Bebeğiniz için anne sütünün ilk gündeki mucizesi

M

Misafir

Forum Okuru
Bebeğiniz için anne sütünün ilk gündeki mucizesi
anne sütünün önemi faydalar? yararlar? nelerdir buyrun ö?renelim arkada?lar. Bebek sa?l??? için anne sütünün öneminden bahsetmeye gerek yoktur san?rsam. Meleklermekani.com olarak, daha önce sizlere anne sütü nas?l saklan?r adl? konumuzda, anne sütünü saklama yöntemleri hakk?nda öneriler sunmu?tuk. ?imdi ise anne sütünün ilk 5 gündeki mucizesinden yani anne sütünün faydalar?ndan bahsetmek istiyoruz arkada?lar?m. Bebeklerde so?uk alg?nl?klar?ndan tutunda, sa?l?kl? geli?imi için ve bebeklerde beslenmeye ba?l? obez hastal?klar? için ve daha bir çok önemli sa?l?k konular? için etkili ve de faydal? olan anne sütünün, bebe?iniz üzerinde ki ilk 5 gün olu?turdu?u mucizeler nelermi?; buyrun bu makalemizde ö?renelim Melek'lerim.


anne%20sutu-46.jpgAnne sütü, ba????kl?k sisteminin kuvvetlendirilmesinde, enfeksiyondan korunmada, kulak ve so?uk alg?nl??? gibi bebeklerde çok s?k rastlan?lan hastal?klar?n görülme s?kl???n?n azalt?lmas?nda, be? ya? alt? ölümlerin azalt?lmas?nda en etkili gösteriliyor.

Sa?l?kl? bir gelecek için her bebe?in mutlaka ilk alt? ay sadece anne sütü ile beslenilmesi gerekti?ine dikkati çeken uzmanlar, anne sütünün bebe?in ihtiyaçlar?na göre do?al olarak kendini yeniledi?ini ifade ediyor.

Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Uzman? Dr. Gülcan Çelik, 1-7 A?ustos ''Dünya Anne sütü ile Beslenme Haftas?'' dolay?s?yla, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, anne sütünün yenido?anda büyüme ve geli?me için gerekli olan tüm s?v?, enerji ve besin ögelerini içeren, biyoyararl?l??? yüksek, sindirimi kolay do?al bir besin oldu?unu söyledi.

Anne sütü ve emzirmenin hem bebek hem de anne için, ba?ta beslenme olmak üzere, sa?l?k, ba????kl?k, geli?imsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden çok say?da yararlar? bulundu?unu ifade eden Çelik, her canl?n?n sütünün kendisine ve bebe?ine özel olmas?n?n anne sütünü yavrusu için benzersiz bir besin maddesi yapan bir özellik oldu?unu anlatt?. Çelik, erken do?mu? bebek için en ideal besinin yine kendi annesinin sütü oldu?unu vurgulayarak, ''Çünkü, bebe?in o anda ihtiyaç duydu?u tüm maddeler yaln?zca kendi annesinin sütünde bulunmaktad?r. Buna ek olarak formüle mamalardan (kutu veya ?i?e mamalar) farkl? olarak, anne sütünün içeri?i, bebe?in sürekli de?i?en ihtiyaçlar?n? kar??lamak için sürekli de?i?ir ve yenilenir. Örne?in, anne sütünün sabah saatlerindeki bile?imi ak?amüzeri bile?iminden, bebe?in birinci ay?ndaki bile?imi yedinci ay?nkinden farkl?d?r'' diye konu?tu.

Anne sütünün, bebe?in ilk alt? ay ihtiyac? olan protein, ya?, demir, vitamin gibi her türlü besin de?erine içeren ideal besin kayna?? oldu?una dikkati çeken Çelik içindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebe?i enfeksiyonlardan korudu?unu belirtti.

Çelik anne sütünün hazm? kolayla?t?rd???n?, kaynat?lmas?n?n gerekmedi?ini ifade ederek, ?öyle devam etti:

''Daima taze, temiz ve bebe?e vermek üzere haz?rd?r.

Do?umdan sonra ilk 5 günde salg?lanan süte kolostrum denir. Kolostrumda, olgun (mature) süte oranla daha fazla bulunan antienfektif ö?eler, A vitamini, sodyum ve çinko bebe?i ilk birkaç gün içerisinde enfeksiyonlardan korumaktad?r. Kolostrum, bebe?in gastrointestinal sistemini immünoglobülinler ile mukozal bir tabaka olu?turarak kaplar ve böylece yenido?an bebe?i d?? ortamdan gelecek patojen mikroorganizmalara kar?? korur. Kolostrum 5-10 günler aras?nda geçi? sütü ?eklini alarak, 3. haftadan sonra olgun (mature) süt özelli?ini ta??r.

Anne sütü bebe?in hassas ve halen geli?mekte olan sindirim sistemi için haz?rlanm??t?r. Anne sütündeki protein (ço?unlukla lactalbumin) ve ya?, inek sütündeki protein (ço?unlukla kazeinojen) ve ya?a göre daha rahat sindirilebilir. Genel olarak anne sütü ile beslenen bebeklerde ishal veya kab?zl?k gibi problemler hemen hiç görülmez.''

Çelik anne sütünün tuz ve protein içeri?inin inek sütüne göre daha az oldu?u için, yenido?an?n geli?mekte olan böbre?ine daha az yük bindirdi?ini söyledi.

Anne sütünün, bebe?i çe?itli hastal?klardan koruyan ba????kl?k maddelerini (antikorlar) bebe?e vererek, ba????kl?k sistemini güçlendirdi?ini dile getiren Çelik ''Anne sütü ile beslenen bebeklerde kulak iltihab?, so?uk alg?nl??? gibi hastal?klar daha az görüldü?ü gibi, hastaneye yatmay? gerektirecek mikrobik hastal?klar da bu bebeklerde daha az görülür'' dedi.

Çelik anne sütünün bebe?i obeziteden korudu?una ili?kin bilimsel ara?t?rma verilerinin de bulundu?unu ifade ederek, anne sütünün bebe?e psikolojik rahatlama ve destek de sa?lad???n? belirtti. Anne sütü alan bebekle anne aras?ndaki ili?kinin, anne sütü ile beslenmeyen bebeklere oranla daha kuvvetli oldu?unu da dikkati çeken Çelik ''Anne sütü verilmesi s?ras?nda anne ile bebek aras?nda çok özel bir ba? kurulur. Bu bebe?in psikolojik geli?imine de olumlu katk?da bulunur'' diye konu?tu.

Çelik anne sütünün her zaman temiz ve ideal s?cakl?kta oldu?unu ifade ederek, anne sütünün formüle mamalar ile kar??la?t?r?ld???nda çok ekonomik olu?unun da unutulmamas? gerekti?ini söyledi.

''ANNE SÜTÜ, BE? YA? ALTI ÖLÜMLER?N AZALTILMASINDA EN ETK?L? YÖNTEM''

Ankara Tabip Odas?'ndan edinilen bilgiye göre de ilk 6 ayda bebeklerin tümüyle anne sütü ile beslenmesi, be? ya? alt? ölümlerim azalt?lmas? için en etkili yöntem olarak gösteriliyor.

?lk alt? ay sonras? ek g?dalarla beslenmenin yap?lmas? ve her iki dönemde yeterli-dengeli beslenme sa?lanmas?yla be? ya? alt?ndaki her 5 bebe?in birinin ya?am?n? kurtarman?n mümkün oldu?u ifade ediliyor.

?lk 6 ay yaln?zca anne sütü ile besleme s?kl???n?n dünyada yüzde 40'?n alt?nda oldu?u belirtiliyor. 2008 Türkiye Nüfus ve Sa?l?k Ara?t?rmas? sonuçlar? da her 10 bebe?in yakla??k 4'ünün sadece anne sütü ile beslendi?ini ortaya koyuyor.
 
Üst