Aşkın Nur Yengi hayatı ve resimleri

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Aşkın Nur Yengi hayatı ve resimleri
A?k?n Nur Yengi hayat?
A?k?n Nur Yengi ResimleriBillur gibi sesiyle y?llard?r müzik dünyas?nda sevilen bir ?ark?c? olmay?ba?aran A?k?n Nur Yeni'nin hayat? ve resimlerini bu sayfam?zda sizlerle payla??yoruz Melek'ler.
A?k?n Nur Yengi ?stanbul'da do?du. ?lkö?renimini Erenköy ?lkö?retim Okulu'nda tamamlad?. Ortaokul ö?renimine Türk Musikisi Devlet Konservatuvar?'nda çello ö?rencisi olarak ba?lad?, 11 y?ll?k ö?renim sürecinden sonra mezun oldu. 1981 y?l?nda ortaö?renimine devam ederken Onno Tunç orkestras?nda Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çal??maya ba?lad?. 1986 y?l?nda Harun Kolçak'la birlikte Grup Periyod ad?yla "Güzel ?eyler Söyle" adl? ?ark?yla Eurovision ?ark? Yar??mas? Türkiye Finalleri'ne kat?ld?. 1987 Ku?adas? Alt?n Güvercin ?ark? Yar??mas?'nda "Yeniden", 1988 Antalya Alt?n Portakal Film Festivali'nde "Portakal Çiçe?i", 1989 Çe?me Müzik Festivali'nde "Art?k Hiç A?lama" adl? ?ark?larla uluslararas? platformlarda birincilik ödülleri kazand?.

A?k?n Nur Yengi 1990 y?l?nda yay?nlana Sevgiliye adl? ilk abümü ile iki milyon tiraj elde ederek 90'lar?n ilk ba?ar?l? ?ark?c?s? olarak ad?n? duyurdu. Sonraki y?llarda Hesap ver, S?ram? bekliyorum, Karaçiçe?im, Haberci, A?k kazas?, Rafet El Roman ile Pe?indeyim teklisi, A?k?n Nur Yengi 2002 ve son olarak Yasemin Ya?murlar? adl? albümlerini ç?kard?. Almanya, Belçika, ?ngiltere, ?sviçre, ?sveç, Hollanda, ABD gibi birçok ülkede say?s?z turneye ç?kt?. Malta ve ?ngiltere'de klipler çekti. Son olarak da 2007 y?l?n?n ilk 4 albümü 'Sevgiliye, Hesap Ver, S?ram? Bekliyorum, Karaçice?im' albümlerinden seçilmi? 13 ?ark?l?k Best of A?k'?n ?ark?lar? albümünü yapm??t?r. Ba?ar?l? albümleriyle sürdürdü?ü müzik kariyerinin yan? s?ra de?i?ik projelerde de yer ald?.

A?k?n Nur Yengi 1980'li y?llardan bu yana birçok reklam müzi?i seslendirdi. Kurtulu? adl? belgeselde Atatürk'ün akrabas? Fikriye Han?m'? canland?rd? ve jenerik müzi?ini yorumlad?. 2001 y?l?nda Levent K?rca ve ekibiyle birlikte Kad?nc?klar adl? oyunda tiyatro sahnesiyle tan??t?. Ayn? y?l yine Levent K?rca ve ekibiyle birlikte Olacak O Kadar adl? güldürü program?nda rol ald? ve program?n müzik direktörlü?ünü üstlendi. Cesur Ku?ku ve Bayanlar Baylar adl? dizilerde, Zeki Alasya, Mehmet Ali Erbil gibi oyuncularla birlikte Ömerçip filminde rol ald?.Rafet El Roman'la pek çok yerde konser verdi. Sezen Aksu'nun büyük deste?ini alan ?ark?c? çok ba?ar?l? olmu?tur. "Ayr?lmam" adl? ?ark?s? Levent Yüksel ve Kargo taraf?ndan yak?n tarihte yeniden yorumlanm?? fakat ikisi de orijinal kay?d?n ba?ar?s?n? elde edememi?tir. A?k?n Nur Yengi, Haluk Bilginer'le evli ve bir k?z çocu?u annesidir.

A?k?n Nur Yengi TRT için haz?rlanan Türkiye'nin ilk halk oyunu yar??mas? Alt?n Ad?mlar Halk Oyunlar? Yar??mas?'n?n jüri üyeli?ini Müjde Ar, Ahmet Demirba? ve Yavuz Bingöl ile birlikte yapt?.

A?k?n Nur Yengi Albümleri
Sevgiliye, (1990) Mart 1990
Hesap Ver, (1991) Eylül 1991
S?ram? Bekliyorum, (1993) Temmuz 1993
Karaçiçe?im, (1994) Aral?k 1994
Haberci, (1997) May?s 1997
A?k Kazas?, (1999) Nisan 1999
Pe?indeyim, (Rafet El Roman ile single) (2001) ?ubat 2001
A?k?n Nur Yengi 2002, (2002) Mart 2002
Yasemin Ya?murlar?, (2004) 21 Ekim 2004
A?k'?n ?ark?lar?, (2007) 14 Aral?k 2007
Gözümün Bebe?i, (2011) 5 Ocak 2011
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
7K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Misafir
M
Üst