Ashabı Kirama Sevgi Ve saygı.

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
Ashabı Kirama Sevgi Ve saygı.
Kristalize edilmiş bir elmas gibi çok yönlü bir kemalata sahip bulunan Rasülü Ekrem, İslam güneşinin şaşaalı tulûü karşısında çok renkli bir görünüş arz etmekteydi. Onda vaki olan tecelliyata makes ( ayna, yansıma) olan ashap bu farklı duruma göre televvün (rengine dönüşme) ve tenevvür (nurundan istifade) etmekteydi. Verâseti Muhammediye’den bu istikamette Feyizlenen eshabın kimi şecaat yönünün tahkimine, kimi haya hasletinin tarsisine (sağlamlaşmasına) kimi sır saklama mükellefiyetinin temsiline, kimi siyaseti Ahmediye’nin uygulamasına birçoğu da ahkamı şeriyyenin tebliğine varis bulunuyorlardı.

810872FD-4280-4B0E-9DB2-0BAE3DD4617F.jpegBu farklı cihetlere veraset, ashapta zahiren farklı davranışların müşahedesine zemin hazırlamaktaydı. Şecaati Muhammediye’ye varis olan Hz. Ali ile haya hasletine varis olan Hz. Osmanın halkın huzurundaki farklı davranışları, vazife ve verasetleri sebebiyle olmaktaydı. Su, sıvı halindeki kimyevi özelliğini katılaştırmakta veya gaz haline dönüşmekle nasıl değiştirmiyorsa, ashabı Kiram da bu farklı tavırların mahalli zuhuru olarak şeriata aykırı bir tavır içine girmiş olmuyorlardı.
Zahirdeki televvün, hakikatteki tekevvünü tebdil edecek bir durum olmadığından dolayı, bizim ashabı kirama olan sevgimizi ve saygımızı sarsmamalı, onların kadri kıymetini tayinde yanlış karar vermemize sebep olmamalıdır. Ashabın değerlendirilmesini Allah ve Rasülü yapmış, yeterli beyanlarda vaki olmuştur. İran’dan gelen hiçbir karabat-i nesebiyyesi yani Herhangi bir soy ve sop sebebiyle akrabalığı bulunmayan Hz. Selmanı Farisi, Selman bizdendir. Ehli beytimizdendir hadisi Şerif’i ile müstesna bir iltifata nail olmuş ve ehli beyt camiasına dahil olmuştur.

Ashâb-ın her biri müctehid derecesinde bulunduğundan, Ayet ve hadis ile hükme bağlanmamış meselelerde içtihat etmişlerdir. Onların işte ictihatlarındaki kıstaslar, birbirlerinden farklı olabilir. Bu fark onların meseleye çözüm aramasındaki ölçüle ilgili bulunmaktadır. Biz, onların hükümlerini tetkik edebiliriz. Fakat tetkik ve hakemlik yapacak mevkide değiliz. Onların arasında geçen bazı meselelerde kendimize hakim süsü verip Ashâb-ı yargılayacak ve ahkam kesecek salahiyette hiç değiliz.

Onların değerlerini Tetkik için Allah Resul’ünün Bazı hadisi Şeriflerini ölçü olarak ortaya koymak, şaşmaz bir şaşırtmaz bu kıstaslar müvacehesinde ashabın değerini anlamaya çalışmak en uygun yol olur kanaatindeyim. Bu kanaatle birkaç Hadisi Şerif’i mütalaanıza arz etmek isterim.

Ümmetimin hayırlısı aralarına peygamber olarak gönderildiğim kimseler, sonra onların peşinden gelen tabiindir.

Ashabım hakkında düşmanlık yapmakta, kötü söz sarfetmekte Allahtan korkunuz. Allahtan sakının. Onların benden sonra düşmanlığınıza hedef tutmayınız. Kim de onları severse, benim sevgimden dolayı sevmiştir. Kim de onlara düşmanlık yaparsa, benim düşmanım olduğu için buğz eder. Onlara eza veren bana eza vermiştir. Bana eza veren Allah’a eza vermeye teşebbüs etmiştir. Kim Allah’a eza vermeye kalkışırsa ilahi cezanın onu tutması çok sürmez.

Ashabıma sövmeyiniz. Nefsim kudret elinde olan Allah’a and olsun ki, biriniz Uhud dağı kadar altın harcamış olsa, bir miktar buğdayına ve hatta yarısına bile yetişmez.

İbadet zikir ve riyazat yolu ile kulun ulaşacağı en son ve en yüksek makam, kutupluk derecesidir. Ashabın sohbet şerefiyle ulaştığı ilk makam ise, buradan başlayıp daha yücelere gitmektedir. Bu ölçüyü dikkate alarak düşündüğümüzde ashabı kiramın bulundukları mevkii anlamamız kolaylaşmış olur.

Selam ve dua ile.
 
Üst