Anton Çehov Kimdir biyografisi resimleri hakkında kısa bilgiler

SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Anton Çehov Kimdir biyografisi resimleri hakkında kısa bilgiler
K?zlar daha önceden sitemizde Anton Çehov Sözleri konumuzu yay?nlam??t?k. ?imdi sizlere Anton Çehov kimdir hayat? biyografisi ve hakk?nda k?sa bilgiler sunmak istiyoruz.
anton%20cehov-18d.jpg


Anton Çehov (Anton Çehov Kimdir? - Anton Çehov Hakk?nda)
Anton Çehov
Her ?ey basit olmal?d?r.. Tümüyle basit.. Teatral olmamakt?r esas olan..
A. Çehov

??, Ev, Kilise
Çehov 1860 y?l?n?n Ocak ay?nda Rusya'n?n bir ta?ra kenti olan Taganrog'da do?du. Babas? Pavel Çehov, bakkald?. Ancak babas? için sanat ve din her zaman bakkall?ktan daha ön plandayd?. Bu yüzden hiçbir zaman ba?ar?l? bir tüccar olamad?. Sert, otoriter ve merhametsiz bir insan olan Pavel Çehov çocuklar?na kilisede ilahi söyletiyordu. Çehovlar'?n ba?l?ca u?ra?? ilahiler, ev ve kilise ibadetleriydi. Babalar?n?n bu dini ve artistik e?ilimleri çocuklar? için bir i?kence haline geliyordu. Bu a??r hayat? Çehov için anlaml? k?lan tek ki?i, duygusal ve anlay??l? bir insan olan annesiydi.
Anton tüccar olacak
Kendisi ticarette ba?ar? sa?layamayan Pavel Çehov, o?ullar?ndan birini bu alanda yeti?tirmeyi dü?ünüyordu. Bunun için de Anton'u uygun gördü. Bu arada Anton liseye ba?lam??t?. Ancak kilise korosu, dükkan i?leri onun dersleriyle ilgilenmesine engel oluyordu. Sonuçta çok da vas?fl? bir okul say?lamayacak Taganrog Lisesi uzad?kça uzad?. "K?l?fl? Adam", "Edebiyat Ö?retmeni" adl? hikayeleri bu döneme aittir.
Bir süre sonra babas?n?n borçlar? nedeniyle tüm aile Moskova'ya ta??nd?. Anton'sa e?itimini tamamlamak üzere Taganrog'ta kald?. 16 ya??ndaki lise ö?rencisi Çehov üç y?l boyunca kendi hayat?n? kazand?. Birçok zorluk ya?ad?. Tüm bunlara ra?men bu dönem önceki ya?am?ndan daha katlan?labilirdi. Dükkanda oturmak, kilisede ilahi söylemek zorunda de?ildi. Bu zaman?n? yazmaya ve okumaya ay?r?yordu. Ayr?ca art?k hayata ve sosyal çevresine daha ele?tirel bir gözle bakabiliyordu.
Mutsuz çocuklar?n otobiyografyafobisi var
Çehov'un hikayelerinde çocuklar oldukça geni? yer tutar. Onun hikayelerinde mutlu, ço?kulu çocuklar çok azd?r. T?pk? kendi çocuklu?u gibi hüzünlü, incinmi? çocuklar vard?r.
Çehov geçmi?e dönüp bakmaktan hep korkard?. "Bende otobiyografyafobi var." derdi.
1879 y?l?nda liseyi bitiren Çehov Moskova'ya ailesinin yan?na döndü. Moskova T?p Fakültesi'ne yaz?ld?. Ailesinin geçimine katk?da bulunmak için dergilerde yaz? yazmaya ba?lad?. Bu dönemde kaleme ald??? yap?tlar?n? "Melborne'nin Masallar?" ad? alt?nda birle?tirerek üniversiteyi bitirdi?i y?l ilk kitab?n? yay?nlad?. Çehov'un bu dönemde yazd??? yaz?lar birer zorunluluktu; çünkü içinde bulundu?u çevre ç?karc?, ikiyüzlü ve gericiydi. Bu durum onun edebi ki?ili?ini köstekliyordu; ancak para kazanmak zorundayd?. Tüm bunlara yazd??? derginin sahibinin sürekli mizah yaz?lar? istemesi ve sansürün eklenmesi Çehov'u iyice zorlar hale geldi. Bu ortamdan kendini s?y?rmaya çal???yordu.
Darwin'i Seviyorum
Üniversiteyi bitirdi?i y?l doktorlu?a ba?lad?. "Cerrahl?k", "Kaçak", "Cans?z Ceset" hikayelerini bu s?rada yazd?. Hekimlik, vaktini fazlas?yla ald???ndan yazmaya vakit bulam?yordu. Bu durumda ikisinden birini seçmek durumunda kalacakt? ve eserlerinin ?öhreti de iyice yay?l?nca, doktorlu?u b?rakmaya karar verdi. Çehov'un bilime olan ba?l?l??? ?u sözlerinden bellidir: "Darwin'i okuyorum. Ne ha?met! Müthi? seviyorum onu."
Çehov üzerine yazanlar?n ço?u onun Çarl?k Rusya's?n? anlat???n?, bir doktorun hastal??? te?hisine benzetirler.
?kiyüzlüleri hiç sevmem
Çehov'un sistemli, düzenli bir sosyal- politik görü?ü yoktu. Her türlü haks?zl??a, baya??l??a, dalkavuklu?a, ikiyüzlülü?e dü?mand?. Eserlerinde bu sosyal kusurlar? ele ald?. ("Memurun Ölümü", "Madalya", "Bukalemun")
1886 y?l?nda ç?kan "Alacal? Hikayeler" adl? kitab?ndan sonra 1887'de Çehov iki hikaye kitab? birden ç?kard?: "Masum Sözler", "Alaca Karanl?kta". Ertesi y?l "Alaca Karanl?kta" Pu?kin Ödülü'nü kazand?. Bundan sonra ba?ar?lar ard? ard?na geldi.
Kim karamsar, ben mi?
Çehov'u art?k okuyucunun her türü seviyordu. Ele?tirmenler de onun sanat gücünü kabul etmi?lerdi; ama yazar? karamsar olmakla ele?tiriyorlard?. Çehov'sa karamsarl??? bütün ömrü boyunca reddetti. Hayat?na böylesine ilgi gösteren insan karamsar olamazd?. Stanislavski de bu iddiay? kesinlikle reddederek ?öyle diyordu: "Anton Pavloviç gördü?üm en büyük iyimserdir."
Çehov'un hayat sevgisini kendisine ruhça en yak?n kahraman?, "Vanya Day?"daki Astrov, güzel ifade ediyor. Hayat?ndan memnun olup olmad??? sorusuna ?u kar??l??? veriyor: "Genel olarak hayat? severim; ama bizim hayat?m?za, ta?ra hayat?na, Rus hayat?na, esnaf hayat?na tahammül edemem, ruhumun bütün gücüyle hor görürüm."
Sa?l?k durumum kötü, güneye bir gideyim
Yazar?n kendini en rahat hissetti?i yer halk?n yan?yd?. Bir dönemden sonra kendini sosyal i?lere verdi.1892 y?l?nda Nijni Naugored vilayetinde ba?gösteren k?tl?kla sava?mak için kurulan te?kilata kat?ld?. Ayn? y?l Melihova adl? bir köyde ald??? çiftli?e yerle?ti. Böylece Çehov'un Melihova Dönemi denilen dönem ba?lad?. Yarat?c?l???n?n zirvesindeydi. Ya?ay??? çok sadeydi. Halka yak?n olmak, sosyal i?lerle u?ra?mak, onu mutlu ediyordu. Buna ra?men sa?l?k durumu gittikçe bozuluyordu. Hastal??? iklim tedavisi istiyordu ve Çehov güneye gidiyordu. Yalta'da bir yazl?k evi vard?.
Yalta'da devrin büyük yazarlar?n?n ve sanatç?lar?n?n ziyaret etti?i yazar en çok Tolstoy'la ve Gorki'yle görü?üyordu. Moskova Devlet Tiyatrosu oyuncusu Olga Knipper'le evlendi.
Sa?l?k durumu gittikçe bozulmaktayd?. Doktorlar?n?n tavsiyesiyle Almanya Bodenwagler'e ta??nd?. 1 Temmuz gecesi son ?ampanyas?n? içtikten sonra uyudu ve bir daha uyanmad?. Çehov'un tiyatro sevgisi çocukluk ya?lar?nda izleyici olarak ba?lad?. Vodvil olarak adland?rd??? birer perdelik oyunlar?yla, dörder perdelik oyunlar?ndan ilk ikisi olan "?vanov" ve "Orman Cini"ni 1887-1890 y?llar?nda yazd?.
Vodvilleri ta?ra tiyatrosunda büyük ba?ar? kazand?. Bir Moskova tiyatrosunda sahnelenen "?vanov" da çok büyük ba?ar? sa?lad?. Orman Cini'nin ayn? ba?ar?y? sa?lamamas? üzerine Çehov oyun yazmaya uzun süre ara verdi. "Mart?"yla yeniden oyun yazmaya ba?lamas? ikinci ba?ar?s?zl??? beraberinde getirdi. Bunun üzerine Çehov tiyatroyla ilgisini kesmeye karar verdi. Bir mektubunda ?öyle diyordu: "700 y?l ya?asam bir piyes yazmam. Nesine isterseniz bahse girerim." Bunlar? yazarken tiyatro sevgisini hesaba katmam??t?r. Bu s?rada "Vanya Day?" büyük övgülere lay?k görülüyordu. "Mart?"n?n ikinci sahneleni?inde kazand??? büyük ba?ar? da "Üç K?z Karde?" ve "Vi?ne Bahçesi"ni yazmas?na sebep oldu.
Konular, tipler, temalar
Çehov'un oyunlar?nda geçi? dönemi Rusyas?'n?n, bir rejimin son döneminin, etkileri görülmekteydi. Alt üst olmu? de?erler, y?k?lan toplumsal katmanlar, laçkala?m?? ili?kilerin varl??? en üst seviyedeydi. Oyunlar?nda Rus toplumunun tüm katmanlar?ndan tipler görürüz.
Hemen hemen tüm oyunlar?nda yinelenen tipler yok olan ayd?nlard?r. ??lenen bir ba?ka ana konu da, dönemin de etkileriyle "gelecek umudu"dur. Ayr?ca özveri, sab?r, çal??kanl?k da oyunlar?nda s?kça i?lenen konulard?r.
Ya?as?n gençlik
Çehov'un oyunlar?nda dikkat çeken bir husus genç karakterlerin daima co?kulu, dinamik, dürüst, uyumlu olmas?; ya?l? aristokrat kökenli karakterlerin de uyumsuz, çekilmez tipler olmas?d?r. Bu da Çehov'un Çarl?k Rusyas?'na olumsuz bak?? aç?s?n?n bir gösterisidir.
Bu tüfek patlayacak!
Çehov'un sahnelenmeye dair dikkat etti?i hususlardan biri de do?all?kla ba?da?t?r?labilecek i?levselliktir. Çehov'a göre oyunun ba??nda sahnede bir tüfek varsa, o tüfek oyunun sonunda mutlaka patlamal?d?r.
Do?all?k, do?all?k, do?all?k
Yazar, kahramanlar?n?, ya?am?, ya?an?lanlar? oldu?u gibi göstermek gerekti?ini dü?ünüyordu. Ya?am nas?lsa her ?ey öyle olmal?yd?. Tüm duygular yan yana ve do?al olmal?yd?. Çehov'un Mart?'n?n oyuncular?na söyledi?i gibi:
"Her ?ey basit olmal?d?r.. Tümüyle basit.. Teatral olmamakt?r esas olan.."
"San?r?m Anton Çehov'la kar??la?an herkes, içinde ister istemez daha yal?n, daha do?ru, daha kendisi olma iste?i duyard?... Çehov hayat? boyunca hep kendi ruhsal bütünlü?ü içinde ya?ad?; her zaman kendisi olmay?, iç özgürlünü korumay? ba?ard?. Ba?kalar?n?n özellikle de daha kaba insanlar?n Anton Çehov'dan beklediklerine hiç ald?rmad?... Bu güzel yal?nl???n içinde, kendisi de yal?n, gerçek ve içten olan her ?eyi sevdi ve kendine özgü bir güçle ba?kalar?na da yal?n olmay? ö?retti."
Maksim GORK?
"Çehov bir sanatç? olarak ,önceki Rus yazarlar?yla, Turgenyev, Dostoyevski veya benimle, mukayese bile edilemez. Çehov'un kendi biçimi var empresyonistler gibi. Bakarsan?z adam hiçbir seçim yapmadan, eline hangi boya geçerse onu geli?i güzel sürüyor. Bu boyalar aras?nda hiçbir münasebet yokmu? gibi görünür. Ama bir de geri çekilip bakt?n?z m? ?a??r?rs?n?z. Kar??n?zda parlak büyüleyici bir tablo vard?r."
Tolstoy
Ceren Bayar


Anton Çehov (Anton Çehov Kimdir? - Anton Çehov Hakk?nda)
Anton Çehov
Her ?ey basit olmal?d?r.. Tümüyle basit.. Teatral olmamakt?r esas olan..
A. Çehov
??, Ev, Kilise
Çehov 1860 y?l?n?n Ocak ay?nda Rusya'n?n bir ta?ra kenti olan Taganrog'da do?du. Babas? Pavel Çehov, bakkald?. Ancak babas? için sanat ve din her zaman bakkall?ktan daha ön plandayd?. Bu yüzden hiçbir zaman ba?ar?l? bir tüccar olamad?. Sert, otoriter ve merhametsiz bir insan olan Pavel Çehov çocuklar?na kilisede ilahi söyletiyordu. Çehovlar'?n ba?l?ca u?ra?? ilahiler, ev ve kilise ibadetleriydi. Babalar?n?n bu dini ve artistik e?ilimleri çocuklar? için bir i?kence haline geliyordu. Bu a??r hayat? Çehov için anlaml? k?lan tek ki?i, duygusal ve anlay??l? bir insan olan annesiydi.
Anton tüccar olacak
Kendisi ticarette ba?ar? sa?layamayan Pavel Çehov, o?ullar?ndan birini bu alanda yeti?tirmeyi dü?ünüyordu. Bunun için de Anton'u uygun gördü. Bu arada Anton liseye ba?lam??t?. Ancak kilise korosu, dükkan i?leri onun dersleriyle ilgilenmesine engel oluyordu. Sonuçta çok da vas?fl? bir okul say?lamayacak Taganrog Lisesi uzad?kça uzad?. "K?l?fl? Adam", "Edebiyat Ö?retmeni" adl? hikayeleri bu döneme aittir.
Bir süre sonra babas?n?n borçlar? nedeniyle tüm aile Moskova'ya ta??nd?. Anton'sa e?itimini tamamlamak üzere Taganrog'ta kald?. 16 ya??ndaki lise ö?rencisi Çehov üç y?l boyunca kendi hayat?n? kazand?. Birçok zorluk ya?ad?. Tüm bunlara ra?men bu dönem önceki ya?am?ndan daha katlan?labilirdi. Dükkanda oturmak, kilisede ilahi söylemek zorunda de?ildi. Bu zaman?n? yazmaya ve okumaya ay?r?yordu. Ayr?ca art?k hayata ve sosyal çevresine daha ele?tirel bir gözle bakabiliyordu.
Mutsuz çocuklar?n otobiyografyafobisi var
Çehov'un hikayelerinde çocuklar oldukça geni? yer tutar. Onun hikayelerinde mutlu, ço?kulu çocuklar çok azd?r. T?pk? kendi çocuklu?u gibi hüzünlü, incinmi? çocuklar vard?r.
Çehov geçmi?e dönüp bakmaktan hep korkard?. "Bende otobiyografyafobi var." derdi.
1879 y?l?nda liseyi bitiren Çehov Moskova'ya ailesinin yan?na döndü. Moskova T?p Fakültesi'ne yaz?ld?. Ailesinin geçimine katk?da bulunmak için dergilerde yaz? yazmaya ba?lad?. Bu dönemde kaleme ald??? yap?tlar?n? "Melborne'nin Masallar?" ad? alt?nda birle?tirerek üniversiteyi bitirdi?i y?l ilk kitab?n? yay?nlad?. Çehov'un bu dönemde yazd??? yaz?lar birer zorunluluktu; çünkü içinde bulundu?u çevre ç?karc?, ikiyüzlü ve gericiydi. Bu durum onun edebi ki?ili?ini köstekliyordu; ancak para kazanmak zorundayd?. Tüm bunlara yazd??? derginin sahibinin sürekli mizah yaz?lar? istemesi ve sansürün eklenmesi Çehov'u iyice zorlar hale geldi. Bu ortamdan kendini s?y?rmaya çal???yordu.
Darwin'i Seviyorum
Üniversiteyi bitirdi?i y?l doktorlu?a ba?lad?. "Cerrahl?k", "Kaçak", "Cans?z Ceset" hikayelerini bu s?rada yazd?. Hekimlik, vaktini fazlas?yla ald???ndan yazmaya vakit bulam?yordu. Bu durumda ikisinden birini seçmek durumunda kalacakt? ve eserlerinin ?öhreti de iyice yay?l?nca, doktorlu?u b?rakmaya karar verdi. Çehov'un bilime olan ba?l?l??? ?u sözlerinden bellidir: "Darwin'i okuyorum. Ne ha?met! Müthi? seviyorum onu."
Çehov üzerine yazanlar?n ço?u onun Çarl?k Rusya's?n? anlat???n?, bir doktorun hastal??? te?hisine benzetirler.
?kiyüzlüleri hiç sevmem
Çehov'un sistemli, düzenli bir sosyal- politik görü?ü yoktu. Her türlü haks?zl??a, baya??l??a, dalkavuklu?a, ikiyüzlülü?e dü?mand?. Eserlerinde bu sosyal kusurlar? ele ald?. ("Memurun Ölümü", "Madalya", "Bukalemun")
1886 y?l?nda ç?kan "Alacal? Hikayeler" adl? kitab?ndan sonra 1887'de Çehov iki hikaye kitab? birden ç?kard?: "Masum Sözler", "Alaca Karanl?kta". Ertesi y?l "Alaca Karanl?kta" Pu?kin Ödülü'nü kazand?. Bundan sonra ba?ar?lar ard? ard?na geldi.
Kim karamsar, ben mi?
Çehov'u art?k okuyucunun her türü seviyordu. Ele?tirmenler de onun sanat gücünü kabul etmi?lerdi; ama yazar? karamsar olmakla ele?tiriyorlard?. Çehov'sa karamsarl??? bütün ömrü boyunca reddetti. Hayat?na böylesine ilgi gösteren insan karamsar olamazd?. Stanislavski de bu iddiay? kesinlikle reddederek ?öyle diyordu: "Anton Pavloviç gördü?üm en büyük iyimserdir."
Çehov'un hayat sevgisini kendisine ruhça en yak?n kahraman?, "Vanya Day?"daki Astrov, güzel ifade ediyor. Hayat?ndan memnun olup olmad??? sorusuna ?u kar??l??? veriyor: "Genel olarak hayat? severim; ama bizim hayat?m?za, ta?ra hayat?na, Rus hayat?na, esnaf hayat?na tahammül edemem, ruhumun bütün gücüyle hor görürüm."
Sa?l?k durumum kötü, güneye bir gideyim
Yazar?n kendini en rahat hissetti?i yer halk?n yan?yd?. Bir dönemden sonra kendini sosyal i?lere verdi.1892 y?l?nda Nijni Naugored vilayetinde ba?gösteren k?tl?kla sava?mak için kurulan te?kilata kat?ld?. Ayn? y?l Melihova adl? bir köyde ald??? çiftli?e yerle?ti. Böylece Çehov'un Melihova Dönemi denilen dönem ba?lad?. Yarat?c?l???n?n zirvesindeydi. Ya?ay??? çok sadeydi. Halka yak?n olmak, sosyal i?lerle u?ra?mak, onu mutlu ediyordu. Buna ra?men sa?l?k durumu gittikçe bozuluyordu. Hastal??? iklim tedavisi istiyordu ve Çehov güneye gidiyordu. Yalta'da bir yazl?k evi vard?.
Yalta'da devrin büyük yazarlar?n?n ve sanatç?lar?n?n ziyaret etti?i yazar en çok Tolstoy'la ve Gorki'yle görü?üyordu. Moskova Devlet Tiyatrosu oyuncusu Olga Knipper'le evlendi.
Sa?l?k durumu gittikçe bozulmaktayd?. Doktorlar?n?n tavsiyesiyle Almanya Bodenwagler'e ta??nd?. 1 Temmuz gecesi son ?ampanyas?n? içtikten sonra uyudu ve bir daha uyanmad?. Çehov'un tiyatro sevgisi çocukluk ya?lar?nda izleyici olarak ba?lad?. Vodvil olarak adland?rd??? birer perdelik oyunlar?yla, dörder perdelik oyunlar?ndan ilk ikisi olan "?vanov" ve "Orman Cini"ni 1887-1890 y?llar?nda yazd?.
Vodvilleri ta?ra tiyatrosunda büyük ba?ar? kazand?. Bir Moskova tiyatrosunda sahnelenen "?vanov" da çok büyük ba?ar? sa?lad?. Orman Cini'nin ayn? ba?ar?y? sa?lamamas? üzerine Çehov oyun yazmaya uzun süre ara verdi. "Mart?"yla yeniden oyun yazmaya ba?lamas? ikinci ba?ar?s?zl??? beraberinde getirdi. Bunun üzerine Çehov tiyatroyla ilgisini kesmeye karar verdi. Bir mektubunda ?öyle diyordu: "700 y?l ya?asam bir piyes yazmam. Nesine isterseniz bahse girerim." Bunlar? yazarken tiyatro sevgisini hesaba katmam??t?r. Bu s?rada "Vanya Day?" büyük övgülere lay?k görülüyordu. "Mart?"n?n ikinci sahneleni?inde kazand??? büyük ba?ar? da "Üç K?z Karde?" ve "Vi?ne Bahçesi"ni yazmas?na sebep oldu.
Konular, tipler, temalar
Çehov'un oyunlar?nda geçi? dönemi Rusyas?'n?n, bir rejimin son döneminin, etkileri görülmekteydi. Alt üst olmu? de?erler, y?k?lan toplumsal katmanlar, laçkala?m?? ili?kilerin varl??? en üst seviyedeydi. Oyunlar?nda Rus toplumunun tüm katmanlar?ndan tipler görürüz.
Hemen hemen tüm oyunlar?nda yinelenen tipler yok olan ayd?nlard?r. ??lenen bir ba?ka ana konu da, dönemin de etkileriyle "gelecek umudu"dur. Ayr?ca özveri, sab?r, çal??kanl?k da oyunlar?nda s?kça i?lenen konulard?r.
Ya?as?n gençlik
Çehov'un oyunlar?nda dikkat çeken bir husus genç karakterlerin daima co?kulu, dinamik, dürüst, uyumlu olmas?; ya?l? aristokrat kökenli karakterlerin de uyumsuz, çekilmez tipler olmas?d?r. Bu da Çehov'un Çarl?k Rusyas?'na olumsuz bak?? aç?s?n?n bir gösterisidir.
Bu tüfek patlayacak!
Çehov'un sahnelenmeye dair dikkat etti?i hususlardan biri de do?all?kla ba?da?t?r?labilecek i?levselliktir. Çehov'a göre oyunun ba??nda sahnede bir tüfek varsa, o tüfek oyunun sonunda mutlaka patlamal?d?r.
Do?all?k, do?all?k, do?all?k
Yazar, kahramanlar?n?, ya?am?, ya?an?lanlar? oldu?u gibi göstermek gerekti?ini dü?ünüyordu. Ya?am nas?lsa her ?ey öyle olmal?yd?. Tüm duygular yan yana ve do?al olmal?yd?. Çehov'un Mart?'n?n oyuncular?na söyledi?i gibi:
"Her ?ey basit olmal?d?r.. Tümüyle basit.. Teatral olmamakt?r esas olan.."
"San?r?m Anton Çehov'la kar??la?an herkes, içinde ister istemez daha yal?n, daha do?ru, daha kendisi olma iste?i duyard?... Çehov hayat? boyunca hep kendi ruhsal bütünlü?ü içinde ya?ad?; her zaman kendisi olmay?, iç özgürlünü korumay? ba?ard?. Ba?kalar?n?n özellikle de daha kaba insanlar?n Anton Çehov'dan beklediklerine hiç ald?rmad?... Bu güzel yal?nl???n içinde, kendisi de yal?n, gerçek ve içten olan her ?eyi sevdi ve kendine özgü bir güçle ba?kalar?na da yal?n olmay? ö?retti."
Maksim GORK?
"Çehov bir sanatç? olarak ,önceki Rus yazarlar?yla, Turgenyev, Dostoyevski veya benimle, mukayese bile edilemez. Çehov'un kendi biçimi var empresyonistler gibi. Bakarsan?z adam hiçbir seçim yapmadan, eline hangi boya geçerse onu geli?i güzel sürüyor. Bu boyalar aras?nda hiçbir münasebet yokmu? gibi görünür. Ama bir de geri çekilip bakt?n?z m? ?a??r?rs?n?z. Kar??n?zda parlak büyüleyici bir tablo vard?r."
Tolstoy
Ceren Bayar
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
969
Misafir
M
Üst