Begüm Birgören'in Masal Gibi Evi

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Begüm Birgören'in Masal Gibi Evi
begüm birgören kimdir Sarp Levendo?lu kimdir resimleri dizileri evleri ünlülerin evleri evlerinin resimleri nerede oturuyorlar hakk?nda detayl? bilgiler Meleklermekan?.com'da
Geçen Sezon Fox Tv'de yay?nlanan Ömre Bedel dizisiyle kar??m?za ç?kan güzel oyuncu Begüm Birgören kendisi gibi oyuncu olan sevgili Sarp Levendo?lu ile birlikte oturacaklar? Bebek'teki evinin kap?lar?n? InStyle Home dergisine açm?? melekler...Güzel oyuncu Begüm Birgören ile yap?lan röportaj? ve evinin resimlerini bu yaz?m?zda bulabilirsiniz...


begum%20birgoren3-2b3.jpgOyuncu Begüm Birgören, Bebek’te ya?ad??? müstakil evi, ba?tan a?a?? yenileyip kendi masal dünyas?n? yaratt?. Bir harabeden huzur dolu bir yuva ç?karan Birgören, erkek arkada?? Sarp Levendo?lu’yla yeni bir hayat kuraca?? bu masal evin kap?lar?n? InStyle Home dergisine açt?.


begum%20birgoren1-20a.jpg


Bebek’te yemye?il bir korunun biti?i?inde küçük bir evin önünde duruyoruz. D??ar?dan bak?ld???nda Lego evleri hat?rlatan bir yer buras?. Bizi kap?da s?cak gülümsemesiyle oyuncu Begüm Birgören kar??l?yor. O s?rada tam da çiçeklerini sulamakta… “Hepsini ellerimle diktim. Harika gözüküyorlar de?il mi?” diyerek bizi hemen içeri buyur ediyor.

Kap?dan girdi?imiz anda ise kendimizi ye?illikler aras?nda, Bo?az’? gören, rengarenk dö?enmi? bir salonda buluyoruz. “Buraya 1,5 sene önce ta??nd?m. Ilk halini bilseniz ?imdi gözlerinize inanamazd?n?z” diyerek anlatmaya ba?l?yor.

Üç kattan olu?an 120 metrekarelik evin her noktas?nda Birgören’in büyük eme?i var. “Bu eve ne bir mimar ne de dekoratör girdi. Her ayr?nt?s? ile Sarp ve ben ilgilendik” diyor.

begum%20birgoren-2ef.jpg


Bahsetti?i ki?i, birkaç ay sonra evlenece?i oyuncu Sarp Levendo?lu. “Ben daha önce Cihangir’de oturuyordum, Sarp da Bebek’te. Buray? emlakç? bize gösterdi?inde ikimizin de içi ?s?nm??t?. Manzaras?, bahçesi olmas? bizim için çok önemliydi. Çünkü gördü?ünüz kedimizin yan? s?ra ?u an e?itimde olan iki kurt köpe?imiz de bizimle burada ya?acakt?” diye anlatmay? sürdürüyor Birgören… O konu?urken evin sevimli kedisi Jedi da ?a?k?n ?a?k?n etraf? süzüyor.

Bir yamac?n üzerinde konumlanan ev, içine girildi?inde bamba?ka bir atmosfer sunuyor. Me?er iki cephesinden farkl? gözüken bir konumu varm?? buran?n. Arazideki kottan dolay? bina, ana giri?ten tek, bahçeden üç kat gözüküyor. A?a??da yatak odas?, en üstte ise bir çat? kat? var. Buras? ?imdilik Sarp Levendo?lu’nun Playstation odas?. Ama ileride bebek odas? yapmay? planlad?klar?ndan bahsediyor Birgören:

begum%20birgoren4-30d.jpg


“Eve ilk ta??nd???mda çok harabeydi. Içindeki gereksiz duvarlar? y?k?p, merdivenin yerini de?i?tirdik. Banyolar ba?tan yap?ld?. Kap?lar yok edildi, zemin tamamen ah?ap kapland?. Tadilat üç ay sürdü. Asl?nda ba??m?za tahminimden büyük i?ler ç?kt?. Ama sonuca de?di…”

Fox’ta yay?nlanan “Ömre Bedel” dizinin bitmesi sayesinde evdeki birçok ayr?nt?yla yak?ndan ilgilenebilme f?rsat? buldu?unu anlat?yon Begüm Birgören: “Dizi çekimleri o kadar yo?un geçer ki… Ev dekore etme i?lerine vakit ay?rmak öyle kolay olmaz. Setten eve zaten yorgun arg?n gelmi?sinizdir. Yata??n yerini zor bulur insan. O yüzden, buray? yaparken evde rahat edece?im bir kanepe ve yatak olmas? en önem verdi?im konular?n ba??ndayd?

begum%20birgoren7-2fa.jpg


begum%20birgoren5-f4.jpg


begum%20birgoren2-19e.jpg


begum%20birgoren6-2f1.jpg
 

Benzer İçerikler

Üst