluk geli?mesini önler.

Kolostrum A vitamini yönünden zengindir.A vitamini bebekte olu?abilecek enfeksiyonlar?n daha hafif geçirilmesine yard?m eder.

Sonuçta bebeklerin a??z sütünü almalar? çok önemlidir.

Bebekler do?umdan sonra hemen annelerinin yan?na al?n?rsa ve emzirilirse az a?larlar ve daha h?zl? geli?irler.

Emziren anneler bebeklerine daha ?efkatli davran?rlar ve bebe?in bak?m?n? ve gece beslenmesi konusunda daha az yak?n?rlar.

Emzirme, annenin bebe?iyle yak?n ve sevgi dolu bir ili?ki kurmas?na yard?mc? olur. Bu sürece ba?lanma denir.

Anne sütünün, bebe?i solunum yolu ve barsak enfeksiyonlar?ndan(ishalden) koruyucu etkisi vard?r.

Anneler bazen sütlerinin çok sulu olmas?ndan endi?e duyarlar. Süt hiçbir zaman çok sulu olmaz. Endi?elenmeyiniz. Anne sütü, bebe?in ihtiyac?na göre tasar?mlanm??t?r.

DSÖ (Dünya Sa?l?k Örgütü) ve UNICEF bebeklerin ya?am?n?n ilk 4 ay?nda, mümkünse 6 ay?nda , su dahi almaks?z?n tek ba??na anne sütü ile beslenmesini önermektedir.

Emzirme bebe?inizle sizin aran?zda sa?lad??? yak?n temas nedeniyle sevgi dolu bir ili?ki olu?mas?na yard?mc? olur.Emme i?lemi çocu?un psiko-sosyal geli?imine katk?da bulunur. Eri?kin hayat?nda ruh yap?s? dengeli bir insan olur.

Emziren anneler bebeklerine daha ?efkatli davran?rlar ve bebe?in beslenmesi ve gece bak?m? konusunda daha az yak?n?rlar.

Bebekler do?umdan sonra annelerinin yan?na al?n?r ve emzirilirlerse daha az a?larlar.

Anne sütünün erkenden gelmesi, bol olmas? ve uzun süre devam etmesi için bebeklerin do?ar do?maz anne gö?süne konarak memeyi emmeleri sa?lanmaya çal???lmal?d?r. Yeni do?um yapm?? anne yorgundur ve sütü yoktur diyerek bebe?i anne memesine koymamak uygun de?ildir.

Bebe?iniz do?duktan sonra ilk yar?m saat içinde sütünüzün gelmesini beklemeden mutlaka emzirmelisiniz.?lk 48 saat içinde s?k emzirmek sütün yeterlili?i aç?s?ndan önem ta??r.Çünkü s?k emmeye ba?l? olarak süt salg?s?nda art?? olacakt?r.Bu nedenle sütünüz henüz gelmemi? bile olsa s?k emzirmeye devam ediniz.

Kolostrum ad? verilen ilk süt protein bak?m?ndan oldukça zengindir ve içinde bebe?i bula??c? hastal?klardan koruyacak bol miktarda antikor ta??maktad?r.K?vam? koyu ve sar?ms? bir rengi olan kolostrum sonraki birkaç gün içinde normal anne sütüne dönü?ecektir.

Kolostrum s?v?s? hamileli?inizin yedinci ay?ndan sonra sa??labilir.Bu aylarda du? alt?nda memenin ayla k?sm?na (meme ba?? etraf?nda bulunan koyu renkli k?s?m)ba? ve i?aret parmaklar?yla yap?lacak k?sa masajlar süt kanallar?n?n aç?lmas?na yard?mc? olabilir.

Bebe?inizi emzirmeden önce ellerinizi y?kay?n.Yeni kaynat?lm?? ?l?k suya bat?rd???n?z pamukla meme ba?lar?n?z? silin.Bebe?inizi mümkün oldu?u kadar dik bir pozisyonda kuca??n?za al?n.Meme ba??n?z? bebe?in yana??na de?direrek onun içgüdüsel olarak memenize yönelmesini sa?lay?n.Bebe?inizin meme ba??n? çevresindeki koyu renkli k?s?mla (ayla) birlikte a?z?na almas?n? sa?lay?n.Böylece bebek bu k?sma dudaklar?yla bast?rd?kça meme ba??ndan süt gelir.Sadece meme ucunu emerse yeterli süt alamayacakt?r.

Gaz sanc?lar?n? engellemek için hava yutmas?n? en aza indirmek gerekir.Bunun için emzirirken bebe?inizi mümkün oldu?u kadar yere dik tutmaya çal???n.Gaz?n? ç?karmak için ba??n? omzunuza dayay?p yine dik bir pozisyonda s?rt?na hafif hafif vurman?z yeterli olacakt?r.Bebe?iniz yuttu?u hava ile birlikte bir k?s?m sütü geri ç?kartabilir.Bu nedenle omzunuza önceden temiz bir peçete yada mendil koymal?s?n?z. Bu i?lem 15-20 dakika sürmelidir.

Anne sütü alan bebe?in suya ihtiyac? yoktur. Anne sütü tek ba??na yeterlidir.

Bebe?inizi yan yat?rmaya özen gösterin.Bu bebe?inizin ç?karaca?? süt veya tükürük salg?s?n?n nefes borusuna kaçmas?n? engelleyecektir.

Bebe?inizi her a?lay???nda ve istedi?inde emzirmelisiniz.Bu bebe?inizin hem beslenmesini hem de psikolojik olarak doyuma ula?mas?n? sa?layacakt?r.

Bebek 3 ayl?k oldu?unda anne sütünde hafif bir azalma olabilir, bebek emmeye devam ederse yeniden artacakt?r. Hemen vazgeçip ek g?daya ba?vurulmamal?d?r. ANNE SÜTÜ, fizyolojik ve en iyi besin, bebek-anne aras?ndaki en iyi psikolojik ba?lant? yolu, bebe?in hastal?klardan korunmas?nda en güvenilir yoldur.
 
Üst