Atiye Deniz Hayatı ve Resimleri

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Atiye Deniz Hayatı ve Resimleri
Atiye Deniz Hakk?nda Bilgi, Foto?raflar?
Atiye Deniz Hayat?, Resimleri


Atiye Deniz hayranlar?, sizleri bu sayfam?zxa davet ediyoruz. Çünkü bu sayfam?zda Atiye Deniz'in hayat? hakk?nda merak edieln biyografi bilgilerini aktar?yor ve en güzel resimlerinide payla??yoruz :)
Annesi Hollandal?, babas? Türk olan Atiye Deniz 22 Kas?m 1988 y?l?nda Almanya’n?n Bremen ?ehrinde do?du. ?lkokul ö?reniminin ilk yar?s?n? Bremen’de, ikinci yar?s?n? ?zmir’de okudu. Daha sonra birer y?l A.B.D ve Hollanda’da okuyan Atiye Deniz Fransa’da da k?sa bir süre e?itim ald?ktan sonra Bremen’de liseyi tamamlad?.

Türk ve Avrupa kültürü ile yo?rulan kimli?i ve yetene?iyle Atiye Deniz dünya medeniyetlerinin bulu?tu?u ülke olan Türkiye topraklar?na ayak bast?. Çok k?sa bir zamanda çal??malar?yla sesini tüm dünyaya duyurdu. Bu iki kültürün birle?imi, üstün yetene?i ve Türk kalbinin duygusal güzelli?iyle, Türk Orient müzi?inin notalar?n? Rnb ve Soul müzi?inin notalar?yla birle?tirerek farkl? bir müzik ortaya ç?kard?. Böylece ola?anüstü bir kolaja imza att?. Aileden gelen müzik kültürü ve babas?n?n çald??? darbuka t?n?lar?, sahip oldu?u muhte?em müzik ritminin yakalanmas?n? sa?lad?. 6 ya??nda piyano derslerine ba?layan Atiye Deniz, on ya??nda ünlü Bulgar piyanisti ile müzik çal??malar?n? sürdürdü. Ald??? müzik dersleri ile kendi müzi?ini, bestesini ve sözlerinin ço?u k?sm?n? tek ba??na yazan Atiye Deniz, ’’Don’t Think’’ adl? parças? ile k?sa bir süre içinde Youtube sitesinde 2 milyonu a?k?n ki?i taraf?ndan izlendi.

3 ya??ndan itibaren ald??? dans dersleri ile vücut dilini geli?tiren Atiye Deniz, ola?anüstü dans? ve egzotik sesiyle birçok insan? büyülemeye devam ediyor. Hayat felsefesi olarak hayvanlara ve çevreye çok büyük bir önem veren Atiye Deniz, de?i?ik ülkelerde ya?aman?n getirdi?i farkl? kültürlerin zenginli?i ile 5 dili rahatl?kla konu?abiliyor.
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
6K
Misafir
M
Üst