Ayşegül Aldinç hayatı ve resimleri

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Ayşegül Aldinç hayatı ve resimleri
Ay?egül Aldinç hakk?nda bilgi
Ay?egül Aldinç hayat?Türkiye'nin en çekici kad?nlar?ndan biri oaln ?ark?c? ve oyuncu Ay?egül Aldinç'i ?imdilerde Pis Yedili adl? dizide okul müdüresi oalrak izliyoruz. Sevgili Melek'ler, y?llara meydan okuyan Ay?egül Aldinç'in hayat? hakk?nda bilgi ve resimlerini bu sayfam?zda sizlerle payla??yoruz.
Ay?egül Aldinç 1962 y?l?nda ?stanbul'da do?mu?tur. Ay?egül Aldinç, gazeteci Orhan Aldinç ile resim ö?retmeni Süheyla Aldinç'in k?z?d?r. Yine annesinin tayinlerinden dolay? ortaokul ö?renimimi üç ayr? okulda tamamlayabildi. Ortaokul birinci s?n?f? Kandilli K?z Lisesinde yat?l? olarak, ortaokul ikinci s?n?f? Davutpa?a Lisesinde ve ortaokul üçüncü s?n?f? da Feriköy Lisesinde tamamlad?.

Eski ad?yla "Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu", ?imdiki ad?yla "Marmara Üniversitesi Seramik Fakültesi"ni bitirdi. E?itimini tamamlamas?ndan k?sa süre sonra ?stanbul Akaretler Ortaokulu'nda müzik ö?retmenli?i yapmaya ba?lad?. Ö?retmenlik görevini b?rakmas?n?n ard?ndan girdi?i Y?ld?z Porselen Fabrikas?'nda alt? y?l desinatör olarak çal??t?.

1981 y?l?nda, Modern Folk Üçlüsü ile kat?ld??? Eurovision ?ark? Yar??mas?'nda ?rlanda'n?n Dublin kentinde ülkemizi temsil etti.

?lk müzik albümünü 1988 y?l?nda ç?kard?. 1981 - 1988 aras? seramikle u?ra??p yurtiçi ve yurtd??? festivallere ve yar??malara kat?ld?. ?kinci albüm, 1991 y?l?nda "Benden Söylemesi", üçüncü albüm 1994 y?l?nda "Alev Alev", dördüncü albüm 1996 y?l?nda "Söze Ne Hacet" ad?yla ç?kt?. 2000 y?l?nda "Nefes" albümü ile hayranlar? ile tekrar bulu?tu.
1985 - 1998 y?llar? aras? Avrupan?n birçok ülkesinde, ABD ve Çin'de, Sovyetler Birli?i ve Arap ülkelerinde çe?itli konserler verdi.

"Kat?rc?lar", "Ya?mur Kaçaklar?", "A?r?'ya Dönü?", "Ye?il Bir Dünya", "Gerilla" gibi sinema filmlerinde rol alan Ay?egül Aldinç, televizyon için çekilen "Ac?mak", "Ta?lar?n S?rr?" ve "Aziz Ahmet" filmlerinde de oyunculu?unu gösterdi. Ay?egül Aldinç'in hem sinemada hem de müzik alan?nda ödülleri var.?u an kendisini Pis Yedili dizisiyle ekranlarda izliyoruz.

Ay?egül Aldinç'in ald??? ödüller ise ?unlard?r:

K?br?s Gazeteciler Derne?i (en iyi kad?n ?ark?c?)
Alt?n Koza (en iyi kad?n oyuncu)
?stek Vakf? (en iyi kad?n ?ark?c?)
 

Benzer İçerikler

Üst