Atatürkün Anıları Ve Hayatı hakkında merak edieln bilgiler burada

M

Misafir

Forum Okuru
Atatürkün Anıları Ve Hayatı hakkında merak edieln bilgiler burada
Atatürkün Hayat?Atatürkün An?lar? Ve K?saca Hayat?
Türk Ulusunun Lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ?iirleri hayat? ve an?lar? gibi bir çok konuya de?indik daha önce. ?imdi de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat? ve an?lar? hakk?nda k?saca bilgi aktar?yor ve Mustafa Kemal Pa?a'n?n hayat?la ilgili bilgi tazelemek isteyen tüm arkada?lar?m?z? bu sayfam?za davet ediyoruz.


lider_ataturk_resimleri%20(12)-2b5.jpg


1857 do?umlu Zübeyde Han?m ile 1839 do?umlu Ali R?za Efendi 1870 veya 1871 y?l?nda evlendiler. Bu evlilikten alt? çocuklar? olmu?tur: Fatma (1871/72-1875), Ahmet (1874-1883), Ömer (1875-1883), Mustafa (Kemal Atatürk) (1881-1938), Makbule (Boysan, Atadan) (1885-1956) ve Naciye (1889-1901). Bu çocuklardan Fatma dört, Ahmet Dokuz, Ömer sekiz ya?lar?nda o senelerde Rumeli'yi kas?p kavuran salg?n ku?palaz? (difteri) hastal???ndan çocuk ya?lar?nda öldüler En küçükleri Naciye Mustafa Kemal Harp Okulu'nu bitirdi?i sene, oniki ya??nda hayata gözlerini kapad?. Ailede çocuklardan en uzun ya?ayan Makbule Han?m olmu?tur.

Babas? Ali R?za Efendi'nin hastalanarak 28 Kas?m 1893 tarinde vefat etmesi üzerine 12 ya??nda yetim kalan Mustafa Kemal ve iki küçük karde?in (Makbule ve Naciye) büyütülmesi ve yeti?tirilmesi görevi, büyük Türk kad?n? Zübeyde Han?m'a dü?tü.

ATATÜRK'ÜN ?LK Ö?RETMEN? ?EMS? EFEND?

Küçük Mustafa, ?emsi Efendi ?lkokulundan sonra bir süre Selanik Mülkiye Rü?tiyesi'ne devam etti ise de Kaymak Haf?z adl? Arapça ö?retmeninin kendisine haks?z yere sopa ile vurmas? üzerine bu okuldan ayr?ld? ve 1894 y?l?n?n Temmuz-A?ustos aylar?nda kendi karar? ile Askerî Rü?tiye'ye müracaat ederek ö?renimine burada devam etti. Yazlar?, day?s? Hüseyin Efendi'nin yan?na gider, okul zaman?na kadar çiftlikte kal?rd?. Mustafa, bu okulu gerçekten sevmi?ti. Arkada?lar? aras?nda zekâs? ve üstün yetenekleri ile k?sa zamanda kendisini gösterdi ve ö?retmenlerinin sevgisini kazand?; ö?retmenleri neredeyse kendisine bir arkada? muamelesi yapma gere?ini hissetmi?lerdi.

Bu okulda matematik ö?retmenli?i yapan Yüzba?? Mustafa Efendi, genç ö?rencisinin yetenekleri ve zekâs? kar??s?nda s?n?ftaki di?er Mustafa'larla aralar?ndaki fark? belirtmek üzere ö?rencisinin ad?n?n sonuna "Kemal" ismini ilâve etti. Art?k genç ö?renci Mustafa Kemal olmu?tu.

Atatürk'ün Ö?renim Hayat?
Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rü?tiyesini bitirdikten sonra 13 Mart 1896'da Manast?r Askerî ?dadisine girdi. Burada Ömer Naci ile arkada?l?k etti. ?lerde ünlü bir hatip olarak tan?nacak olan bu ki?i, Mustafa Kemal'in hitabet ve edebiyat sevgisinde etkin rol oynad?. Yak?n arkada?lar?ndan biri olacak Ali Fethi (Okyar) de bu okulda ö?renci idi. Genç Mustafa Kemal, askerî ö?reniminin yan? s?ra yabanc? dil ö?renimini de ihmal etmiyor; yazlar? izinli olarak Selânik'e döndü?ü zaman Frans?zca dersleri al?yordu.

Manast?r ?dadisi
Genç Mustafa Kemal, Manast?r Askerî ?dadisini de ba?ar? ile bitirerek 13 Mart 1899 tarihinde ?stanbul'da Harp Okulu'na girdi. 3 senelik ba?ar?l? bir Harbiye ö?reniminden sonra 10 ?ubat 1902'de bu okulu Te?men rütbesiyle bitirdi ve ö?renimine Harp Akademisinde devam etti.1903 y?l?nda Üste?men olmu?tu.11 Ocak 1905 tarihinde de Kurmay Yüzba?? rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu

Harp Okulunda ve Harp Akademisinde de zekâs?, yetenekleri ve üstün ki?ili?i ile kendisini arkada?lar?na ve hocalar?na tan?tm??, onlar?n içten sevgi ve sayg?s?n? kazanm??t?. Askerlik derslerine büyük ilgisi yan?nda matemati?e, edebiyata ve güzel söz söylemeye kar?? da merak? ve e?ilimi vard?. Harbiye'de ve Harp Akademisi'nde, memleket ve millet davalar? ile ilgilenmesi, dü?üncelerini cesaretle ifadeden çekinmemesi sebebiyle ayd?n ve ink?lâpç? bir subay olarak tan?nm??t?. Devir istibdat idaresi idi ve bu davran??lar? aleyhine olabilirdi; ancak çevresince gerçekten çok sevili?i, dü?üncelerinde samimî olu?u, onun herhangi bir tertibe kurban gitmesini önlemi?ti. Bununla beraber Harp Akademisi'nden mezuniyetini izleyen günlerde istibdat ve padi?ahl?k rejimi aleyhindeki dü?ünceleri ve durumu, ?üphe çekerek birkaç ay ?stanbul'da tutuklu kald?; sonra bir nevi sürgün olarak vazife ile 5 ?ubat 1905 tarihinde Suriye bölgesine, ?am'a atand?.

Atatürk’ün ilkokul ça??ndaki bir an?s?

?emsi Efendi okuluna giderken bana giydirdikleri ?alvar?n üzerine sard?klar? ku?ak beni ne kadar çok sinirlendirirdi bilemezsiniz. Ne zaman ki Askeri Rü?tiye okuluna girip, okulun resmi üniformas?n? giydim, i?te o zaman adeta benli?ime hakim olmu?um gibi bana bir his geldi.

Atatürk’ün ö?renim hayat? ile ilgili an?

(Atatürk’e ortaokulda okurken, matematik ö?retmeninin “Mustafa Kemal” ad?n? vermesi)

Ortaokul’da en çok matemati?e ilgi duydum.

Az zamanda bize bu dersi veren ö?retmen kadar, belki de daha çok bilgi sahibi oldum. Derslerin üstünde i?lerle ilgileniyordum. Yaz?l? sorular yaz?yordum, matematik ö?retmeni de yaz?l? olarak cevap veriyordu.

Ö?retmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün bana dedi ki; “O?lum, senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmal?, bundan sonra senin ad?n Mustafa Kemal olsun!”

O zamandan beri ad?m gerçekten Mustafa Kemal kald?. Ö?retmen sert bir adamd?. S?n?fta birinci, ikinci tan?m?yordu. Bir gün bize: “Aran?zda kimler kendine güveniyorsa kalks?nlar onlar? çal??t?rma dan??man? yapaca??m” dedi. Öncelikle duraksad?m. Aya?a öyleleri kalkt? ki ben kalkmamay? ye?ledim. Bunlardan birinin dan??manl??? alt?na girdim. Görü?menin sonunda dayanma gücüm son noktaya geldi. Aya?a kalkarak; “Ben bundan iyi yapar?m” dedim. Bunun üzerine ö?retmen beni çal??t?rma dan??man? yapt?. Eski dan??man? benim dan??manl???m alt?na verdi.

Atatürk’ün ö?renim hayat? ile ilgili ba?ka bir an?s?

(Manast?r Askeri Lisesi’ni bitirip Harp Okulu’na geçi?i)

Askeri ortaokulu bitirdi?im zaman merak?m oldukça ileri gitmi?ti. Manast?r Askeri Lisesi’nde matematik pek kolay geldi. Bununla u?ra?may? sürdürdüm. Ancak Frans?zca’da geri idim. Ö?retmen benimle çok u?ra?m?yor, ac? uyar?larda bulunuyordu. Bu uyar?lar benim çok gücüme gitti. ?lk ev izni zaman?nda çözüm arad?m. ?ki, üç ay gizlice Frerler Okulu’nun özel s?n?f?na devam ettim. Böylece okul derslerine oranla fazla derecede Frans?zca ö?rendim.

O zamana kadar edebiyatla çok ili?kim yoktu. Merhum Ömer Naci, Bursa Lisesi’nden kovulmu?, bizim s?n?fa gelmi?ti. Daha o zaman ?airdi. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitaplar?m? gösterdim. Hiçbirini be?enmedi. Bir arkada??n kitaplar?mdan hiçbirini be?enmemesi gücüme gitti. ?iir ve edebiyat diye bir ?ey oldu?unu o zaman ö?rendim. Ona çal??maya ba?lad?m. ?iir bana cazip göründü. Ancak ‘yaz? ö?retmeni’ diye yeni gelen bir ki?i, bana ?iirle u?ra?may? yasaklad?. Bu me?gale biçimi seni askerlikten uzakla?t?r?r dedi. Bununla birlikte güzel yaz? yazma iste?i bende kal?c? oldu.

Lisede iken dirençle çal???yorduk. S?n?fta birinci, ikinci olmak için hepimizde güçlü bir gayret vard?. Sonunda liseyi bitirdim. Harp Okulu’na geçtim.
 
Üst