Etiketler:
 1. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  Askerlik Düşecek mi

  Konu, 'Soru-Cevap' kısmında Kayıtsız Üye tarafından paylaşıldı.

  askerlik düşecekmi askerlik düşecekmi son dakika 2011 2011 son dakika Ben 6 aya kadar askere gideceğim. Acaba askerlik düşecek mi ? Bu siyasetçileri vallahi anlamıyorum. Tam seçim zamanı insanların önüne birşeyler atıyorlar. Bizlerde muhallakta kalıyoruz be kardeşim. Bir türlü tam olarak cevap bulamadım da yardımı olurmusunuz.

  Askerlik düşecek mi ?
   
 2. Manager

  Manager Forum Okuru

  Merhabalar, askerliğin düşüp düşmediği ve bedelli askerlik hakkında bilgileri aşağıdaki makaleden öğrenebilirsiniz.

  [​IMG]

  1. 5591 askerlik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun
  7 mart 2007 çarşamba resmi gazete sayı : 26455 kanun askerlik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kanun no 5591 kabul tarihi : 1/3/2007 madde 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı askerlik kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir "geçici madde 41 – bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar göçmen statüsünde türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan, türkiye’ye geldikten sonraki bir tarihte, gelmiş oldukları ülkede askerlik yaptıklarını belgeleyenler askerlik hizmetinden muaf tutulur " madde 2 – bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer madde 3 – bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür 6/3/2007
  http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/03/20070307-3.htm - 8.8kb

  2. 5769 askerlik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun
  gazete sayı : 26916 kanun askerlik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kanun no 5769 kabul tarihi: 11/6/2008 madde 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı askerlik kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir "madde 103 – bu kanuna göre askerlik meclisleri ile il ve ilçe idare kurullarının aldığı askerlik kararları ile kurul üyeleri hakkındaki şikayet veya itirazlar milli savunma ve içişleri bakanlıklarınca müştereken askerlik daireleri ve şubelerinin askerlik işlemlerine ilişkin kararları ile hekimlerin verdikleri raporlar hakkındaki şikayet ve itirazlar milli savunma bakanlığınca incelettirilir anılan meclis ve kurullar ile askerlik daire ve şubelerinin verdikleri kararlar ile muayenede görevli hekimlerin verdikleri raporlar aleyhine yapılacak şikayet veya itirazlar yahut bu karar ve raporların
  http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080624-2.htm - 11.6kb

  3. başbakanlık mevzuatı geliştirme ve yayın genel müdürlüğü
  gazete sayı : 27840 kanun askerlik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kanun no 6109 kabul tarihi: 5/2/2011 madde 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı askerlik kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir “ek madde 7 – emniyet teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir birinci fıkra kapsamındakilerden, emniyet teşkilatında on yıllık hizmet süresini, memuriyetten sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar, askerliklerine karar alınmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında
  Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 19.4kb

  4. başbakanlık mevzuatı geliştirme ve yayın genel müdürlüğü
  ı ö rne ğ i kabul edilir askerlik durumu ve adli sicil kayd ı na ili ş kin olarak ise aday ı n beyan ı na dayan ı larak i ş lem yap ı l ı r " madde 2 – ayn ı y ö netmeli ğ in 6 ncı maddesine a ş a ğı daki d ö rd ü nc ü f ı kra eklenmi ş tir “ ba ş vuru i ç in istenen belgelerin asl ı veya enstit ü taraf ı ndan onayl ı ö rne ğ i kabul edilir askerlik durumu ve adli sicil kayd ı na ili ş kin olarak ise aday ı n beyan ı na dayan ı larak i ş lem yap ı l ı r ” madde 3 – ayn ı y ö netmeli ğ in 9 uncu maddesinin ikinci f ı kras ı n ı n birinci c ü mlesinden sonra gelmek ü zere a ş a ğı daki c ü mleler eklenmi ş tir “ kay ı t i ç in istenen belgelerin asl ı veya enstit ü taraf ı ndan onayl ı ö rne ğ i kabul edilir askerlik durumu ve adli sicil kayd ı na ili ş kin olarak ise aday ı n beyan ı na dayan ı larak i ş lem yap ı l ı r ” madde 4 – bu y ö netmelik yay ı m ı tarihinde y ü r ü rl üğ e girer
  Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 43.5kb

  5. başbakanlık mevzuatı geliştirme ve yayın genel müdürlüğü
  madde 1 – 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı resmî gazete’de yayımlanan milli prodüktivite merkezi personel yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir “5) askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,” madde 2 – aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “(g)” ibaresi “(f)” şeklinde değiştirilmiştir “c) t c kimlik numarası beyanı,” madde 3 – bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer madde 4 – bu yönetmelik hükümlerini milli prodüktivite merkezi yönetim kurulu
  http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/05/20090531-4.htm - 11.6kb

  6. 5713 askerlik kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun
  gazete sayı : 26714 kanun askerlik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kanun no 5713 kabul tarihi : 20 /11/2007 madde 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı askerlik kanununun 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir "dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğretim kurumlarından yahut bunların dengi olduğu kabul edilen okullardan mezun olan yükümlülerin askere sevkleri, istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren iki yıla kadar, yüksek lisans eğitimini tamamlayanların ise bir yıla kadar tehir edilebilir yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca bir yılı geçmemek üzere sevk tehiri hakkı tanınabilir buna ilişkin usul ve esaslar milli savunma bakanlığınca belirlenir " madde 2 – 1111 sayılı kanunun 77 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir
  http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/11/20071128-2.htm - 12.8kb

  7. başbakanlık mevzuatı geliştirme ve yayın genel müdürlüğü
  süresi ile erbaş ve erlerin askerlik süresi dikkate alınır bu kapsamda öğrenim veya askerlik süresinin, ek-1 tabloda belirtilen malzemelerin dağıtım miatlarına bölünmesi ile bulunacak miktarların kesirli olması durumunda üste tamamlanarak dağıtılır ” madde 2 – maliye bakanlığı ve sayıştayın görüşü alınan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer madde 3 – bu yönetmelik hükümlerini milli savunma bakanı ile içişleri bakanı birlikte yürütür yönetmeliğin yayımlandığı resmî gazete’nin tarihi sayısı 1/3/2008
  http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/06/20100627-4.htm - 15.9kb

  8. resmi gazete
  yasama bölümü kanunlar 5768 askerlik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 5769 askerlik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 5770 çavuş ve uzman çavuş kanununun bir maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 5771 harp akademileri kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun yürütme ve idare bölümü bakanlar kurulu kararları 2008/13761 bazı yatırımlarda uygulanacak fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulması hakkında karar 2008/13786 selçuk üniversitesi rektörlüğüne bağlı eğitim fakültesinin adının ahmet keleşoğlu eğitim fakültesi olarak değiştirilmesi hakkında karar bakanlıklara vekalet etme işlemi — tarım ve köyişleri bakanlığına, sağlık bakanı recep akdağ’ın vekalet etmesine dair tezkerenin iptaline dair tezkere — devlet bakanı ve başbakan yardımcısı cemil çiçek’e, devlet bakanı ve başbakan yardımcısı hayati yazıcı’nın vekalet etmesine dair tezkere — devlet bakanı kürşad tüzmen’e, devlet bakanı mehmet aydın’ın
  http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/06/20080624.htm - 11.1kb

  9. başbakanlık mevzuatı geliştirme ve yayın genel müdürlüğü
  ı ö rne ğ i kabul edilir askerlik durumu ve adli sicil kayd ı na ili ş kin olarak ise aday ı n beyan ı na dayan ı larak i ş lem yap ı l ı r ” madde 2 – ayn ı y ö netmeli ğ in 11 inci maddesinin birinci f ı kras ı n ı n (e) bendinin sonuna a ş a ğı daki c ü mleler eklenmi ş tir “i stenen belgelerin asl ı ü niversite taraf ı ndan onayl ı ö rne ğ i kabul edilir askerlik durumu ve adli sicil kayd ı na ili ş kin olarak ise aday ı n beyan ı na dayan ı larak i ş lem yap ı l ı r ” madde 3 – bu y ö netmelik yay ı m ı tarihinde y ü r ü rl üğ e girer madde 4 – bu y ö netmelik h ü k ü mlerini kastamonu ü niversitesi rekt ö r ü y ü r ü t ü r y ö netmeli ğ in yay ı mland ığı resm î gazetenin tarihi say ı s ı 4/3/2008 26806 y ö netmelikte de ğ i ş iklik yapan y ö netmeli ğ in yay ı mland ığı resm î gazetenin tarihi say ı s ı 2/6/2010
  Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 45.2kb

  10. 5380 askerlik kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun
  sınırı sonuna kadar temel askerlik eğitimini yapmayanlar, ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler, yabancı ülkelerde resmi görevle bulunanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince toplam olarak her takvim yılının yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler, yurda kesin dönüş yapanlar veya dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını kaybedenler, istekleriyle vazgeçenler, askerliğe elverişsiz olduğu tespit edilenler milli savunma bakanlığı tarafından dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini veya yönetmelikte belirtilen süre içinde temel askerlik eğitimlerini yapmadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, 7 668 euro veya karşılığı kadar
   
Askerlik Düşecek mi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kanun çıktıktan sonra emekli olursam aylığım düşecek mi?

  Kanun çıktıktan sonra emekli olursam aylığım düşecek mi?

  Halen sigortalı olarak çalışmaktayım emekliliğimi hak ettim. Kanun çıktıktan sonra emekli olursam aylığım düşecek mi? Yeni aylık bağlama sistemi, Kanunun yürürlük tarihinden sonraki çalışmalar için uygulanacaktır. Getirilen sistemde aylığın hesabında, mevcut uygulamada olduğu gibi sigortalıların prime esas kazançları ve hizmet süreleri dikkate alınmaktadır. Yeni düzenlemeyle; sigortalıların...
 2. Sıcaklıklar 10 derece düşecek

  Sıcaklıklar 10 derece düşecek

  Meteoroloji hava sıcaklıklarının tüm yurtta 6 ila 10 derece düşeceği yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan ''Meteorolojik Uyarı''ya göre, Türkiye, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havaya ilave olarak bu geceden itibaren Balkanlar'dan gelecek soğuk havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı yarın tüm yurtta 6 ile 10 derece düşecek, iç ve doğu...
 3. İphone 6 Fiyatı Düşecek mi?

  İphone 6 Fiyatı Düşecek mi?

  iphone 6 fiyatı inecek mi,iphone 6 ne kadar,iphone 6 fiyatı,iphone 6 fiyatları düşecek mi,iphone 6 fiyatları hakkında bilgiler iPhone 6’nın lansmanının ardından eski iPhone telefonlarını yenisi ile değiştirmek isteyenler ellerindekini satışa çıkarmaya başladı. E-ticaret platformu sahibinden.com’dan yapılan açıklamada, internet sitesinin temmuz – ağustos aylarını kapsayan iPhone verilerine...

Sayfayı Paylaş