Ayetel Kürsi Duasının Fazileti ve Anlamı

M

Misafir

Forum Okuru
Ayetel Kürsi Duasının Fazileti ve Anlamı
Ayetel Kürsi Duas? Fazileti Nedir
Ayetel Kürsi Duas?n?n Fazileti ve Anlam?Merhaba SEvgili Melek'ler ve bizden Ayetel Kürsi duas?n?n fazileti hakkn?da bilgi isteyen siz sevgili misafirler, bu yaz?m?zda sizler için Ayetel Kürsi duas?n?n fazileti ve anlam? hakk?nda ilgili tüm bilgileri aktar?yoruz.


Bakara sûresi içinde bir âyet vard?r ki, O, Kur’ân âyetlerinin reisidir. O, bir evde okundu?u zaman, içeride ?eytan varsa mutlaka ç?kar. Bu, Ayet-el Kürsî’dir!..’

Ayetel Kürsi K u r ' â n - ? K e r i m 'i n E f e n d i s i Kur'a-? Kerim'in Seyyidi ve en büyü?üdür.

Tevhid ilmiyle alakal? en büyük Ayet-i Kerimedir.

Geceleyin inmi? olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd'i (RA) ça??rarak yazd?rm??t?r.

Ayet-el Kûrsi indi?inde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere dü?mü? ve ba?lar?ndaki taçlar? yuvarlanm??t?r.

?eytanlar birbirleriyle çarp??arak kaç?p, iblis'in yan?na toplanm??lar ve ona bu kar???kl??? haber vermi?lerdir.

Peygamber Efendimiz'in(SAV) Ayet-el Kûrsi'de bulunan "Yâ Hayyu - Yâ Kayyumu", "Hayy ve Kayyum olan ALLAH'?m Senin Rahmetinle yard?m istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder an?nda) etti?i duad?r. ?sm-i Azâm oldu?u da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultan? Beyaz?d-? Bistami (RA) "Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lâkin sen kalbini her?eyden bo?alt?p, onu ALLAH'?n C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istedi?in ?simle zikret" buyurmaktad?r.

Ayet-el Kûrsi'de bulunan Esma-i ?lahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime'de, baz?s? aç?k, baz?s? gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAH'u Teâlâ'n?n ?smi geçmektedir.

Yatmadan okuyana ALLAH'u Teâlâ taraf?ndan bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir ?eytan yakla?amaz.

Yâ RasulULLAH (SAV) Kur'ân-? Kerimin hangi Sûresi(derece bak?m?ndan) daha büyüktür? Diye soran Sahabe'ye(RA), "?hlâs Sûresi" buyurdu. O Sahabe(RA) "Kur'ân-? Kerimde hangi Ayet(Fazilet bak?m?ndan) daha üstündür." diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) "Ayet-el Kûrsi'dir" buyurdu. (Darimi)

Ayet-el Kûrsi'yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmi? gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur'ân-? Kerimin dörtte biridir.

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "?lim sana olsun ey Eba Münzir, Can?m Kabza-i Kudretinde olan ALLAH'a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi'nin bir dili ve ikide duda?? vard?r ki, Ar?'?n dire?inin yan?nda Melik-i (Müteâl olan ALLAH'u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder(O'na Tazimde bulunur.)" (Ebû Dâvud, Ahmed ?bni Hambel)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim, her farz namaz?n arkas?ndan Ayet-el Kûrsi'yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yataca?? zaman okursa, ALLAH'u Teâlâ ona kendi evi, kom?usunun evi ve etraftaki evler hakk?nda güvence verir." (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Bakara Sûresinde bir Ayet vard?r ki Kur'ân Ayetlerinin Efendisidir. ?eytan olan herhangi bir evde okunursa (?eytan) o evden ç?kar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsi'dir." (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim farz namaz?n arkas?nda Ayet-el Kûrsi'yi okursa, di?er namaza kadar ALLAH'?n C.C. zimmetinde olur." (Heysemi)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Her kim Ayet-el Kûrsi'yi ve Bakara Sûresinin sonunu s?k?nt?l?(kederli) an?nda okursa ALLAH C.C. ona yard?m eder" (Suyuti, Dürrül Mensûr)

(?eytan, cinler v.s. ?erli yarat?klar?n ?errinden ve anne yada çocu?una zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmalar? için) Do?um yapacak kad?n?n, Ayet-el Kûrsi, A'raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak ALLAH'u Teâlâ'ya s???nd?r?lmas? gerekir(Hadis-i ?erifle bildirilmi?tir).

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; "Sen Ayet-el Kûrsi'den neredesin? O herhangi bir yemek veya kat?k üzerine okunursa mutlaka ALLAH C.C. o yemek ve kat???n bereketini ço?alt?r." (Suyuti)

Efendimiz(SAV) Sûre-i Bakaran?n sonunu(Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi'yi okudu?u zaman gülerdi ve "Onlar Ar?'?n alt?ndaki, Rahman'?n (Teâlâ) hazinesindendir." buyururdu. (Suyuti)

Seleme ?bni Kays(RA) "ALLAH'u Teâlâ, ne Tevratta, ne ?ncil'de, nede Zebur'da Ayet'el Kûrsi'den daha büyük bir Ayet indirmedi." (Suyuti)

Ayet-el Kûrsi, cinlere kar?? kendisinden yard?m al?nacak dualar?n en büyü?üdür. Ayet-el Kûrsi'nin insandan ?eytanlar? kovmakta çok tesirli oldu?unu söylemi?ler, ayr?ca saral? ki?iye, ?eytan?n kendisine yard?m etti?i sahir(büyücü), kâhin, falc?, nefis ve ?ehvet ehli, zulüm ve gazab erbab? üzerine sadakatle okunuldu?unda onlar?n ?eytanlar?n? etkisiz hale getirmekte de büyük gücü oldu?unu denemi?lerdir. Ancak sadakatle okunmas? ?art? ko?ulmu?tur.

Herhangi bir murad?n has?l olmas? için Ayet-el Kûrsi 313 kere okundu?unda, dünya ve Ahiret hakk?ndaki o istek ALLAH'?n C.C. izniyle has?l olur(ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamal?d?r bu say?lar?n adedi çok önemlidir).

Cin musallat olan çocu?a 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa B??ZN?LLAH ?ifa bulur.

Yeme?e okunursa yemek bereketlenir.

Devaml? okunursa unutkanl??? giderdi?ini Hz Ali (K.V.) buyurmu?tur.

Evden ç?karken okuyan her i?inde muvaffak olur ve hay?rl? i?leri ba?ar?r. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi aras?ndaki i?lerin hay?rl? olur ve fakirli?in önlenir.

Bir kimse evinden ç?karken Ayet-el Kursi'yi okursa, Hakk Teâlâ yetmi? Mele?e emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile isti?far ederler.
Ayetel Kürsi Okunu?u
Allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum,late'huzühu sinetün vela nevmün,lehu mafissemavati ve mafil ard?,men zelleziy ye?fe-u ?ndehu illa biiznih yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm vela yüh?tune bi?ey'in min ?lmih? illa bima?ae,vesia kürsiyyühüssemavati vel'arda vela yeudühu h?fzuhüma vehüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Manas?
Ondan ba?ka ilah olmayan Allah,hay ve kayyumdur(ezel ve ebedidir).O'nu uyuklama ve uyku tutmaz.Göklerde ve yerlerde olan ?eyler O'nundur.?zni olmaks?z?n O'nun yan?nda ?efaat eden yoktur.Halk?n önünde ve arkas?nda olan?(istikbal ve maziyi) bilir.?nsanlar O'nun ilminden,O'nun iste?inden ba?kas?n? ihata edemezler.Kürsisi semalar? ve yeri içine al?r.Onlar?n h?fz? O'nu (Cenab-? Ecelli Ala'y?)yormaz.O,pek yüksek ve büyüktür.

Resulü Ekrem buyurdu:

Yata??na geldi?in vakit Ayet'el Kürsi'yi oku,muhakkak ki Allah Teala sana bir melek gönderir,sabaha kadar seni ?eytan?n ?errinden korur.
 

Benzer İçerikler

ışılsu
Cevaplar
17
Görüntüleme
75K
MEVHİBE COŞAR
M
narçiçeğimm
Cevaplar
0
Görüntüleme
950
narçiçeğimm
narçiçeğimm
*MeleK*
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Ayışık
Ayışık
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Misafir
M
Üst